Gå til indhold

Udmøntning af Forløbsprogram for demens

§ 1 Aftalens parter m.v. 

Stk. 1

Nærværende aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden i henhold til Overenskomst om almen praksis § 2 stk. 2 litra 1 og 3.

Stk. 2 

Aftalen omfatter praktiserende speciallæger i almen medicin med ydernummer for Region Hovedstaden.

Stk. 3

Aftalen omfatter patienter med bopæl i Region Hovedstaden

§ 2 Formål

Stk. 1

Aftalen har til hensigt at udmønte ”Forløbsprogram for Demens” for så vidt angår almen praksis i Region Hovedstaden.  (Forløbsprogrammet for demens baserer sig på erfaringer fra de tidligere samarbejdsmodeller på demensområdet i regionen og bidrager med en harmonisering af procedurerne i regionen.)

Stk. 2

Aftalen beskriver de forventede arbejdsopgaver i almen praksis i forbindelse med implementering af forløbsprogrammet. Samtlige praktiserende læger i Region Hovedstaden jf. § 1, stk. 2, er med indgåelsen af nærværende aftale forpligtet til at opfylde forløbsprogrammets formål, jf. § 2, stk. 1.

§ 3 Opgaver i almen praksis i medfør af ”Forløbsprogram for Demens”

Stk. 1

Almen praksis forpligter sig til at efterleve den i forløbsprogrammet besluttede arbejdsdeling mellem almen praksis, hospitaler og kommuner, herunder til at varetage de arbejdsopgaver, der er placeret i almen praksis i henhold til forløbsprogrammet, dog undtaget ½-årskontrol. Herudover udfører lægen de i stk. 2 aftalte ydelser, der honoreres i henhold til § 4.

Stk. 2

Nr. 1: Indkaldelse af patienter til den i nr. 3 anførte undersøgelse.
Nr. 2: En rykkerskrivelse til den i nr. 3 anførte undersøgelse.
Nr. 3: En årlig kontrol af ukomplicerede patienter på stratificeringsniveau 1 og 2.
Nr. 4: E-mailkorrespondance til patientens kommune efter hver kontrol.

For så vidt angår indholdet i ydelse nr. 3 henvises til demensprogrammets afsnit 3.4.4 inklusive tjeklister for årskontrol.

Stk. 3

Vurderer lægen i forbindelse med den årlige kontrol at stratificere patienten til niveau 3 henvises patienten samtidig til demensenheden.

§ 4 Honorering

Stk. 1

For ydelserne jf. § 3 stk. 2, nr. 1 og 2 honoreres lægen samlet med et grundhonorar omregnet til 1. april 2009-niveau stort kr. 126,86 med tillæg af det til enhver tid gældende overenskomsttillæg pr. 1. okt. 2011 2,80 %, således i alt pr. 1. okt. 2011 kr. 130,41. Ydelsen tildeles et ydelsesnr. forskelligt fra overenskomstens 0101. Hvis lægen udsender en indkaldelse jf. § 3 stk. 2, nr. 1 og rykkerskrivelsen i henhold til § 3 stk. 2, nr. 2 ikke bliver nødvendig, er honoraret, uanset at rykkerskrivelsen ikke udsendes, uændret kr. 126,86 (grundbeløb).

Stk. 2

For ydelsen jf. § 3, stk. 2, nr. 3 honoreres lægen med et grundhonorar omregnet til 1. april 2009-niveau stort kr. 531,58 med tillæg af det til enhver tid gældende overenskomsttillæg, der pr. 1. oktober 2011 udgør 2,80 %, således i alt pr. 1. oktober 2011 kr. 546,46. Ydelsen tildeles et særskilt ydelsesnr.

Note
Ydelsen er sammensat som følger:

0120 kr. 341,55
2149 kr. 190,03
Grundhonorar pr. 1. april 2009 kr. 531,58

Stk. 3

Såfremt den i § 3, stk. 2, nr. 3 anførte ydelse leveres i hjemmet, afregnes tillige kørselsgodtgørelse i henhold til overenskomstens § 67 og tidsforbrugstillæg svarende til overenskomstens § 102 c.

Stk. 4

For ydelsen jf. § 3, stk. 2, nr. 4, honoreres lægen med et grundhonorar omregnet til 1. april 2009-niveau stort kr. 39,88 med tillæg af det enhver tid gældende overenskomsttillæg pr. 1. okt. 2011  2,80 %, således i alt pr. 1. okt. 2011 kr. 41,00. Ydelsen tildeles et ydelsesnr. forskelligt fra overenskomstens 0105.

Stk. 5

Øvrige ydelser, der udføres i forbindelse med eller i tilknytning til den årlige kontrol honoreres i henhold til Overenskomst om almen praksis.

Stk. 6

Afregning finder sted i henhold til Overenskomst om almen praksis.

§ 5 Økonomiprotokollat af 21. dec. 2010 og Overenskomstens kap. IX

Stk. 1

De samlede udgifter til de i § 3 stk. 2, nr. 1 og 2  nævnte ydelser medregnes ikke i beregningen af den økonomiske ramme i henhold til Økonomiprotokollat af 21. dec. 2010 til Overenskomst om almen praksis - bilag 4. Det samme gælder halvdelen af udgiften til de årlige kontroller jf. § 3 stk. 2, nr. 3. Vedrørende den anden halvdel af udgiften til de årlige kontroller jf. § 3 stk. 2, nr. 3 henvises til stk. 2.

Stk. 2

Halvdelen af udgiften til de årlige kontroller jf. § 3 stk. 2, nr. 3 indregnes i Økonomiprotokollat af 21. dec. 2010. Hele udgiften til de i § 3 stk. 2, nr. 4 nævnte E-mailkorrespondancer indregnes i Økonomiprotokollat af 21. dec. 2010.

Stk. 3

Ingen af de i § 3 stk. 2, nr. 1-4 nævnte ydelser indgår i kontrolstatistikken jf. overenskomstens kap. IX §§ 93-94.

§ 6 Evaluering

Stk. 1

Nærværende aftale evalueres en gang årligt på baggrund af en årsstatistik, der følger kalenderåret.

Stk. 2

Evalueringen foretages af et paritetisk sammensat udvalg på i alt 4 medlemmer. Evalueringen foretages 1. gang på grundlag af en statistik, der løber fra nærværende aftales ikrafttræden til 31. dec. 2012. Evalueringen fra ikrafttrædelsen til udgangen af 2012 skal være afsluttet senest 1. april 2013 og så fremdeles. Første helårsevaluering finder sted i 2014. Evalueringen tilsendes umiddelbart efter afslutningsfristens udløb til nærværende aftales parter samt forelægges for sundhedskoordinationsudvalget.

§ 7 Tvister

Tvister der angår fortolkning og udfyldning af nærværende aftale afgøres af Samarbejdsudvalget. Hvis der ikke kan opnås enighed i Samarbejdsudvalget indbringes tvisten for Landssamarbejdsudvalget til endelig afgørelse.

§ 8 Opsigelse

Stk. 1

Nærværende § 2-aftale kan opsiges af hver af aftalens parter med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

Stk. 2

Såfremt ”Overenskomst om almen praksis” opsiges af en af overenskomstens parter, bortfalder nærværende aftale samtidig med overenskomstens ophør.

§ 9  Implementering og ikrafttræden

Stk. 1

Aftalen offentliggøres på sundhed.dk af Region Hovedstaden. Øvrig information sker af PLO-Hovedstaden.

Stk. 2

Nærværende aftale træder i kraft fra og med den 1. juli 2012. 

Godkendt den 25-06-2012 PLO-dok. 652981

Ydelsesnumre og takster i forbindelse med anvendelse af aftalen

Ydelsesnr. Betegnelse Honorar (pr. april 2012)
4280 Indkaldelse demensundersøgelse 131,93 kr.
4282 Kontrol demens (årlig) 552,84 kr.
4283 Mail kommune 41,48 kr.