Gå til indhold

Ordination af lægemidler i Region Midtjylland

§ 1 Aftalens parter

Denne aftale er indgået i Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Midtjylland mellem Praksisudvalget i Region Midtjylland og Region Midtjylland.

2. Aftalens baggrund og formål

Ordination af lægemidler er et kerneområde i almen praksis. Med baggrund i drøftelser i Samarbejdsudvalget  for almen praksis på møde den 3. november 2008 er der enighed om, at Praksisudvalget aktivt  medvirker i at understøtte en ekstraordinær indsats på lægemiddelområdet, der bidrager  til at opnå betydelige nærmere specificerede udgiftsreduktioner på udvalgte  områder. Sigtet er samtidig at rationel farmakoterapi i almen praksis bliver integreret i den daglige ordination af lægemidler, så der opnås en vedvarende effekt af indsatsen.

Rationel farmakoterapi er den lægemiddelbehandling, der giver størst effekt med færrest bivirkninger til den lavest mulige behandlingspris.

Ordination af lægemidler i almen praksis har været stigende gennem mange år. Der er iagttaget såvel et stigende forbrug som stigende udgifter. Årsagerne til dette er bl.a.

  1. En stigende andel af ældre i befolkningen. 
  2. Hurtigere hjemsendelse fra hospital.
  3. Øgede muligheder/behov for forebyggelse  med medicin.
  4. Øgede behandlingsmuligheder med nye lægemidler og nye indikationer på kendte lægemidler.

Da ressourcerne er begrænsede, er det vigtigt, at almen praksis og Region Midtjylland samarbejder om rationel anvendelse af ressourcerne.

3.  Aftalens målgruppe

Denne aftale drejer  sig om initiativer i forhold til alle praktiserende læger i Region Midtjylland. 

Da mange af de behandlinger, der startes på hospital og ved praktiserende speciallæger, fortsætter i almen praksis, vil der sideløbende blive gjort en særlig indsats overfor hospitaler og praktiserende speciallæger.

4. Aftalens indhold

På baggrund af analyser af lægemiddelforbrug og udgifter til lægemidler i Region Midtjylland udvælges indsatsområder, hvor der tilsyneladende er en stor spredning i ordinationsmønstret og/eller hvor der skønnes at være mindre rationel anvendelse af ressourcerne, og hvor der vurderes at være mulighed for at opnå en stor besparelse. Indsatsområderne  revideres efter behov og godkendes af Samarbejdsudvalget for almen Praksis. Forslag til indsatsområder er vedlagt i bilag l.

Udgiftsreduktioner

Baseret på en forventning om, at  ordinationerne skal tage udgangspunkt i rationel farmakoterapi og være effektive set i forhold til udviklingen i de øvrige regioner, vurderes det, at medicinudgifterne  alt andet lige kan reduceres med ca. 75 mill. kr. årligt, baseret på indikatorer for udvalgte præparatgrupper  på Basislisten for Region Midtjylland, jf. bilag.

Heraf har parterne fastlagt et sparemål på minimum  24 mill. kr. i 2009. På sigt vil sparemålet være højere.

Opfølgning på sparemålet tager udgangspunkt i forbruget i 3. kvartal 2008, korrigeret for udviklingen  i medicinudgifter  i resten af landet.

Basislisten

Der er udarbejdet en Basisliste som har til formål at yde støtte ved ordination af præparater, hvor der er flere analoge præparater. Præparaterne på Basislisten er dem der primært anbefales. Basislisten indeholder ikke generelt behandlingsvejledninger.
Basislisten er lavet på grundlag af en vurdering af evidens for effekt, bivirkninger og pris ved behandling med tilgængelige  analoge lægemidler, og der tages udgangspunkt i den nationale rekommandationsliste. Basislisten godkendes af Primærsektorens Lægemiddelkomité og den Regionale Lægemiddelkomité i Region Midtjylland.
Parterne er enige om, at  det anbefales alle praktiserende læger at følge den til enhver tid
gældende udgave af Basislisten for Region Midtjylland.
Der opstilles indikatorer for hvor stor en andel af forbruget i den enkelte praksis/Region Midtjylland, der bør ligge på præparater der anses for at være rationelle. Et præparat  kan godt være rationelt uden at være 1. valg på Basislisten.
Et bud på Indikatorer og mål fremgår af bilag 1. Indikatorer godkendes af Primærsektorens Lægemiddelkomité og angiver målet på sigt. Der opstilles på baggrund af dette mål for hvert år.
Basislisten anvendes naturligvis under hensyntagen til at den praktiserende læge har ordinationsret, og det er lægens ret og pligt at vurdere hvilket  lægemiddel, der  skal anvendes i den konkrete situation. Præparaterne på Basislisten skal som udgangspunkt anvendes som 1. valg til de fleste patienter, men det kan være nødvendigt at foretage andre valg, hvis behandlingen viser sig ikke at være optimal.

Indsats

Parterne er enige om, at der periodisk udsendes statistisk materiale, der beskriver ordinationsmønstre l praksisudvalgte områder og med angivelse af muligt besparelsespotenti­ale. Der er samtidig mulighed for, at praksis kan følge ændringer i eget ordinationsmønster på www.Ordiprax.dk.

Regionen skal sikre, at lægerne løbende opdateres vedr. basisliste/større ændringer  i medicinpriser, idet der løbende sker tilpasninger heri.

Der skal sikres en samlet samfundsmæssig optimal ordination af lægemidler. Region Midtjylland vil via lægemiddelkomitesystemet arbejde på at sikre, at hospitalslægernes ordinationer  sker i overensstemmelse med anbefalingerne på Basislisten.

For at understøtte de praktiserende lægers indsats for at ændre ordinationsmønstre afvikles informationskampagner rettet mod borgerne. Primærsektorens Lægemiddelkomité varetager  denne  opgave.

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget understøtter aktivt indsatsen. 

Efteruddannelsesvejlederne faciliterer dette i samarbejde med de regionale lægemiddelkonsulenter. Efteruddannelsesvejlederne planlægger og afvikler desuden relevante kurser i samarbejde med  de relevante regionale konsulenter.

De decentrale efteruddannelsesgrupper forventes at prioritere lægemiddelområdet og opfordres  til at afsætte 1 møde årligt til gennemgang af relevante ordinationsmønstre.
Parterne er endvidere enige om, at lægepraksis, som har et afvigende ordinationsmønster og/eller en væsentlig afvigelse fra en fastlagt indikator besøges af en regional lægemiddelkonsulent med data på ordinationsmønstre og besparelsespotentialer. Besøgene vil foregå som besøg i praksis i dagtiden eller ved møder, hvor  flere praksis inviteres. Tilrettelæggelse af besøgene og udvælgelse af praksis  til besøg sker i samarbejde med Praksisudvalget

Baseret på opgørelser af afvigende lægemiddelforbrug kan der i særlige tilfælde, hvor praktiserende lægers adfærd kan give anledning til en nærmere  redegørelse fra pågældende læge, tages sager  op til forelæggelse for Samarbejdsudvalget.

Der henvises i øvrigt til Landsoverenskomstens § 101A om økonomisk lægemiddelordination.

5. Evaluering

Indsatsen følges og Primær Sundhed udarbejder periodisk status for indsatsen med hensyn til effekt målt  på indikatorerne. Dette sker på baggrund af fordelingen af lægemiddelforbruget i 3. kvartal 2008. Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Midtjylland vil løbende og minimum 2 gange årligt blive  orienteret om denne status.
Der udarbejdes også løbende status på den overordnede udvikling i lægemiddelforbruget og i udgifterne til dette sammen  med benchmarking i forhold til udviklingen i de øvrige regioner.

Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. april 2009

Godkendt 19-05-2009                 PLO-dok. 902798

----------

Bilag 1 til aftale om ordination af lægemidler i Region Midtjylland

Siden oprettet 15. november 2022