Gå til indhold

PLO'rientering 02/2024

Nyhed PLO

Formanden fortæller om opgørelse af økonomirammen for 2023, og du kan læse om, at der fortsat ingen afklaring er af, hvordan afskaffelsen af store bededag skal påvirke rammen for 2024. Læs også om, at du kan stemme nu Til Lægernes Pension, om tillægsaftale om plejehjemslægehonorar inkl. moms, om evaluering af medicinsk beslutningsstøtte, og om status på PLO's digitaliseringsprojekter. Endelig kan du læse nyt fra PLO-Hovedstaden og PLO-Nordjylland.

Business Chart og pc'er
INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: Endelig opgørelse af økonomirammen
 • Fortsat ingen afklaring af, hvordan afskaffelsen af store bededag skal påvirke rammen i 2024
 • Nu kan du stemme til Lægernes Pension
 • Tillægsaftale om plejehjemslægehonorar inkl. moms via afregningssystemet LUNA
 • Evaluering af medicinsk beslutningsstøtte – fortæl os værdien af FMB i dag
 • Status på digitaliseringsprojekter – vinter 2024
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Nordjylland
Nyt fra bestyrelsen: Endelig opgørelse af økonomirammen

Vi har nu fået opgjort den samlede aktivitet i almen praksis for 2023. Vi er landet på en overskridelse af den økonomiske ramme på 135 mio. kroner, svarende til 1,4 pct.

Rammen kan overskrides med op til 0,6 pct., uden at det har konsekvenser. Tager man højde for dette, er vi endt med en rammeoverskridelse på 79 mio. kroner.

Det skal dog nævnes, at der fortsat udestår en uenighed med RLTN i forhold til, om aktivitet i regions- og udbudsklinikker skal indgå i rammen. Aktiviteten er ikke medtaget i ovennævnte beregning. 

Som tidligere nævnt aftalte PLO og RLTN i slutningen af 2023, at effekterne på aktiviteten i almen praksis af, at slankemedicinen Wegovy kom på markedet, og af at der er kommet flere gruppe 1-sikrede – herunder fordrevne ukrainere – skal analyseres nærmere. 

Der kan formentlig ikke konkluderes på dette arbejde før tidligst til marts. Men vi er i løbende dialog med RLTN om analyser og konsekvenser, og vi er enige om, at en evt. modregning ikke kan finde sted, før vores dialog er afsluttet. Det er naturligvis PLO’s klare udgangspunkt, at der bør ske en korrektion af den økonomiske ramme, så vi helt undgår en modregning. 

Jeg vil gerne kvittere for den store indsats, praktiserende læger over hele landet har leveret for, at vi er endt med en mindre rammeoverskridelse, end det oprindeligt så ud til. Da den økonomiske aktivitet i november sidste år var på sit højeste, så overskridelsen ud til at blive væsentligt større, end den endte med at blive. Vi havde dengang udsigt til en overskridelse på 172 mio. kroner eller 1,8 pct. 

Det endelige resultat afspejler dermed, at vi fællesskab har haft held med at dæmpe aktiviteten, samtidig med at vi har passet vores patienter og overholdt vores overenskomstmæssige forpligtelser. Dermed har almen praksis som sektor udvist stor ansvarlighed, og det håber og forventer jeg, at myndighederne vil anerkende i den dialog, vi kommer til at have om, hvad der nu skal ske.

Der er også en økonomiramme i 2024, og bestyrelsen vil måned for måned monitorere aktiviteten og løbende komme med vejledning om at tilpasse aktiviteten til rammen. Det vil efter alt at dømme være vigtigt, at vi allerede fra årets begyndelse er opmærksomme på at få deltaget i efteruddannelse, afholder ferie og får vores personale til at afspadsere eventuelt overarbejde.


Jørgen Skadborg
Formand, PLO

Fortsat ingen afklaring af, hvordan afskaffelsen af store bededag skal påvirke rammen for 2024

Som vi har orienteret om i de seneste to PLO'rienteringer indebærer afskaffelsen af store bededag, at den fjerde fredag efter påske er en almindelig arbejdsdag – også i almen praksis. Dagarbejdstiden ophører på denne dag kl. 16, hvorefter vagttiden begynder. 

Det indebærer også umiddelbart, at aktiviteten i almen praksis øges svarende til en dag, hvorfor PLO overfor RLTN har rejst krav om korrektion af økonomirammen for 2024 og fremover for denne meraktivitet. 

Dialogen med RLTN er endnu ikke afsluttet, men I orienteres, så snart der er et resultat af dialogen.

I forhold til kompensation af praksispersonale og ansatte læger i almen praksis henvises til PLA, som har udarbejdet svar på forskellige spørgsmål om ændringen. Her på PLA’s side (bag login), som løbende opdateres, findes også information om varsling, arbejdstid og løn til forskellige typer ansatte

For yderligere oplysninger: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

_____

Nu kan du stemme til Lægernes Pension

Fredag den 19. januar åbnede valget til Lægernes Pension. Du kan stemme frem til onsdag den 7. februar kl. 12.

Ligesom FAS og YL bakker PLO op om Lægeforeningens liste, der stiller op på et fælles valggrundlag. Listen arbejder for høje, langsigtede afkast til medlemmerne kombineret med respekt for menneskerettigheder, miljø, klima og antikorruption. Lægeforeningens liste går ind for ligestilling og er imod diskrimination af enhver art, også på pensionsområdet.

20 PLO’ere er opstillet på Lægeforeningens liste - se dem her, hvor du også kan læse listens valggrundlag. [Link udløbet, da valget er slut.12/29]

I sidste PLO'rientering opfordrede PLO's formand til at deltage i valget og stemme på et af de 20 PLO-medlemmer på Lægeforeningens liste.

Stem her inden 7. februar kl. 12 [Update 12/2-24: Valget af slut. Her ses resultatet]

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Stine Søndergaard
Telefon: 3544 1081, ssoe.plo@DADL.DK

_____

Tillægsaftale om plejehjemslægehonorar inkl. moms via afregningssystemet LUNA

Før jul informerede vi om, at en tillægsaftale vedr. udbetaling af plejehjemslægehonorar via afregningssystemet LUNA var på trapperne. 

Aftalen er nu indgået mellem PLO og RLTN. 

Det følger af aftalen: 

 1. at i henhold til afgørelse fra SKAT er den aftalte sundhedsfaglige rådgivning til personale på plejehjem, jf. OK22 § 63 stk. 1, en momspligtig ydelse.
 2. at praktiserende læger i Danmark som udgangspunkt må forventes i et vist omfang at foretage momspligtige aktiviteter. Når den momspligtige omsætning overstiger 50.000 kr. i en periode af 12 på hinanden følgende måneder, skal lægerne momsregistreres, jf. momslovens § 48. Det forventes derfor, at langt de fleste praktiserende læger er momsregistrerede. 
 3. at honoraret for at være plejehjemslæge udgør kr. 1.949,20 (okt. 21) ekskl. moms for to timers rådgivning. For tre timers rådgivning udgør honoraret kr. 2.923,80 (okt. 21) ekskl. moms. 
 4. at honoraret til plejehjemslæger udbetales i månedlige rater via afregningssystemet LUNA og fremover udbetales inkl. moms. Regionen får information om de til enhver tid i henhold til overenskomsten tilknyttede plejehjemslæger fra kommunerne. 
 5. Er en læge ikke momsregistreret, skal lægen orientere regionen herom. I de tilfælde vil honoraret afregnes via LUNA ekskl. moms.

For yderligere oplysninger: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

_____

Evaluering af medicinsk beslutningsstøtte – fortæl os værdien af FMB i dag

I starten af 2022 blev Fælles Medicinsk Beslutningsstøtte (FMB) rullet ud i almen praksis og er nu en integreret del af lægepraksissystemernes medicinmodul og FMK-visning.

Formålet med FMB er - ud fra patientspecifikke faktorer - at tilbyde klinikken en individuel og klinisk relevant beslutningsstøtte uden unødige opslag til eksterne hjemmesider. FMB er løbende blevet forbedret, advarslerne reduceret og kvalificeret, og der er mulighed for tilpasning af systemet direkte fra lægepraksissystemet.

FMB er ejet og finansieret af regionerne – og benyttes også på sygehusene. Som en del af den løbende vedligeholdelse gennemføres med mellemrum online evalueringer, der bl.a. måler på, om systemet giver værdi. Regionerne og PLO har derfor udarbejdet 15 spørgsmål, som vi opfordrer så mange som mulig til at svare på.

Du svarer på spørgsmålene her

Resultatet af undersøgelsen bliver en del af en kommende PLO-orientering.  

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

PLO DIGITALISERINGSPROJEKTER - Status vinter 2024

Fire gange om året orienterer PLO om sit arbejde med digitalisering i almen praksis. Det er projekter, der kan understøtte og forbedre kommunikationen mellem læge og patient, arbejdet i klinikken og kvaliteten i behandlingen.

PLO og KL sætter skub i brugen af videoløsning til sårbare borgere

Kontakt Læge-appen henvender sig til kommunernes medarbejdere, som hjælper sårbare borgere med at deltage i videokonsultationer med deres læge. I almen praksis tilgår I videokonsultationerne i Det Virtuelle Venteværelse. PLO og KL deler ønsket om, at flere kommuner og almen praksis tager løsningen til sig. Flere videokonsultationer mellem almen praksis, kommune og sårbare borgere vil på sigt betyde mindre transporttid for alle parter.

Læs mere om video i almen praksis

EG Clinea indfører ’intelligent indbakke

Med ’intelligent indbakke’ kan I indstille jeres lægepraksissystem til at sende automatiske biokemiske laboratoriesvar til patienten og få svaret automatisk sat ind i patientens journal. Formålet med ’intelligent indbakke’ er naturligvis at give lægen mere tid til andre opgaver. De automatiske laboratoriesvar genererer ikke honorering.

Læs manualen her

Mere behandling i eget hjem med spørgeskemaer i Min Læge-appen

En aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner afsætter en mindre pulje af midler, så det bliver muligt for borgerne på sigt at registrere målinger og svare på spørgeskemaer i Min Læge-appen – som et supplement til den eksisterende Webpatient-løsning.

Læs mere her


>Her på PLO.dk kan du læse mere om digital praksis - om alt fra Min Læge-appen, videokonsultationer og Klinik+ til PLO’s engagement på digitaliseringsområdet

NYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

Handlingsanvisende afvisninger – kommunikation på tværs

Nu udbredes prøvehandlingerne fra planområde Nord vedrørende afviste henvisninger til hele Region Hovedstaden.

Det går ud på, at hospitalet – i stedet for blot at afvise henvisningen:

 1. kan indhente de eventuelle supplerende oplysninger, der mangler i henvisningen (via korrespondance eller telefon), og når disse foreligger selv oprette et hospitalsforløb
 2. kan komme med forslag til, hvordan man kan håndtere patienten videre i almen praksis, eller
 3. ved fejlvisitation kan henvise patienten videre internt eller komme med forslag til, hvilken afdeling der vil være rette modtager af henvisningen.

Herudover giver hospitalet selv patienterne besked om afvisningen, og at patienten kan kontakte henvisende læge ved spørgsmål til afvisningen og det videre forløb.

Figur HAPS 2023

Du kan læse mere om projekt 'Samarbejde om henvisninger' her i manual (pdf)

PLO-Hovedstaden opfordrer til, at du kontakter KAP-H, hvis du i forbindelse med den nye arbejdsgang oplever opgaver, der lander uhensigtsmæssigt i almen praksis. Skriv til kap-h@regionh.dk

____

Obligatorisk kursus for nynedsatte 8. april i Hillerød og 7. oktober på Østerbro

Datoerne i 2024 for det obligatoriske kursus for nynedsatte læger i afregning af overenskomstens ydelser er nu fastlagt.

Kurset er for nynedsatte læger, der er tiltrådt i praksis fra juni 2022 og frem. Én fra praksispersonalet kan deltage sammen med lægen.

Torsdag 29. februar fra kl. 9-16 holder Kap-H sit årlige møde for nynedsatte læger i almen praksis

NYT FRA PLO-NORDJYLLAND

Informationsmøder om natlægevagten

Region Nordjylland overtager driften af lægevagten om natten pr. 1. september 2024. Er du nysgerrig på, hvordan det bliver at være lægevagt i den regionsdrevne natlægevagt?

Region Nordjylland afholder informationsmøder:

 • 29. januar kl. 17.00-18.00 - Vendelbohus, Nørregade 22, 9800 Hjørring
 • 5. februar kl. 17.00-18.00 - Hotel Limfjorden, Simons Bakke 39, 7700 Thisted
 • 8. februar kl. 17.00-18.00 - Sundheds- og Kvarterhuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst
 • 13. februar kl. 17.00-18.00 - Online møde via teams, link fremsendes ved tilmelding

Tilmelding er påkrævet og sker ved at sende navn og mødedato til lvnat@rn.dk senest 3 dage før mødet.