Gå til indhold

Somatisk behandling af beboerne på det psykiatriske botilbud Midgården

§ 1 Aftalens parter m.v. 

Stk. 1

Nærværende aftale er indgået mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden.

Stk. 2

Aftalen omfatter 2 udvalgte praksis i Halsnæs Kommune med ydernummer for Region Hovedstaden.

Stk. 3

Aftalen omfatter patienter med bopæl/fast opholdssted på botilbuddet ”Midgården”, Birkedommer Alle 6, 3300 Frederiksværk. Midgården er normeret til 28 beboere, der er
multihandicappede.

§ 2 Formål

Aftalens formål er at sikre den somatiske lægebehandling af beboerne på ”Midgården”.

§ 3 Patienternes sikringsstatus

Stk. 1

Forudsat at patienterne er gr. 1-sikrede, har de ret til selvstændigt at vælge alment praktiserende læge, jf. Sundhedsloven § 59.

Stk. 2

Der tilknyttes 2 læger/lægepraksis til Midgården. Hver læge/lægepraksis tilknyttes så vidt muligt et fast antal patienter, således at der bibringes kontinuitet i lægebehandlingen.

§ 4 Opgaver

Stk. 1

Den læge/lægepraksis patienten er tilmeldt foretager efter behov besøg samt øvrige ydelser til de lægen/lægepraksis tilmeldte patienter. Besøgene kan efter lægens skøn samles på en ugedag.

Stk. 2

Et besøg erstattes efter aftale mellem lægen og Midgården af en årlig helbredsundersøgelse inklusiv medicingennemgang, der honoreres svarende til et opfølgende hjemmebesøg jfr. Overenskomst om almen praksis (ydelse 0121). Denne undersøgelse gælder alle borgere på bostedet.

Stk. 3

Møder med tilsynsførende speciallæger i neurologi og psykiatri under Region Hovedstadens hospitaler omfattes af aftalen. Sådanne møder forudsættes afholdt i forbindelse med besøg i henhold til § 4 stk. 1.

Stk. 4

Supervision og videreuddannelse af personale samt øvrige kommunale opgaver på bostedet er ikke omfattet af aftalen men forudsættes indgået med Halsnæs Kommune.

§ 5 Honorering

Stk. 1

For ydelserne iht. § 4, stk. 1 og 3, honoreres lægen i henhold til Overenskomst om almen praksis. Dog udgør honoraret for henholdsvis sygebesøg og møder 2 x den til enhver tid gældende sygebesøgstakst iht. overenskomstens § 56 tillagt det til enhver tid gældende overenskomsttillæg. Dvs. honoraret består af 1 besøgstakst + en ekstra besøgstakst af samme størrelse. Ydelserne tildeles et ydelsesnummer forskelligt fra overenskomstens ydelsesnumre.

Stk. 2

For den årlige helbredsundersøgelse iht. § 4, stk. 2, honoreres lægen svarende til et opfølgende hjemmebesøg jf. Overenskomst om almen praksis (ydelse 0121). Ydelsen tildeles et ydelsesnummer forskelligt fra overenskomstens 0121 af hensyn til, at ydelsen ikke skal være omfattet af økonomiloftet.

Stk. 3

Lægen er berettiget til kørselsgodtgørelse iht. overenskomstens § 67 og tidsforbrugstillæg
svarende til overenskomstens § 102 c, når ydelsen foretages på bostedet. Kørselsgodtgørelse afregnes i henhold til Overenskomstens § 89.

Stk. 4

I øvrigt honoreres lægen for øvrige ydelser vedr. de lægen tilmeldte patienter i overensstemmelse med ”Overenskomst om almen praksis”.

Stk. 5

Honorarerne for samtlige ydelser udbetales månedsvis sammen med de lægen tilkommende
øvrige ydelseshonorarer, jfr. ”Overenskomst om almen praksis” § 86.

§ 6 Bostedets forpligtelser

Bostedet forpligter sig til, at læger tilknyttet bostedet iht. nærværende § 2-aftale har to
kontaktpersoner blandt bostedets personale, som varetager kontakten til hver læge – ud over
bostedets leder.

§ 7 Økonomiprotokollat af 21. dec. 2010 og Overenskomstens kap. IX

Stk. 1

Udgifter til besøgstaksten indgår i beregningen af den økonomiske ramme, hvorimod den ekstra besøgstakst ikke indgår i beregningen af den økonomiske ramme i henhold til Økonomiprotokollat af 21. dec. 2010 til Overenskomst om almen praksis, jf. overenskomstens bilag 4. Det samme gælder for § 4 stk. 3.

De samlede udgifter til den i § 4, stk. 2 ,nævnte ydelse (årlig helbredsundersøgelse) indgår ikke i beregningen af den økonomiske ramme iht. det nævnte økonomiprotokollat.

Stk. 2

Ingen af de i § 4 nævnte ydelser – herunder tilhørende kørselsgodtgørelse og tidsforbrugstillæg - indgår i kontrolstatistikken jf. Overenskomst om almen praksis Kap. IX §§ 93-94.

§ 8 Evaluering

Stk. 1

Nærværende aftale evalueres en gang årligt på baggrund af en årsstatistik, der følger
kalenderåret. Evalueringen omfatter ud over en vurdering af aftalens økonomi tillige en vurdering af kvantitet og kvaliteten af arbejdet og samarbejdet om beboerne.

Stk. 2

Evalueringen foretages af et paritetisk sammensat udvalg på i alt 4 medlemmer, hvoraf Region
Hovedstaden og PLO-Hovedstaden udpeger hver 2 medlemmer. Evalueringen foretages 1. gang på grundlag af en statistik, der løber fra nærværende aftales ikrafttræden til 31. dec. 2012 – herefter årligt.
Evalueringen forelægges Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i 3. kvartal.

§ 9 Tvister

Såfremt der opstår tvister om fortolkning og udfyldning af nærværende aftale, afgøres disse
endeligt af en af aftalens parter i fællesskab udpeget opmand. Kan der ikke opnås enighed om opmanden, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

§ 10 Opsigelse

Stk. 1

Nærværende § 2-aftale kan opsiges skriftligt af hver af aftalens parter med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

Stk. 2

Såfremt ”Overenskomst om almen praksis” opsiges af en af overenskomstens parter, bortfalder nærværende aftale samtidig med overenskomstens ophør.

§ 11 Ikrafttræden

Stk. 1

Nærværende aftale træder i kraft fra og med den 1. juli 2012.

Godkendt den 25-06-2012    PLO-dok. 652985

Ydelseskoder til aftalens § 5, stk. 1 og 2

4284 Sygebesøg/møder
4285 Årlig helbredsundersøgelse (NB! bortfaldet som følge af OK22)

Siden oprettet 22. november 2022