Gå til indhold

Honorar for behandling og pleje af patienter i terminal fase

§ 1 Aftalens parter

Denne aftale er indgået mellem Region Sjælland og PLO-Sjælland i henhold til reglerne i Overenskomsten for almen praksis § 2.

Aftalen omfatter alment praktiserende læger med ydernummer i Region Sjælland og patienter tilmeldt en praktiserende læge i Region Sjælland.

Aftalen erstatter tidligere indgående § 2-aftaler om terminal pleje og omsorg omfattende læger, der praktiser i de tidligere Vestsjællands og Storstrøms amter.

§ 2 Aftalens formål og grundlag

Region Sjælland lægger vægt på, at borgerne i regionen har et kvalificeret og nært lægetilbud med størst mulig kontinuitet i alle faser af livet. Derfor skal de aftaler om honorar for pasning af terminalt syge patienter, der er gældende for de læger, som praktiserer i henholdsvis det gamle Storstrøms Amt og det gamle Vestsjællands Amt harmoniseres og udbredes til hele regionen.

Aftalen har til formål at understøtte den praktiserende læges rolle i forbindelse med behandling af pleje af alvorligt syge og dødende patienter i eget hjem. Udbredelse til hele regionen af tilbuddet om støtte til patienter i den terminale fase fra egen læge er aktualiseret af ønsket om at understøtte de praktiserende lægers anvendelse af forløbsprogrammer m.v.

§ 3 Patientkredsen

Aftalen omfatter patienter i terminal fase, som er tilmeldt som gruppe 1-sikrede til læger med ydernummer i Region Sjælland.

Aftalen omfatter patienter med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig og for hvem behandlingsmulighederne er udtømt, bortset fra lindrende pleje og behandlinger.

§ 4 Honorering

Der honoreres som udgangspunkt efter Overenskomst om Almen Praksis.

Hvis behovet for lægens tilstedeværelse ikke kan rummes inden for overenskomstens regler, kan der suppleres med ydelse nr. 4418. Ydelsen kan bruges såvel i dag- som i vagttid.

Der kan suppleres med ydelse 4418, når et sygebesøg strækker sig ud over 10 minutter. Ydelsen 4418 honoreres med et modul pr. påbegyndt 10 minutter, som besøget varer udover 10 minutter. Der kan højest tages 3 moduler. Et sygebesøg til en af aftalen omfattet patient honoreres således med sygebesøgsydelsen inklusive afstandstillæg plus op til 3 moduler for ydelse 4418, hvis selve sygebesøget strækker sig ud over 10 minutter.

Kørselsgodtgørelse afregnes efter overenskomstens almindelige regler.

§ 5 Afregning

Følgende ydelsesnumre anvendes:

Ydelse Tekst Grundhonorar pr. modul af 10 min.
4418 Terminalydelse dagtid 120,05
4418 Vagttid, A-vagt 180,08
4418 Vagttid, B-vagt 240,85

Honoraret reguleres med den til enhver tid gældende reguleringsprocent for regulering i henhold til Overenskomstens § 68, ligesom regningsindsendelsen og honorarbetalingen sker efter Overenskomstens regler.

§ 6 Tvist

Uenighed om fortolkning af denne aftale afgøres i Samarbejdsudvalget for Almen Praksis i Region Sjælland.

§ 7 Evaluering af aftale

Efter 2 år evalueres brugen af aftalen med henblik på behov for eventuel præcisering af patientkredsen og aftalens økonomi. Ved behov for justeringer forelægges aftalen for Samarbejdsudvalget for Almen Praksis.

§ 8 Ikrafttrædelse og ophør

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2014 og kan af hver af parterne opsiges med tre måneders varsel til den 1. i en måned. Hvis der indgås ny overenskomst om almen praksis, som dækker det i denne aftale omtalte arbejde, falder aftalen umiddelbart bort.

Godkendt 16-10-2013    PLO-dok. 874312

Siden oprettet 17. november 2022