Gå til indhold

PLO'rientering 13/2023

Nyhed PLO

Almen praksis deltager ikke i vaccinationsindsatsen den kommende sæson, fortæller formanden, og du kan også læse om, at der ikke tilbydes gratis vaccination mod pneumokok, om justeringer af plejehjemslægeordningen, aftale om kighostevaccination af gravide, svar ved evt. klagesag/controllingsag i Samarbejdsudvalget/Landssamarbejdsudvalget, øgede krav ved ansatte læger, webinar om Ydelsesoverblik, Lægedage 2023, pladser på facilitatorkurser og nyt gruppemodul om osteoporose. Endelig er der nyt fra PLO-Hovedstaden.

INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: Almen praksis deltager ikke i efterårets vaccinationsindsats
 • Ingen gratis vaccination mod pneumokok
 • Justeringer af plejehjemslægeordningen
 • Kighostevaccination af gravide
 • Almen praksis er forpligtet til at svare i forbindelse med en evt. klagesag/controllingsag i Samarbejdsudvalget/Landssamarbejdsudvalget
 • Øgede krav ved brug af ansatte læger
 • Bliv introduceret til Ydelsesoverblik i fyraftenswebinar 16. august (dato rykket fra den 19. juni)
 • Lægedage 2023
 • Ledige pladser på facilitatorkurser
 • Nyt gruppebaseret modul: Osteoporose
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Nyt fra bestyrelsen: Almen praksis deltager ikke i efterårets vaccinationsindsats

Som nævnt i den sidste PLO’rientering før sommer bliver der ikke indgået nogen honoraraftale om årets sæsonvaccinationsopgave.

Det betyder, at praktiserende læger i den kommende sæson ikke får nogen rolle i forbindelse med vederlagsfri vaccination af særlige målgrupper mod influenza og COVID-19. I stedet kan man blive vaccineret på de regionale vaccinationscentre og hos én privat aktør, der byder på opgaven.

Tilsyneladende vil myndighederne dermed forsøge at undgå en gentagelse af sidste års kaotiske tilstande, hvor der ofte manglede vacciner, og mange klinikker måtte aflyse tider med patienter - eller der ankom uplanlagte leverancer, som vi ikke kunne bruge. Det er fint, at vi undgår dette kaos i almen praksis i år, men det er trist, at det sker ved at forringe borgernes tilgængelighed til vaccinationer. 

Især for ældre og socialt udsatte borgere, som har været vant til at få foretaget vaccinationen i trygge rammer hos deres egen læge – ofte i forbindelse med, at de alligevel kom forbi i anden sammenhæng - er det en forringelse, at de nu for de flestes vedkommende får længere til nærmeste vaccinationssted. Det samme er tilfældet for alle de borgere, som ønsker lægelig rådgivning om vaccination. 

Jeg håber, at denne forringelse af tilgængeligheden ikke fører til, at tilslutningen til vaccinationsprogrammet bliver forringet, til skade for udsatte patienters helbred og folkesundheden.

Det kan undre, at sundhedsmyndighederne ikke ser sig i stand til at sikre stabile leverancer af vacciner til en større gruppe af aktører, og forhåbentlig vil der blive rettet op på dette forud for næste års vaccinationssæson, hvor jeg håber, at almen praksis på ny kan deltage, til glæde for vores patienter og til gavn for samfundet.

Jørgen Skadborg,
formand for PLO,
jsk.plobest@dadl.dk

Ingen gratis vaccination mod pneumokok

Der tilbydes ikke længere gratis vaccination mod pneumokoksygdom. De konjugerede pneumokokvacciner PCV13 og PCV20, samt polysakkaridvaccinen PPV23, tilbydes dog fortsat efter de særlige regler om klausuleret tilskud til en begrænset gruppe af personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. De gældende tilskudsregler kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

For indgivelse af vaccine, hvortil der ydes klausuleret tilskud, afregnes der med ydelse 8940 i henhold til profylakseaftalen mellem PLO og RLTN.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Justeringer af plejehjemslægeordningen

PLO og Danske Regioner er på det seneste blevet enige om nogle mindre tilpasninger i ordningen om fast tilknyttet læge på plejehjem. Tilpasningerne vedrører mulighed for, at plejehjemslægen i visse tilfælde kan lade klinikpersonale stå for rådgivning/undervisning af personalet på plejehjemmet. 

Parterne har aftalt følgende: “Det er parternes forståelse af aftalen om faste læger på plejehjem, at det er lægen, som i udgangspunktet yder generel sundhedsfaglig rådgivning og undervisning til plejepersonalet samt deltager i samarbejdsmøder om sundhedsfaglige problemstillinger af generisk karakter.

Praksispersonale kan undtagelsesvist bidrage til rådgivnings-/undervisningsforpligtelsen, fx hvis en sygeplejerske har særlige kompetencer indenfor et relevant fagområde. Det er dog lægens hovedansvar at sikre samarbejde og relation til personalet til gavn for behandling af patienterne.”
 
Tidligere på året har parterne lavet en aftale om demensafsnit efter ønske fra KL, således at: ”Plejehjemslæger kan tilknyttes mindre afsnit end 30 beboere, hvis afsnittet er et demensafsnit, som er specialiseret i behov for demente i den sene fase, som har et omfattende behov for fysisk og/eller psykisk pleje. Lægen honoreres med to rådgivningstimer.”
 
Endelig er det slået fast, at det faste honorar til plejehjemslægen skal tillægges moms, såfremt lægen/klinikken er momspligtig. Læs denne nyhed

Der er desværre endnu ikke fundet en endelig løsning på momsafregningen for 2023 og frem, men der arbejdes på det.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Kighostevaccination af gravide

Som nævnt i mail sendt til alle medlemmer i sidste uge har PLO og RLTN indgået honoraraftale om kighostevaccination af gravide i almen praksis, der i sit indhold ligger tæt op ad de tidligere, midlertidige honoraraftaler.

Læs mere og se link til aftalen.

I forhold til vacciner henvises til Epinyt:  Uge 28/31 - 2023 (ssi.dk)

For yderligere oplysninger kontakt: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Almen praksis er forpligtet til at svare i forbindelse med en evt. klagesag/controllingsag i Samarbejdsudvalget/Landssamarbejdsudvalget

Igennem den senere tid har overenskomstens parter konstateret, at en række læger/klinikker ikke medvirker og svarer i særligt controllingsager, men også i serviceklager, i regi af Samarbejdsudvalget (SU)/Landssamarbejdsudvalget (LSU). 

Manglende medvirken til oplysning af sagen betyder, at lægen fralægger sig mulighed for at få sine synspunkter medtaget i vurderingen af sagen. Manglende medvirken er også en overtrædelse af overenskomstens § 123 stk. 4.

LSU har ved de seneste afgørelser tildelt læger/klinikker, der ikke svarer på henvendelser fra regionen og ved efterfølgende sagsbehandling i SU/LSU, advarsler eller – i grove tilfælde eller gentagelsestilfælde – en økonomisk bod. Manglende svar fra lægens side også kan få processuel skadevirkning for lægen/klinikken i forhold til tilbagebetaling.
 
Det er derfor meget vigtigt at svare relevant, når der af regionen rejses en controllingsag og/eller serviceklage. Et svar behøver ikke nødvendigvis at være langt og omstændigt. Hvis fx en controllingsag beløbsmæssigt er beskeden, er det helt i orden og tilstrækkeligt at skrive, at klinikken ikke er enig, men at klinikken på grund af tid ikke har mulighed for at tilvejebringe de efterspurgte oplysninger, hvorfor tilbagebetaling til regionen accepteres. Man er meget velkommen til at søge konkret vejledning fra PLO i forbindelse med svar på controlling- og klagesager.
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Øgede krav ved brug af ansatte læger

PLO arbejder politisk for, at alle patienter sikres kontinuitet i læge-patientrelationen med en fast læge i det nære sundhedsvæsen. Læs mere her.  

Med det afsæt samt det faktum, at flere og flere lægekapaciteter er besat med ansatte læger, har PLO haft drøftelser med Danske Regioner om tilretning af overenskomstens regler om vilkårene for brug af ansatte læger i almen praksis, de såkaldte § 24-læger. Parterne er blevet enige om følgende justeringer i overenskomsten, som gælder fra medio august 2023:

 1. At ansatte læger efter overenskomstens § 24 – i lighed med ejerlæger – skal have deres hovedbeskæftigelse i almen praksis samt have fast dagligt virke i den praksis, hvor den ansatte læge dækker en lægekapacitet.
 2. At ejerlægen på forlangende af regionen skal oplyse den faktuelle daglige lægebemanding i praksis med henblik på vurdering af omfanget af den § 24-ansatte læges fravær.


Endelig får PLO’s sekretariat en del henvendelser om, hvornår der benyttes § 24-ansat læge hhv. vikar. Læs i den forbindelse tidligere nyhed.
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Bliv introduceret til Ydelsesoverblik i fyraftenswebinar 16. august (dato rykket fra den 19. juni)

I maj måned lancerede vi Ydelsesoverblik – et nyt værktøj, der hjælper ejerlæger med at få overblik over den del af klinikkens arbejde og indsatser, som klinikkens ydelsesafsætning afspejler.

Det er et værktøj, klinikken kan bruge til at skærpe populationsomsorgen og klinikkens udvikling, og det er et værktøj, der kan lette det administrative arbejde i dagligdagen.

Onsdag den 16. august kl. 15.30-17.00 holder PLO et online webinar, som introducerer dig til værktøjet. Du behøver ikke tilmelde dig – læg tidspunktet ind i din kalender og brug disse oplysninger til at logge på mødet: Mødelink til Zoom. Meeting ID: 898 6575 6770.

Kurset kan rumme 100 deltagere. Der er ingen forhåndstilmelding. Pladserne fordeles, når man tilgår webinaret. Der kan logges ind fra kl. 15, og webinaret starter kl. 15.30.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Lærke Steenberg Smith
Telefon: 3544 8455, lss.plo@DADL.dk   

Lægedage 2023

Sommeren går på hæld, og det er snart tid til at tilmelde sig Lægedage 2023. Kataloget er sendt ud til alle klinikker, og vi åbner for tilmelding torsdag den 17. august kl. 10.00. Du kan også bladre i kataloget her i en elektronisk udgave.

For yderligere oplysninger kontakt:
Ansvarlig for Lægedage Eva Maria Mogensen
Telefon: 3544 8385, emm.plo@DADL.dk

Ledige pladser på facilitatorkurser

Bor du i nærheden af Aalborg eller Næstved, og vil du i gang med gruppebaseret efteruddannelse?

Der er stadig ledige pladser på nogle af PLO-E’s populære facilitatorkurser, som gør dig i stand til at facilitere gruppemoduler i lægegrupper (DGE og SGE) og i klinikken (KGE).
 
Skynd dig at tilmelde dig inden tilmeldingsfristen:

Aalborg: 19. september 2023

Næstved: 10. oktober 2023

Facilitatorkurserne er gratis, og du kan efterfølgende søge tilskud fra Fonden for Almen Praksis. Tilskuddet trækkes ikke fra din konto i Fonden.

Læs mere om gruppebaseret efteruddannelse her.

Læs mere om facilitatorkurserne her.

Yderligere information:
PLO-Efteruddannelse
Telefon 3544 8416, Kurser.plo@dadl.dk

Nyt gruppebaseret modul: Osteoporose

I samarbejde med DSAM har PLO-E et nyt gruppebaseret undervisningsmateriale (DGE-modul) klar til lægegrupper. Det nye modul handler om håndteringen af osteoporose i almen praksis. Når I arbejder med modulerne, kommer I rundt om både diagnose, behandling og organisering i klinikken ved hjælp af praksisrelevante cases.

DGE-modulet fokuserer på:

•    Osteoporose og tidlige menopause 
•    Osteoporose hos patienter i steroidbehandling 
•    Osteoporose hos mænd 
•    Osteoporose hos yngre kvinder med komorbiditet

Læs mere og bestil et DGE-modul 
Alle vores gruppebaserede moduler er gratis. Læs om de forskellige temaer.

Yderligere information:
Fonden for Almen Praksis
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

 

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Spot på aftalen om Hepatitis B-vaccine til mænd, der har sex med mænd

Aftalen er indgået med henblik på at sikre mod smittespredning af Hepatitis B hos mænd, der har sex med mænd.

Hepatitis B-vacciner rekvireres på Statens Serum Institut på regionens regning.

Vaccinationen honoreres med ydelsen 4105, der p.t. pr. 1. april 2023 er på kr. 174,51.

Aftalen kan læses her

Der afholdes suppleringsvalg til PLO-Hovedstaden i efteråret 2023

PLO-Hovedstadens bestyrelse har besluttet at afholde suppleringsvalg dette efterår. Suppleringsvalget afholdes i henhold til PLO’s vedtægter § 14.

Overvej allerede nu, om du vil stille op til PLO-Hovedstadens bestyrelse.

Du kan læse om PLO-Regionalt her  og læse en opfordring til at stille op til valg, som tidligere har været bragt i PLO’rientering.  

Ansøgningsfrist til næste møde i Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis er den 17. august 2023

Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet. Næste møde holdes den 21. september, og der er frist for ansøgninger den 17. august 2023. 

Ansøgninger sendes til csu@regionh.dk, att. Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis.