Gå til indhold

PLO'rientering 06/2023

Nyhed PLO

Under overskriften 'Der er brug for os - og vi har brug for samarbejde', skriver formanden om den nye aftale om dosispakket medicin. Du kan desuden læse om PFAS, ferielukning, regulerede honorarer, økonomirammen for 2022, som er overholdt, aftalt telefonkonsultation (0204), FYAM's kampagne om ledelse, kursus om mindfulness - og så er der nyt fra PLO-Hovedstaden.

Foto: Rune Pedersen
INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: Der er brug for os, og vi har brug for samarbejde 
 • Opdateret materiale om PFAS, men intet sundhedsfagligt nyt
 • Husk at henvise til navngiven læge, hvis I holder lukket dagene før påske
 • Honorarer reguleres 1. april med 1,06%
 • Den kollektive økonomiramme for 2022 er overholdt
 • Anvendelse af aftalt telefonkonsultation (0204)
 • FYAM med ny kampagne: ”Speciallæge i ledelse”
 • Lær mindfulness – og få samtidigt en pause fra hverdagen
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Nyt fra bestyrelsen: Der er brug for os, og vi har brug for samarbejde

Den 14. marts indgik vi en aftale med RLTN om dosispakket medicin. Aftalen er i al væsentlighed en videreførelse af en lokalaftale afprøvet med gode erfaringer i Aalborg og derefter en midlertidig aftale indgået under pandemien december 2021, som blev forlænget midlertidigt to gange, mens man analyserede emnet.

Det er mit og bestyrelsens håb, at vi med den nye, aftale kan få flere patienter over på dosispakket medicin. Det vil kræve, at flere klinikker begynder at gøre brug af aftalen.

Jeg er fuldstændig bevidst om, at dosispakket medicin er et emne, der deler vandene i PLO. Jeg har selv tidligere været skeptisk. Men jeg har flyttet mig, ikke mindst fordi det ikke er så teknisk svært mere, og fordi sikkerheden er øget betydeligt efter, at apotekerne er kommet på FMK.

Det spiller også en stor rolle for mig, at vi i almen praksis her kan hjælpe det omgivende samfund. Der er en alvorlig personalemangel overalt i den kommunale plejesektor, og med udsigt til en stærkt voksende ældrebefolkning vil det problem kun vokse sig større i de kommende år.

Kan vi som sektor så tillade os at sidde det overhørig, når en rapport viser, at udbredelse af dosispakket medicin på sigt kan spare kommunerne for op til 900 årsværk og samtidig øge patientsikkerheden? Det mener jeg ikke.

Jeg tror heller ikke, det ville være klogt af os i en situation, hvor alle politiske aktører leder efter tiltag, der kan frigøre personaleressourcer og sikre, at opgaver løses så effektivt som muligt.

Når det er sagt, er det at få patienter over på dosispakket medicin i princippet ikke en opgave, som burde løses i almen praksis. Men det er en opgave, jeg gerne tager på mig sammen med mit personale i en tidsbegrænset periode til gavn for det samlede sundhedsvæsen.

Der er nemlig et fornuftigt bytteforhold mellem vores tidsforbrug og det store sygepleje-tidsforbrug, der frigøres til mere meningsfuld patientbehandling i kommunerne. Tænk fx på, hvor glade vi har været for den positive udvikling med flere kompetente akutsygeplejersker i kommunerne de seneste år. Det har aflastet os og forbedret samarbejdet.

Vores langsigtede mål er fortsat en form for generisk ordination, hvor apotekerne skal stå for al praktik, herunder ordination af dosispakning. Det arbejder vi for.

Jeg håber, at vi i fællesskab i den kommende tid får vist, at der kommer et pænt volumen på denne opgave. Det vil tjene os godt, når vi i forhandlingerne om Aftale25 skal til at kæmpe for et af PLO's hovedmål, nemlig af få ordentlig honorering af alt det tværsektorielle samarbejde, som vi udfører med mange forskellige aktører.

Her finder I aftalen samt links til support og vejledning

Jørgen Skadborg,
Formand for PLO,
jsk.plobest@dadl.dk

Opdateret materiale om PFAS, men intet sundhedsfagligt nyt

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen til sundhedsprofessionelle og uddybet den borgerrettede information om helbredseffekter af PFAS. Opdateringen og uddybningen vedr. PFAS er sket, da PFAS fylder meget i medierne og kan skabe bekymring og tvivl hos borgere, ikke fordi der er nyt vidensgrundlag. 

Se materialerne her

For yderligere oplysninger:
Sundhedsstyrelsen,
Tlf. 7222 7400, sst@sst.dk


Husk at henvise til navngiven læge, hvis I holder lukket dagene før påske

Hvis I holder lukket i dagene før påske, dvs. 3., 4, og 5. april 2023, skal der på telefonsvarer, hjemmeside, plofriferie.plsp.dk og på praksisdeklarationen på Sundhed.dk være tydelig henvisning til navngiven læge og telefonnummer.

For yderligere oplysninger:
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Honorarer reguleres 1. april med 1,06%

Den nye honorartabel findes på PLO’s hjemmeside

Reguleringen af honorarerne foretages på baggrund af to mekanismer: Inflation (”nettoprisindekset”) og lønudviklingen blandt de ansatte i regionerne (”den særlige reguleringsprocent for regioner”). Nettoprisindekset vægter med 25%, og lønudviklingen på det regionale område vægter med 75%.
Regulering i forhold til inflationen sker i henhold til den bagudrettede udvikling i inflationen det seneste halve år. Næste regulering sker 1. oktober 2023.

For yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Mads Nørgaard-Madsen,
Tlf. 3544 8451 mnm.plo@dadl.dk

Den kollektive økonomiramme for 2022 er overholdt

Den økonomiske ramme for 2022, som for første gang har rundet 9 mia. kr., er overholdt. 
Der er anvendt 98,1 % af den samlede ramme. Dette er på samme niveau som sidste år, hvor der også blev anvendt 98 % af rammen.

For yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Mads Nørgaard-Madsen,
Tlf. 3544 8451 mnm.plo@dadl.dk

Anvendelse af aftalt telefonkonsultation (0204)

Med OK22 kom ydelsen aftalt telefonkonsultation (0204) ind i overenskomsten på følgende vis:

 • Ydelsen er aftalt som et alternativ til videokonsultation for patienter, som ikke kan anvende video. Det betyder bl.a., at ydelsen først kan anvendes, når praksis generelt tilbyder videokonsultationer. Det betyder også, at ydelsens anvendelse bør være væsentligt mindre end videokonsultationer. Praksis, som har anvendt aftalt telefonkonsultation (0204) uden at have taget videokonsultation i brug, vil derfor forventeligt få konverteret deres honorar til en telefonkonsultation (0201) og vil skulle tilbagebetale differencen.
 • Aftalt telefonkonsultation har som den eneste ydelse en individuel højestegrænse-bestemmelse. Det betyder, at hvis praksis’ aktivitet vedr. aftalt telefonkonsultation (0204) overstiger den gennemsnitlige udgift på 0204 pr. patient med mere end 25 % i regionen, så vil praksis blive pålagt en højestegrænse på 0204 fremadrettet. PLO og Danske Regioner er dog enige om, i en indfasningsperiode, at praksis, som i 2022 har anvendt minimum dobbelt så mange videokonsultationer i forhold til aftalt telefonkonsultation, i 2023 vil blive dispenseret fra højestegrænsen.

Praksis, som ligger over 25 % af regionsgennemsnittet på 0204 og ikke har anvendt videokonsultation mindst dobbelt så ofte som aftalt telefonkonsultation, vil derfor i den kommende tid få varsling om en højestegrænse pr. 1. april 2023. Dette vil medføre, at de pågældende praksis i 2023 ikke vil få honorering for aftalt telefonkonsultation, der ligger mere end 25 % over regionsgennemsnittet.

Det skal understreges, at PLO ikke mener, at ovenstående indhegninger er hensigtsmæssige i forhold til tilgængeligheden for patienterne, men det var den eneste mulighed for at få aftalt telefonkonsultation med i overenskomsten (OK22).

PLO arbejder fortsat for at gøre reglerne om afgræsning af brugen af ydelsen mere hensigtsmæssige og minder om, at vi er på vej med et værktøj, der kan hjælpe med at give langt bedre indblik i klinikkens ydelsesforbrug.

For yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Mads Nørgaard-Madsen,
Tlf. 3544 8451, mnm.plo@dadl.dk

FYAM med ny kampagne: ”Speciallæge i ledelse”

Forum for Yngre Almenmedicinere, FYAM, sætter fokus på ledelse i en ny kampagne. Formålet er at styrke motivationen for ledelse, øge ledelseskompetencerne blandt yngre læger og styrke dialogen om ledelse mellem uddannelseslæger og tutorlæger.

FYAM håber, at kampagnen vil skabe refleksioner om ledelse i almen praksis hos både uddannelseslæger og tutorlæger. 

Kampagnen, der netop er lanceret, består blandet andet af:

FYAM’s kampagne er udviklet i samarbejde med PLO Efteruddannelse og Månedsskriftet.

Du kan se mere på FYAM’s sociale medier eller fyam.dk 

For yderligere oplysninger:
Thomas Purup, Formand for FYAM-udvalget
fyam-formand@dsam.dk

Lær mindfulness – og få samtidigt en pause fra hverdagen

Har du brug for at genfinde balancen og den indre ro, og møder du patienter, der også har brug for det? Så har du netop nu mulighed for at tilmelde dig et kursus, hvor det mentale helbred er i fokus, og hvor du lærer at anvende og formidle mindfulness. Tilmeldingsfristen er allerede den 26. marts 2023.

Kurset træner dig i selv at anvende mindfulness i hverdagen og underviser dig i, hvordan du kan instruere dine patienter i at anvende mindfulness-øvelser. Nyere studier tyder på, at mindfulness-træning kan styrke resiliens hos sundhedspersoner.

Kurset hedder ’Mindfulnessterapi - stressreduktion og forebyggelse af depression’ og det foregår 26. september-3. oktober 2023 i udlandet

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon 3544 84 16, kurser.plo@dadl.dk

NYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

Opsigelse af smearundersøgelse (ydelseskode 4301) fra 1. april 2023

Region Hovedstaden har valgt at opsige lokalaftale om smear med virkning fra 1. april 2023.
Fremover skal I benytte 0101 + 2102 – Udtagning af prøve af livmoder, -mund og -hals til cytologisk undersøgelse inkl. forsendelse – ved denne undersøgelse.

Frasigelse

I Samarbejdsudvalget for Region Hovedstaden ses klager, hvori læger har opfordret patienter til at finde en anden læge. Dette er ikke den korrekte fremgangsmåde, og det bliver påtalt af Samarbejdsudvalget.
Den korrekte fremgangsmåde er, at man gerne må oplyse en patient om muligheden for lægeskift, men at man ikke må opfordre patienten til lægeskift. 
Derudover har lægen ret til at fraskrive sig patienter, typisk ved manglende tillid mellem læge og patient (OK22, § 16) og ved fremsættelse af trusler fra en patient over for læge eller personale (OK22, § 17). Læs mere om reglerne her

Psykiatrisk akutberedskab er nu døgndækkende

I tilfælde, hvor du bedømmer, at der er tale om rød tvang, kan du som praktiserende læge i dagtiden kontakte Psykiatrisk akutberedskab på tlf.: 3869 8936. Det forudsættes, at henvendelsen er akut og i øvrigt opfylder betingelserne beskrevet i psykiatriloven for tvangsindlæggelse.

Se forløbsbeskrivelsen for tvangsindlæggelse på sundhed.dk

Obligatorisk kursus for nynedsatte: ”Returregninger og kontrolstatistik”

Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden har besluttet at anvende muligheden for et obligatorisk kursus til nynedsatte læger. Kurset skal gennemføres så hurtigt som muligt efter tiltrædelse af overenskomsten. Såfremt lægen ønsker det, kan én fra praksispersonalet deltage sammen med lægen, fx praksismanager.

Kurset koncentrerer sig om returregninger og om kontrolstatistikken, som er områder, der har vist sig specielt at udfordre nynedsatte læger.

Kurset afholdes den 17. april 2023 kl. 17.00 til 20.15 på Regionsgården i Hillerød.

Læs mere og tilmeld dig her