Gå til indhold

PLO'rientering 03/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: PLO opsiger vagtaftale i Region Sjælland

12. februar 2021

Nyt fra bestyrelsen: PLO opsiger vagtaftale i Region Sjælland

Forhandlingerne om en ny lægevagtsaftale mellem Region Sjælland og PLO-Sjælland er strandet. PLO-Sjælland har derfor meddelt regionen, at de ser sig nødsaget til at opsige lægevagtsaftalen. 

Baggrunden for opsigelsen er, at PLO-Sjælland ikke længere ser sig i stand til at opfylde den snart 14 år gamle kontrakt.

Opsigelsen sker med det aftalte varsel på seks måneder, og i den periode er PLO-Sjælland forpligtet til uændret at passe lægevagten. Forhåbentlig kan der i opsigelsesperioden forhandles en aftale på plads om en ny, tidssvarende lægevagt. 

Skulle det mod forventning ikke vise sig muligt, vil de praktiserende læger også efter 1. september sikre, at patienterne tilbydes lægehjælp i vagttid. Men i så fald bortfalder eksisterende lokalaftaler, der blandt andet beskriver, hvilke konsultationssteder lægerne skal betjene.

Jeg har stor forståelse for det skridt, kollegerne i Region Sjælland har taget.

Det har i flere år været PLO-Sjællands ønske at indgå en ny aftale, der moderniserer lægevagten. Men dette har desværre ikke været muligt, på trods af langstrakte forhandlinger.

Den nuværende aftale er fra 2007, og siden dengang er der sket en række afgørende ændringer. Der er i dag 15% færre læger i Region Sjælland til at dække vagterne, samtidig med at gennemsnitsalderen for de praktiserende læger er steget væsentligt. 

Dertil kommer, at Sundhedsstyrelsen i sine faglige anbefalinger siger, at konsultationssteder i Lægevagten bør placeres i tilknytning til sygehuse med akutmodtagelser.

Lukning af små sygehuse og samling af specialiserede sundhedstilbud på færre geografier har efterladt vagtlæger i Region Sjælland isoleret på lokationer, hvor de er langt væk fra nærmeste akutsygehus. Dette er i klar strid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Der er sendt uddybende orientering til alle medlemmer af PLO-Sjælland.

Læs mere i denne pressemeddelelse

For yderligere information kontakt 
Formand for PLO 
Jørgen Skadborg
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


AstraZeneca-vaccinen og retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID

Den tredje COVID-19-vaccine i Danmark er taget i brug. Denne gang fra AstraZeneca. Sundhedsstyrelsen har derfor opdateret sine retningslinjer for håndtering af vaccination, og DSAM har lavet et FAQta-ark om AstraZenecas vaccine.

AstraZenecas COVID-19-vaccine leveres og opbevares på køl ved 2-8 ⁰C. Vaccinen er klar til brug og skal ikke fortyndes. Vaccinen må ikke fryses. På s. 61 i retningslinjerne (link ikke længere aktivt) kan du læse den trinvise procedure

Der skal gives 2 doser med 4-12 ugers mellemrum (28-84 dage). Det er vigtigt, at et vaccinationsregime gøres færdigt med samme vaccine.

Virkning, effekt og bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca®
DSAM har på baggrund af det publicerede effektstudie, Sundhedsstyrelsens retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 og produktresumeet fra AstraZeneca lavet et FAQta-ark, der gælder AstraZeneca-vaccinen.

Organisering af vaccinationsindsatsen
For borgere og ansatte, der tilbydes vaccination via arbejdsplads eller udkørende enhed, er det den henvisende organisation (kommune eller region), der har ansvaret for, at borgeren/den ansatte tilbydes anden dosis med vaccine og rette tidsinterval. 

For borgere, der selv skal bestille tid til vaccination, anvendes et it-system, hvor borgerne skal bestille to tider på én gang (for at øge tilslutningen til anden dosis) med rette tidsinterval, og hvor borgerne modtager en påmindelse inden anden dosis. 

Se desuden: Organisering af vaccinationsindsatsen mod COVID-19 – udrulning (link ikke længere aktivt)

Rammeaftale om vaccination af en begrænset målgruppe
PLO og RLTN har indgået en rammeaftale om vaccination af en begrænset målgruppe bestående af prioriteringsgruppe 2 og 3 i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for vaccination mod COVID -19. Rammeaftalen skal tiltrædes regionalt for at finde anvendelse.

Aftalen kan ses her: rammeaftale om COVID-19-vaccination til en begrænset målgruppe
 
For yderligere information kontakt 
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Registrering i DDV - forløb med og uden invitation

Det er vigtigt, at alle vaccinationer mod COVID-19 registreres i DDV, så hurtigt, som det er muligt. Statens Serum Institut (SSI) har lavet en vejledning til registrering af COVID-19-vaccine i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Forløb uden invitation:  
Personer, der er i forløb uden invitation, modtager ikke en invitation i e-Boks eller med posten.
Det gælder når forløb:        

  1. er oprettet, fx ældre på plejecentrene (målgruppe eller personale, der er tilmeldt vaccination via angivelse af Cpr-nr. til kommunen)
  2. eller ikke er oprettet på forhånd, men først oprettes, når personen har fået 1. dosis, fx personer, som får ”overskudsvaccine”

Hvis man som fx plejepersonale, læge eller klinikpersonale er oprettet med forløb uden invitation skal man selv booke tid til 2. vaccination på vacciner.dk, hvis denne ikke gives ifm. vaccination på plejecenter mv.

Forløb med invitation: 
Personer, der i forløb med invitation, er oprettet i DDV og modtager invitation via e-Boks eller et fysisk brev. Disse personer skal selv bestille begge tider til vaccination samtidig på vacciner.dk. Der bliver så automatisk oprettet datoer for både 1. og 2. dosis vaccine i DDV.

Hvis den planlagte dato for 1. dosis vaccine, af den ene eller anden grund, ikke er den dato den 1. dosis vaccine bliver givet, kan dette tilrettes, når vaccinen gives. 

Dato for 2. dosis tilrettes så automatisk, så minimumsintervallet mellem de to vacciner overholdes. 

Se SSI's vejledning: Registrering af vacciner i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

For yderligere information kontakt 
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Obduktion af nyligt COVID-19-vaccinerede

Der kan foretages retslægelig obduktion af personer, der er døde inden for 7 dage, efter at de har modtaget en COVID-19-vaccine, for at undersøge, om der er sammenhæng mellem vaccinen og dødsfaldet. Du har som læge pligt til at indberette dødsfald til politiet, hvor der er mistanke om, at forebyggende behandling, fx COVID-19-vaccination, kan have relation til dødsfaldet.

Find mere information om indberetning af dødsfald til politiet på styrelsens hjemmeside her.

Se desuden nyheden fra Sundhedsministeriet

For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Opdateret version af retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Grænsen for tolkning af positive testsvar hos personer, der tidligere har haft COVID-19, er øget, da de fleste har længerevarende immunitet. Samtidig præciserer Sundhedsstyrelsen, hvornår man som sundhedsperson er nær kontakt efter brug af værnemidler. 

Her er hvad Sundhedsstyrelsen angiver som opdateringer i forhold til tidligere udgaver:

  • Revisionen omfatter tilretning af et enkelt element, nemlig at grænsen for tolkning af et positivt testsvar hos personer med tidligere påvist infektion med SARS-CoV-2 øges fra 8 uger til 12 uger. Dette ændres da man har fået viden om længerevarende immunitet efter infektion hos de fleste (se pkt. 6.4).
  • Herudover indeholder revisionen tydeliggørelse af en formulering vedr. brug af værnemidler blandt sundhedspersonale når man skal opspore nære kontakter.
  • Tydeliggørelsen sker idet den tidligere formulering muligvis kan give anledning til misforståelser om hvorvidt to sundhedspersoner der har siddet tæt og begge blot har brugt ansigtvisir er nære kontakter til hinanden eller ej.
  • De er nære kontakter såfremt de begge udelukkende har brugt ansigtsvisir og i øvrigt opfylder kriterier for nær kontakt.
  • De er ikke nære kontakter såfremt blot én af personerne har brugt kirurgisk maske type II.

Se mere om de opdaterede retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet her

For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Stedlig læge: tilmeld dig, eller opdatér kontaktoplysninger

Har du overvejet at blive stedlig læge? Stedlig læge-ordningen er godt kollegaskab, som endda honoreres, så meld dig gerne til. For dig, der allerede er stedlig læge, opfordres du til at tjekke, om dine kontaktoplysninger er korrekte.

Ordningen fungerer således, at den læge/klinik, som en patient er tilmeldt, vurderer, om der er behov for sygebesøg med baggrund i sundhedsfaglige forhold og patientens funktionsniveau (bevægelseshæmmet).

Er det tilfældet, er lægen som hovedregel forpligtet til at køre sygebesøg, uanset afstand mellem klinik og patientens bopæl.

Bor patienten længere væk – udover 5/15 km-grænsen -  kan lægen kontakte en stedlig læge nær patientens bopæl for at få den stedlige læge til at hjælpe med sygebesøget af hensyn til lægens tid, herunder i forhold til at yde behandling til andre patienter. 

Stedlig læge har mulighed for at sige nej til et konkret sygebesøg, men udgangspunktet er naturligvis, at der er vilje til at bistå.Der ydes et stedlig læge-tillæg på 530 kr. (ydelseskode 2100) udover betaling for selve sygebesøget.

Du kan læse mere om stedlig læge og melde dig til/rette dine oplysninger her

For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Flere konsultationer i almen praksis i 2020

Siden maj har antallet af 0101-konsultationer ligget højere end i 2019. Antallet af telefon- og e-mailkonsultationer har ligget enten på samme niveau eller højere hele året. Det viser nye træk fra PLO’s økonomiske sekretariat. 

Antal konsultationer i almen praksis 2020
Antal email- og telefonkonsultationer i almen praksis 2020 
 
Siden marts blev det muligt at tage 0101 som telefonkonsultation for at begrænse smitterisikoen. En del af konsultationerne fra marts og frem er derfor foretaget telefonisk og ikke fysisk.

For yderligere information kontakt
Konsulent Josephine Haumann 
Tlf. 3544 8384, jha.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Min Læge runder 1 million downloads

Min Læge er nu downloadet mere end 1 million gange. Appen er dermed blevet et vigtigt led i kommunikationen mellem patienterne og almen praksis.

Appen giver bl.a. mulighed for sikker videokonsultation, og siden funktionen blev lynimplementeret i starten af coronakrisen, har den været brugt mere end 200.000 gange i løbet af 2020.

Det er PLO’s forventning, at den positive udvikling i antal brugere vil forsætte.

Om kort tid opdateres appen med nyt design, og i løbet af det tidlige forår afprøves muligheden for at svare på mindre spørgeskemaer. En funktion, som sidenhen forventes bragt i spil i forhold til pneumokok-vaccination og i it-projektet om etablering af en digital svangrejournal.  

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Tlf. 3544, 8302 mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


DSAM søger lægefaglig konsulent

DSAM søger en lægefaglig konsulent i ca. syv timer om ugen. Konsulenten får ansvar for koordinering og udarbejdelse af høringssvar og er med til at udpege og holde kontakten til kollegaer, der repræsenterer DSAM i forskellige arbejdsgrupper, primært i Sundhedsstyrelsen.

Der er frist den 15. marts 2021 kl. 12.00. Se hele stillingsopslaget her

For yderligere information kontakt
DSAM, dsam@dsam.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nu kan du igen søge refusion

Refusionssystemet har været lukket i januar i forbindelse med årsafslutningen, som nu er afsluttet. Det er derfor igen muligt at søge om refusion for deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter for både læger og praksispersonale afholdt i 2020 og 2021.

Udover refusion for efteruddannelsesaktiviteter er det også muligt at søge om refusion for køb af studiemateriale for både for 2020 og 2021. 

Grundet COVID-19 har Fonden for Almen Praksis besluttet at forlænge 2 års-reglen fra 2 til 3 år.

Det betyder for dig, som har ubrugte uddannelsesmidler fra 2019 og 2020, der tilsammen max udgør 20.200 kr. og 3 systematiske dage, får overført uddannelsesmidlerne til 2021, og disse gælder frem til og med 2022. 

Hvis du derimod ikke har fået tildelt midler i 2020, men stadig har ubrugte uddannelsesmidler stående fra 2019, overføres de til 2021 og gælder året ud.

For yderligere information kontakt
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis 
Tlf. 35448498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Ny faciliteringsuddannelse

PLO-Efteruddannelse udbyder nu en samlet uddannelse i facilitering på et todagesinternat den 2.-3. juni i Vejle og den 12. -13. oktober i København. Efter endt uddannelse kan man facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, undervisningsmøder i klinikken mm.). 

På kursets første dag bliver man uddannet i generel facilitering. Denne dag er udviklet i samarbejde med KiAP med henblik på at kunne facilitere gode processer på bl.a. klyngemøderne.

Dag 1 kan tages selvstændigt af deltagere, som kun ønsker denne del. 

På kursets anden dag er der fokus på facilitering af de forskellige gruppebaserede efteruddannelsestilbud, som PLO-E har udviklet.

Uddannelsen erstatter de tidligere udbudte kurser i facilitering i PLO-E.

Du kan læse mere om uddannelsen og tilmelde dig i Vejle eller i København.
 
For yderligere information kontakt
Michelle Rommerdahl
Tlf. 35 44 84 70, mro.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Nordjylland

Ny vagtchef i Nordjylland

Lægevagten i Nordjylland søger ny vagtchef til ansættelse 15. marts.

Læs nærmere om stillingen i det stillingsopslag, som er udsendt til alle nordjyske læger.

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, så kontakt Vagtudvalgsformand Dinah Høngaard eller formand for PLO-Nordjylland Charlotte Lønskov Jensen – og husk: Der er ansøgningsfrist den 21. februar kl. 12.00.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet