Gå til indhold

Generalforsamling i PLO-K

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og består af foreningens medlemmer (dvs. alle medlemmer af PLO med praksisadresse og ydernummer i kommunen samt læger ansat i stedet for kompagnon, ekstra ansat læge samt læger ansat i udbudsklinikker og på regionsdrevne klinikker).

Ordinær generalforsamling afholdes i januar-februar. Der indkaldes elektronisk eller skriftligt med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  • Godkendelse af regnskab
  • Fastlæggelse af medlemskontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen (hvert 2. år)
  • Valg af lægelige revisorer
  • Drøftelse af det kommende års aktiviteter
  • Evt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Forsamlingen afgør sagerne ved simpelt flertal.

Siden oprettet 11. november 2022