Gå til indhold

Honorering af praktiserende læger der fungerer som konsulenter i Københavns Kommune

§ 1 Aftalens parter m.v. 

Stk. 1

Nærværende aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Hovedstaden og Københavns Kommune.

Stk. 2

Aftalen omfatter samtlige praktiserende speciallæger i almen medicin med ydernr. for Region Hovedstaden og med praksisadresse i Region Hovedstaden.

Stk. 3

Aftalen omfatter praktiserende læger, der ansættes som konsulenter i Københavns Kommune. Aftalen omfatter ikke behandling af sikrede.

§ 2 Formål

Aftalens formål er at etablere en ensartet honorering for de praktiserende speciallæger i almen medicin, der fungerer som konsulenter i Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

§ 3 Ansættelse af lægekonsulenter

Stk. 1

Ansættelse af lægekonsulenter sker af Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der har det personaleadministrative ansvar, efter enig indstilling fra et paritetisk sammensat ad hoc-ansættelsesudvalg.

Note
Herved følger aftalen den konsulentaftale, der er indgået i Region Hovedstaden. 

Stk. 2

Konsulentstillingerne skal som minimum opslås på Sundhed.dk og i øvrigt efter aftale med praksisudvalget. Annonceteksten skal forudgående være godkendt af aftalens parter. Stillingerne kan søges af praktiserende speciallæger i almen medicin med praksisadresse i Region Hovedstaden, jfr. § 1, stk. 2.

Stk. 3

Lægekonsulenterne ansættes for en 3-årig periode med mulighed for genansættelse uden opslag, såfremt aftalens parter er enige herom. Dog er 1. ansættelsesperiode i forbindelse med ordningens etablering indtil 31. dec. 2012 og herefter 3 kalenderår ad gangen. Efter aftale med praksisudvalget kan der oprettes midlertidige ad hoc lægekonsulentstillinger med henblik på at opfylde et behov for lægekonsulenter til projekter.

Stk. 4

Efter fælles indstilling fra aftalens parter kan en konsulent opsiges med varsel i overensstemmelse med funktionærloven, jfr. § 8.

§ 4 Arbejdstilrettelæggelse for lægekonsulenter

Konsulenter ansættes med fast gennemsnitligt ugentligt timetal. Arbejdstiden placeres efter aftale og timetallet kan variere fra uge til uge. Den del af konsulenternes arbejdstid, der kræver tilstedeværelse uden for praksis, skal så vidt muligt placeres under hensyn til den daglige arbejdstilrettelæggelse i konsulentens praksis, f.eks. på en fast ugedag.

§ 5 Honorering

Stk. 1

Lægekonsulenten honoreres for det aftalte gennemsnitlige timetal til og med 10 timer ugentligt med grundbeløb iht. Tillægsoverenskomst af 16. april 1999 til Landsoverenskomsten om Almen Lægegerning vedr. iværksættelse af forebyggende og/eller sundhedspædagogiske ydelser som forsøgsaftaler efter beslutning i de dagældende amter, pr. 1. april 2009 kr. 832,81 og inkl. overenskomsttillæg pr. 1. april 2010 1,5 %, i alt kr. 845,31.

Stk. 2

Såfremt lægekonsulenter ansættes med gennemsnitligt ugentligt timetal på mere end 10, reduceres timetaksten for timer ud over 10 med 25 %. Reduktionen kan aftales fraveget ud fra en konkret vurdering ved ansættelse i konsulentstillinger, hvor særlige vilkår i ansættelsen gør sig gældende.

Stk. 3

Såfremt en lægekonsulent bestrider flere stillinger inden for samme virksomhed, beregnes honoreringen jf. § 5, stk. 1, som én ansættelse. Ved udtrykket ”samme virksomhed” forstås eksempelvis flere ansættelser med arbejdssted i samme institution.

Stk. 4

Lægekonsulentens tidsforbrug til fremmøde på fast arbejdssted honoreres med et grundbeløb pr. 1. april 2009 på kr. 8,69 pr. km, hvortil skal tillægges det til enhver tid gældende overenskomsttillæg, der pr. 1. april 2010 udgør 1,5 %, svarende til kr. 8,82. For lægekonsulenter med praksisadresse i Københavns og Frederiksberg kommuner udløses kun afstandstakst ved kørsel udover 5 km. For lægekonsulenter med praksisadresse i andre kommuner end Københavns og Frederiksberg kommuner udløses kun afstandstakst ved kørsel udover 10 km. Der honoreres kun for faktisk kørte kilometer.

Stk. 5

Ved kørsel til fast arbejdssted er lægekonsulenten berettiget til kørselsgodtgørelse iht. statens satser, der pr. 1. januar 2010 andrager kr. 4,10 pr. km for kørsel til og med 20.000 km. Taksterne følger de til enhver tid gældende statslige takster, og der ydes ikke kørselsgodtgørelse for kørsel indtil 5 km, hvor praksisadressen ligger i Københavns eller Frederiksberg kommuner og indtil 10 km, hvor praksisadressen ligger i andre kommuner. Der ydes kun godtgørelse for faktisk kørte kilometer.

Stk. 6

Ved fremmøde på andre adresser end egen konsultation/bolig eller fast arbejdssted ydes kørselsgodtgørelse pr. kørt km iht. statens satser for kørsel mellem flere arbejdssteder. Tid, der medgår til denne befordring, indgår i lægekonsulentens arbejdstid og skal således være omfattet af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Stk. 7

De i stk. 1 og 4 nævnte beløb reguleres med Landsoverenskomstens til enhver tid gældende overenskomsttillæg. 

§ 6 Afregning

Stk. 1

Lægekonsulenterne honoreres månedsvis bagud. Lægekonsulenterne er B-skatteydere.

Stk. 2

Afstandstakst og kørselsgodtgørelse afregnes af Københavns Kommune på grundlag af indberetninger fra den enkelte lægekonsulent. Indberetningerne skal omfatte perioden fra den 21. i forrige måned til den 20. i indeværende måned for at komme til udbetaling i den måned, hvori perioden udløber. Københavns Kommune udfærdiger en elektronisk blanket, der skal benyttes ved afregningen og godkendes af Praksisudvalget.

§ 7 Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse er indeholdt i den i § 5, stk. 1, aftalte takst.

§ 8 Funktionærloven

Funktionærlovens regler er i øvrigt gældende – også for ansættelser indtil 8 timer pr. uge medmindre der er aftalt afvigelser herfra.

§ 9 Vikar ved fravær

Lægekonsulenten er ikke pligtig at stille vikar ved fravær.

§ 10 Fravær af familiemæssige årsager

Lægekonsulenter har ret til fravær m.v. ved graviditet, barsel og adoption iht. lov om ligebehandling mv. og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

§ 11 Statistik

Senest med udgangen af januar måned udfærdiger Københavns Kommune til praksisudvalget en oversigt over de pr. 31. december i året forinden ansatte lægekonsulenter med angivelse af navn, praksisadresse, ydernummer, ansættelsesdato, ansættelsessted og gennemsnitligt ugentligt timetal.

§ 12 Evaluering

Stk. 1

Nærværende aftale evalueres efter at den har virket i 1 år af et paritetisk sammensat udvalg, hvis medlemmer udpeges af overenskomstens parter.

Stk. 2

Evalueringen skal være afsluttet i løbet af en periode på 3 måneder.

§ 13 Tvister

Såfremt der opstår tvister om fortolkning eller udfyldning af nærværende aftale, afgøres disse endeligt af en af aftalens parter i fællesskab udpeget opmand. Kan der ikke opnås enighed om opmanden, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

Note
Da interessetvister ikke er omfattet af "fortolkning eller udfyldning", er interessetvister altså ikke omfattet af § 13. 

§ 14 Opsigelse

Nærværende aftale kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. Opsigelse skal ske skriftligt.

§ 15 Ikrafttræden

Stk. 1

Nærværende aftale er gyldig fra dens underskriftsdato og har virkning fra og med den 1. okt. 2010.

Stk. 2

Aftalen skal iht. Landsoverenskomst om Almen Lægegerning § 2 ikke indberettes til Landsoverenskomstens parter.

Godkendt den 18-01-2011    PLO-dok. 439115

Siden oprettet 22. november 2022