Gå til indhold

PLO'rientering 03/2024

Nyhed PLO

PLO er fortsat i dialog med RLTN om overskridelsen af økonomirammen, fortæller formanden. Du kan også læse om forbedringer på Praksisbørsen og om, at du nu både kan søge vikar og tilbyde dig som vikar, om spørgeskema om tilsyn, om hvor du skal henvise til navngiven læge, hvis klinikken holder lukket mere end 3 dage i træk og om, at kørekortsansøgere har ret til kopi af lægeattest og ikke længere skal medbringe foto.

Mødebord med dokumenter, kaffe, mobiltelefon, noter og mødedeltagere.
INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: Fortsat dialog om økonomirammen 
 • Praksisbørsen er forbedret, og nu kan du både søge vikar og tilbyde dig som vikar
 • Spørgeskema om offentligt tilsyn med blandt andet almen praksis
 • Holder I lukket mere end tre dage i træk i vinterferien?
 • Kørekortansøgere har ret til kopi af lægeattesten og skal ikke længere medbringe foto
NYT FRA BESTYRELSEN

Fortsat dialog om økonomirammen

Som jeg kunne orientere jer om sidst, så endte overskridelse af den økonomiske ramme for 2023 på 79 mio. kr. Det er beløbet, man lander på, når man trækker de 0,6 pct. fra, som vi kan overskride rammen med uden konsekvenser. Vær dog opmærksom på, at aktiviteten i regions- og udbudsklinikker ikke er inkluderet i dette beløb. Vi er ikke enige med RLTN om, hvorvidt aktiviteten her skal indgå i rammen. 

Som tidligere nævnt mener vi, at der bør ske en korrektion af den økonomiske ramme, så vi helt undgår en modregning gennem en mindre regulering af honorarerne end den, vi ser frem til. Men vi er i første omgang blevet enige med RLTN om at analysere årsagerne til overskridelsen, hvor især udgifterne relateret til Wegovy og en større gruppe 1-sikrede – især fordrevne ukrainere - skal ses efter i sømmene. 

Vi er godt i gang med analysearbejdet, og vi er formentlig færdige inden midten af marts, hvor vi også forventer at have drøftet resultatet med RLTN. 

Hvad så med det nye år? Vi har endnu ikke fået de første omsætningstal for 2024, men vi skriver ud, så snart vi har modtaget dem, og om nødvendigt med vejledning i, hvad I kan gøre for at dæmpe aktiviteten. Vi vil orientere jer måned for måned om den samlede aktivitet, så I kan følge med og kender den viden, vi har.
I forhold til rammen for 2024 er vi også i dialog med RLTN om en forhøjelse med baggrund i afskaffelsen af store bededag, der skaber en ekstra dag med aktivitet. Heller ikke den dialog er der dog endnu blevet konkluderet på.

Så alt i alt; vi er på sagen og har et mål og en mission, men desværre endnu ingen afklaring. 

Jørgen Skadborg
Formand, PLO

Praksisbørsen er forbedret, og nu kan du både søge vikar og tilbyde dig som vikar 

I samarbejde med PLO har Ugeskrift for Læger forbedret de eksisterende funktioner og visningen af lægeklinikker til salg på Praksisbørsen. Samtidigt er der oprettet nye vikarlister, så du nu både kan stille dig til rådighed som vikar eller søge efter vikar til praksis. 
 
Både Praksisbørsen og vikarlisterne er forbeholdt medlemmer af Lægeforeningen.

Find Praksisbørsen og Vikarlisten her på Ugeskriftet.dk/job

Det er gratis at skrive sig på en af vikarlisterne, men opslag slettes efter et år. Vilkår og priser for at indrykke annoncer på Praksisbørsen er uændrede.

Læs vilkår for opslag på Praksisbørsen her hos Ugeskriftet

For yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Telefon 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

_____

Spørgeskema om offentligt tilsyn med blandt andet almen praksis

Flere praktiserende læger har modtaget et spørgeskema fra konsulentfirmaet BCG, Boston Consulting Group, om tilsynet med blandt andet de praktiserende læger.

Baggrunden for dette er, at regeringen, Danske Regioner og KL har iværksat en analyse af forskellige former for tilsyn med praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle. Analysen har til formål at kortlægge omfanget, ressourceforbruget og udfordringer forbundet med tilsyn samt identificere konkrete initiativer til forenklinger.

Spørgeskemaet vedrører tilsynsforløb, som I måtte have modtaget i 2023, herunder jeres timeforbrug på tilsynet og udfordringer/problematikker forbundet med tilsynet. Særligt relevant er i den forbindelse tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men også andre tilsyn, fx fødevarekontrol, er omfattet af undersøgelsen.
 
PLO har ikke været involveret i beslutningen om at gennemføre denne analyse eller i udformningen af spørgsmålene, og PLO har naturligvis ikke udleveret medlemmernes mailadresser.
 
PLO anbefaler dog, at man udfylder skemaet, hvis man kan, idet det er relevant at få evalueret det offentliges tilsyn med almen praksis. 

For yderligere oplysninger:
Chef for Politik, Analyse og Kommunikation Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

_____

Holder I lukket mere end tre dage i træk i vinterferien? 

Hvis klinikken holder lukket udover 3 på hinanden følgende hverdage, så husk, at der udover på telefonsvarer og hjemmeside også på praksisdeklarationen og plofriferie.plsp.dk (som viser fraværet i Min Læge App), skal være tydelig henvisning til navngiven læge og telefonnummer.

PLO-Fri/Ferie-hjemmesiden kan tilgås direkte fra klinikkens lægesystem via følgende stier:

 • EG-Clinea: Links/PLO Fri Ferie
 • EG-WinPLC: PLSP_1Login/Fri Ferie
 • XMO: Online opslag/1login/Fri Ferie
 • Novax: Eksterne services/Fri Ferie
 • Multimed-WEB: Eksterne services/Fri Ferie
 • My Clinic: PLSP/Fri Ferie

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

_____

Kørekortansøgere har ret til kopi af lægeattesten og skal ikke længere medbringe foto

Ved ansøgning om kørekort skal borgeren aflevere en lægeattest til kommunen. Lægeattesten udfyldes dels af borgeren, dels af borgerens egen læge elektronisk - eller indtil 1. juli 2025 ved anvendelse af fysisk blanket.

Færdselsstyrelsen har bedt PLO minde om, at kørekortansøgere:

 • har krav på at modtage en kopi af lægeattesten, hvis de beder om det. Kopien kan være fysisk eller elektronisk. Retskravet blev indført i 2017.
 • ikke skal medbringe foto til konsultationen, hvor lægeattesten udfyldes. Det var indtil 2019 et krav, at lægen skulle påføre ansøgerens personnummer, eller hvis ansøgeren ikke var tildelt et personnummer, fødselsdato og fødested samt lægens underskrift på ansøgerens fotografi.

Læs mere om både kørekortattesten og diabetesattesten i Attestnøglen på Læger.dk.

For yderligere oplysninger:
Færdselsstyrelsen 
korekort@fstyr.dk