Gå til indhold

PLO'rientering 11/2024

Nyhed PLO

Formanden konstaterer, at der er politisk fokus på bedre lægedækning. Du kan også læse om efterårets vaccinationsindsats, PLO's deltagelse på Folkemødet, registrering af lukkedage i FriFerie, ydelsesbeskeder i Min Læge, og Grundlovsdag er lukkedag. Endelig er der nyt fra PLO-Hovedstaden og PLO-Sjælland.

Collage, der viser formand for PLO Jørgen Skadborg på besøg hos to praktiserende læger i Nord- og Midtjylland
INDHOLD
  • Nyt fra bestyrelsen: Politisk fokus på bedre lægedækning
  • Ingen aftale om almen praksis' deltagelse i efterårets vaccinationsindsats
  • Registrering af klinikkens lukkedage i FriFerie
  • Et Folkemøde i sundhedsdebattens tegn
  • Ydelsesbeskeder på vej i Min Læge-appen
  • Grundlovsdag er lukkedag
  • Nyt fra PLO-Hovedstaden
  • Nyt fra PLO-Sjælland
NYT FRA BESTYRELSEN

Politisk fokus på bedre lægedækning

I går onsdag var jeg med PLO’s direktør på besøg hos praktiserende læger i lægedækningstruede områder i både Morsø, Thisted og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Det var dybt inspirerende at møde kolleger fra nogle af de vestligste egne af Region Nordjylland og Midtjylland, ligesom jeg tidligere i år har haft lejlighed til at møde lige så gode kolleger fra Tønder og Lolland-Falster.

På alle tre besøg har jeg ved selvsyn konstateret, hvordan engagerede praktiserende læger mod alle odds sikrer fast læge til tusindvis af borgere i områder af landet, hvor lægedækningen er alvorligt udfordret.

Ved et pudsigt sammentræf havde statsministeren fokus på lægemanglen i sin tale ved Folketingets afslutningsdebat samme morgen, som vi drog til det nordvestlige Jylland. Hun sagde blandt andet: ”Groft sagt: der, hvor der er flest danskere, der er syge. Der er der færrest læger. Det burde være lige omvendt. Og det her er en ulighed, som er grundlæggende helt og aldeles uretfærdig. For danskerne har jo brug for sin egen læge”.

Det er meget glædeligt, at emner som lægedækning, behovet for at styrke almen praksis og vigtigheden af, at alle har deres egen læge, er højt prioriteret som det første større tema i en central tale af landets statsminister. Det er første gang, det sker i min tid som formand. 

Jeg er meget enig med statsministeren i, at det er en bunden opgave at gøre det mere attraktivt at være praktiserende læge de steder i landet, hvor der bor flest syge mennesker. Det skylder vi vores kolleger, der knokler de pågældende steder.

Om få uger offentliggøres anbefalingerne fra Sundhedsstrukturkommissionen, og efter sommer vil de politiske partier forhandle om en sundhedsreform. Der er ingen tvivl om, at det her vil blive et centralt tema, at færre patienter per læge skal være med til at gøre det mere attraktivt at være læge i områder med mange syge.

I PLO vil vi gå konstruktivt ind i den diskussion. Men jeg vil gerne understrege: Problemerne med lægemangel nogle steder i landet løses ikke ved, at praktiserende læger andre steder i landet skal have endnu mere travlt, end de har i forvejen. Vi kan ikke fodre hunden med dens egen hale. PLO er derfor ikke enig i, at normtallet for nogle praktiserende læger skal hæves, når de i forvejen har så travlt, at der desværre er lukket for tilgang.

Problemet med lægemangel er skabt, fordi man har forsømt at uddanne tilstrækkelig mange speciallæger i almen medicin. Det er man heldigvis ved at rette op på, og antallet af praktiserende læger vil i de kommende år begynde at stige, ifølge PLO’s beregninger med omkring 80 læger om året. Det vil derfor være muligt løbende at reducere normtallet for læger med en tung patientpopulation eller langt til nærmeste hospital, uden at andre læger skal have forhøjet deres normtal.

Hvis der politisk er vilje til at fortsætte med at uddanne stadig flere speciallæger i almen medicin og investere i vækst og udvikling i almen praksis – og alle politiske signaler peger i den retning - så går vi som sektor en lys fremtid i møde, hvor vi bliver markant flere praktiserende læger med bedre tid til patienternes behov. Det, mener jeg, vil øge trivslen og gøre det mere attraktivt at være praktiserende læge i alle egne af landet.

Jørgen Skadborg
Formand, PLO

 

Ingen aftale om almen praksis' deltagelse i efterårets vaccinationsindsats

Som bekendt blev der sidste år ikke indgået nogen honoraraftale om sæsonvaccinationsopgaven, og praktiserende læger havde derfor ikke nogen rolle i vaccinationen af særlige målgrupper mod influenza og COVID-19, som i stedet foregik på regionale vaccinationscentre og udvalgte apoteker.

I det tidlige forår har der været dialog mellem regionerne og PLO om deltagelse i årets vaccinationsprogram. PLO har meddelt, at vi gerne vil indgå en aftale om den forestående sæsonvaccination under forudsætning af, at de praktiserende læger kan få lov til at vaccinere egne patienter, hvad enten de er på plejehjem, botilbud eller immobile i hjemmet. Som forening skal PLO varetage alle vores medlemmers interesser på lige vilkår, og vi vil ikke afskære eller pålægge nogle medlemmer en rettighed eller pligt, mens andre medlemmer enten friholdes eller forpligtes.

Regionerne har takket nej til tilbuddet. Man finder ikke, at det er muligt at tilrettelægge vaccinationsprogrammet på en måde, så alle praktiserende læger kan deltage. Det vil efter det oplyste give udfordringer ift. at håndtere logistikken fx distribution af vacciner mv. 

I stedet vil man benytte samme fremgangsmåde som sidste sæson, hvor regionale vaccinationscentre er primært vaccinationssted. Regionerne meddeler også, at man vil gå i dialog med Indenrigs- og sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen om at få etableret en fast organisatorisk ramme omkring sæsonvaccinationsprogrammet for at gøre det mere forudsigeligt for alle.

For yderligere oplysninger:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

_____

Registrering af klinikkens lukkedage i FriFerie 

For 14 dage siden annoncerede vi, at en ny og forbedret version af PLO’s løsning til registrering af lukkedage og åbningstider er tilgængelig. 

Vær opmærksom på, at FriFerie-løsningen lægger sig op af de forpligtelser til registrering af fravær, som følger af overenskomsten. Klinikken er forpligtet til at registrere lukkeperioder af mere end 3 hverdages varighed på praksisdeklarationen/sundhed.dk, jf. overenskomstens § 42 stk. 2, litra l. Ved også at registrere lukkedage i FriFerie vil oplysningerne fremgå for patienterne i Min Læge-appen. Det er målet, at registrerede oplysninger i FriFerie på sigt vil synkronisere sig med både Min Læge-app og sundhed.dk, så klinikken undgår dobbeltregistrering. 

Af overenskomsten fremgår det, at klinikken skal oplyse patienterne om, hvem der er stedfortrædende læge/klinik med tydelig angivelse af denne læges/kliniks navn og telefonnummer. 

Hvis der indgår flere afløsende læger/klinikker i en længere lukkeperiode, registrerer I lukkedagene ved at "splitte perioden op" i FriFerie og angive forskellige afløsere/klinikker for de respektive lukkeperioder. 

Husk at genregistrere dine oplysninger om lukkedage i den nye version, hvis du fx allerede har registreret klinikkens sommerferielukning i den hidtidige FriFerie-løsning. Oplysningerne vil slå igennem i Min Læge-appen i løbet af juni måned. 

Læs mere om FriFerie her 

For yderligere oplysninger:
Konsulent Lærke Steenberg Smith
Telefon: 3544 8455, lss.plo@dadl.dk

_____

Et Folkemøde i sundhedsdebattens tegn

PLO er igen til stede på Folkemødet i Allinge, der løber af stablen den 13.-15. juni, og hvor sundhed bliver et stort tema.

Folkemødet foregår få dage efter, at Sundhedsstrukturkommissionen ventes at offentliggøre sine anbefalinger om fremtidens organisering af sundhedsvæsenet, og det vil præge mange af de sundhedspolitiske debatter.  

PLO arrangerer tre debatter med fokus på henholdsvis styring og organisering af almen praksis, bedre lægedækning i yderområder og det fremtidige samspil mellem almen praksis, den øvrige praksissektor og kommunerne. Og sammen med resten af Lægeforeningen er PLO med til at arrangere en fælles formandsquiz om forebyggelse og sundhed.

Herudover deltager både PLO’s formand og øvrige politikere i en række debatter arrangeret af andre aktører om aktuelle sundhedspolitiske emner.
 
Læs om PLO’s samt DSAMs, Lægeforeningens, YL’s og FAS’ aktiviteter på Folkemødet

For yderligere oplysninger:
Chef for politik, analyse og kommunikation Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

_____

Ydelsesbeskeder på vej i Min Læge-appen

PLO har i PLO’rientering 18. april 2024 orienteret om, at der er ydelsesbeskeder på vej til patienterne via Min Læge-appen. Løsningen pilottestes i udvalgte klinikker i starten af juni og udrulles derefter, når eventuelle børnesygdomme er rettet.

Ydelsesbeskeder giver patienterne indblik i den kontakt, de har haft med almen praksis. Beskederne vil indeholde oplysninger om den ydelse/de ydelser, patienten har modtaget. Herudover vil det være muligt at trykke videre fra beskeden for at få oplyst prisen og dermed den betaling, lægen modtager fra det offentlige. Ydelsesbeskeder vil som udgangspunkt blive sendt til patienterne én gang i døgnet på hverdage i klinikkernes åbningstid, hvis der er afregnet en grundydelse på patienternes CPR-nummer.

Patienterne kan nemt fjerne notifikationer for ydelsesbeskeder i Min Læge-appen. 

Det vil fremgå i appen, at ydelsesbeskeder kan blive rettet senere, og at dette kan ses i Min Læge-appen og på sundhed.dk, selv om patienten allerede har modtaget notifikation om ydelsesbeskeden. Det vil også fremgå, at klinikken kan afregne for ydelser, hvor patienten ikke selv har haft kontakt med klinikken. Dette inkluderer fx kontakt med den kommunale social- og sundhedsforvaltning, eller hvis en anden har kontaktet klinikken på patientens vegne.

Hvis patienten er i tvivl, om ydelsesbeskeden stemmer overens med kontakten, vil patienten måske ringe eller skrive til klinikken. I den forbindelse bistår PLO selvfølgelig de klinikker, der har spørgsmål.

PLO opdaterer løbende sin side om Ydelsesbeskeder på læger.dk frem mod lancering

For yderligere oplysninger:
Konsulent Emma Skjold Lindegaard
Telefon: 2119 9862, esl.plo@dadl.dk

_____

Grundlovsdag er lukkedag

Grundlovsdag er en lukkedag i almen praksis. Det fremgår af §48 i Overenskomst om almen praksis.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Stine Søndergaard
Telefon: 3544 1081, ssoe.plo@DADL.DK

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Tilbagebetaling af ydelser afregnet i eget cpr-nummer

130 sololæger har modtaget krav fra regionen om tilbagebetaling af ydelser, der er afregnet i lægens eget cpr-nummer.

Hvis kravet gælder afregning, der er højst tre (3) år gamle, anbefaler PLO-Hovedstaden, at de pågældende læger accepterer kravet og tilbagebetaler beløbet. Man kan ikke tage ydelser i eget cpr-nummer.

PLO-Hovedstaden har kendskab til, at regionen i nogle tilfælde har rejst krav om afregninger foretaget helt tilbage i 2015. Da krav om betaling af penge forældes efter tre år ifølge forældelsesloven, anbefaler PLO-Hovedstaden, at læger i disse sager afviser kravet for den del, der er ældre end tre år.
Regionen har også i nogle tilfælde indregnet krav, der stammer fra vaccinations- og profylakseaftalen. Disse krav, mener PLO-Hovedstaden, skal opgøres selvstændigt og angives i et separat krav, som ikke kan modregnes i den almindelige honorarudbetaling.

Region Hovedstaden har i en række sager, hvor beløbsstørrelsen ikke var helt bagatelagtig, ønsket at give de pågældende læger en advarsel begrundet i brud på overenskomstens bestemmelser om, at man ikke må tage ydelser i eget cpr-nummer. Efter PLO-Hovedstadens bedste vurdering er der tale om fejl og ikke bevidst misbrug af overenskomstens bestemmelser, og da beløbene trods alt er beskedne, mener PLO-Hovedstaden ikke, at en advarsel er berettiget.

Nyt fra PLO-Sjælland

Sæt X i kalenderen – medlemsmøde til efteråret i Sjælland i 2024

Der afholdes medlems- og vælgermøde torsdag den 8. november kl. 16:30 på Sørup Herregaard. Medlemsmødet efterfølges af fælles spisning i restauranten. Formanden har lovet at bestille livemusik, hvis deltagerantallet kommer op på 100+