Gå til indhold

PLO'rientering 07/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Nyt råd skal komme med bud på, hvordan honorarstrukturen kan moderniseres

7. april 2022


Nyt fra bestyrelsen: Nyt råd skal komme med bud på, hvordan honorarstrukturen kan moderniseres

PLO og Danske Regioner har aftalt at nedsætte et uafhængigt råd, der skal komme med forslag til en reform af honorarmodellerne i aftalen om almen praksis. Rådet skal afrapportere i foråret 2023, og herefter vil vi drøfte konklusionerne med modparten forud for næste aftalefornyelse.

Vi holdt repræsentantskabsmøde i weekenden, og et af emnerne, der var oppe at vende, var forenkling af vores aftale med regionerne. Sammen med Danske Regioner har vi netop nedsat et uafhængigt råd, der skal komme med analyser og beskrive forskellige honorarmodeller samt konsekvenser, fordele og ulemper af disse, således at de kan tjene til inspiration for næste forhandling. Rådet skal afrapportere næste forår.

Trivsel er en af bestyrelsens helt store mærkesager – og vi mener, at en reform og forenkling af honorarstrukturen er én blandt flere indsatser, der kan bidrage til en mindre presset dagligdag.

Honorarlisten har udviklet sig igennem talrige knopskydninger i årenes løb. Den er efterhånden blevet meget lang og kompleks, og på nogle punkter inkonsistent. Bestyrelsens vision er, at vi får en aftale, der er nemmere for os alle at forvalte, og som samtidigt understøtter, at der ydes den største indsats til patienter med størst behov. Det er ikke altid tilfældet i dag.

Reformen skal også mindske risikoen for ukorrekt brug af overenskomsten og gøre det mere entydigt og klart, hvordan de forskellige ydelser skal bruges. Det er også en ambition, at aftalen i langt højere grad skal afspejle og understøtte tidens krav til praktiserende lægers samarbejde med sygehuse, kommuner og andre fagprofessionelle. 

Rådets formand er Leif Vestergaard Pedersen, der er formand for Etisk Råd, og som har en lang karriere i sundhedsvæsenet bag sig, blandt andet som adm. direktør for Kræftens Bekæmpelse. Rådet består herudover af to forskere, tre praktiserende læger og tre regionale embedsfolk. Der oprettes et selvstændigt sekretariat, der placeres i Forskerparken i Odense og ledes af Frank Ingemann Jensen. Han var indtil sidste år afdelingschef i Region Syddanmark, blandt andet med ansvar for almen praksis.

Det er vigtigt for mig at understrege, at det uafhængige råd ikke skal give os færdige løsninger. Og medlemmerne af rådet er uafhængige. Det, der skal foregå i rådet, er ikke en ”for-forhandling” eller en ”forhandling pr. stedfortræder” mellem PLO og Danske Regioner. Og vi er på ingen måde forpligtet til at følge rådets forslag. 

Eventuelle ændringer skal foregå på et gennemarbejdet grundlag. Derfor udarbejder vi internt i PLO også vores egne omfattende analyser af det nuværende honorarsystem - og af, hvilke konsekvenser mulige ændringer vil få. Og vi skal naturligvis også drøfte mulige ændringer ”med os selv” i PLO. Planen er blandt andet at benytte de fire repræsentantskabsmøder frem til starten af næste aftaleforhandling til at drøfte udvalgte temaer relateret til en reform af aftalen. Vi startede til repræsentantskabsmødet  i lørdags med en temadrøftelse af, om vi skulle forenkle vores talrige tillægsydelser. 

Sådan er udvalget sammensat
Medlemmer med ekspertise inden for sundhedsøkonomi og forskning:
Leif Vestergaard Pedersen, Etisk Råd. (formand)
Mickael Bech, Forsknings- og Analysechef i VIVE.
Jens Søndergaard, leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Esbjerg.

Medlemmer med erfaring med at praktisere inden for overenskomstområdet:
Helle Skou, praktiserende læge, Nibe.
Christian Rosendahl, praktiserende læge, Kolding.
Bo Theilgaard, praktiserende læge, Præstø.

Medlemmer med erfaring med administration af den nuværende struktur:
Carsten Haugaard Kvist, kontorchef for Nære Sundhedstilbud, Region Nordjylland.
Mette Jensen, økonomidirektør og direktøransvar for praksisområdet, Region Midtjylland.
Anne Jastrup Okkels, hospitalsdirektør Herlev og Gentofte Hospital.

Læs pressemeddelelse om aftalen

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand Jørgen Skadborg
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev
 Status vedrørende ukrainske flygtninge og almen praksis

PLO'rientering 25. marts blev der meldt ud om situationen i relation til lægehjælp til ukrainske flygtninge m.v. Her følger seneste nyt.

PLO presser på for, at der findes en løsning, der sikrer ordnede forhold omkring ukrainernes adgang til lægehjælp, mens de venter på at få opholdstilladelse. Baggrunden er, at en del af ukrainerne, mens de venter på opholdstilladelse, er indkvarteret privat eller på midlertidige opholdssteder i kommunerne, uden adgang til vederlagsfri lægehjælp. 

Det er PLO’s forventning, at der i løbet af kort tid findes en løsning, og så snart det er sket, vil vi informere herom.

Efter ukrainerne har fået opholdstilladelse, får de en folkeregisteradresse og et gult sundhedskort, og de tildeles deres egen praktiserende læge.

PLO er i dialog med Sundhedsministeriet og Danske Regioner om en løsning, der sikrer, at alle praktiserende læger deles om opgaven med at få tilmeldt ukrainere til praksis – uanset om praksis i øvrigt har åbent eller lukket for tilgang. Dette forventes dog først at falde på plads efter påske. PLO’s medlemmer vil blive informeret, så snart der er nyt om dette.

Bemærk i øvrigt, at Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece om det danske sundhedsvæsen tiltænkt ukrainerne. Pjecen beskriver bl.a. adgangen til den praktiserende læge, akutmodtagelse, medicin og tandlæge. Pjecen findes på flere sprog - dansk, engelsk, ukrainsk og russisk og downloades her på styrelsens hjemmeside.

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev
 


Repræsentantskabsmøde – læs formandens mundtlige beretning

2. april holdt PLO ordinært repræsentantskabsmøde i Aalborg. 

”Bedst som vi troede på en normaliseret dagligdag, efter at covid-19 var ved at være overstået, startede krigen i Ukraine. Det vil IGEN kræve, at vi er ”omstillingsparate” i almen praksis, og det er vores menneskelige pligt. Men spørgsmålet er, om det nogensinde bliver rolig hverdag i almen praksis. Almen praksis skal lige som resten af sundhedsvæsenet have opbygget bufferkapacitet for at imødegå fremtidens udfordringer, og det peger på en nødvendig justering af den såkaldte sundhedsreform: Der skal uddannes langt flere almenmedicinere.”

Sådan lød det i indledningen i formandens mundtlige beretning til PLO’s repræsentantskabsmøde, der fandt sted 2. april 2022. 

Du kan læse formandens mundtlige - og den skriftlige beretning inkl. beretninger fra de fem PLO-R bag login - her, hvor du også kan se oversigt over dagsordenen

Referat deles, når det forelægger.    

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


FAQ om vikarer

Regler om ansættelse af vikarer er blevet samlet i en bestemmelse i § 25 i OK22. 

En vikar er stedfortræder for en ejerlæge eller en ansat læge, og vikaren må derfor ikke være til stede i klinikken samtidig med den person, som vedkommende er stedfortræder for. 

Fagligt niveau
Det er hovedreglen, at en vikar i almen praksis skal være speciallæge i almen medicin. En undtagelse hertil er, hvis vikaren har ret til selvstændigt virke og har været fase 2-amanuensis i pågældende klinik, hvor vedkommende skal være vikar. 

Tidsbegrænset ansættelse
Du kan fravige hovedreglen om, at vikaren skal være speciallæge i almen medicin, hvis du ansætter vikaren tidsbegrænset: 
•    Ved ansættelse i op til 2 måneder i alle typer klinikker skal vikaren have ret til selvstændigt virke. 
•    Ved ansættelse i op til 6 måneder i kompagniskabspraksis, skal en vikar have ret til selvstændigt virke og, der skal være en ejerlæge fysisk til stede i klinikken, når vikaren er på arbejde. 

Vikarer uden speciallægeanerkendelse skal være underlagt supervision af en ejerlæge, der er speciallæge i almen medicin.

PLO og YL har aftalt en overenskomst om ansættelse af vikarer i almen praksis, og en ansættelseskontrakt, der skal anvendes ved ansættelse af vikarer i almen praksis. Læs mere her

Ovenstående er lagt ind i FAQ'en om OK22, som du finder her.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO Medlemsservice
tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk


Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrevFAQ om instruktion i brug af kliniske skemaer

I OK22 har parterne samlet visse tillægsydelser til en ny ydelse med kode 2151.

Den nye tillægsydelse Instruktion i brug af kliniske skemaer kan benyttes sammen med følgende skemaer: 

  • Hjemmeblodtryk
  • Væske/vand (voksen)
  • Væske/vand (barn)
  • DAN-PSS

Det er afgørende for at tage ydelsen, at der gives instruktion i brug af det kliniske skema. Ydelsen kan kun afregnes i forbindelse med instruktion i udfyldelse af de nævnte fire skemaer i overensstemmelse med kliniske retningslinjer. 

Tillægsydelsen kan afregnes op til to gange i samme konsultation, hvis der instrueres i udfyldelse af to af de nævnte skemaer. Hvor ofte tillægsydelsen kan afregnes er afhængig af patientens behov for instruktion. Der kan fx ikke afregnes på ny, blot fordi en periode skal forlænges. 

Tillægsydelsen skal afregnes sammen med en grundydelse ved en konsultation, hvor lægen/personalet instruerer patienten i at udfylde det konkrete skema. Udfyldelse kan ske enten elektronisk eller på papir. 

Som noget særligt kan 2151 afregnes sammen med en almindelig telefonkonsultation. 2151 kan endvidere afregnes sammen med 0101, en videokonsultation, en aftalt telefonkonsultation, 0120 og i forbindelse med et sygebesøg.  Tillægsydelsen kan ikke afregnes sammen med en e-konsultation.

Ved måling af blodtryk i hjemmet kan blodtryksapparat udlånes til patienten vederlagsfrit, men det er ikke et krav. Hvis patienten instrueres i hjemmeblodtryksmåling, men bruger sit eget blodtryksapparat, kan ydelsen stadig tages. Hvis blodtryksapparatet udlånes UDEN, at der gives en instruktion, kan ydelsen ikke tages. Det er altså selve instruktionen i skemaet, der honoreres.

Ovenstående er lagt ind i FAQ'en om OK22, som du finder her.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO Medlemsservice
tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk


Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige i almen medicin

Cirka hver fjerde af de knap 8.000 klager, der hvert år behandles i Styrelsen for Patientklager, handler om almen praksis eller lægevagten. Ventetiden indtil sagen afgøres, kan være en stor belastning – for klager og for den involverede læge. Du kan hjælpe dine kolleger til en hurtigere og retfærdig afgørelse ved at blive sagkyndig. 

Sagkyndige laver kort fortalt vurderinger i klagesager og vurderer, om den enkelte behandling eller behandler lever op til normen for almindelig anerkendt faglig standard. For at blive sagkyndig skal du have været speciallæge i min. tre år og have solid og aktuel klinisk erfaring af hensyn til den sundhedsfaglige kvalitet i vurderingerne. At være sagkyndig er et lærerigt og fleksibelt bijob, hvor al arbejde udføres hjemmefra. 

Læs mere på styrelsens hjemmeside:


Honorarerne er reguleret med 0,50% pr. 1. april

Honoraret for en konsultation stiger fra 148,35 kr. til 149,09 kr. Beløbene i honorartabellen gælder frem til 30. september 2022.

Den nye honorartabel findes her på PLO's hjemmeside, hvor det også er muligt at hente en oversigt over de lokale aftaler, der er gældende i den region, praksis hører til, samt en honorartabel med gruppe 2-takster.

For yderligere information eller rekvirering af fysisk ydelsesoversigt pr. 1. januar 2022 kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Husk at henvise til navngiven læge ved evt. lukning i påskehverdagene

Praksis skal sikre, at praksis er tilgængelig for telefonisk henvendelse på de tre hverdage før påske, nærmere bestemt den 11., 12, og 13. april 2022. 

Hvis I holder lukket, skal der på telefonsvareren og hjemmesiden gives tydelig henvisning til navngiven læge og telefonnummer. Den navngivne læge skal sikre ekstra god telefonisk tilgængelighed på dage, hvor man også passer kollegers patienter.

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Nyt nyhedsbrev til nynedsatte læger og læger på vej i praksis
Del meget gerne dette med din uddannelseslæge: 
Region Hovedstadens Rekrutteringsfunktion har netop udgivet de første versioner af nyhedsbrevet På vej i praksis. Nyhedsbrevet er til dig, der er ny i praksis, og indeholder information om funktioner eller tilbud i regionen, der kan være nyttige for dig, der er ny. 
 
Som modtager får du også besked i din indbakke, når Region Hovedstaden opslår kapaciteter for almen praksis. Derfor kan nyhedsbrevet også være relevant for dig, der er etableret i praksis, men overvejer at tilkøbe en kapacitet.
 
Du tilmelder dig nyhedsbrevet her.

Har du spørgsmål vedr. køb, salg, generationsskifte og tilgængelighed – eller ønsker du at blive skrevet op i matching-databasen for købere eller sælgere – så skriv til rekrutteringsfunktionen: rap.center-for-sundhed@regionh.dk eller ring på tlf. 21 16 48 45.

Spot på lokalaftaler i Region Hovedstaden
PLO-Hovedstaden vil gerne skærpe opmærksomheden om vores lokalaftaler i Region Hovedstaden. Nedenfor følger derfor en kort beskrivelse af en lokalaftale i serien "Spot på" i de regionale nyheder fra PLO-Hovedstaden:

Demensaftalen (udmøntning af Forløbsprogram for Demens)
Du finder aftalen her

Aftalen har til hensigt at udmønte ”Forløbsprogram for Demens” for så vidt angår almen praksis i Region Hovedstaden.  

Aftalen beskriver de forventede arbejdsopgaver i almen praksis i forbindelse med implementering. 

Almen praksis' opgaver er at følge den i forløbsprogrammet besluttede arbejdsdeling mellem almen praksis, hospitaler og kommuner samt at varetage de arbejdsopgaver, der er placeret i almen praksis i henhold til forløbsprogrammet, dog undtaget ½-årskontrol.

Arbejdsopgaverne har følgende ydelseskoder:
•    Indkaldelse demensundersøgelse med ydelseskode 4280
•    Kontrol demens (årlig) med ydelseskode 4282
•    Mail til kommune med ydelseskode 4283

Derudover er der afregning for: 
•    Kørselsgodtgørelse pr. km med ydelseskode 9001, jf. overenskomstens § 80

Samt for lægens tidsforbrug til mødestedet jf. overenskomstens § 64, stk. 2. litra c, med ydelseskoderne 4201 til 4207.

Se oversigt over alle lokalaftaler i Region Hovedstaden

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev