Gå til indhold

Trivselsudvalget

Kommissorium for PLO's Trivselsudvalg

Formål
En alt for stor andel af de praktiserende læger oplever forskellige grader af stress og udbrændthed. Det viser bl.a. undersøgelsen af alment praktiserende lægers psykiske trivsel og jobtilfredshed fra 2020. Blandt årsagerne angiver lægerne: stigende antal af komplekse patientkontakter og -opgaver, omfanget af udefrakommende administrative opgaver, omfanget af opgaver relateret til praksisdrift og bekymring for at lave fejl eller overse alvorlige ting.

Netop risikoen for fejl er større hos stressede og udbrændte læger, og hertil kommer en større risiko for at lægerne ophører før tid. Samtidig ser vi ind i en tid, hvor mange ældre læger vil gå på pension og i visse dele af landet er der stor lægemangel.

Både det omkringliggende samfund, PLO og RLTN har et ønske om at udbygge almen praksis, så alle danskere uanset bopæl har frit valg af egen fast læge i nærområdet. Antallet af praktiserende læger skal øges til 5.000 senest i 2035 dels ved at fastholde læger i almen praksis, dels ved at uddanne og rekruttere nye læger. Øget trivsel i almen praksis er en forudsætning for at kunne rekruttere og fastholde læger og modvirke lægemangel. Samtidig er trivsel og rekruttering vigtige elementer i PLO's bestyrelses strategi. Ambitionen er at understøtte et godt arbejdsmiljø i almen praksis, der sikrer trivsel og arbejdsglæde for medlemmerne, så de kan yde den bedst mulige hjælp til patienterne.

Trivselsudvalget ønsker at arbejde med at understøtte rekruttering til almen praksis, blandt andet i form af rekruttering af studerende og læger til faget samt rekruttering af speciallæger til praksis. Dette kan bl.a. opnås ved at formidle viden om almen praksis, hvor fokus både er på information til lægestuderende, uddannelseslæger i KBU-forløb, almen medicinske uddannelseslæger samt speciallæger i almen
medicin.

Ved at inspirere til og orientere om specialet almen medicin både via hjemmesiden www.almenmediciner.dk og mentorordninger er det hensigten, at give mulighed for karriereplanlægning og kunne besvare almindelige spørgsmål i relation til nedsættelse og muligheder i egen praksis. Desuden skal informationen understøtte faglig sparring og feedback ift. karrierevalg.

Formålet med trivselsudvalget er at forbedre de praktiserende lægers arbejdsmiljø og at arbejde for trivsel og arbejdsglæde og samtidig sikre rekruttering og fastholdelse af både yngre og ældre praktiserende læger.

Udvalget kan inddrage unge læger fra FYAM, SAMS og YL.

Udvalgets opgaver omfatter bl.a.

 • at arbejde med ideer og tiltag i forhold til at højne trivsel og bedre rekruttering blandt praktiserende læger og herunder forebygge stress og udbrændthed blandt praktiserende læger.
 • at komme med forslag til aftalemæssige tiltag og ændringer, der kan underbygge målsætningen om god trivsel og høj grad af fastholdelse af praktiserende læger, herunder sikre jævnlig gennemførsel af arbejdsmiljøundersøgelse blandt medlemmer.
 • at komme med forslag til særlige indsatser, der kan bidrage til fastholdelse og
  øget trivsel blandt yngre såvel som ældre lægekolleger, særligt i lægedækningstruede områder.
 • at sikre løbende revision af portalen (www.almenmediciner.dk). Hjemmesiden er en inspirationsside, hvor man både kan finde information om veje ind i specialet og information om, hvilke forskellige muligheder, som specialet almen medicin vil kunne føre til.
 • at sikre løbende revision af PLO’s mentorordning, som fungerer som supplement til Lægeforeningens mentorordning. Mentorordningen er et tilbud for lægestuderende, uddannelseslæger, unge speciallæger og nystartede praktiserende læger. Fokus i PLO’s mentorordning er rekruttering til specialet og rekruttering til almen praksis.
 • at følge udviklingen ift. rekruttering til specialet almen medicin samt nedsættelse i almen praksis og på den baggrund drøfte behovet for og evt. komme med forslag til yderligere konkrete indsatser/projekter med henblik på trivsel og rekruttering.
 • at bidrage med viden og rekruttere unge læger ifht. den forestående rekrutteringskampagne rettet mod medicinstuderende, herunder opfølgning ifht. film, ambassadørkorps mv.
 • SAMS´ og FYAMs medlemmer fungerer som sparringspartnere på div. projekter. Desuden har medlemmerne mulighed for at komme med input – både ift. præ- og postgraduat niveau.
 • Udvalget skal udarbejde en konkret plan, hvis det besluttes at iværksætte nye tiltag, herunder også beskrivelse af økonomi. Herefter skal bestyrelsen tage stilling til rammerne for de tiltag (projekter), som ønskes iværksat. Trivselsudvalget skal løbende orientere PLO og DSAM om udvalgets arbejde.

Sammensætning
Trivselsudvalget er et fast udvalg nedsat af PLO’s bestyrelse. Udvalget består af 3-4 bestyrelsesudpegede repræsentanter, herunder en formand udpeget af bestyrelsen. Desuden deltager 1-2 repræsentanter fra DSAM, 2 personer fra FYAM og 2 personer fra SAMS samt 1 repræsentant fra YL.

Udvalget holder møder 3-4 gange om året. Som udgangspunkt er 1-2 af møderne med fysisk tilstedeværelse og resten virtuelle.

Dagsorden og materiale til møder i udvalget udsendes senest 1 uge før mødet afholdes. Udvalget har mulighed for at inddrage eksterne parter/eksperter i udvalgets arbejde på ad hoc basis.

Budget
Udvalgets faste budget udgør ca. 140.000 kr årligt (til mødeafvikling, transport, timehonorering osv.). Hertil kommer evt. ad hoc udgifter som budgetteres løbende hvert år i forhold til udvalgets ønskede indsatser, fx gennemførelse af en arbejdsmiljøundersøgelse osv. Det betyder, at budgettet hvert 3. eller 4. år vil være væsentlig højere, fordi det kræver midler at gennemføre en ordentlig arbejdsmiljøundersøgelse.

I år 2023 har det tidligere trivsel og fastholdelsesudvalg besluttet at iværksætte en arbejdsmiljøundersøgelse, som beløber sig til 204.130 kr. Bestyrelsen har godkendt.

Herudover har bestyrelsen besluttet at iværksætte en rekrutteringskampagne til i alt 1.056.700 kr. Rekrutteringskampagnen strækker sig over 3 år og beløber sig til 648.900 kr første år, 203.900 i 2. år og samme beløb i 3. år. Hertil skal lægges moms og transport- og opholdsudgifter.

Trivselsudvalget finansieres af PLO.

Trivselsudvalget

Formålet med udvalget er at forbedre de praktiserende lægers arbejdsmiljø og at arbejde for trivsel og arbejdsglæde og samtidig sikre rekruttering og fastholdelse af både yngre og ældre praktiserende læger.

Anders Dupont

Formand

Ulrik Hesislev

Medlem

Ida Kristensen

Medlem

Lise Høyer

Medlem