Gå til indhold

PLO'rientering 06/2024

Nyhed PLO

Formanden fortæller om aftale om håndtering af rammeoverskridelse, og du kan læse seneste økonomiprognose, hvordan du kan få svar fra PLO, ejerlægers ansvar, bestemmelser om honorering, regulering af honorarer, ny klyngepakke om det gode kollegiale samarbejde, ledige pladser på kursus, hjemmeside med forskningsprojekter, hvor du melder fravær ved lukning på mere end tre dage, Endelig er der nyt fra PLO-Midtjylland, PLO-Nordjylland og PLO-Hovedstaden.

Statistik vises på mobiltelefon, der holdes i en hånd.
Indhold
 • Nyt fra bestyrelsen: Aftale om håndtering af rammeoverskridelse
 • Prognose for økonomien i almen praksis
 • Sådan kan du få svar fra PLO
 • Ejerlægers ansvar i forhold til overenskomsten og ansatte læger
 • Almindelige bestemmelser om honorering
 • Honorarer reguleres med 2,77%
 • Ny klyngepakke sætter det gode kollegiale samarbejde på dagsordenen 
 • Få pladser: Patienten med flere samtidige sygdomme og faglig ledelse 
 • Ny hjemmeside gør det let at deltage i forskningsprojekter
 • Holder I lukket i dagene før påske? 
 • Nyt fra PLO-Nordjylland
 • Nyt fra PLO-Midtjylland
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
Nyt fra bestyrelsen: Aftale om håndtering af rammeoverskridelse

PLO er nået til enighed med RLTN om, hvordan overskridelsen af økonomirammen for almen praksis i 2023 skal håndteres. Efter flere forhandlingsmøder er det aftalt, at modregningen udgør 26 mio.kr.

Beløbet er et forlig med udgangspunkt i, at RLTN gjorde krav om en modregning på 187,6 mio. kr., mens PLO gjorde gældende, at der overhovedet ikke skulle ske modregning.

RLTN var af den opfattelse, at regions- og udbudsklinikkers omsætning skulle inkluderes og medregnes i rammen. Det har vi hørt regionerne sige lige siden aftalen i 2018 – og det har vi til stadighed afvist i PLO. Dels fordi det i vores optik klart fremgår af økonomiprotokollatet, at aktiviteten i regions- og udbudsklinikker ikke er inkluderet i økonomirammen, dels fordi vi ikke har nogen som helst indflydelse på udgifterne i regions- og udbudsklinikker.

RLTN valgte til sidst at frafalde deres krav på dette område, for så vidt angår økonomirammen for 2023, men ikke for 2024 og frem. Der udestår derfor hårde forhandlinger herom, når vi skal indgå aftale om økonomirammen for 2024 og frem, idet parterne fortsat står stejlt over for hinanden.

Tilbage stod et krav om modregning på 78,3 mio.kr., som PLO ikke kunne anerkende under henvisning til, at der var kommet et stigende antal gruppe 1-sikrede, herunder ukrainske fordrevne, og at udgifterne til konsultationer i forbindelse med medicinen Wegovy var så ekstraordinære, at de ikke skulle inkluderes i økonomirammen.

Herfra var forhandlingerne reelt et økonomisk spørgsmål. RLTN holdt fast på, at der skulle ske en eller anden form for modregning, mens PLO ikke ville acceptere nogen form for modregning. Da beløbet efter flere forhandlingsrunder nåede ned på 26 mio. kr., ville RLTN ikke give sig yderligere.

Ud fra en samlet vurdering af de risici, der er ved at overlade fortolkningen af overenskomsten og fastsættelsen af et modregningskrav til en opmand, der ikke har været en del af forhandlingerne, blev PLO’s bestyrelse enige om at acceptere et forlig.

Det blev som led i forliget aftalt, at modregningen som udgangspunkt sker i oktober 2024 ved en lavere opregulering af praktiserende lægers honorarer. Vi har dog aftalt med RLTN, at vi i de kommende forhandlinger om Aftale25, der indledes i midten af april, skal drøfte aktivitet, økonomiprotokollat og andre elementer, som kan have virkning fra 2024. PLO vil i den forbindelse også rejse spørgsmålet om modregning af de tilbagebetalinger for almen praksis, der finder sted som følge af regionernes kontrolindsatser. I disse forhandlinger kan det beløb, der skal modregnes, derfor evt. udlignes på anden måde.

Det er i øvrigt bestyrelsens klare opfattelse, at vores økonomiske ramme for 2024 og alle efterfølgende år bør forhøjes, herunder også med den ekstra aktivitet, der følger af, at det, der tidligere var store bededag, fra og med i år er en normal arbejdsdag, hvor almen praksis holder åbent. Vi holder endvidere månedligt opsyn med udviklingen af økonomien i almen praksis i erkendelse af, at der ikke alene er stor efterspørgsel i befolkningen efter almenmedicinske ydelser, men også sker en ikke aftalt opgaveudflytning fra sygehusene til almen praksis.

Endelig vil jeg gerne kvittere for den store indsats, praktiserende læger har leveret for, at vi i fællesskab fik dæmpet aktiviteten og reduceret rammeoverskridelsen, samtidig med at vi passede vores patienter og overholdt vores overenskomstmæssige forpligtelser.

 

Venlig hilsen 

Jørgen Skadborg
Formand, PLO

Prognose for økonomien i almen praksis

Sekretariatet har opgjort aktiviteten i almen praksis i de to første måneder af 2024 og på den baggrund lavet en prognose for hele året. Prognosen viser, at det kan forventes, at aktiviteten vil ligge 3,8% under rammen. Det skal understreges, at eftersom prognosen kun baserer sig på aktiviteten i to måneder, er den fortsat meget usikker.

Prognosen afspejler, at aktiviteten i januar var lavere sammenlignet med tidligere år, men at februar måned derimod ligger på samme niveau som sidste år.

Sekretariatet følger aktiviteten i almen praksis tæt og vil hver måned udsende en opdateret prognose til medlemmerne.

For yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Josephine Haumann, 
Telefon: 3544 8384, jha.plo@DADL.DK

_____

Sådan kan du få svar fra PLO

Svar på spørgsmål om ydelser, afregning og regler er kun en mail eller en opringning væk. 

Spørgsmål kan mailes til plo@dadl.dk, men du kan også ringe til PLO-Medlemsservice, som er bemandet med ansatte fra PLO’s OK-gruppe hver dag fra kl. 9-16 (fredag til kl. 15): tlf. 3544 8490. Læs mere om kontakter i PLO

Vil du selv forsøge at finde svar, kan du slå op i vores ”opslagsværk” om arbejdet i almen praksis, regler og overenskomsten. Det ligger på forsiden af PLO.dk: www.plo.dk 

Opslagene supplerer overenskomsten og den tilhørende vejledning. De formidler uddybninger eller afgrænsninger af ydelser og regler, der som oftest vil være meldt ud via PLO’rientering. Opslagene indeholder også genveje til større emneområder som fx GDPR og aktindsigt. 

Som noget nyt vil opslagsværket indeholde flere svar på spørgsmål, som medlemmer har henvendt sig med via mail eller telefon.  

Hvis du søger på Læger.dk, og siden ’Få svar om arbejdet i almen praksis’ kommer frem i søgeresultatet, betyder det, at emnet du har søgt på, står i et opslag på den side. Har du fx søgt på ’plejehjemslæge’, og denne side kommer frem som et resultat, så klik ind på den og under P for ’plejehjemslæge’. 

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

_____

Ejerlægers ansvar i forhold til overenskomsten og ansatte læger

Sekretariatet har samlet en beskrivelse af det ansvar, man har som ejerlæge i forhold til hovedbeskæftigelse og evt. ansatte læger – og ikke mindst, hvad det betyder.

En ejerlæge kan ikke overlade den fulde drift og ansvar af praksis til en ekstern koncern og alene agere ”skrivebordslæge”/passiv ejer.

Overenskomsten forudsætter, at en ejerlæge påtager sig ansvaret for drift af et eller flere ydernumre, og ifølge PLO’s opfattelse selv er noteret på én kapacitet og dermed har hovedbeskæftigelse i praksis.

Det forudsættes endvidere, at ejerlægen tager ansvar for driften af sit eller sine ydernumre, hvilket også indebærer et overordnet ansvar for patientbehandlingen og for at sikre, at div. opgaver i praksis udføres forsvarligt, fx

 1. Selvom dele af patientbehandlingen efter en konkret vurdering er delegeret til kvalificeret personale som sygeplejersker eller lægesekretærer, vil det altid være (ejer)lægens ansvar, at der er udarbejdet de rette instruktioner, og at der følges op i forhold til udførelsen af delegerede opgaver ved supervision i klinikken.
 2. Henvisning af en patient til yderligere undersøgelse eller behandling er en lægeforbeholdt opgave. Personalet kan bistå, men beslutningen og ansvaret er lægens.
 3. Journalføring er et lægeligt ansvar. Personale kan bistå, men lægen skal sikre, at en patientjournal føres korrekt i henhold til sundhedslovgivningen.
 4. I det omfang håndtering af patientdata er delegeret, skal lægen skal som arbejdsgiver sikre, at alle medarbejdere forstår og overholder reglerne for databeskyttelse og tavshedspligt.

Ejer lægen flere ydernumre/en ledig lægekapacitet, kan sådanne besættes med en ansat speciallæge i almen medicin i en fast stilling i stedet for en kompagnon.

Ejerlægen meddeler en ansættelse (og evt. fratrædelse) til PLO, som orienterer regionen, der noterer den ansatte læge på lægevalgslisten. En fast ansat læge skal dermed varetage det samme arbejde, i forhold til at yde patientbehandling, som en praksisejer, der er registreret på en kapacitet. Det er dog altid ejerlægens ansvar, at en ansat læge overholder overenskomsten.

På baggrund af udfordringer med de ansatte lægers tilstedeværelse og ansættelsesgrad i klinikkerne, hvilket påvirker patientbehandlingen, herunder kontinuiteten, blev overenskomstens parter i juni 2023 enige om følgende præciseringer i overenskomsten, som gælder fra medio august 2023: 

 1. Ansatte læger efter overenskomstens § 24 skal – i lighed med ejerlæger – have deres hovedbeskæftigelse i almen praksis samt have fast dagligt virke i den praksis, hvor den ansatte læge dækker en lægekapacitet.
 2. Ejerlægen skal på forlangende af regionen oplyse den faktuelle daglige lægebemanding i praksis med henblik på vurdering af omfanget af den § 24-ansatte læges fravær.

Læs mere her

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

_____

Almindelige bestemmelser om honorering

Det følger af overenskomst om almen praksis §58 stk. 1, at ”Lægen får intet ydelseshonorar for ydelse af lægehjælp til sig selv, til egen ægtefælle eller hjemmeboende børn”.
 
Sekretariatet har i den forbindelse fået spørgsmål om, hvorvidt en læge i et kompagniskab kan afregne en ydelse på en kompagnons ægtefælle eller hjemmeboende børn. 
 
Forudsat at kompagnons ægtefælle/hjemmeboende børn er tilmeldt praksis, kan en kompagnon godt ifølge sekretariatets opfattelse ydelsesafregne på disse. Er betingelserne for, at de tilses som passanter til stede (= 1: pludselig opstået eller forværret sygdom, ulykkestilfælde og lign., 2: hvis personen opholder sig midlertidigt udenfor for den valgte læges praksisområde) kan afregning ligeledes finde sted.
 
I Region Hovedstaden har der som bekendt kørt en controllingsag vedr. 144 praktiserende læger, som har afregnet ydelser i eget cpr-nummer. Det er ikke i overensstemmelse med overenskomsten, og PLO anbefaler, at evt. krav om tilbagebetaling accepteres uden undtagelse og forbehold. 

For yderligere oplysninger: 
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

_____

Honorarer reguleres med 2,77% 1. april

Reguleringen af honorarerne foretages på baggrund af to mekanismer: inflation (nettoprisindekset) og lønudviklingen blandt de ansatte i regionen (den særlige reguleringsprocent for regionen).

Nettoprisindekset vægter med 25%, og lønudviklingen på det regionale område vægter med 75%. Reguleringen i forhold til inflationen sker i henhold til den bagudrettede udvikling i inflationen det seneste halve år. Inflationen i perioden har været faldende.

De regulerede honorarer findes på denne side

For yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Josephine Haumann, 
Telefon: 3544 8384, jha.plo@DADL.DK

_____

Ny klyngepakke sætter det gode kollegiale samarbejde på dagsordenen 

Der er fundet sammenhæng mellem høj grad af arbejdsglæde og oplevelsen af et godt kollegialt samarbejde.

Med den nye klyngepakke 'Samarbejde og Fællesskab' kan klinikkerne arbejde med at styrke samarbejdet i den travle hverdag, og med pakken kan praktiserende læger blive klogere på, hvordan man kan finde kollegial støtte i og bidrage til det lægelige fællesskab. 

Find klyngepakken her hos KIAP

Vi minder om, at PLO-Efteruddannelse udbyder kurser om trivsel bl.a. i maj - find dem i kursusoversigten samt gruppebaseret efterdannelse om trivsel for både læger alene (DGE) og for hele klinikken (KGE).
  
For yderligere oplysninger:
Administration af klynger og brug af klyngepakker, KIAP
Telefon: 7196 8844, klynger@kiap.dk

_____

Få pladser: Patienten med flere samtidige sygdomme og faglig ledelse 

Der er ledige pladser på kurset ’Patienten med flere samtidige sygdomme’, der foregår 15.-21. september. Tre af dagene tæller som Systematisk Efteruddannelse.

Kurset omhandler behandling af dine mest komplekse, sårbare patienter med flere samtidige kroniske sygdomme, primært somatiske. Underviserne lægger stor vægt på organiseringen af arbejdet med disse patienter og ledelsen af dit lægehus, herunder den faglige ledelse.

Læs mere og meld dig til her

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon: 3544 8416, kurser.plo@dadl.dk

_____

Ny hjemmeside gør det let at deltage i forskningsprojekter

Du kan nu klikke dig ind på en oversigt over aktuelle forskningsprojekter, der efterlyser deltagere fra almen praksis. Oversigten består af projekter, som udføres af eller i samarbejde med de fire Forskningsenheder for Almen Praksis i Aalborg, Aarhus, København og Odense.

Oversigten er udviklet i samarbejde mellem DSAM, KAP-H og VID – Netværk for viden og kompetencer i almen praksis.
 
Honorar udbetales for at deltage. Honorarets størrelse fremgår af hjemmesidens oversigt.
 
For yderligere oplysninger:
Konsulent Sune Holm Pedersen
Telefon: 6015 4095, shp@vidap.dk

_____

Holder I lukket i dagene før påske? 

Hvis klinikken holder lukket udover tre på hinanden følgende hverdage, så husk, at der udover på telefonsvarer og hjemmeside også på praksisdeklarationen og desuden på plofriferie.plsp.dk (som viser fraværet i Min Læge App), skal være tydelig henvisning til navngiven læge og telefonnummer.

Hér logger I på praksisdeklarationen og kan finde vejledning til at redigere

PLO-Fri/Ferie-hjemmesiden kan tilgås direkte fra klinikkens lægesystem via følgende stier:

 • EG-Clinea: Links/PLO Fri Ferie
 • EG-WinPLC: PLSP_1Login/Fri Ferie
 • XMO: Online opslag/1login/Fri Ferie
 • Novax: Eksterne services/Fri Ferie
 • Multimed-WEB: Eksterne services/Fri Ferie
 • My Clinic: PLSP/Fri Ferie

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

Nyt fra PLO-Nordjylland

Klar til ny lægevagt – invitation til medlemsmøde

Pr. 1. september overtager Region Nordjylland natbetjeningen af lægevagten. 

Kom og hør PLO-Nordjylland og Region Nordjylland fortælle om den nye lægevagt. Hvordan går implementeringen - særligt i forhold til natbetjeningen? I en del af mødet deltager repræsentanter fra Region Nordjylland.

Medlemsmødet afholdes onsdag den 22. maj kl. 17.00-21.00 på Kunsten, Kong Christians Alle 50, 9000 Aalborg. 

Læs mere og meld dig til senest 15. maj her på Læger.dk

Når du tilmelder dig, har du mulighed for at tilkendegive, om du ønsker at deltage online eller med fysisk fremmøde. 

Nyt fra PLO-Midtjylland

Medlemsmøde 9. april í Silkeborg

Kom og hør, hvilke overvejelser næste generations praktiserende læger gør sig for fremtiden i almen praksis, oplæg v. Sara Mathilde Radl Hensel, forperson for Yngre Lægers Almen Praksisudvalg.

Der serveres en let middag fra kl. 17-18.

Forårsmedlemsmødet foregår tirsdag d. 9. april kl. 17.00-21.00 i Jysk Park, Silkeborg.

Tilmeld dig her:
Fysisk fremmøde senest d. 5. april.
Virtuel deltagelse senest d. 9. april kl. 12.

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Frist til næste møde i Samarbejdsudvalget 25. april

Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet. 

Næste møde holdes den 30. maj, og der er frist for ansøgninger den 25. april.

Ansøgninger sendes til csu@regionh.dk, att. Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis.