Gå til indhold

Behandling af sikrede indlagt på aflastningsplads

§ 1 Aftalens parter

Stk. 1

Nærværende aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Hovedstaden og Gribskov Kommune.

Stk. 2

Aftalen omfatter samtlige alment praktiserende læger med ydernummer for region Hovedstaden.

Stk. 3

Aftalen omfatter sikrede med bopæl i Gribskov Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1

Aftalens formål er at fastsætte rammerne for lægebetjening af borgere indlagt på aflastningspladser i Gribskov Kommune.

Stk. 2

Formålet opfyldes bl.a. ved:

 • optimal kommunikation mellem personale på aflastningspladser og den praktiserende læge
 • optimal behandling
 • besøg hos den sikrede og telefonkonsultationer med den sikrede og aflastningsafdelingens personale og
 • rådgivning og dialog med aflastningsafdelingens personale

Stk. 3

For at være omfattet af aftalen forudsættes det, at den sikrede er indforstået med en henvisning til en aflastningsplads.

§ 3 Den behandlende læges funktioner

Den behandlende læge skal:

 • varetage den somatiske behandling
 • ved behov udfærdige medicinstatus og tilpasse medicinordinationer
 • ved behov udarbejde behandlings- og observationsplaner

§ 4 Frivillighed

Stk. 1

Den sikredes praktiserende læge afgør endeligt og uden begrundelse, om lægen vil påtage sig ansvaret for den lægelige behandling af den sikrede under dennes midlertidige ophold på en aflastningsplads i Gribskov Kommune.

Stk. 2

Til varetagelse af behandlingen af sikrede i situationer, hvor den læge, den sikrede er tilmeldt, ikke varetager behandlingen under opholdet på en aflastningsplads, tilknytter Gribskov Kommune nogle speciallæger i almen medicin, der honoreres pr. ydelse jf. § 6.

§ 5 Visitation til aflastningsafdelingen

Sundhedsafdelingen i Gribskov kommune visiterer efter henvisning fra

 • Praktiserende læger
 • Praktiserende vagtlæger
 • Områdets hospitalsafdelinger

§ 6 Honorering

Stk.1

Praktiserende læger honoreres for ydelser til sikrede indlagt på Gribskov Kommunes aflastningspladser i henhold til Landsoverenskomst om almen lægegerning.

Stk. 2 

Gribskov Kommune yder ud over det sædvanlige besøgshonorar jfr. landsoverenskomstens sædvanlige takster for sygebesøg et grundbeløb pr. 1. oktober 2008 på kr. 325,03 til patientens egen læge og kr. 947,70 til anden lokal læge med tillæg af det til enhver tid gældende overenskomsttillæg, pr. 1. oktober 2008 9,2 %.

Stk. 3

De i stk. 1 og 2 nævnte beløb reguleres med Landsoverenskomstens til enhver tid gældende overenskomsttillæg. Uanset at dette overenskomsttillæg for så vidt angår bl.a. grundydelser er fastfrosset pr. 1/10 2002-niveau og overført til basishonorarerne, reguleres de i nærværende aftale fastsatte honorarer med det overenskomsttillæg, som der beregnes i henhold til Landsoverenskomstens § 80, således at de af nærværende aftale omfattede honorarer ikke fastfryses.

§ 7 Afregning

Stk. 1

Afregning af ydelserne sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Landsoverenskomst om almen lægegerning sammen med de øvrige regninger vedrørende lægens gruppe 1-sikrede.

Stk. 2 

Ydelserne, jf. § 6 stk. 2, tildeles særskilt ydelsesnummer, der skal benyttes af lægen i forbindelse med afregningen.

Stk. 3

Regninger indsendes til Region Hovedstaden med de øvrige regninger for den pågældende periode. Region Hovedstaden opkræver hos Gribskov Kommune de til lægerne udbetalte honorarer som endeligt skal afholdes af Gribskov Kommune i henhold til nærmere aftale mellem Region Hovedstaden og Gribskov Kommune, hvilken aftale er hovedstadsregionens praktiserende læger uvedkommende.

§ 8 Opsigelse

Aftalen kan opsiges af hver af parterne med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

§ 9 Evaluering

Stk. 1

Nærværende aftale evalueres efteråret 2010 af et udvalg, hvis medlemmer udpeges af det lægelige kommunale kontaktudvalg. Evalueringsudvalget skal være paritetisk sammensat. Evalueringen skal bl.a. omfatte følgende problemstillinger:

 • Aftalens benyttelse
 • Den enkelte ydelses relevans og honorarets størrelse
 • Samarbejdet mellem almen praksis og Aflastningsafdelingen

Stk. 2

Evalueringen skal være afsluttet inden udgangen af 3. kvartal 2010.

§ 10 Landsoverenskomstens § 100-statistik 

De ydelser, der har særligt ydelsesnummer jfr. § 6 stk. 2, indgår ikke i den statistik, der udarbejdes i henhold til Landsoverenskomstens § 100. 

§ 11 Tvister

Såfremt der opstår tvister om fortolkningen af nærværende aftale, afgøres disse endeligt af en af aftalens parter i fællesskab udpeget opmand. Kan der ikke opnås enighed om opmanden, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

§ 12 Ikrafttræden

Nærværende aftale træder i kraft fra dens underskriftsdato.

Aftalen skal i henhold til Landsoverenskomsten om almen lægegerning ikke godkendes af Landsoverenskomstens parter.

Godkendt den 28-10-2009    PLO-dok. 311658

Ydelsesnumre jf. § 7, stk. 2

Sygebesøg ved egen læge: 4187
Sygebesøg ved anden lokal læge 4188
Ydelserne kan benyttes oven i de sædvanlige besøgshonorarer, jf. aftalens § 6, stk. 2.