Gå til indhold

PLO'rientering 07/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Repræsentantskabsmøde med OK21 på dagsordenen

9. april 2021

Nyt fra bestyrelsen: Repræsentantskabsmøde med OK21 på dagsordenen 

I morgen den 10. april afholdes PLO’s repræsentantskabsmøde. Mødet bliver afholdt digitalt, men jeg håber alligevel på nogle gode diskussioner i særdeleshed om OK21. Der er ligeledes ordinært formandsvalg, og jeg genopstiller til posten som PLO’s formand for den kommende 2-årige periode. 

Der er jo kun gået knap fem måneder, siden jeg blev valgt for resten af tidligere formand Christian Freitags valgperiode. Derfor er mine mærkesager de samme som dengang. Bl.a. vil jeg arbejde for at styrke PLO-K, jeg vil gøre, hvad jeg kan for at være synlig og tilgængelig for medlemmerne, og jeg vil arbejde for tættere koordination med de faglige miljøer, i særdeleshed DSAM.

Den vigtigste opgave på den korte bane er uden tvivl at få landet OK21, hvis der åbner sig muligheder for det.

Vi blev i december enige med RLTN om at tage en pause fra forhandlingerne, fordi vi ikke kunne komme videre med især modernisering af lægevagten, og fordi RLTN skulle til at forhandle overenskomster med en række af de offentlige personaleorganisationer.
 
På repræsentantskabsmødet i morgen vil vi drøfte status for forhandlingerne og mulighederne for at genoptage forhandlingerne. Det er vigtigt, at medlemmerne kan se sig selv i en balanceret aftale til gavn for PLO’ere i hele landet. 
 
Under vores nuværende bemandingssituation er det også vigtigt, at en ny aftale ikke bidrager til yderligere belastning af sektoren med omfattende nye opgaver, men alligevel viser fremad mod en udvikling af vores sektor.

Jeg ser frem til at diskutere elementerne i aftalen med PLO’s repræsentantskab.

Se den skriftlige beretning og dagsordenen for repræsentantskabsmødet den 10. april 2021 her

For yderligere information kontakt
Formand Jørgen Skadborg
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Formandsvalg 10. april 

Der er ordinært valg til formandsposten på PLO’s repræsentantskabsmødet den 10. april. Formanden tiltræder umiddelbart efter valget. Alle ordinære medlemmer af PLO kan stille op, og det kræves ikke, at kandidater indstilles af en eller flere fra repræsentantskabet.

Læs mere om valget og om reglerne for opstilling her

For yderligere oplysninger kontakt
Chefkonsulent Kirsten Gregens Dalsjö 
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Status på negative COVID-19-prøvesvar indbakken

Desværre virker løsningen, der skal autoarkivere de mange negative COVID-19-testsvar, ikke efter hensigten, og PLO har haft fat i lægesystemerne. Nedenfor er en oversigt over status for hvert lægesystem.

  • Novax: Re-implementering en ny version mandag den 12. april
  • XMO: Løsning implementeret i alle klinikker senest mandag den 12. april
  • EG-Clinea: Løsningen implementeret og virker efter hensigten
  • EG-winPLC: løsning implementeret og virker efter hensigten
  • Multimed/MyClinic: Løsning færdigimplementeret torsdag den 8. april
  • Ganglion: Løsning implementeret og virker efter hensigten

Systemhusene lover ikke en 100 % autoarkivering af alle negative testsvar. Så i visse tilfælde vil enkelte negative testsvar fortsat kunne lande i indbakken, men nu langt færre end tidligere. 

Meld gerne tilbage, hvis I oplever noget andet.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Ingen pligt til opfølgning på positive COVID-19-test

Aftalen om midlertidig honorering for henvisning og opfølgning på COVID-19-test (ydelserne 4483 og 4484) er ophørt pr. 9 marts 2021. Det betyder også, at egen læge ikke er forpligtet til at følge op på positive testsvar (eller inkonklusive testsvar).

Finder den enkelte læge, at der er faglig indikation for at følge op på prøvesvar i forhold til en konkret patient, benyttes overenskomstens almindelige ydelser for afregning.

Der eksisterer fortsat en aftale om honorering for henvisning og opfølgning på COVID-19-test for turister (ydelserne 4483 og 4484), som kan ses her

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Patienter uden COVID-symptomer skal have sædvanlig adgang til almen praksis

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der borgere, som oplever, at deres praktiserende læge kræver en negativ PCR-test forud for fremmøde i klinikken, til trods for at borgeren ikke har symptomer på COVID-19. Sundhedsstyrelsen har derfor lavet et brev, som gennemgår anbefalingerne i forhold til adgangen til almen praksis. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at borgere uden symptomer på COVID-19 testes for COVID-19 forud for en fysisk konsultation i almen praksis. Dette kan man derfor ikke kræve forud for konsultation med asymptomatiske patienter. 

Man må forvente, at der på et tidspunkt vil blive åbnet yderligere også for patienter med symptomer, der kan skyldes COVID-19, i takt med at samfundet generelt åbner op. PLO og DSAM er i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen om de nøjere faglige retningslinjer for en sådan yderligere genåbning.

Tidsbestilling i almen praksis 
Der skal som udgangspunkt tilbydes elektronisk tidsbestilling i almen praksis efter bestemmelserne i overenskomsten. Det bør fremgå tydeligt ved elektronisk bookning af konsultation mv., at borgere/patienter ikke må fremmøde ved symptomer på COVID-19, og at man i så fald i stedet skal tage telefonisk kontakt. 
 
I opdateringen af retningslinjerne fra januar 2021 blev det dog tilføjet, at det i perioder med lokalt højt smittetryk anbefales, at alle kontakter visiteres telefonisk eller via mail. Denne anbefaling er alene gældende i de, for nuværende, få kommuner, hvor myndighederne angiver, at der er et højt smittetryk. 
 
Den enkelte klinik skal ikke selv tolke ud fra de offentliggjorte smittetal, hvad der er et højt smittetryk. Dette meldes ud af myndighederne i forhold til, om der er udbredt samfundsmitte eller et lokalt højt smittetryk i særlige kommuner eller regioner.

Det er hovedsageligt Styrelsen for Patientsikkerhed, der tager kontakten, hvis der er tale om en situation, der kræver særlige tiltag/restriktioner.

Se brevet fra Sundhedsstyrelsen her

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Generelt ingen attest for fritagelse for COVID-19-test, dog fraset elever og personale på ungdoms- og voksenuddannelser m.v.

PLO har fået en række henvendelser fra medlemmer om attest for fritagelse for COVID-19 test, og har på den baggrund søgt afklaring i Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.

Der stilles krav om COVID-19 test for elever og personale på ungdoms- og voksenuddannelser m.v., og i forlængelse heraf kan der være behov for attest i relation til fritagelse. Der er derfor lavet en ”standardattest” og en procedure herfor, bl.a. i forhold til betaling. Se tidligere melding om dette fra 12. marts

Elever og personale på folkeskoler m.v. anbefales COVID-19 test, men det er ikke et krav, og derfor skal de ikke have en fritagelsesattest.

I forhold til COVID-19 test til brug for fx frisørbesøg m.v. og undtagelse herfra skal der ikke udarbejdes attest for fritagelse. Borgere, der finder at opfylde kriterierne for ikke at lade sig teste, skal oplyse dette på tro og love. Se her.

Dette svarer til princippet i forhold til undtagelse fra kravet om at bære mundbind/visir.

Praktiserende læger skal derfor ikke lave attester for fritagelse for COVID-19-test, medmindre en elev/personale på ungdoms- og voksenuddannelser m.v. kommer med en attestskabelon fra uddannelsesinstitutionen.

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Coronapas – teknisk support

Normalt vil man kunne se coronapasset på sundhed.dk lige efter, at man har fået sin sidste vaccination i vaccinationsforløbet for COVID-19. Men der er tilfælde, hvor borgere ikke har fået registreret 2. stik, og det gør, at de ikke kan få udstedt et coronapas.

Der henvises til coronapassupport: coronapassupport@sundhed.dk, tlf: 44 22 90 88. 

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Print af testsvar hos egen læge

Borgere, der henvender sig hos egen læge og ønsker at få udskrevet svar på PCR-test, kan få testresultatet at se (aktindsigt) i deres journal. Da der er tale om print af oplysninger, som fremgår af journalen, kan der ikke tages honorar herfor.

Lægen har dog lov til at tage et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger ved gentagne udleveringer af det samme materiale.

Det bemærkes, at antigentest/lyntest ikke fremgår af journalen. 

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


AstraZenecas COVID-19-vaccine ændrer navn til Vaxzevria

COVID-19-vaccinen fra AstraZeneca har nu fået et egentligt lægemiddelnavn og hedder nu Vaxzevria. Indholdet i vaccinen er uændret. Navneændringen vil også vise sig på vaccinepakningerne, i produktinformationen og i mærkning. 

Vaccinen er foreløbigt pauseret indtil den 15. april 2021, og det betyder, at der ikke for nuværende inviteres læger og klinikpersonale til vaccinationsforløb. 

Personale, der allerede har fået første stik, eller som allerede er booket eller inviteret til første stik, må desværre vente til senere på foråret eller forsommeren, før de kan blive færdigvaccinerede. 

Bookede tider til vaccination med en af de andre vacciner fra henholdsvis Pfizer og Moderna ændres ikke. Frontpersonale på 65 år eller ældre vil fortsat modtage tilbud om vaccination med en af de to andre vacciner. Det oplyser Sundhedsstyrelsen.

Tilmelding til vaccination af læger og klinikpersonale er fortsat åben via denne side (link ikke længere aktivt).

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Digitalisering af kørekortattester

København og Frederiksberg kommuner igangsætter nu sammen med Aarhus og Mariagerfjord kommuner pilotafprøvning af en løsning, der skal digitalisere indhentningen af lægeattester i forbindelse med kørekort. 

Der vil blive udsendt en mail med en orientering til de klinikker, der bliver direkte involveret i pilotafprøvningen. I takt med at løsningen udbredes, vil alle læger i de involverede kommuner blive orienteret.

Læs mere her (link ikke længere aktivt).

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden 

Husk at afstemme FMK, inden du henviser/indlægger
FMK skal være ajourført ved både indlæggelse og udskrivning. Almen praksis i Region Hovedstaden er desværre dem, der ajourfører mindst ift. resten af landet, ca. 16 %, mens gennemsnittet er på ca. 23 %, se denne graf.

PLO-Hovedstaden opfordrer til, at vi alle gør en indsats for at forbedre statistikken for ajourføring af FMK. Læs gerne folderen

Aftalen er, at FMK skal ajourføres ved selektive henvisninger og årskontroller, men det må også gerne gøres ved akutte indlæggelser.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet