Gå til indhold

Honorering af praktiserende læger for somatisk sundhedstjek i Allerød, Egedal og Kbh. Kommune

- på sikrede med udviklingshæmning eller psykiatriske problemstillinger

§ 1 Aftalens parter m.v.

Stk. 1

Nærværende aftale er indgået mellem PLO-Hovedstaden og Allerød, Egedal og Københavns Kommuner.

Stk. 2

Aftalen omfatter praktiserende speciallæger i almen medicin med ydernummer for Region Hovedstaden.

Stk. 3

Aftalen omfatter gruppe 1- og gruppe 2-sikrede med bopæl på nedenstående bosteder og sikrede, der modtager socialpædagogisk bostøtte i eget hjem:

Allerød Kommune

 • Socialpsykiatrien
 • Bostøtte og bofællesskaberne på handicapområdet
 • ”Fremtid i Nord og Syd”, der er en privat aktør, der tilbyder støtte til unge og voksne borgere med ADHD eller Aspergers syndrom efter SEL § 85.

Egedal Kommune

 • Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter
 • Skovbo, der er et socialpsykiatrisk bosted
 • Specialevejledningen, der på det socialpsykiatriske område tilbyder socialpædagogisk støtte i eget hjem efter SEL § 85.

Københavns Kommune

Der henvises til de på vedhæftede bilag 1 anførte centre og bosteder.

§ 2 Formål

Undersøgelser har vist, at personer med en betydelig intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse har øget forekomst af en række somatiske sygdomme, uopdagede sygdomme og kortere levealder. Aftalens målgruppe har også vanskeligere ved at efterspørge sundhedsydelser end den øvrige befolkning. For at mindske uligheden i sundhed og forbedre den somatiske sundhedstilstand for de af aftalen omfattede sikrede skal der udføres sundhedstjek for de pågældende sikrede.

§ 3 Funktionsbeskrivelse for de alment praktiserende læger

Stk. 1

Den sikrede og/eller dennes støtteperson aftaler tid hos lægen til et sundhedstjek. I forbindelse med tidsbestillingen skal lægen informere om, hvor og hvornår der skal tages blodprøve inden sundhedstjekket. Hvis lægen selv tager blodprøverne, afsættes tid hertil ca. en uge før datoen for sundhedstjekket.

Stk. 2

Den sikrede forbereder sig på sundhedstjekket ved at besvare en række spørgsmål om sit generelle helbred (forberedelsesskema, jf. bilag 2). Resultatet af blodprøverne skal foreligge ved sundhedstjekket. Den sikrede gennemgår evt. materiale om de undersøgelser, der skal foregå hos lægen, evt. sammen med sin støtteperson.

Stk. 3

Lægen drager omsorg for, at følgende blodprøver er foretaget forinden sundhedstjekket:

 • Blodprocent
 • Infektionstal
 • Leverfunktion
 • Elektrolytter
 • Creatinin
 • Blodsukker (HbA1c)
 • Totalkolesterol
 • Stofskifte
 • D-vitamin (ved antipsykotisk medicin tages også prolactin)


Sundhedstjekket består bl.a. af følgende:

 • Gennemgang i henhold til vedhæftede afkrydsningsskema, bil. 3
 • Gennemgang af borgerens medicinliste – FMK
 • Opsamling og konklusioner på sundhedstjekket sammen med den sikrede og evt. støttepersonen.

Stk. 4

Lægen skal ved diagnosticeret sygdom iværksætte behandling, jf. § 6.

Stk. 5

Det forudsættes, at sundhedstjekket foretages af den læge, hos hvem den sikrede er tilmeldt, medmindre lægen beder sig fritaget herfor, jf. § 4.

§ 4 Den sikredes og lægens samtykke

Stk. 1

Det er en betingelse for iværksættelse af sundhedstjekket, at den sikrede ønsker sundhedstjekket foretaget.

Stk. 2

Det er frivilligt for lægen, om denne ønsker at udføre sundhedstjekket. Lægen skal ikke anføre nogen begrundelse. Såfremt egen læge ikke ønsker at udføre sundhedstjekket, kan dette udføres af en læge efter sikredes valg. Dog kan gruppe 2-sikrede selv vælge, hvilken læge der skal udføre sundhedstjekket.

Stk. 3

Til varetagelse af behandlingen af sikrede i tilfælde, hvor den læge, den sikrede er tilmeldt, ikke udfører sundhedstjekket, tilknyttes nogle speciallæger i almen medicin, der honoreres pr. ydelse jf. § 5.

§ 5 Honorering

Stk. 1

Det forudsættes, at sundhedstjekket udføres på hverdage i dagarbejdstiden 08.00-16.00, medmindre lægen fastsætter et andet tidspunkt, bl.a. af hensyn til undersøgelsens varighed.

Stk. 2

For sundhedstjekket ekskl. laboratorieundersøgelserne jf. § 3, stk. 3 honoreres lægen med kr. 1.500,- pr. 1. okt. 2015. (Taksten er 1.761,14 kr. pr. 1. april 2024.)

Stk. 3

For blodprøverne jf. § 3 stk. 3 ekskl. sundhedstjekket honoreres lægen med de honorarer, der er aftalt i Overenskomst om almen praksis § 60.

Stk. 4

Honorarerne reguleres i henhold til Overenskomst om almen praksis, således at honorarerne akkumulerende følger stigningen i overenskomstens honorarer fra og med 1. okt. 2015.

Såfremt ”Overenskomst om almen praksis” måtte bortfalde, sker reguleringen på grundlag af nettoprisindekset i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks en gang årligt den 1. januar, første gang den 1. januar efter at ”Overenskomst om almen praksis” er ophørt. Stigningen beregnes på basis af stigningen i nettoprisindekset fra oktober til oktober. Som eksempel anføres, at reguleringen den 1. januar 2018 beregnes på basis af stigningen i nettoprisindekset fra oktober 2016 til oktober 2017 og så videre.

Stk. 5

Sundhedstjekket foretages sædvanligvis i lægens konsultation. Efter lægens skøn kan undersøgelsen henlægges til sikredes bopæl, og i så tilfælde er lægen berettiget til at oppebære honorar for lægens tidsforbrug samt kørselsgodtgørelse med de satser, der er aftalt i Overenskomst om almen praksis § 94, stk. 2c, og § 61.

§ 6 Sygdomsbehandling

Såfremt lægen efter diagnosticeret sygdom påbegynder behandling af den sikrede, afregnes disse ydelser i henhold til Overenskomst om almen praksis med de overenskomstaftalte ydelsesnumre. Dette gælder dog kun for gruppe 1-sikrede. For gruppe 2-sikrede følges de almindelige regler.

§ 7 Afregning

Stk. 1

For borgere omfattet af centre og bosteder vedr. Københavns Kommune, jf. bilag 1, fremsendes privat regning til Københavns Kommune under anvendelse af EAN-nr. 5798009683533 under mærket ”Projekt Sundhedstjek, org. 67015”. Regningen skal omfatte såvel honoraret for sundhedstjekket, jf. § 5, stk. 2, som blodprøverne, jf.
§ 5, stk. 3.

Stk. 2

For borgere med bopæl i Egedal eller Allerød Kommune fremsendes ligeledes privat regning under anvendelse af EAN-nr. 5798008477102. Regningen skal omfatte såvel honoraret for sundhedstjekket, jf. § 5, stk. 2, som blodprøverne, § 5, stk. 3.

Stk. 3

For eventuelle gruppe 2-sikrede er lægen ikke berettiget til at beregne sig egen andel fra patienten for så vidt angår sundhedstjekket, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 4

Parterne i nærværende aftale er enige om, at aftalen alene omhandler profylaktiske ydelser, der efter sundhedsloven ligger i kommunalt regi.

§ 8 Udeblivelse

Lægen er berettiget til at opkræve et gebyr hos kommunen eller den sikrede, såfremt den sikrede udebliver fra en aftalt tid til et sundhedstjek eller ikke senest 24 timer før den aftalte tid aflyser denne telefonisk hos lægen eller pr. mail. Gebyret udgør kr. 250,- pr. 1. okt. 2015 og reguleres som de øvrige honorarer i nærværende aftale. (Taksten er 293,52 kr. pr. 1. april 2024.)

§ 9 Økonomisk ramme og kontrolstatistik

Honoraret for sundhedstjekket, udeblivelsesgebyret og laboratorieprøver indgår ikke i den økonomiske ramme for almen praksis, jf. bilag 4 til Overenskomst om almen praksis ”Økonomiprotokollat af 1. sept. 2014”. Endvidere indgår disse honorarer ikke i opgørelsen i henhold til overenskomstens § 87.

§ 10 Tvister

Såfremt der opstår tvister om fortolkningen af nærværende aftale, afgøres disse endeligt af en af aftalens parter i fællesskab udpeget opmand. Kan der ikke opnås enighed om opmanden, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret.

§ 11 Information

PLO-Hovedstaden informerer de relevante læger om aftalens indhold og ikrafttræden. De 3 kommuner orienterer i fællesskab eller hver for sig de berørte centre og bosteder.

§ 12 Opsigelse

Nærværende aftale kan opsiges af hver af parterne for sit vedkommende med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Således kan hver af kommunerne opsige aftalen alene for sit vedkommende, og PLO-Hovedstaden kan opsige aftalen samlet eller over for en eller flere kommuner.

§ 13 Ikrafttræden

Stk. 1

Nærværende aftale er trådt i kraft fra og med underskriftsdatoen for hver enkelt kommune.

Stk. 2

Aftalen skal ikke indberettes til ”Overenskomst om almen praksis’” parter.

§ 14 Underskrift af aftalen

Nærværende aftale underskrives i 4 eksemplarer, hvoraf hver af kommunerne modtager 1 og PLO-Hovedstaden 1 eksemplar.

Publiceret den 31-05-2016           Akt-ID 150350

Siden oprettet 18. november 2022