Gå til indhold

PLO'rientering 09/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Fuld damp på PLO's arbejde med digitalisering af almen praksis

11. maj 2022

Nyt fra bestyrelsen: Fuld damp på PLO's arbejde med digitalisering af almen praksis

Regeringen sætter i ny digitaliseringsstrategi barren højt, bl.a. på sundhedsområdet. Det hilser vi i PLO velkomment. Vi ser frem til fortsat at agere frontløbere frem mod et endnu mere digitalt sundhedsdanmark.

I sidste uge præsenterede regeringen en storstilet digitaliseringsstrategi, som med finansminister Nicolai Wammens ord lægger op til ”markant opgradering af det digitale Danmark".

Strategien beskriver intet mindre end 61 initiativer. En række af dem berører sundhedsområdet og almen praksis. Der er både konkrete initiativer som fx en national app-guide til borgere og sundhedsprofessionelle og initiativer af mere overordnet, strategisk eller teknisk art som fx modernisering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur og øget sammenhæng i sundhedsdata.

PLO-løsninger som Min Læge-app'en og Patientoverblik nævnes i strategien som gode eksempler – og det er ikke tilfældigt. For regeringens høje ambitioner matcher vores, og vi har på it-området været proaktive længe.
 
I flere år har vi påtaget os at gå foran og sammen med især Sundhedsministeriet og Danske Regioner udviklet løsninger, der passer til behov og muligheder i almen praksis til gavn for patienter såvel som klinikker – og resten af sundhedsvæsenet.
 
Målsætningen er overblik, enkelhed og naturligvis sikkerhed. De løsninger, vi er med til at udvikle, skal skabe overblik over relevante data. It skal gøre vores arbejde nemmere og bedre.

Løsningerne retter sig mod patienter, klinikker og kvalitetsarbejde:

  1. Min Læge-app’en og vores løsninger til videokonsultationer er eksempler på løsninger, der øger tilgængeligheden og mindsker patientens afstand til almen praksis
  2. Trafiklys på epikriser, smartere bivirkningsindberetning og et kommende værktøj til graviditetsundersøgelser er eksempler på løsninger, som er sat i verden for at lette klinikkernes arbejde
  3. Løsninger som populationsoverblik i Forløbsplaner for patienter med diabetes, KOL og hjertediagnoser, og datapakker til klyngerne er sat i verden for at understøtte kvalitetsudvikling

Flagskibet lige nu er et diagnosekort, som vi forventer at gå live med i det nye år. Diagnosekortet er en pendant til Det Fælles Medicinkort og skal give patient såvel som sundhedspersoner nemt overblik over diagnoser.

Kortet, som vi udvikler i samarbejde med især DSAM, MedCom og Sundhedsministeriet, er et eksempel på en digital løsning, som ikke kun sigter mod vores egen del af sundhedsvæsenet, men bidrager til det fælles sundhedsvæsen.

Generelt vil man fra regeringens side øge anvendelsen af ny teknologi til behandling, tidlig opsporing samt effektiv drift af sundhedsvæsenet. Man vil fx se på, hvordan borgernes selvrapporterede data kan udnyttes. Det er også en målsætning at udbrede telemedicinske løsninger som fx virtuelle konsultationer og hjemmemålinger endnu mere, og man vil styrke brug af kunstig intelligens med henblik på mere fleksible og moderne rammer for lægens arbejde.
 
Regeringen ønsker desuden at styrke anvendelsen af data til at understøtte kvalitetsudvikling i det nære sundhedsvæsen og generere viden om forløb på tværs af kommuner, almen praksis og sygehuse.

Vi er godt i gang - der er fuld damp på vores arbejde med digitalisering, og vi ser frem til fortsat at agere frontløbere frem mod et endnu mere digitalt sundhedsdanmark. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand for PLO’s It- og Dataudvalg Trine Jeppesen,
E-mail: tcj.plobest@DADL.DK


Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Praktiserende læger kan hjælpe Akuttelefonen 1813

PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden har netop indgået en aftale om, at praktiserende læger kan hjælpe med at tage telefoner i spidsbelastningen mellem kl. 16-18 på hverdage.

Aftalen omfatter praktiserende læger med ydernummer i Region Hovedstaden. Ordningen er frivillig for de praktiserende læger.

Hvis lægerne ønsker det, kan de fra deres egen lægeklinik eller hjemmefra tage telefoner for Akuttelefonen 1813 i tidsrummet på hverdage mellem kl. 16 og 18. Man tilmelder sig ordningen ved at skrive til: praehospitaleenheder.akutberedskabet@regionh.dk

Læs pressemeddelelsen inklusive link til aftalen

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Markus Hahn, PLO-Hovedstaden
Telefon: 3544 1083, mar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Fordeling af ukrainere med opholdstilladelse

Lovgrundlaget, der gør det muligt at sikre ukrainere en praktiserende læge blandt alle lægepraksis, er nu kommet på plads. Nu mangler en aftale mellem PLO og Danske Regioner med de nære vilkår at falde på plads. 

Sundhedsloven er blevet ændret, og i forlængelse heraf har Sundhedsministeriet udstedt en bekendtgørelse om tilmelding af personer fordrevet fra Ukraine til almen lægepraksis. Denne bekendtgørelse angiver, at der skal indgås en aftale mellem PLO og Danske Regioner og den nærmere tilrettelæggelse og vilkår i øvrigt. PLO er i dialog med Danske Regioner, og det er forventningen, at der laves en aftale i den nærmeste fremtid.  

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth, PLO
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Efteruddannelse målrettet grupper

Vidste du, at PLO-Efteruddannelse udbyder en række såkaldte DGE-moduler, så du nemt kan gennemføre efteruddannelse af høj kvalitet i en tryg gruppe?

Modulerne omhandler specifikke medicinske emner og består af en række patienthistorier, en informationssektion, spørgsmål til diskussion i gruppen og en referenceliste. 

Klik på det enkelte tema for at læse mere om modulerne:

Prisen for et DGE-modul er 750 kr. pr. person. Modulerne er godkendt som selvvalgt efteruddannelse, så du kan trække på dine efteruddannelsesmidler fra fonden.

Læs mere om Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) her

Gruppens facilitator skal senest 14 dage inden forventet afholdelse bestille DGE-forløbet via mail på euf.plo@dadl.dk 

For yderligere information kontakt:
PLO-Efteruddannelse, Fonden for Almen Praksis 
Tlf. 35448498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev
 


Tag efteruddannelse på tværs af faggrupper hjemme i klinikken

Der er fokus på organisering af arbejdet, så læringen nemt kan overføres til jeres kliniske hverdag. 

PLO-Efteruddannelse udbyder klinik-moduler, som er tilpasset læring i praksis på tværs af faggrupper. Modulerne består af tre dele; forberedelse, fælles gennemgang af cases og ny viden samt udarbejdelse af handleplan med henblik på konkret implementering. 

Klik på det enkelte tema for at læse mere:

Prisen for et KGE-modul er 750 kr. pr. person, og I kan efterfølgende søge om tilskud fra Fonden for Almen Praksis (gælder også praksispersonale).

Læs mere om Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse (KGE) her

Gruppens facilitator skal senest 1 måned inden forventet afholdelse bestille KGE-forløbet via mail på euf.plo@dadl.dk 

Mangler du en gruppe eller en facilitator?
Er du interesseret i at gennemføre et DGE- eller et KGE-modul, men mangler enten en facilitator eller en gruppe at gennemføre forløbet sammen med, kan du kontakte en efteruddannelsesvejleder i din region.  

Hvad med at blive facilitator?
Ønsker du at kunne facilitere både SGE-, DGE -og KGE-moduler, udbyder PLO-E en gratis 2 dages faciliteringsuddannelse - se her.

For yderligere information kontakt:
PLO-Efteruddannelse, Fonden for Almen Praksis 
Telefon: 35448498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Univers på borger.dk guider kommende og nye forældre

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med borgere, relevante myndigheder og organisationer samlet al relevant information om graviditet, fødsel og barnets første leveår på borger.dk  

’Når du bliver forælder,’ hedder guiden, som giver et samlet overblik over, hvad der er vigtigt at vide før og lige efter, man bliver forælder. Guiden vejleder i alt fra gennemgang af undersøgelser og sundhedsanbefalinger før og efter graviditet og fødsel, til administrative emner som fødselsregistrering, forældremyndighed og økonomi. 

Guiden er én blandt mange guider til de livssituationer, som de fleste af os kommer til at stå gennem livet. 

Se guiden ’Når du bliver forælder’ på borger.dk her: www.borger.dk/forælder

Se guides til forskellige livssituationerne her: www.borger.dk/guider

For yderligere oplysninger kontakt:
Fuldmægtig Nicoline Gisselbæk, Digitaliseringsstyrelsen,
Telefon: 29426364, nicgi@digst.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Farmakologisk behandlingsvejledning for type 2-diabetes er opdateret

Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har sammen opdateret og udgivet ’Farmakologisk behandling af type 2-diabetes’. 

Vejledningen ligger elektronisk på selskabernes hjemmesider. Herudover er der en printvenlig pdf-udgave og en pixi-udgave med hovedbudskaberne.

Find vejledningen her

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Anette Sonne Nielsen, DSAM
Telefon: 4412 8748, a.sonne@dsam.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


COVID-19: Midlertidig aftale vedrørende bivirkningsindberetning ophører

RLTN har opsagt ’Midlertidig aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om honorering for anmeldelse af formodede bivirkninger som følge af COVID-19-vaccine’, da der ikke længere er tale om en ekstraordinær situation. 

Aftalen er opsagt med det aftalte varsel på 14 dage, hvorfor ydelse 4489 ikke kan anvendes fra og med den 25. maj 2022.
 
Det bemærkes, at lægers pligt til at indberette bivirkninger ved lægemidler er uændret, uanset at nævnte aftale ophører, da pligten følger af bekendtgørelse nr. 1823 af 15. december 2015 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m., se her på Retsinformation.dk

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth, PLO
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Aftale mellem PLO-Hovedstaden og Akuttelefonen 1813
PLO-Hovedstaden har underskrevet en projektaftale om telefonvisitation med Akuttelefonen 1813. Der er udsendt mail med orientering om aftalen direkte til alle PLO-medlemmer i Region Hovedstaden den 12. maj 2022.

Aftalen kan ses her, og du kan tilmelde dig ordningen her: Praehospitaleenheder.akutberedskabet@regionh.dk

Forbedring af samarbejdet mellem almen praksis og hospitalerne
Den 26. april 2022 samledes PLO-Hovedstadens bestyrelse, regionschefer, vicehospitalsdirektører, visse ledende overlæger, praksiskoordinatorer og teamledere fra KAP-H til et dialogmøde, hvor vi tog hul på at forbedre samarbejdet mellem de to sektorer.

Udgangspunktet var Region Hovedstadens og PLO-Hovedstadens fælles undersøgelse blandt de praktiserende læger i regionen om deres oplevelse af samarbejdet med hospitalerne samt en kortlægning af hospitalernes tilbud, se Praktiserende læger og hospitaler skal arbejde tættere sammen om patienterne 

Dialogmødet var første trin i en vedvarende proces og resulterede i en række prøvehandlinger, der nu skal afprøves i de fem planområder og i psykiatrien. De forskellige prøvehandlinger vil blive evalueret på et temamøde i udgangen af året med henblik på spredning af de tiltag, der måtte få succes. 

Prøvehandlingerne omhandler kommunikation, samarbejde og henvisninger. Du kan se, hvad dit planområde vil arbejde med her.

På mødet var der fra begge parter god energi og positiv vilje til at forbedre samarbejdet. Samtidig en erkendelse af, at vi ikke kan løse alle udfordringer på én gang, men at vi starter med små skridt, som i 2022 hedder ”prøvehandlinger” og bevæger os stille og roligt frem. 

I vil løbende høre mere om de forskellige tiltag, som processen skrider frem.

Aftalen om gensidig efteruddannelse
PLO-Hovedstaden opfordrer til at gøre brug af aftalen om gensidig efteruddannelse og lære din hospitalskollega bedre at kende. Undersøgelsen af samarbejdet peger på, at samarbejdet fungerer særlig godt, når der er en relation mellem den praktiserende læge og hospitalslægen.

Besøgsaftalen har til formål at skabe en fælles forståelse for arbejdet på hospitaler og i almen praksis for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen. 

Ved aftalen kan praktiserende læger og praksispersonale besøge en eller flere hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden i op til fem dage om året. Tilsvarende har hospitalsansatte læger, sundhedsfagligt personale, koncerncentret og hospitalsdirektionerne mulighed for at følge arbejdet i almen praksis ved besøg.

Honoreringen og transportudgifter følger Vejledning om tilskudsberettiget efteruddannelse og Tilskud til efteruddannelse af praksispersonale. Der er også tilskud ved besøg i almen praksis fra regionens side.
 
De gensidige besøg aftales konkret mellem fx en hospitalsafdeling og en praktiserende læge.
 
Afregningen af honoreringen sker via Virk.dk.
 
Se aftalen om gensidig efteruddannelse her
 
Få besked i din indbakke, når regionen opslår kapaciteter
Tilmeld dig nyhedsbrevet 'På vej i praksis', der også har information og tilbud, der kan være nyttig for dig, der allerede er i praksis.
Du tilmelder dig nyhedsbrevet her

Regionen har aktuelt opslået 9 kapaciteter i Københavns Kommune. Se opslaget på www.regionh.dk/PraksisKoebenhavn

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev