Gå til indhold

Somatisk behandling af beboerne på det psykiatriske botilbud Stokholtbuen

§ 1 Aftalens parter m.v. 

Stk. 1

Nærværende aftale er indgået mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden.

Stk. 2

Aftalen omfatter Lægerne Sct. Jacobsvej, Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup.

Stk. 3

Aftalen omfatter patienter med bopæl/fast opholdssted på botilbuddet ”Stokholtbuen”, Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Stokholtbuen er normeret til 35 beboere med autismespektrumforstyrrelser.  Alle beboere har en varig funktionsnedsættelse fra middelsvær til svær grad med begrænset sproglig udfoldelse samt forskellige grader af udviklingsforstyrrelser. Aftalen omfatter de beboere, der har behov for somatisk lægebesøg på botilbuddet.

§ 2 Formål

Aftalens formål er at sikre den somatiske lægebehandling af beboerne på ”Stokholtbuen”.

§ 3 Patienternes sikringsstatus

Stk. 1

Forudsat at patienterne er gr. 1-sikrede, har de ret til selvstændigt at vælge alment praktiserende læge, jfr. Sundhedsloven § 59.

§ 4 Opgaver

Stk. 1

Lægerne foretager efter behov besøg samt øvrige ydelser til egne tilmeldte patienter. Besøgene kan efter lægernes skøn samles på en ugedag.

Stk. 2

Et besøg kan efter aftale mellem lægen og Stokholtbuen erstattes af en årlig helbredsundersøgelse inklusive medicingennemgang, der honoreres svarende til et opfølgende hjemmebesøg jf. Overenskomst om almen praksis (ydelse 0121).

Stk. 3

Møder med tilsynsførende speciallæger i neurologi og psykiatri under Region Hovedstadens hospitaler omfattes af aftalen. Sådanne møder forudsættes afholdt i forbindelse med besøg i henhold til § 4 stk. 1.

Stk. 4

Supervision og videreuddannelse af personale samt øvrige kommunale opgaver på bostedet er ikke omfattet af aftalen men forudsættes indgået med Ballerup Kommune.

§ 5 Honorering

Stk. 1

For ydelserne iht. § 4, stk. 1 og 3, honoreres lægen i henhold til Overenskomst om almen praksis. Dog udgør honoraret for henholdsvis sygebesøg og møder 2 x den til enhver tid gældende sygebesøgstakst iht. overenskomstens § 56 tillagt det til enhver tid gældende overenskomsttillæg. Dvs. honoraret består af 1 besøgstakst + en ekstra besøgstakst af samme størrelse. Ydelserne tildeles et ydelsesnummer forskelligt fra overenskomstens ydelsesnumre.

Stk. 2

For den årlige helbredsundersøgelse iht. § 4, stk. 2, honoreres lægen svarende til et opfølgende hjemmebesøg jf. Overenskomst om almen praksis (ydelse 0121). Ydelsen tildeles et ydelsesnummer forskelligt fra overenskomstens 0121 af hensyn til, at ydelsen ikke skal være omfattet af økonomiloftet.

Stk. 3

Lægen er berettiget til kørselsgodtgørelse iht. overenskomstens § 67 og tidsforbrugstillæg svarende til overenskomstens § 102 c, når ydelsen foretages på bostedet. Kørselsgodtgørelse afregnes i henhold til Overenskomstens § 89.

Stk. 4

I øvrigt honoreres lægerne for øvrige ydelser vedr. de til lægerne tilmeldte patienter i overensstemmelse med ”Overenskomst om almen praksis”.

Stk. 5

Honorarerne for samtlige ydelser udbetales månedsvis sammen med øvrige ydelseshonorarer, jf. ”Overenskomst om almen praksis” § 86.

§ 6 Bostedets forpligtelser

Bostedet forpligter sig til, at iht. nærværende aftale at have to kontaktpersoner blandt bostedets personale, som varetager kontakten til lægerne – ud over bostedets leder.

§ 7 Økonomiprotokollat af 21. dec. 2010 og Overenskomstens kap. IX

Stk. 1

Udgifter til besøgstaksten indgår i beregningen af den økonomiske ramme, hvorimod den ekstra besøgstakst ikke indgår i beregningen af den økonomiske ramme i henhold til Økonomiprotokollat af 21. dec. 2010 til Overenskomst om almen praksis, jf. overenskomstens bilag 4. Det samme gælder for § 4 stk. 3.

De samlede udgifter til den i § 4, stk. 2, nævnte ydelse (årlig helbredsundersøgelse) indgår ikke i beregningen af den økonomiske ramme iht. det nævnte økonomiprotokollat.

Stk. 2

Ingen af de i § 4 nævnte ydelser – herunder tilhørende kørselsgodtgørelse og tidsforbrugstillæg - indgår i kontrolstatistikken jf. Overenskomst om almen praksis Kap. IX §§ 93-94.

§ 8 Evaluering

Stk. 1

Nærværende aftale evalueres en gang årligt på baggrund af en årsstatistik, der følger kalenderåret. Evalueringen omfatter ud over en vurdering af aftalens økonomi tillige en vurdering af kvantitet og kvaliteten af arbejdet og samarbejdet om beboerne.

Stk. 2

Evalueringen foretages af et paritetisk sammensat udvalg på i alt 4 medlemmer, hvoraf Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden udpeger hver 2 medlemmer. Evalueringen foretages 1. gang på grundlag af en statistik, der løber fra nærværende aftales ikrafttræden til 31. december 2013 – herefter årligt. Evalueringen forelægges Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i 3. kvartal.

§ 9 Tvister

Såfremt der opstår tvister om fortolkning og udfyldning af nærværende aftale, afgøres disse endeligt af en af aftalens parter i fællesskab udpeget opmand. Kan der ikke opnås enighed om opmanden, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

§ 10 Opsigelse

Stk. 1

Nærværende aftale kan opsiges skriftligt af hver af aftalens parter med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

Stk. 2

Såfremt ”Overenskomst om almen praksis” opsiges af en af overenskomstens parter, bortfalder nærværende aftale samtidig med overenskomstens ophør.

§ 11 Ikrafttræden

Stk. 1

Nærværende aftale træder i kraft fra og med den 1. oktober 2012.

Godkendt den 23-10-2012    PLO-dok. 693855

Ydelsesnumre til ovenstående aftale:

4284 Afregning af sygebesøg og møder (§ 5, stk. 1)
4285 Opfølgende hjemmebesøg (§ 5, stk. 2) - NB! Bortfaldet som følge af OK22