Gå til indhold

Spørgsmål og svar om dosispakket medicin i almen praksis

Her kan praktiserende læger og deres ansatte finde svar på spørgsmål, der kan opstå i arbejdet med at dosisdispensere medicin til borgere i de relevante målgrupper.

Foto: Hanne Loop

PLO og RLTN indgik 14. marts 2023 aftale om dosispakket medicin.

PLO har udarbejdet denne spørgsmål/svar-sektion, der kan udbygges løbende efter behov.

Mangler du svar på spørgsmål - eller har forslag til spørgsmål - så kontakt PLO Medlemsservice på plo@dadl.dk eller tlf. 3544 8490.

Sammen med KL og Apotekerforeningen udgiver PLO også en quick-guide og en startpakke. KIAP har udarbejdet en pakke til kvalitetsklyngerne, og den kan bestilles her.

PLO's medlemmer vil modtage materialet via mail, når det er klart.

Det kan lægen, enten på eget initiativ eller efter oplæg fra den kommunale hjemmepleje. Den kommunale hjemmeplejes oplæg er en hjælp til lægen, men det er lægen, der træffer beslutningen.

Jo, men under andre og langt strammere kriterier end læger. PLO og Danske Regioner har aftalt at arbejde for en større rolle til apotekerne, så lægeressourcer spares. PLO og Danske Regioner vil gå i dialog med Sundhedsmyndighederne om lovændringer m.v. Se evt. svar på spm. 16 om brug af medhjælp/klinikpersonale.

Patientsikkerhed skal tillægges vægt, og disse patientgrupper kan have gavn af dosisdispensering:

  • Patienter, som modtager hjælp til medicin fra den kommunale hjemmepleje, plejehjem m.v., og patienter, som ikke modtager kommunal hjælp endnu, men som pga. compliance kan have gavn af dosispakning.
  • Patienter, som er i et stabilt behandlingsforløb uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen. Det er ikke en forudsætning, at en borgers medicin har været stabil seneste fx 3-6 måneder, men fremadrettet skal forventningen være, at de [medicineringen, patienten eller månederne??] er stabile.
  • Patienter i behandling med mindst 3-4 lægemidler egnet til dosispakning, dvs. tabletter/kapsler til indtagelse gennem munden. Behandling med cremer, væsker og stikpiller m.v., som ikke kan dosispakkes, skal inddrages i vurderingen. Sidedosering, fx kortvarigt pga. sundhedsfagligt forhold, fx antibiotika, eller ved udtrapning af behandling m.v. udelukker ikke dosispakning.

Det er en lægefaglig vurdering, da der ikke pt. er faglige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder eller andre.

flg. aftaleteksten anses stabil behandling for en situation, hvor der ikke er forventninger om nært forestående ændringer i medicinen. Det er ikke en forudsætning, at en borgers medicin har været stabil seneste fx 3-6 måneder.

Når grundlaget, som anført i svaret på spm. 3, ikke længere er til stede. Typisk vil der være tale om, at patientens helbred ændres/forværres, hvorved patientens medicinering bliver ustabil i en sådan grad, at det ikke længere findes anvendeligt eller ikke findes relevant i forhold til compliance. Gentagne sygehusindlæggelser kan være en del heraf, men det er ikke altid tilfældet, da dosisdispensering godt kan fortsætte under og efter sygehusbehandling, hvilket også vil indgå i sygehuslægens overvejelser ifm. indlæggelse/udskrivelse. 

Ja, hvis forholdene som nævnt i svaret på spm. 3 igen er til stede, kan dosisdispensering iværksættes på ny, og der afregnes med ydelse 4500. 

Ja, det er det, da dosisdispensering er understøttet i FMK via et dosismodul, hvorfor såvel læge, sygehus, hjemmesygepleje og apotek kan se alle de samme oplysninger. Dog er det vigtigt, at man ved behov for akutte ændringer forholder sig til, hvordan ændringer iværksættes.

Ordination ændres eller oprettes på FMK. Lægen tager stilling til, om den akutte ændring iværksættes i form af en akutrulle/tillægsrulle fra apoteket eller som sidedosering (= traditionel lægemiddelpakning). Ved akutrulle/tillægsrulle tager lægen kontakt til apoteket.

Uanset hvordan ændringen iværksættes, orienteres hjemmeplejen.

Der bør ikke fjernes medicin fra dosisruller pga. risiko for forvekslinger mv. Indeholder rullen medicin, som skal seponeres akut, stoppes dosisdispensering med det samme. Lægen tager stilling til evt. akutrulle hhv. sidedosering (= traditionel lægemiddelpakning), indtil evt. ny dosisrulle kan iværksættes. 

Ja, under forudsætning af, at sundhedsstyrelsens retningslinjer følges. Det indebærer, at der skal foreligge en plan for behandling, herunder evt. for udtrapning. 

Du ændrer din ordination i FMK til analogt præparat, som indgår i kommende dosisrulle. Orientering af patient og hjemmepleje anses ikke for nødvendigt, da patienten har givet samtykke til oprindelig behandling og dosispakning.  

Ikke som udgangspunkt. Kun hvis det er fagligt indiceret. Alle recepter, ex recepter udskrevet i Lægevagten/1813/1818, har en gyldighed på 2 år. Når en recept, som indgår i en dosispakning, nærmer sig udløb, modtager lægen et advis i FMK med henblik på stillingtagen til fornyelse. 

Afgørende er indledningsvis, om du som patientens praktiserende læge vedligeholder den medicinske behandling fra et nu afsluttet sygehusforløb i henhold til en epikrise, eller om patienten fortsat følges i et sygehusforløb.

Såfremt du vedligeholder en medicinsk behandling iværksat på sygehus/speciallæge iagttages de samme forhold, som generelt gælder, jf. ovenfor, for iværksættelse af dosispakning.

For igangværende sygehusforløb må stillingtagen til dosispakning bero på en konkret vurdering og evt. dialog med sygehuset bl.a. i relation til stabilitet, kontroller mv. Hvis du skriver dosisdispenseret recept på den medicin, som patienten får på sygehuset, har du som udgangspunkt også et ansvar for behandlingen.  

Ja, alle lægepraksissystemer har implementeret den version af FMK, som omfatter dosisdispensering. Alt ser ikke nødvendigvis ens ud i de forskellige systemer, men de indeholder alle de samme oplysninger og funktioner.

FMK-dosismodul sender automatisk en receptanmodning, når der er ca. en måned til udløb af receptens gyldighedsperiode.

FMK bør altid være retvisende, også for patienter på dosisdispensering. Når lægen derfor ændrer i dosering m.v. for dosisdispenserede lægemidler vil lægepraksissystemet spørge, om ændringen skal vente til næste dosispakning, eller det skal ske med det samme. Tidsfrist for ændring i næste dosispakning kan ses i dosismodulet/dosiskortet i FMK. Skal det ske med det samme, benyttes sidedosering eller akut dosispakning fra apoteket.

Ja, klinikpersonalet kan lave oplæg til dosisdispensering, som lægen skal godkende, svarende til personalets oplæg til ordinationer/recepter.

Der er oftest to grunde til, at apoteket kontakter læge.

For det første tvivl eller mangelfulde oplysninger i dosiskortet. Det gælder fx manglende struktureret ordination (husk i den forbindelse, at du ikke bør bruge fritekst), eller at der er sat en slutdato på ordinationen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for dosisdispenserede lægemidler. Det betyder også, at slutdato på ordinationer/recepter hverken generelt eller i forhold til dosisdispensering bør benyttes som styringsværkstøj ifht kontroller m.v. (Note: Hvis du plejer at styre årsstatus eller medicin-opfølgningssamtaler via reitererede recepter frem til næste kontrol, så må man for dosisdispenseringspatienters vedkommende anbefale at styre det på anden vis.)

For det andet lægemidler i restordre, hvor det er nødvendigt at skifte til analogt lægemiddel. Dette relaterer sig ikke kun til dosisdispenseret medicin, men gælder generelt. 

I henhold til aftale mellem PLO og RLTN ydes lægen et honorar på 450 kr. (okt. 2021-niveau) ved iværksættelse af dosisdispensering. Honoraret dækker alle fremtidige ændringer m.v. i dosisdispenseringen.

Dog kan der afregnes ydelser efter overenskomsten ifht elektronisk kommunikation (korrespondancemeddelelser) med hjemmeplejen, om fx sidedosering, jf. svar på spm. 9.

I henhold til aftale mellem PLO og RLTN ydes lægen et honorar på 450 kr. (okt. 2021-niveau) ved iværksættelse af dosisdispensering, herunder også efter en periode, hvor patienten ikke har fået sin medicin dosisdispenseret, uanset årsag.

Hverken det ene eller det andet.

Ydelseskode 4500 kan afregnes sammen med ydelser efter overenskomsten, ligesom den kan afregnes alene. Hvis hjemmeplejen skriver til lægen og foreslår en patient til dosisdispensering, og lægen finder dette relevant, iværksættes dosisdispensering og afregnes ydelseskode 4500 alene. 

Er lægen fx på sygebesøg hos en patient og der i den forbindelse aftales iværksættelse af dosisdispensering, afregnes sygebesøg + ydelseskode 4500.

Nej, men aftalen mellem PLO og RLTN om dosisdispensering vil indgå i forhandlingerne om Aftale25.

Spørgsmål til FMK m.v.
Sundhedsdatastyrelsen, som er ansvarlig for FMK, har lavet ”Værd at vide om dosisdispensering – til læger” og ”Vejledning om dosisdispensering til læger” samt en række spørgsmål og svar om dosisdispensering, som bl.a. indeholder skærmbilleder og konkrete handlingsanvisning i FMK. 
Gå til Sundhedsdatastyrelsen her

Spørgsmål til aftalen eller ydelsen
Har du spørgsmål til PLO's aftale eller den specifikke ydelse, kan du kontakte PLO's Medlemsservice
plo@dadl.dk eller 3544 8477

Spørgsmål til systemet
Har du brug for hjælp ift. håndtering af dosispakket medicin i dit lægepraksissystem, henvises du til den almindelige support hos dit systemhus. Du kan alternativt finde hjælp og information på MedCom’s hjemmeside eller du kan kontakte en af de datakonsulenter, som er tilgængelig i din region

Da FMK, herunder dosismodulet, er en integreret del af lægepraksissystemerne, skal tekniske udfordringer adresseres til supporten ved din lægepraksissystemleverandør. 

Se evt. disse vejledninger fra Medcom

Denne side er oprettet 14.april 2023, justeret enkelte steder 19. april