Sæsonvaccination i almen praksis 2022/23

Vaccination mod COVID-19, influenza og pneumokokker i almen praksis 2022/23. Siden opdateres løbende.

Sæsonvaccination:

Målgrupper for gratis influenzavaccination (4-valent influenzavaccine)

 • Ældre på 65+ år og førtidspensionister
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:
  o kroniske lungesygdomme
  o hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  o diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
  o påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  o kronisk lever- og nyresvigt
  o svær overvægt (vejledende BMI>35) efter lægelig vurdering
  o andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale, inkl. elever/studerende, i sundheds- og plejesektoren
 • Børn mellem 2-6 år (fyldt 2 år, men ikke fyldt 7 år) (OBS nasal 4-valent influenzavaccine)

Det gratis tilbud gælder indtil 15. januar 2023. Dog kan gravide og personer med immundefekt og deres husstand modtage vaccination indtil 1. marts 2023. (obs, sidste sætning ændret 24/1-23)

Influenzavaccination til personer udenfor den gratis målgruppe kan ske mod egenbetaling. Se nærmere under bestilling, link.

Målgrupper for gratis pneumokokvaccination (23-valent penumokokvaccine)

Personer, som er omfattet af følgende grupper, og som ikke har fået en 23-valent pneumokokvaccine inden for de seneste 6 år, eller efter lægelig vurdering på baggrund af antistofmåling:

 1. Personer, der er fyldt 65 år
 2. Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:
  - Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
  - Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
  - Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
  - Personer med liquorlækage.
  - Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
  - Personer med Cochlear-implantation.
  - Personer med stamcelletransplantation.
  - Personer med organtransplantation.
  - Personer med Diabetes Mellitus, som modtager medicinsk behandling herfor
  - Personer med kronisk hjertesygdom, dog fraset isoleret forhøjet blodtryk
  - Personer med kronisk lungesygdom
  - Personer med kronisk nyresygdom
  - Personer med kronisk leversygdom
 3. Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
  - Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
  - Personer med hjerteinsufficiens.
  - Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
  - Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
  - Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
  - Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
  - Personer med nefrotisk syndrom.
  - Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

 4. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

 5. Svejsere (personer, hvis erhverv omfatter at svejse).

Det gratis tilbud gælder indtil 15. januar 2023.

Målgrupper for gratis Covid-19-vaccination (boostervaccination med Cominarty Original/Omicron BA.4-5)

 • Personer på 50 år og derover

 • Særligt sårbare (under 50 år) – særlige sårbare omfatter patienter med kroniske lungesygdomme, hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk), diabetes type l eller 2, kronisk lever- og nyresvigt, påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft, svær overvægt (vejledende BMI>35), kræftsygdom (i behandling for), svære mavetarm-lidelser, alvorlige neurologiske sygdomme, alvorlige reumatologiske sygdomme, svær psykisk sygdom og/eller svært misbrug, Downs syndrom. Se yderligere

 • Gravide

 • Sundhedspersonale mv., dog kun sundhedspersonale der yder direkte pleje og behandling af patienter, da formålet er at beskytte de særligt sårbare patienter mod smitte og ikke at hindre sundhedspersonen mod smitte eller sygdom.

Der kan vaccineres 3 måneder efter seneste COVID-19-vaccination, hvorfor en person kan boostervaccineres flere gange i perioden 15. september 2022 til 1. marts 2023.

Det gratis tilbud gælder indtil 1. marts 2023. Der kan vaccineres 3 måneder efter seneste COVID-19-vaccination, hvorfor en person kan boostervaccineres flere gange i perioden 15. september 2022 til 1. marts 2023. Det skal i så fald bero på en lægefaglig vurdering af relevansen. Der foreligger ingen anbefaling om booster-vaccination hver tredje måned og ingen aftale om opsporing af patienter i målgruppe.

Boostervaccination til personer udenfor den gratis målgruppe kan ske mod egenbetaling fra den 15. november 2022. Dette kan alene ske med Cominarty Original/Omicron BA.1 eller Spikevax Omicron BA.1. Se nærmere under bestilling, link.

Relevante links (gælder alle tre vaccinationer):

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza, pneumokokker og COVID-19 til visse persongrupper

Retningslinje for vaccination mod covid-19, influenza og pneumokok­sygdom

 

12. januar 2023

For COVID-19-vaccination, boostervaccination, anvendes original/BA.4-5B, når det gælder målgruppen for gratis vaccination.

Til personer, som ikke er i den gratis målgruppe, men vaccineres mod egenbetaling, benyttes original/BA.1-boostervaccinen.


Personer som ikke er primærvaccineret – modtaget mindst to monovalente COVID-19-vaccinationer, skal ikke boostervaccineres førend de er primærvaccineret. Primærvaccination kan alene ske ved regionalt vaccinationscenter.

For influenzavaccination benyttes en 4-valent influenzavaccine, idet der dog benyttes flere generiske 4-valente influenzavacciner. Hertil benyttes en nasal 4-valent influenzavaccine til børn 2-6 år.

Der benyttes den samme vaccinetype til såvel den gratis målgruppe, som personer der vaccineres mod egenbetaling.

Det gratis tilbud om pnenumokokvaccination sker ved en 23-valent pneumokokvaccine (PPV23).

Der kan i visse tilfælde også ydes andre pneumokokvacciner (PCV13 eller PCV20) via ordination med klausuleret tilskud, læs her hos SSI

 

5. december 2022

Vacciner, som anvendes til personer i målgrupper for gratis vaccination, bestilles disse via regionerne, og leveres af SSI/regionen. Disse vacciner er gratis for almen praksis.

For vacciner, som skal anvendes til personer, som ikke er en del af den gratis målgruppe, bestilles, betales og leveres disse via SSI.

Se denne information fra SSI om bestilling og levering


5.december 2022

Alle givne vacciner skal registreres i DDV. Der registreres den givne type vaccine (handelsnavn) og batchnummer.

De patienter, som opfylder de objektive kriterier for vaccination, fx 65+ år influenzavaccination og 50+ år for COVID-19-vaccination, har SSI udsendt besked om vaccination samt oprettet et vaccinationsforløb i DDV.

Dette forløb er oprettet med den vaccine (handelsnavn), som forventes anvendt, men i forhold til vaccination af en konkret patient kan der anvendes en anden fx generisk vaccine. HUSK derfor at tjekke og evt. rette den prædefinerede vaccine, således at registreringen bliver korrekt.


5. december 2022

 

”GRUND”YDELSER I RELATION TIL VACCINATION

Sygebesøg alene mhp. vaccination – sygebesøgsydelse ihht. overenskomsten + registreringskode (5958)

Vaccinations”konsultation” (når der ikke samtidig er en børneundersøgelse, konsultation, HPV-vaccination eller et sygebesøg/sygebesøg på ruten) –  ydelseskode 8957 (100,48 kr. i april 2022-niveau) 

YDELSER FOR VACCINATION  (48,06 kr. i april 2022-niveau)
Influenza 8951 – Vaccination mod influenza til børn, kronikere og personer på 65 år og derover samt sundhedspersonale

8952 – Vaccination mod influenza til gravide i 2. eller 3. trimester

8953 – Vaccination mod influenza til personer med immundefekt eller personer i husstand med personer med immundefekt
Pneumokokker 8954 – Vaccination mod pneumokokker
Covid-19 8955 – Vaccination mod Covid-19 (Boostervaccination (variantopdateret) – Moderna og Pfizer)
AFREGNINGSMETODER
I klinikken Vaccinations”konsultation” (8957) + gennemførte vaccinationer: influenza (8951-8953) + pneumokokker (8954) + COVID-19 (8955).
I hjemmet, på plejecenter m.v. Sygebesøg mhp. vaccination – sygebesøgsydelse for første cpr. + registreringskode (5958). I sygebesøgsydelsen indgår første/én vaccination, fx COVID-19. Følgende vaccinationer, anden/tredje, fx influenza og pneumokok, afregnes med ydelser for vaccination.
Eksempel A:
Ti patienter på et plejehjem skal COVID-19-vaccineres. For patient 1 afregnes sygebesøgsydelse + registreringskode (5958). For patient 2-10 afregnes vaccinations”konsultation” (8957) + COVID-19-vaccination (8955).

Eksempel B:
Et ældre ægtepar skal vaccineres i deres hjem mod COVID-19 og influenza. For ægtefælle 1 afregnes sygebesøgsydelse + registreringskode (5958) + influenzavaccination (8951). For ægtefælle 2 afregnes vaccinations”konsultation” (8957) + COVID-19-vaccination (8955) + influenzavaccination (8951).  
RELATION TIL OVERENSKOMSTENS YDELSER
Gives der ydelser efter overenskomsten - konsultation, sygebesøg eller børneundersøgelse - kan der afregnes for vaccination: influenza (8951-8953) + pneumokokker (8954) + COVID-19 (8955), og der benyttes ikke registreringskode (5958) eller vaccinations”konsultation” (8957).

Eksempel C:
Et barn på 3 år kommer til børneundersøgelse og tilbydes nasal influenzavaccine. Der afregnes med børneundersøgelse (8215) + influenzavaccination (8951).

Eksempel D:
En beboer på et plejecenter skal tilses af lægen pga. liggesår. Det aftales med plejepersonalet, at beboeren med liggesår og tre andre beboere skal have en pneumokokvaccination. Der afregnes sygebesøg efter overenskomsten for beboeren med liggesår + pneumokokvaccination (8954). For hver af de 3 øvrige beboere afregnes vaccinations”konsultation” (8957) + pneumokokvaccination (8954).

RLTN og PLO's rammeaftale om vaccination mod covid-19, influenza og pneumokokker af 24. august 2022
Obs: ydelseskode 8956 er efterfølgende udgået