Gå til indhold

PLO'rientering 03/2023 9. februar

Nyhed PLO

Formanden beskriver skridt mod bedre lægedækning, og du kan læse om Dicillin, boosterstik, Preventing Overdiagnosis-konferencen, samtaleterapiydelser, medlemskab af DSAM, efteruddannelse om dyspepsi, om hjertet, om ledelse og et særligt tilbud til uddannelseslæger og ansatte læger - og så er der invitation fra PLO-Nordjylland og en frist fra PLO-Sjælland.

INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: Flere skridt mod bedre lægedækning
 • Dicillin Sandoz 500 mg kapsler tilbagekaldes fra alle led, også fra patienter i behandling
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke flere boosterstik denne sæson
 • Controlling vedr. enkeltstående samtaleterapiydelser
 • Deltag i Preventing Overdiagnosis – det gør Svend Brinkmann
 • PLO anbefaler medlemskab af DSAM
 • Nye, gratis gruppebaserede moduler om dyspepsi både til læger og klinikken
 • Ekstra efteruddannelse i organisation og ledelse og et særligt tilbud til uddannelseslæger og ansatte læger
 • Har du og din klinik styr på hjertet?
 • Kurser med kort tilmeldingsfrist – final call
 • Nyt fra PLO-Nordjylland: Medlemsmøde 7. marts
 • Nyt fra PLO-Sjælland: Frist 23/2 for sager til SU 

Nyt fra bestyrelsen: Flere skridt mod bedre lægedækning

Sundhed er forståeligt nok en af den nye regerings hovedprioriteter frem mod sommer. Det pressede sundhedsvæsen har brug for førstehjælp. Sygehusene har fået en akutpakke, der blev præsenteret i sidste uge.

Også almen praksis har brug for tiltag, der afhjælper problemerne med lægemanglen og på sigt sikrer alle danskere en fast læge. Vigtigst er det, at dimensioneringen af den lægelige videreuddannelse sikrer, at der uddannes tilstrækkeligt mange speciallæger i almen medicin. PLO har i et høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til dimensioneringsplan peget på, at det er nødvendigt at øge antallet af hoveduddannelsesstillinger i almen medicin fra i dag 350 til 400, hvis vi skal nå i mål.

Men der skal også tages initiativer, der hjælper på den korte bane.

Indenrigs- og sundhedsministeren har netop sendt et lovforslag i høring, der giver regionerne hjemmel til at tildele støtte til de kolleger, der dækker flere patienter end normtallet i lægedækningstruede områder. Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale om sundhedsreformen fra før sommer.

PLO har i årevis efterspurgt, at regionerne fik en sådan hjemmel. Jeg tror, at man med sådanne lokale, håndholdte løsninger i mange geografiske områder vil kunne dæmme op for en akut mangelsituation. I PLO vil vi derfor arbejde for, at de nødvendige aftaler bliver indgået regionalt, og vi anbefaler, at ministeriet følger nøje med i, om hjemlen bliver udnyttet.

Lovforslaget fastslår tydeligt, at praktiserende læger med ydernummer stadig er det primære valg. Men i den mangelsituation, vi befinder os i visse steder i landet, kan det nogle gange være nødvendigt, at der oprettes regionsklinikker. Regeringen foreslår her, at der ikke længere skal være en udløbsdato på regionsklinikker, men at det til gengæld skal sikres, at ydernummeret frigives, så snart en almenmediciner melder sig klar til at overtage det pågældende ydernummer.

Det er en ændring, som er til at leve med, også fordi det er tydeligt beskrevet i lovforslaget, at regionen forud for oprettelsen af en regionsklinik skal afsøge muligheden for at afsætte ydernummeret til en alment praktiserende læge efter alle de muligheder, som er beskrevet i overenskomsten. Herunder muligheden for at oprette licensklinikker, hvor en almenmediciner kan prøve livet af som praktiserende læge ved at leje en klinik, hvor regionen står for drift af klinikken. Hvis lægen efter nogle år har fået mod på at blive selvstændig, er lægen garanteret at kunne overtage klinikken. 

Det indgik i sundhedsreformen, at der skulle afsættes 24. mio. kr. til oprettelse af nye licensklinikker, og denne pulje er netop blevet frigivet. Jeg håber, at der vil være almenmedicinere, der griber denne mulighed.

Interesserede kan læse vores hørringsvar til lovforslaget på plo.dk.

I Altinget har jeg netop i et indlæg beskrevet den gevinst, samfundet og patienterne vil få ud af, at vi bliver 5.000 praktiserende læger, som er Folketingets målsætning. Det er afgørende, at alle relevante parter gør, hvad de kan nu, for at vi når det måltal om cirka 10 år. 

Jørgen Skadborg,
Formand for PLO

jsk.plobest@dadl.dk

Dicillin Sandoz 500 mg kapsler tilbagekaldes fra alle led, også fra patienter i behandling

Der er mistanke om, at et parti Dicillin fremstillet i september 2022 indeholder multiresistente CPO-bakterier, da 9 patienter uden relation til hinanden har fået konstateret bakterien i løbet af de seneste måneder. Mens mistanken undersøges nærmere, er det besluttet at tilbagekalde alle Dicillin-pakker.

Patienter, der er i behandling med Dicillin Sandoz 500 mg, skal gå på apoteket for at få ombyttet til et andet antibiotika-præparat. Apotekerne er informeret og er klar til at ombytte. Patienterne skal ikke kontakte lægen for en ny recept, og ombytningen er gratis for patienten. Er der i klinikken, lægetasken m.m. Dicillin 500 mg fra Sandoz, skal de også fjernes.

Læs Lægemiddelstyrelsens information her 

Se desuden SSI’s nyhed med såvel læge- som borgerrettet information

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
Telefon: 3544 8662, dar.plo@dadl.dk

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke flere boosterstik denne sæson

Sundhedsstyrelsens faglige ekspertgruppe har vurderet, om der er behov for at tilbyde en yderligere booster-vaccination mod covid-19 til udvalgte sårbare grupper, herunder plejehjemsbeboere og personer på 85 og derover. Ekspertgruppen fandt, at det ikke var tilfældet.

Konkret betyder styrelsens udmelding, at selvom bekendtgørelse og aftale giver mulighed for at booster-vaccinere frem til 1. marts 2023, og at dette kan ske med 3 måneders mellemrum, anbefales det ikke - heller ikke til de mest sårbare. Alene patienter, som ikke tidligere i sæson 2022/23 er booster-vaccineret, kan vaccineres med BA.4-5.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
Telefon: 3544 8662, dar.plo@dadl.dk

 

Controlling vedr. enkeltstående samtaleterapiydelser

Sekretariatet modtager for øjeblikket en række henvendelser vedrørende regionernes konvertering af samtaleterapiydelser, 6101, hvorfor vi her skal redegøre for hjemlen.

Det fremgår af overenskomst om almen praksis, at ydelse 6101 samtaleterapi skal gennemføres som et forløb. Et forløb består af flere samtaler, og det er derfor aftalt, at anden samtale skal være afholdt inden for seks måneder fra første samtale. Sker det ikke, konverteres den enkeltstående 6101 til en 0101, da der så ikke har været tale om et samtaleforløb. Denne konvertering sker automatisk og ved, at der gives besked til lægen om modregning (differencen mellem 6101 og 0101) i kommende honorarudbetaling. Regionernes konvertering af en enkeltstående 6101 til en 0101 er således i overensstemmelse med overenskomstaftalen.

Nogle regioner giver lægerne mulighed for at se journalen igennem i forhold til, om der reelt er afholdt et samtaleterapiforløb, hvor lægen ved en fejl eller forglemmelse har afregnet 0101 og ikke 6101, og mulighed for at rette denne fejl og dermed undgå konvertering. I denne forbindelse har regionerne behov for dokumentation for, at der reelt er ydet en samtaleterapi, som ved en fejl er afregnet som en 0101. PLO anbefaler ikke, at der fremsendes fulde journalnotater som dokumentation, men gerne en ICPC-kode fra journalnotatet eller en journal-bid, hvor fx ordet ”samtale” eller lignende indgår, som indikerer, at der er afholdt en samtaleterapi.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
Telefon: 3544 8662, dar.plo@dadl.dk

 

Deltag i Preventing Overdiagnosis – det gør Svend Brinkmann

DSAM er medvært til Preventing Overdiagnosis-konferencen i august, og tilmeldingen er åben!

Ligesom de foregående år får du på konferencen en række spændende plenumdebatter med kontroversielle og aktuelle spørgsmål. Svend Brinkmann er en af hovedtalerne, og du vil også møde andre oplægsholdere på højt niveau. Du får rig mulighed for at netværke med kolleger og få den nyeste viden inden for overdiagnostik.

Konferencemiddagen afholdes i det smukke Moltkes Palæ, og Københavns Rådhus lægger lokaler til åbningsreceptionen, inkluderende underholdning og de berømte rådhuspandekager.

Team up med dine kolleger, og tag din uddannelseslæge med til en relevant og begivenhedsrig konference.

Konferencen, som forventes godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis, finder sted på Hotel Scandic i København fra den 14. - 16. august 2023. Overnatter du i hele perioden, tilbyder Hotel Scandic en reduceret pris med bookingkoden: BDSA130823

Tilmeld dig inden 1. maj og få early bird-rabat.

 • Call for Abstracts er åben. Deadline er 1. april.

For yderligere oplysninger:
Dansk Selskab for Almen Medicin
telefon: 7070 7431, dsam@dsam.dk

 

PLO anbefaler medlemskab af DSAM

Formanden for PLO, Jørgen Skadborg, opfordrer alle medlemmer til også at være medlem i Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

DSAM udvikler det almenmedicinske speciale med særlig vægt på uddannelse, kvalitetsudvikling og forskning for, om og med praktiserende læger og deres patienter. DSAM repræsenterer derudover faget almen medicin i relevante nationale og internationale fora. Selskabet udgiver desuden medlemsbladet Practicus.

Aktive praktiserende læger, andre speciallæger og øvrige godkendte medlemmer: 
kr. 2.700 pr. kalenderår. Pensionister/ikke erhvervsaktive betaler kr. 600 pr. kalenderår

Er du i tvivl, om du er medlem, kontakt DSAM’s sekretariat på 7070 7431 eller dsam@dsam.dk.


Ønsker du at blive medlem, så læs her hvordan du melder dig ind

 Nye, gratis gruppebaserede moduler om dyspepsi både til læger og klinikken

Hver enkelt praktiserende læge har som minimum 550 patienter med dyspepsi. Rigtigt mange patienter får medicin for dyspepsi. Dyspepsi er sjældent et tegn på alvorlig sygdom – men hvordan finder man ”nålen i høstakken”?

 • Hvordan stilles en mere eksakt diagnose?
 • Hvem skal have lavet gastroskopi, og hvem skal have lavet Helicobacter pylori-test?
 • Hvornår kan man forsøge at seponere medicinen? Og hvordan foregår det?
 • Hvad kan uddelegeres til personalet? Og skal der laves årskontroller?

PLO-Efteruddannelse har udviklet et KGE-modul (til hele klinikken) og et DGE-modul (til læger) om dyspepsi.

Modulet beskæftiger sig med diagnostik, udredning, behandling og opfølgning af voksne med dyspepsi og gastroøsofageal refluks i almen praksis.

Begge moduler er godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis. KGE-modulet er også godkendt til tilskud for personalet.

En forudsætning for at køre modulerne i klinikken eller i en DGE-gruppe er, at én af deltagerne har taget et facilitatorkursus

Gruppens facilitator skal bestille materialet ved at sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

 • Emne (DGE eller KGE-versionen)
 • Antal deltagere til modulet
 • Forventet start- og slutdato

Facilitator vil modtage materialet på mail senest 2 uger inden start for DGE, og senest 1 måned inden start for KGE. Husk derfor at bestille modulet i god tid.

Læs om DGE-modulet (til læger) på denne side

Læs om KGE-modulet her.

For yderligere oplysninger:
Fondssekretariatet
Telefon 35 44 84 98,
Euf.plo@dadl.dk

 

Ekstra efteruddannelse i organisation og ledelse og et særligt tilbud til uddannelseslæger og ansatte læger

PLO-E har sat fokus på ledelse og organisation. OK22 giver mulighed for mere økonomisk tilskud til efteruddannelse inden for ledelse og organisation.

Læger, der har haft egen praksis i mere end fem år, tilbydes to ekstra dages efteruddannelse om året inden for ledelse og organisation. Der gives samme satser som for den selvvalgte efteruddannelse; dvs. 4.000 kr. i efteruddannelseshonorar/dag, 2.800 kr. i tilskud til kursusafgift/dag samt transport op til 1.500 kr. pr. kursus. Midlerne kommer direkte fra Fonden for Almen Praksis og trækkes ikke fra de tildelte midler.

Til uddannelseslæger i fase 3 og ansatte læger i praksiskøbstanker, udbyder vi kurset ”Praksiskøb – fra uddannelseslæge til leder”. Kurset lægger vægt på den forandringsproces, det er at gå fra at være ansat til at blive ejer af en praksis. Kurset indeholder overvejelser om lægelivet anno 2023, det personlige lederskab, ledelse og organisering i forskellige slags praksis og personaleledelse.

OK22 give mulighed for, at uddannelseslæger får dækket den del af kursusafgiften, der overstiger den årlige tildeling (p.t. 4.000 kr.) samt tabt arbejdsfortjeneste på 3.200 kr.

Se hele kursusudbuddet indenfor organisation- og ledelsesområdet

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon 35 44 84 16,
kurser.plo@dadl.dk

 

Har du og din klinik styr på hjertet?

Omkring 476.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom. Det svarer til en stigning på 17% siden 2006. 23% af hjerte-kar-patienterne genindlægges indenfor 30 dage, efter de har været indlagt med hjerte-kar-sygdom. Og hver fjerde dansker dør af en hjerte-kar-sygdom. Trænger du til en opdatering og til få styrket din diagnostiske tankegang i forhold til hjerte-kar-sygdomme, så tag på kursus i april.

Det flippede hjerte, 24.-26. april 2023, Stouby 

Hvordan organiserer I opgaverne omkring hypertension i din klinik? Er det personalet, der står for årsstatus, og bruger I forløbsplanen? PLO-E udbyder kursus om hypertension som fælleskursus for læger og deres praksispersonale, hvor en del af kurset er at se på organiseringen af området i praksis.

Hypertension, 8. marts og 29. marts 2023, Middelfart 

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon 35 44 84 16,
kurser.plo@dadl.dk

 

Kurser med kort tilmeldingsfrist – final call

Et skridt ad gangen, 22.-29. april 2023 tilmelding hurtigst muligt  

Litteratur i praksis, 22.-27. maj 2023, Frankrig tilmelding hurtigst muligt 

Kend din overenskomst, 23. marts 2023, Aarhus tilmelding hurtigst muligt 

Mænds helbred, 24.-26. april 2023, Stouby tilmeldingsfrist 24. februar 

Multimorbiditet og ledelse (SE), 17.-23. september 2023, Spanien tilmeldingsfrist 17. marts 

Kvindesygdomme fra A-Z, 24. september-1. oktober 2023, Grækenland tilmeldingsfrist 24. marts 


For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
telefon 35 44 84 16,
kurser.plo@dadl.dk

Nyt fra PLO-Nordjylland

PLO-Nordjylland inviterer alle medlemmer til medlemsmøde

Som bekendt har PLO-Nordjylland det forløbne år – på linje med PLO-Syddanmark og PLO-Midtjylland – forhandlet med regionen om en modernisering af Lægevagten. Både i Midtjylland og i Syddanmark er man nu lykkedes med at indgå en aftale. PLO-Nordjylland håber og satser på, at vi i løbet af februar vil være i stand til at indgå en aftale med Region Nordjylland.

På den baggrund indkaldes hermed til medlemsmøde:

Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 17.00-19.00 i Aalborg Kongres og Kulturcenter "Det Lille Teater", Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Der vil være en let anretning, som kan tages med ind i lokalet. 

For interesserede medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage fysisk, er der mulighed for virtuel deltagelse med mulighed for at sende skriftlige spørgsmål, som vil blive læst op i salen.

Sidste frist for tilmelding er den 27. februar.

Jeg håber, mange har tid og lyst til at deltage.

Med venlig hilsen
Charlotte Lønskov
Formand PLO-Nordjylland

Nyt fra PLO-Sjælland

Ønsker du en sag behandlet i Samarbejdsudvalget – deadline 23. februar

Deadline for sager til næste møde i Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Sjælland er torsdag den 23. februar kl. 12.00. Skal du have hjælp til en ansøgning eller rådgivning ift. mulighed for nedsat patienttal, delepraksis eller manglende udbetaling fra sygesikringen, kan du kontakte PLO-Sjællands sekretariat på lag.plo@dadl.dk