Gå til indhold

PLO'rientering 13/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Ferietid og OK22

2. juli 2021

Nyt fra bestyrelsen: Ferietid og OK22

Dette er det sidste planlagte nummer af PLO’rientering inden sommerferien. Mangler man noget ferielæsning, kan jeg anbefale at læse den redegørelse over den nye overenskomst (OK22), som sekretariatet sendte ud tirsdag. Til august skal vi nemlig have debatteret og forventeligt stemme om OK22.

I tirsdags modtog alle medlemmer en mail fra PLO’s sekretariat med en redegørelse over den nyligt indgået overenskomst.

Det er en kondenseret version af forhandlingsaftalen, som vi indgik med RLTN den 19. juni. Jeg håber, at så mange som muligt vil sætte sig ind i aftalen, så vi kan få en konstruktiv diskussion om aftalen. Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 17. august.

Hvis repræsentantskabet godkender aftalen, sendes den umiddelbart herefter til urafstemning blandt PLO’s medlemmer.

Jeg er særligt glad for, at denne aftale har tydeligt fokus på at sikre bedre trivsel i almen praksis.

Ældre praktiserende læger i lægedækningstruede områder får med OK22 bedre muligved for at ansætte vikar og få delepraksistilladelse, og ældre læger i hele landet får generelt ret til at etablere generationsskifteaftaler og arbejde sammen med en kompagnon på ét ydernummer indtil pensionering.

Samtidig er jeg overbevist om, at flere elementer i aftalen giver en god faglig udvikling i almen praksis. Senest har DSAM vurderet, at den nye OK22 især fokuserer på faglighed og meningsfuldt lægearbejde. 

Jeg ser frem til at drøfte overenskomsten yderligere med repræsentanterne i august og efterfølgende på medlemsmøder rundt om i landet (sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen – datoerne findes længere nede i dette nummer af PLO'rientering)

Næste planlagte PLO'rientering udkommer d. 13. august.

Jeg ønsker en rigtig god sommerferie til alle!

For yderligere information kontakt
PLO's formand Jørgen Skadborg

jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Medlemsmøder om OK22 i august og september

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til de regionale medlemsmøder om OK22.

Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde om OK22 den 17. august i Kolding. Under forudsætning af, at repræsentantskabet godkender aftalen, vil der blive inviteret til medlemsmøder herefter.

Yderligere information om møderne kommer på den anden side af sommerferien, men sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen.

Datoerne er:

 • PLO-Hovedstaden: 2. september kl. 18.00-20.00 Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
 • PLO-Sjælland:  6. september kl. 17.00-19.00 Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge
 • PLO-Syddanmark: 24. august kl. 17.00-19.00 Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding
 • PLO-Midtjylland: 7. september kl. 17.00-19.00 Jysk Park, Loungen, Ansvej 108, 8600 Silkeborg 
 • PLO-Nordjylland: 9. september kl. 18.30-20.30 Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg

For yderligere information kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Information om nye journalføringsregler i e-Boks

Den 1. juli trådte nye regler om journalføring i kraft. I den anledning modtager alle autoriserede sundhedspersoner, herunder læger, information fra Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) i e-Boks i disse dage.

Se den nye journalføringsbekendtgørelse her

Journalføringsbekendtgørelsen indeholder ikke så mange betydelige ændringer, men den er blevet mere klar og konkret på en række punkter. Det der imidlertid er nyt og nyttigt er, at der til bekendtgørelsen er lavet en vejledning målrettet praktiserende læger, som folder mange begreber og forhold ud, se vejledningen her.

Læs desuden Lægeforeningens nyhed om det overordnede indhold

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, 
dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Ordination af afhængighedsskabende lægemidler og COVID-19-situationen

Flere medlemmer har spurgt til ordination af afhængighedsskabende lægemidler i takt med normaliseringen af sundhedsvæsenet ovenpå COVID-19-pandemien.

I marts sidste år lempede Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) kravene til fremmøde ved ordinationer grundet COVID-19-situationen. 

PLO har gentagne gange forsøgt at få en afklaring af, hvordan afhængighedsskabende lægemidler kan ordineres under de nuværende forhold, uden at det dog er lykkedes.

Det er derfor PLO’s vurdering, at i og med at driften i sundhedsvæsenet i høj grad er normaliseret, vil det være forventningen, at praktiserende læger følger de generelle regler for ordination af afhængighedsskabende lægemidler, som er beskrevet i STPS's vejledning.

Af vejledningen fremgår, at ordination af afhængighedsskabende lægemidler som udgangspunkt skal ske ved fremmøde i klinikken.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, 
dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Turister i sommervarmen og almen praksis

Hvad gør du som læge, når en turist banker på klinikkens dør, eller en tilmeldt patient tager på ferie i den anden ende af landet og får brug for akut lægehjælp? PLO har en række gode FAQ, der handler om problemstillinger, som du kan støde på i ferien, når turisterne kommer til byen. 

En borger, som får behov for lægehjælp efter pludselig opstået eller forværret sygdom eller ulykke under ferie, har ret til at henvende sig til enhver (nærliggende) praktiserende læge. De praktiserende læger er dog ikke forpligtet til at tage sig af passanter/turister, medmindre det vil være i strid med lægeløftet.

Du er som praktiserende læge ikke forpligtet til at køre sygebesøg til dine tilmeldte patienter, hvis de har forladt deres folkeregisteradresse og er taget på ferie. Så må de henvende sig til læger i nærområdet, hvis de får akut behov for lægehjælp.

Bemærk, at du kan bruge tillægsydelse 2401, 2402 og 2403, når du giver behandling til personer, der ikke er tilmeldt en læge, som fx en turist fra EU.

PLO’s FAQ kan du finde svar på mange spørgsmål i relation til sommerperioden. Du kan fx læse mere om hvordan:

 • Du honoreres for akut opstået sygdom i dag- og vagttid – under A, Akut opstået sygdom – henvendelse i dagtid, men behandling i vagttid.
 • Du selv kan have fravær fra klinikken i fx sommerperioden – under F, Fravær fra klinikken. 
 • Du håndterer behandling af ikke-tilmeldte patienter som passanter/turister – under P, Behandling af ikke-tilmeldte patienter (passanter) P.
 • Du yder behandling af turister med bopæl i 3. lande – under P, Privat honorar.
 • Du udskriver recepter, der skal indløses i et EU/EØS-land – under R, Recepter til brug i EU- og EØS-lande.
 • Du registrerer, hvis en patient har glemt eller mangler sit sygesikringskort ved besøg i klinikken – Under S, Sundhedskort – manglende, glemt m.v.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Mari Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, 
lbl.plo@DADL.DK

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Økonomien i almen praksis

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første fire måneder af 2021 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for 2021. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet kommer til at anvende 98,6 % af rammen, svarende til, at ca. 122 mio. kr. ikke vil blive anvendt.

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse. Med deres forståelse af rammens størrelse vil vi anvende ca. 24 mio. kr. mere end rammen med den nuværende aktivitet. Dette beløb ligger dog under bagatelgrænsen for overskridelse af rammen i løbet af et år, og ville derfor ikke medføre tilbagebetaling.

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Mads Nørgaard-Madsen
Telefon: 6172 9091, 
mnm.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Aftale om økonomiloft forlænges til udgangen af 2021

PLO og RLTN er den 19. juni 2021 blevet enige om at forlænge økonomiprotokollatet (ofte omtalt som økonomiloftet) for almen praksis til 31. december 2021, hvorefter OK22 forventeligt træder i kraft.

Økonomiprotokollatet har indtil nu været forlænget frem til 30. juni efter aftale mellem parterne den 24. februar 2021.

Som følge af coronaepidemien har parterne en fælles forståelse af, at epidemien har medført en ekstraordinær situation for almen praksis, hvorfor der kan ses bort fra en eventuel overskridelse af den økonomiske ramme i 2021, hvis merforbruget kan henføres til COVID-19-relaterede udgifter.

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Mads Nørgaard-Madsen
Tlf. 6172 9091, 
mnm.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Opdaterede landsdækkende lægedækningstruede områder til brug for differentieret basishonorar for perioden 2021-2023

Regionerne har opdateret listen over de landsdækkende lægedækningstruede områder, som udløser differentieret basishonorar til praktiserende læger i områderne. Hovedparten af lægedækningstruede områder i perioden 2018-2020 er fortsat på listen. Der er dog en række områder, som udgår, ligesom der er kommet nye områder til.

Regionerne har sendt følgende liste over lægedækningstruede områder. Vi afventer et grafisk overblik fra regionerne, men på baggrund af listen fra regionerne er nedenstående landkort udarbejdet.

Lægedækningstruede områder 2021-2023

Om de nye kriterier for de landsdækkende lægedækningstruede områder:

Regionerne opdaterer listen hvert tredje år med objektive kriterier besluttet af regionerne. Der er i den nye model anvendt følgende kriterier, hvor områder med højeste scorer er blevet udvalgt:

 • Tilbud i henhold til sundhedsloven

Omhandler områder, hvor regions- og udbuds- eller forsøgsklinikker har andele af patientgrundlaget. Jo større andel, jo højere score.

 • Lægens alder

Omhandler områder, hvor der er læger der er over 63 år. Jo større andel, jo højere score.

 • Handler

Omhandler områder med handler. Jo færre handler ift. antal kapaciteter, jo højere score.

 • Socio-økonomi

Omhandler den socioøkonomiske sammensætning af borgere i det enkelte område. Jo større andel med en ”tungere” socioøkonomisk profil, jo højere score.

Øer med ø-lægeaftale eller lokalaftale om ekstra honorering er ikke inkluderet i områderne.

Om det differentierede basishonorar:

Der er afsat 63,9 mio. kr. årligt til et differentieret basishonorar, som skal tage højde for variationer i patienttyngden og arbejdsbyrden, samt om praksis er beliggende i et lægedækningstruet område.

Heraf fordeles 40 %, svarende til 25,6 mio. kr. til praksis geografisk beliggende i lægedækningstruede områder, hvor listen nu er opdateret. De resterende 38,3 mio. kr. fordeles mellem praksis med størst patienttyngde. Opgørelsesmetoden for patienttyngde er ikke opdateret.

Det differentierede basishonorar udbetales to gange årligt, hhv. d. 15. juli og d. 15. november.

Tilføjet 14. juli:

Udbetaling af differentieret basishonorar ift. patienttyngde er udskudt grundet tekniske problemer hos regionerne

Grundet tekniske problemer med beregningen af patienttyngde hos regionerne har regionerne oplyst PLO, at de ikke har mulighed for at udbetale den del af det differentierede basishonorar, som udbetales til praksis med størst patienttyngde pr. 15. juli.

Regionerne forventer i stedet at kunne udbetale denne del pr. 15. august. PLO har kontaktet regionerne for at afklare, hvordan de har tænkt sig at kompensere for den udskudte udbetaling.

Der vil fortsat blive udbetalt differentieret basishonorar til praksis beliggende i de landsdækkende lægedækningstruede områder pr. 15. juli.  

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Mads Nørgaard-Madsen
Tlf. 6172 9091, 
mnm.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Husk frist for indberetninger af data til Dansk Voksen Diabetes Database den 23. august

For at være med i den kommende årsrapport for Dansk Voksen Diabetes Database 2020/2021 skal klinikken have indberettet data inden den 23. august. Indberetningen skal ske én gang årligt, og det er vigtigt, at alle klinikker får gennemført indberetningerne, så man er med til at belyse kvaliteten af diabetesbehandlingen i almen praksis.

Ifølge sundhedsloven skal almen praksis indberette data til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser – i første omgang til databaserne Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) og Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL).

I alle lægepraksissystemer findes der en side til RKKP-indberetninger med en ”indberet alle” funktion til at gennemføre indberetningen, hvormed data indsendes automatisk.

Vejledninger til at gennemføre indberetningerne findes her: Diabetesindberetninger

Har man brug for mere viden om løsningerne eller hjælp til at foretage indberetningen fra lægepraksissystemet, kan man kontakte sit lægesystem eller sin regionale datakonsulent.

Du kan se dine egne indberettede diabetesdata her

Dataindberetningerne kan ses den efterfølgende måned.

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Nicholas Christoffersen
Tlf.: 35 44 84 59, nch.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO og PLA's sommeråbningstider

PLO kan træffes i hele sommerperioden, men med kortere telefontider i ugerne 28-31. Fra den 12. juli - 8. august (uge 28-31) vil telefonerne være åbne i tidsrummet 9.00 - 14.00. PLA holder åbent på normal vis hele sommeren.

I ugerne 28-31 er der indskrænket telefontid fra 9.00 til 14.00. Ved akut behov i tidsrummet 14-16 vil det dog være muligt at få fat i en medarbejder.

Mails og facebookspørgsmål besvares også som udgangspunkt i tidsrummet 9.00-14.00.

Alle øvrige uger kan vi træffes på normal vis mandag til torsdag mellem 9.00 – 16.00 og fredag mellem 9.00 – 15.00.

PLA holder åbent på normal vis og kan kontaktes på telefonnummer 3544 8400.

For yderligere information kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO’rientering holder sommerferie

De ordinære numre af PLO'rientering holder sommerferie og kommer tilbage midt i august. Vi sender selvfølgelig nyhedsmails ud løbende, hvis der bliver behov for dette fx grundet corona.

For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf.: 3544 84 76, 
ckp.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Afslutning af visitation til målgruppe 4, 5 og 6 ved udgangen af uge 26

På baggrund af den ekstra leverance af vacciner til landet har Sundhedsstyrelsen besluttet, at fremskyndet visitation ikke længere er relevant.

Derfor lukker visitationen til målgruppe 4 (personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion) målgruppe 5 (personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19) og målgruppe 6 (Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko) ved udgangen af denne uge (uge 26). 

Det vil således ikke længere være muligt at henvise personale til fremskyndet vaccination gennem de regionale visitationsenheder.

For yderligere information kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nye regler om fritagelse for COVID-19-test

Den 1. juli 2021 trådte nye regler i kraft om dokumentation for, at man af sundhedsfaglige årsager er undtaget for fx corona-test. De praktiserende læger har ikke nogen funktion i forhold til undtagelse fra krav om test og coronapas.

Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test, er undtaget for krav om test og coronapas. Der kom den 1. juli krav om, at de skal kunne fremvise dokumentation for, at de er undtaget. Det er borgerservice, der fra den 25. juni kan udstede dokumentationen på baggrund af borgerens tro- og loveerklæring.

De praktiserende læger har således ikke nogen funktion i forhold til undtagelse fra krav om test og coronapas.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en specifik liste over de sygdomme og tilstande, som er gyldig grund for undtagelse, som kan ses her i styrelsen orientering om den nye ordning på side 3.

Læs pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriets her på deres hjemmeside

For yderligere information kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Den myndighedsfælles coronahotline fortsætter uændret

Myndighederne meddeler, at de har besluttet at Den myndighedsfælles coronahotline (70 20 02 33) fortsætter i normal drift som hidtil med åbningstider fra 06:00 - 24:00 alle dage – også i weekenden.

Dermed træder de tidligere udmeldinger om, at coronahotline skulle lukke pr. 31. august med ændrede åbningstider fra 1. juli alligevel ikke i kraft.

For yderligere information kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


KGE – Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse

Et nyudviklet, praksisnært og anderledes kursus for klinikker

PLO-E tilbyder efter sommerferien en række klinikkurser. Kurserne tager udgangspunkt i DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse – tidligere PBSGL-moduler), men er tilpasset læring i praksis på tværs af faggrupper og med fokus på organisering af arbejdet, så læringen lettere kan overføres til en klinisk hverdag. 

Som noget nyt foregår en del af kurset før og efter den faglige del. I tiden før og efter skal klinikken identificere læringspunkter og efterfølgende skal den nye viden omsættes til ændrede handlinger i praksis. Eneste forudsætning for refusion af tabt arbejdsfortjeneste for alle 3 dele er, at jeres handleplan indsendes til euf.plo@dadl.dk efter endt kursus.

Et klinikkursus består af 3 dele:

 1. Klinikken og dens ledelse forbereder sig på deltagelse ved at identificere læringspunkter
 2. Selve kursusaktiviteten, hvor alle i klinikken deltager. Der arbejdes med cases og nyeste viden på området.
 3. Implementering af de ændringer, der ønskes foretaget i form af en konkret handleplan.

Efter 3 måneder evalueres effekten af ændringerne.

De emner, der foreløbig er udarbejdet klinikkurser i er: ”Blødningsforstyrrelser”, ”Komplicerede urinvejsinfektioner” og ”Ukomplicerede urinvejsinfektioner”. Hypertension og Thyroidealidelser er eksempler på nye mulige emner.

Fælles for de emner, der foreløbig er udvalgt til klinikkurser er, at de omhandler områder, hvor flere i klinikken er involveret i opgaveløsningen.

Vil klinikken benytte sig af tilbuddet med efteruddannelse i egen praksis, så er det en forudsætning, at én læge har gennemført en facilitatoruddannelse. For dem, der ikke har en facilitatoruddannelse, udbyder PLO-E til efteråret et gratis 2 dages facilitatorkursus. Hensigten er, at man efter endt uddannelse kan facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, KGE, undervisningsmøder i klinikken mm.).

Læs mere her.

For yderligere information kontakt
Michelle Rommerdahl
Tlf. 26790347, 
Mro.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Faglig ledelse og søvnforstyrrelser som nye SGE -forløb

Systematisk efteruddannelse som gruppebaseret efteruddannelse er et format for jer, der gerne vil tage den systematiske efteruddannelse lokalt i en gruppe. 

Det kan fx være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe. Gruppen skal bestå af minimum fem personer. Vi anbefaler, at gruppen består af 8-12 personer, da det bidrager til en god gruppedynamik, og det er svært at facilitere en gruppe på mere end 12. 

Gruppen vil få tilsendt materiale, som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne.

Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis. For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have deltaget i et facilitatorkursus. 

Faglige ledelse og søvnforstyrrelser består begge af to moduler af tre timers varighed.

For yderligere information kontakt
Michelle Rommerdahl
Tlf. 26790347, 
Mro.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Ferielukning i PLO-Hovedstadens sekretariat

PLO-Hovedstadens sekretariat holder ferielukket i ugerne 29-31 inkl. (den 19. juli til den 6. august). 

PLO-C holder dog åbent hver dag i perioden – se tidspunkt og telefonnummer

Husk regler om henvisning til navngiven læge ved lukning af praksis i sommerferien
Hvis I holder praksis lukket i sommerferien, skal der på jeres telefonsvarer og hjemmeside samt på https://plofriferie.plsp.dk/ gives tydelig henvisning til navngiven læge og telefonnummer.

Ekstraordinært og ordinært medlemsmøde
PLO-Hovedstaden afholder ekstraordinært medlemsmøde om forhandlingsaftalen vedr. OK22 torsdag den 2. september 2021 kl. 18.00-20.00 på Scandic Sydhavnen. PLO-medlemmer i Region H vil modtage en invitation pr. mail med link til tilmelding.

PLO-Hovedstadens ordinære medlemsmøde afholdes mandag den 8. november 2021. Tid og sted oplyses senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Sjælland

Ferielukning i PLO-Sjælland

PLO-Sjælland sekretariat holder ferielukket i ugerne 27- 30.

PLO-C holder dog åbent hver dag i perioden – se tidspunkt og telefonnummer

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Syddanmark

Ferielukning i PLO-Syddanmarks sekretariat

PLO-Syddanmark sekretariat holder ferielukket i ugerne 27-31 inkl. (den 5. juli -6. august).

PLO-C holder dog åbent hver dag i perioden – se tidspunkt og telefonnummer

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Midtjylland

Sommerferie i PLO-Midtjyllands sekretariat

PLO-Midtjyllands sekretariat holder sommerlukket i ugerne 28-31.

PLO-C holder dog åbent hver dag i perioden – se tidspunkt og telefonnummer

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Nordjylland

Ferielukning i PLO-Nordjyllands sekretariat

PLO-Nordjyllands sekretariat holder ferielukket i ugerne 27-31 inkl. (den 5. juli -6. august).

PLO-C holder dog åbent hver dag i perioden – se tidspunkt og telefonnummer

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet