Gå til indhold

Ansættelse af læger på Akutplejeenhed i København

§ 1 Aftalens parter m.v. 

Stk. 1

Nærværende aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Hovedstaden og Københavns Kommune.

Stk. 2

Aftalen omfatter samtlige praktiserende speciallæger i almen medicin med ydernr. for Region Hovedstaden og med praksisadresse i Region Hovedstaden.

Stk. 3

Aftalen omfatter sikrede med bopæl i Københavns Kommune, der henvises til Akutplejeenheden fra almen praksis og/eller Københavns Kommunes hospitaler.

§ 2 Formål

Stk. 1

Aftalens formål er at nedbringe antallet af læger, som Akutplejeenheden hidtil har samarbejdet med ved ansættelse af to faste læger. Endvidere vil det på sigt, når den specialiserede sygepleje skal udvikles og etableres, være en fordel at have faste læger tilknyttet Akutplejeenheden.

Stk. 2

Akutplejeenhedens opgave er at færdigbehandle patienter henvist fra almen praksis og/eller hospital. Der er aktuelt 60 pladser. Antallet af pladser kan ændres med minimum 2 måneders varsel til den første i en måned over for såvel lægen som praksisudvalget. Ved ændringer af antallet af normerede pladser sker der tilsvarende proportional ændring i timetallet i henhold til § 5, stk. 1, dog således at timetallet oprundes til nærmeste halve time. Endvidere reguleres honoreringen i henhold til § 6, stk. 2 og stk. 3, tilsvarende.

§ 3 Funktionsbeskrivelse for lægerne på Akutplejeenheden

Stk. 1

Lægerne har ansvaret for den somatiske behandling og opfølgning af de borgere, der opholder sig på Akutplejeenheden.

Stk. 2

De ansatte læger skal yde

1. lægefaglig bistand vedr. den tilstand, den sikrede er i under ophold på Akutplejeenheden, herunder

 • Sygdomsbehandling
  • Behandling af akut opstået sygdom (fx infektioner, ændret fysisk og psykisk adfærd, som ikke er tidligere kendt)
  • Manglende væske-/medicinindtagelse
  • Opfølgning på behandling fra hospital (fx sårbehandling, smertebehandling)
  • Samtale med sikrede/pårørende omkring behandlingstilbud og stillingtagen til behandling under opholdet på Akutplejeenheden
 • Medicin
  • Start af ny behandling ved akut opstået sygdom (fx infektionstilstande)
  • Fastlæggelse og regulering af sædvanlig medicin
 • Henvisninger
  • De ansætte læger skal kunne henvise til subakut udredning på hospital i forbindelse med behandling af de sygdomme, som borgerne er indlagt med. Øvrig henvisning til behandling på hospital eller speciallæge foregår via sikredes egen læge

2. Supervision og instruktion af Akutplejeenhedens personale¹ i forhold til fx:

 • Palliativ behandling
 • Observation/behandling i særlige situationer
 • Øvrige svære forløb

____________
¹Der foreligger p.t. sygeplejefaglige instrukser på 39 sygeplejefaglige områder. Nye vil blive udarbejdet efter behov.  Derudover vil der blive udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for Akutplejeenhedens personale i forhold til brug af lægen.

Stk. 3

Akutplejeenhedens læger forventes at samarbejde tæt med den sikredes praktiserende læge - herunder om ændret almen tilstand hos sikrede og tiltag i forhold til behandling og medicin. Så længe den sikrede opholder sig på Akutplejeenheden og har givet sit samtykke iht. § 4, er den ansatte læge, der varetager den sikredes behandling på Akutplejeenheden ansvarlig for den somatiske behandling af den sikrede. Når den sikrede udskrives fra Akutplejeenheden, sender den på Akutplejeenheden ansatte læge epikrise til den sikredes egen læge.

Stk. 4

Der forudsættes endvidere et fast samarbejde mellem Akutplejeenhedens læger og teamleder (sygeplejerske). Teamlederen er som udgangspunkt ansvarlig for den telefoniske kontakt til lægen.  Der skal være mulighed for daglig (hverdage) telefonisk eller elektronisk kontakt mellem lægerne og Akutplejeenheden.

§ 4 Den sikredes samtykke

Det er en forudsætning for, at Akutplejeenhedens læger under opholdet på Akutplejeenheden overtager den somatiske behandling af den sikrede, at den sikrede samtykker heri ved ankomsten til Akutplejeenheden. Giver den sikrede ikke sit samtykke hertil, kontaktes den sikredes egen læge under opholdet på sædvanlig vis. Har den sikredes egen læge ikke mulighed for at aflægge besøg på Akutplejeenheden, kontaktes en af Akutplejeenhedens læger.

§ 5 Ansættelse af læger til Akutplejeenheden

Stk. 1

Der ansættes to faste læger til Akutplejeenheden. De to læger ansættes med 2½ ugentlige timer hver med henblik på konsulentfunktionerne og levering af sygesikringsydelser. Lægerne dækker indbyrdes hinanden ved den enes afholdelse af ferie, kurser og andet fravær. Lægerne er berettiget til at anvise en vikar, der skal være speciallæge i almen medicin og have ydernummer for Region Hovedstaden. En sådan vikar oppebærer honoraret for de udførte ydelser.

Stk. 2

Ansættelse af de to læger sker af Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der har det personaleadministrative ansvar, efter enig indstilling fra et paritetisk sammensat ad hoc ansættelsesudvalg.

Note til stk. 2:

 • Herved følger aftalen den konsulentaftale, der er indgået med Region Hovedstaden

Stk. 3

Stillingerne opslås via PraksisNyt og evt. via brev til alle praktiserende læger i Københavns Kommune. Ordlyden af opslaget skal nærmere aftales med praksisudvalget.

§ 6 Honorering

Stk. 1

De ansatte læger honoreres fra Region Hovedstaden i henhold til Landsoverenskomst om Almen Lægegerning. Ydelseshonorarerne afregnes i overensstemmelse med Landsoverenskomstens afregningssystem og samtidig med lægens øvrige honorarer.

Stk. 2 Tillægshonorar for behandlingen af de sikrede ekskl. ydelseshonorarer

De to ansatte læger modtager et tillægshonorar svarende til antallet af normerede pladser på Akutplejeenheden (aktuelt 60). Tillægshonoraret udgør i alt for 60 sikrede i grundbeløb pr. 1. april 2009 pr. år kr. 20.396,40, hvortil skal lægges Landoverenskomstens til enhver tid gældende overenskomsttillæg pr. 1. april 2010 1,5 %, således at honoraret pr. 1. april 2010 pr. år andrager kr. 20.702,35.  Denne udgift afholdes af Københavns Kommune og udbetales månedligt bagud. Tillægshonoraret deles ligeligt mellem lægerne.

Stk. 3 Honorar for funktionerne uden patientbehandling

Københavns Kommune honorerer lægerne for at supervisere Akutplejeenhedens personale. Honoraret udgør pr. time med grundbeløb pr. 1. april 2009 kr. 832,81, svarende til pr. 1. april 2010 kr. 845,31. Det nævnte grundbeløb reguleres med Landsoverenskomstens til enhver tid gældende overenskomsttillæg, pr. 1. april 2010 1,5 %.

Lægerne honoreres for 2 ½ timer hver pr. uge uanset tidsforbruget til henholdsvis supervision og konsulentarbejde, dvs. med kr. 2.113,28 pr. uge svarende til kr. 109.890,56 for hver læge pr. år pr. 1. april 2010.

Stk. 4 Tidsforbrug for kørsel til Akutplejeenheden

For kørsel til Akutplejeenheden honoreres lægens tidsforbrug med følgende takster:

Indtil 4 km 73,86 kr.
Fra 4 indtil 8 km 107,56 kr.
Fra 8 indtil 12 km 139,27 kr.
Fra 12 indtil 16 km 171,17 kr.
Fra 16 indtil 20 km 223,20 kr.
Pr. påbegyndt km ud over 21 7,96 kr.

De ovennævnte beløb er grundbeløb pr. 1. april 2009, og de reguleres med Landsoverenskomsten om Almen Lægegernings til enhver tid gældende overenskomsttillæg, pr. 1. april 2010 1,5 %.

Stk. 5

For kørsel til Akutplejeenheden ydes lægerne kørselsgodtgørelse i henhold til Landsoverenskomsten om Almen Lægegernings § 76, svarende til pr. 1. januar 2010 kr. 4,10 pr. km for kørsel til og med 20.000 km.

§ 7 Afregning

Stk. 1

Honorarer i henhold til § 6, stk. 1, afregnes i overensstemmelse med reglerne i Landsoverenskomsten om Almen Lægegerning.

Stk. 2

Tillægshonorarer i henhold til § 6, stk. 2, og honoraret i henhold til § 6, stk. 3, udbetales månedsvis bagud til en konto anvist af lægen.

Stk. 3

Honorarerne for tidsforbrug i henhold til § 6, stk. 4 og for kørselsgodtgørelsen i henhold til 
§ 6, stk. 5 udbetales af Københavns Kommune månedsvis bagud i henhold til et af aftalens parter (Københavns Kommune og Praksisudvalget) aftalt bilag, der skal benyttes af lægen.

§ 8 Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse er indeholdt i de i § 6 aftalte takster.

§ 9 Funktionærloven

Funktionærlovens regler er gældende for ansættelsesforholdene.

§ 10 Fravær af familiemæssige årsager

Lægen har ret til fravær m.v. ved graviditet, barsel og adoption i henhold til lov om ligebehandling m.v. og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Ved sådant fravær er lægen ikke pligtig at stille vikar.

§ 11 Evaluering

Ordningen evalueres samlet efter et år.

Evalueringen skal bl.a. omfatte:

 • Lægens tilgængelighed
 • Epikriser (omfang og indhold)
 • Samarbejdet mellem læge og personale
 • Omfanget af den telefoniske kontakt

Der gøres status for ordningen efter 6 måneder.

§ 12 Tvister

Såfremt der opstår tvister om fortolkning eller udfyldning af nærværende aftale, afgøres disse endeligt af en af aftalens parter i fællesskab udpeget opmand. Kan der ikke opnås enighed om opmanden, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. 

Note
Da interessetvister ikke er omfattet af ”fortolkning eller udfyldning”, er interessetvister altså ikke omfattet af § 13.

§ 13 Opsigelse

Nærværende aftale kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt.

§ 14 Ikrafttræden

Stk. 1

Nærværende aftale er gyldig fra dens underskriftsdato og har virkning fra og med den 
1. november 2010.

Stk. 2

Aftalen skal i henhold til Landsoverenskomst om Almen Lægegerning § 2 ikke indberettes til Landsoverenskomstens parter.

Godkendt den 17-05-2011    PLO-dok. 490020

Siden oprettet 22. november 2022