Gå til indhold

Rekrutterings- og fastholdelsesudvalget

Kommissorium for PLO's Udvalg for rekruttering og fastholdelse

Formål

Udvalget arbejder med at understøtte rekruttering til almen praksis - blandt andet i form af rekruttering af studerende og læger til faget samt rekruttering af speciallæger til praksis. Dette søges opnået ved at formidle viden om almen praksis, hvor fokus både er på information til lægestuderende, uddannelseslæger i KBU-forløb, almen medicinske uddannelseslæger samt speciallæger i almen medicin.

Udvalget kan inddrage unge læger fra FYAM, SAMS og YL.

Udvalgets opgaver omfatter bl.a.

  • at arbejde med ideer og tiltag i forhold til at højne trivsel og bedre rekruttering blandt praktiserende læger og herunder forebygge stress og udbrændthed blandt praktiserende læger.
  • at komme med forslag til aftalemæssige tiltag og ændringer, der kan underbygge målsætningen om god trivsel og høj grad af fastholdelse af praktiserende læger, herunder sikre jævnlig gennemførsel af arbejdsmiljøundersøgelse blandt medlemmer.
  • at komme med forslag til særlige indsatser, der kan bidrage til fastholdelse og øget trivsel blandt yngre såvel som ældre lægekolleger, særligt i lægedækningstruede områder.
  • at sikre løbende revision af portalen (www.almenmediciner.dk). Hjemmesiden er en inspirationsside, hvor man både kan finde information om veje ind i specialet og information om, hvilke forskellige muligheder, som specialet almen medicin vil kunne føre til.
  • at sikre løbende revision af PLO’s mentorordning, som fungerer som supplement til Lægeforeningens mentorordning. Mentorordningen er et tilbud for lægestuderende, uddannelseslæger, unge speciallæger og nystartede praktiserende læger. Fokus i PLO’s mentorordning er rekruttering til specialet og rekruttering til almen praksis.
  • at følge udviklingen ift. rekruttering til specialet almen medicin samt nedsættelse i almen praksis og på den baggrund drøfte behovet for og evt. komme med forslag til yderligere konkrete indsatser/projekter med henblik på trivsel og rekruttering.
  • at bidrage med viden og rekruttere unge læger ifht. den forestående rekrutteringskampagne rettet mod medicinstuderende, herunder opfølgning ifht. film, ambassadørkorps mv.
  • SAMS´ og FYAMs medlemmer fungerer som sparringspartnere på div. projekter. Desuden har medlemmerne mulighed for at komme med input – både ift. præ- og postgraduat niveau.
  • Udvalget skal udarbejde en konkret plan, hvis det besluttes at iværksætte nye tiltag, herunder også beskrivelse af økonomi. Herefter skal bestyrelsen tage stilling til rammerne for de tiltag (projekter), som ønskes iværksat. Udvalget skal løbende orientere PLO og DSAM om udvalgets arbejde.

Sammensætning

Udvalget er et fast udvalg nedsat af PLO’s bestyrelse. Udvalget består af 3-4 bestyrelsesudpegede repræsentanter, herunder en formand udpeget af bestyrelsen. Desuden deltager 1-2 repræsentanter fra DSAM, 2 personer fra FYAM og 2 personer fra SAMS samt 1 repræsentant fra YL.

Udvalget holder møder 3-4 gange om året. Som udgangspunkt er 1-2 af møderne med fysisk tilstedeværelse og resten virtuelle.

Dagsorden og materiale til møder i udvalget udsendes senest 1 uge før mødet afholdes. Udvalget har mulighed for at inddrage eksterne parter/eksperter i udvalgets arbejde på ad hoc basis.

Udvalget finansieres af PLO.

 

Opdateret 12/12 2023

Udvalg for rekruttering og fastholdelse

Formålet med udvalget er at sikre rekruttering og fastholdelse af både yngre og ældre praktiserende læger og arbejde for forbedring af de praktiserende lægers arbejdsmiljø, trivsel og arbejdsglæde.

Anders Dupont

Formand

Ulrik Hesislev

Medlem

Lise Høyer

Medlem

Ida Kristensen

Medlem