Gå til indhold

Lægefaglig rådgivning og vejledning til beboere og personale på Midgården

§ 1 Aftalens parter m.v. 

Stk. 1

Nærværende aftale er indgået mellem Halsnæs Kommune og PLO-Hovedstaden.

Stk. 2

Aftalen omfatter patienter med bopæl/fast opholdssted på botilbuddet ”Midgården”, Birkedommer Alle 6, 3300 Frederiksværk. Midgården er normeret til 28 beboere, der er multihandicappede.

§ 2 Formål

Aftalens formål er at sikre, at der kan ydes lægefaglig rådgivning og vejledning til institutionens beboere, disses pårørende og personalet – herunder deltagelse i møder med beboeren og dennes pårørende.

§ 3 Opgaver

Stk. 1

Læge kan tilkaldes til følgende opgaver i institutionen:

  • Deltagelse i pårørendemøder
  • Deltagelse i møder med personalet
  • Handleplanmøder om beboerne m.v.

Stk. 2

Ovennævnte opgaver omfatter ikke lægelig behandling, der foretages i henhold til Overenskomst om almen praksis.

Stk. 3

Den læge/lægepraksis, der har beboeren tilmeldt som gruppe 1-patient, skal fortrinsvis tilkaldes. Dog er det frivilligt for lægen/lægepraksis, om deltagelse i de i stk. 1 nævnte opgaver skal finde sted.

§ 4 Honorering

Stk. 1

Lægen honoreres med den til enhver tid af PLO fastsatte timetakst, når praktiserende læger benyttes som konsulenter m.v., hvilken timetakst i grundhonorar pr. 1. april 2009 udgør kr. 832,81 og pr. 1. oktober 2012 udgør kr. 869,45. Timetaksten beregnes for første time uanset varigheden af mødet og derefter pr. påbe¬gyndt halve time. (Et møde, der varer 1 timer og 35 minutter, udløser således betaling for i alt et beløb svarende til to timer.)

Stk. 2

Lægen er berettiget til kørselsgodtgørelse i henhold til Overenskomst om almen praksis § 67 svarende til den af staten fastsatte takst for benyttelse af eget befordringsmiddel med tillæg af 15 %. Satsen udgør pr. km pr. 1. januar 2012 kr. 4,37.

Stk. 3

Lægen er endvidere berettiget til tidsforbrugstillæg i henhold til Overenskomst om almen praksis § 102 c.

Pr. 01.10.12 udgør satserne følgende:

  Grundhonorar pr. 01.04.09 Takst pr. 01.10.12
Indtil 4 km 73,86 76,89
Fra 4 indtil 8 km 107,56 111,97
Fra 8 indtil 12 km 139,27 144,98
Fra 12 indtil 16 km 171,17 178,19
Fra 16 indtil 20 km 223,20 232,35
Pr. påbegyndt km ud over 21 km 7,96 8,29

Stk. 4

Det i stk. 1 anførte honorar reguleres med den af PLO fastsatte reguleringsprocent, når praktiserende læger benyttes som konsulenter m.v. – pr. 01.10.12 4,5 %.

De i stk. 3 nævnte grundhonorarer reguleres med det til enhver tid i henhold til Overenskomst om almen praksis gældende overenskomsttillæg pr. 01.10.12 2,80 %.

I en overenskomstløs periode reguleres satserne med den af PLO fastsatte reguleringsprocent til de af PLO fastsatte terminer.

§ 5 Udbetaling af honorarer

De i løbet af en måned optjente honorarer faktureres af lægen til Halsnæs Kommune inden udløbet af den følgende måned, og kommunen udbetaler derefter honoraret til den af lægen opgivne konto senest den 15. i den næstfølgende måned i forhold til den måned, hvori arbejdet er udført. (Er arbejdet udført i januar måned, skal betaling således senest finde sted den 15. marts i samme år). For sen betaling medfører, at lægen er berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på 150 kr. med tillæg af rente ved forsinket betaling i henhold til renteloven.

§ 6 Tvister

Såfremt der opstår tvister om fortolkning og udfyldning af nærværende aftale, afgøres disse endeligt af en af aftalens parter i fællesskab udpeget opmand. Kan der ikke opnås enighed om opmanden, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

§ 7 Opsigelse

Stk. 1

Nærværende aftale kan opsiges skriftligt af hver af aftalens parter med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Stk. 2

Nærværende aftales gyldighed er uafhængig af, om ”Overenskomst om almen praksis” bortfalder.

§ 9 Ikrafttræden

Nærværende aftale træder i kraft fra og med den 1. december 2012.

Godkendt den 28-01-2013    PLO-dok. 740009

Siden oprettet 22. november 2022