Gå til indhold

PLO'rientering 15/2021

Nyhed PLO

Nyt fra Bestyrelsen: Ny struktur for samarbejdet i sundhedsvæsenet og etablering af 21 sundhedsklynger

27. august 2021

Nyt fra Bestyrelsen: Ny struktur for samarbejdet i sundhedsvæsenet og etablering af 21 sundhedsklynger

Regeringen, regionerne og kommunerne er blevet enige om fra 1. juli 2022 at etablere sundhedsklynger omkring de 21 akutsygehuse. PLO er enig i, at der er et stort behov for at styrke samarbejdet om patienter med tværgående forløb – og vi forventer, at almen praksis får en markant rolle i klyngerne.

Regeringen nåede før sommer til enighed med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) om en aftale om en ny struktur for samarbejdet i sundhedsvæsenet, der bl.a. indebærer, at der skal etableres såkaldte sundhedsklynger omkring de 21 akutsygehuse i Danmark. Sundhedsklyngerne skal bestå af repræsentanter fra sygehuse/region, kommunerne og almen praksis i akutsygehusets optageområde.

Ideen er, at sundhedsklyngerne – der ikke må forveksles med de kvalitetsklynger, vi har etableret i almen praksis – skal understøtte samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet og skabe sammenhæng for bl.a. patienter med kroniske sygdomme og psykiske lidelser. 

PLO er enig i, at samarbejdet om patienter med tværgående forløb kan forbedres ved, at der etableres faglige fora med deltagelse af driftsansvarlige fagpersoner fra kommuner og sygehuse samt repræsentanter fra almen praksis. 

Der er dog en lang række detaljer, der endnu ikke er fastlagt. PLO vil derfor søge at påvirke den præcise udformning af sundhedsklyngerne og deres opgaver og rolle, så almen praksis og lægefagligheden bliver så stærkt repræsenteret som muligt.

PLO’s bestyrelse har haft de indledende drøftelser af, hvordan PLO bedst ser sig selv repræsenteret i den nye organisering med sundhedsklynger, og drøftelserne vil fortsætte i den kommende tid. Dette ikke mindst med henblik på dialog med KL og Danske Regioner, som vi oplever som lydhøre, da den politiske aftale i høj grad er en ramme, der skal foldes ud og konkretiseres.

Se aftalen mellem regeringen, Danske Regioner og KL her

For yderligere information kontakt
PLO’s formand 
Jørgen Skadborg 
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Husk de ekstraordinære medlemsmøder om OK22

Den nyligt indgåede overenskomstaftale (OK22) skal til urafstemning blandt PLO’s medlemmer, der har et dagydernummer. Inden da er der medlemsmøder i alle regioner, hvor man kan høre om detaljerne i aftalen. Man kan både deltage fysisk og virtuelt, men tilmelding er nødvendig. 

Urafstemningen kommer til at foregå i perioden 13. september – 20. september. 
Inden urafstemningen sættes i værk, afholdes der ekstraordinære medlemsmøder i alle fem regioner. 

Datoerne er:

  • PLO-Syddanmark: 24. august kl. 17.00-19.00 Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding (er afholdt).
  • PLO-Hovedstaden: 2. september kl. 18.00-20.00 Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV.  Tilmeldingsfrist er den 30. august 2021.
  • PLO-Sjælland:  6. september kl. 17.00-19.00 Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge. Tilmeldingsfrist er den 30. august 2021.
  • PLO-Midtjylland: 7. september kl. 17.00-19.00 Jysk Park, Loungen, Ansvej 108, 8600 Silkeborg. Tilmeldingsfrist er den 3. september 2021.
  • PLO-Nordjylland: 9. september kl. 18.30-20.30 Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg. Tilmeldingsfrist er den 6. september.

Tid, sted og tilmelding til de regionale medlemsmøder kan ses her (link ikke længere aktivt) (Bemærk, at medlemsmødet i Region Syddanmark er afholdt den 24. august).
 
Læs mere om den nye overenskomst her

For yderligere information kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Status på influenzasæson 2021/2022

PLO har, sammen med andre relevante interessenter, deltaget i møde med de centrale sundhedsmyndigheder om det gratis tilbud om influenzavaccination i sæsonen 2021/2022. Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om, hvordan influenzavaccinationerne skal foregå, men Sundhedsministeriet har oplyst, at de forventer at melde en bekendtgørelse ud om dette i allernærmeste fremtid.

PLO forventer, så snart Sundhedsministeriet har meldt en bekendtgørelse ud, at indgå aftale med RLTN om influenzavaccination, i lighed med de foregående år. PLO vil arbejde for, at almen praksis bliver prioriteret i forhold til leverancer af vacciner, af hensyn til de sårbare patientgrupper.

Vi forventer at kunne melde mere konkret ud i næste udgave af PLO'rientering.

For yderligere information kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Strejken blandt sygeplejersker bragt til ophør 

Folketinget har vedtaget et lovindgreb, der betyder, at strejken blandt kommunalt og regionalt ansatte sygeplejersker med virkning fra i morgen lørdag er bragt til ophør.

Indgrebet betyder, at strejkende sygeplejersker både i den kommunale ældrepleje og på sygehuse fra i morgen lørdag vil være tilbage på arbejde. Sygeplejersker i almen praksis har – som tidligere nævnt – ikke været omfattet af strejken.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Dorthe Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


COVID-19-vaccination: Hvem kan svare på hvad?

PLO’s sekretariat får af og til henvendelser fra læger, som er i tvivl om, hvilke instanser der kan hjælpe med patienternes corona-relaterede spørgsmål.

Hvis det drejer sig om generelle spørgsmål om vaccination og vaccinationsindsatsen, kan den nationale coronahotline (myndighedernes fælles coronahotline) kontaktes. 

Drejer det sig om lægefaglige spørgsmål, er det derimod patientens egen praktiserende læge eller lægen tilknyttet behandlingsforløbet, der kan svare på spørgsmål om symptomer og sygdom eller fx spørgsmål om, hvorvidt en patient kan tåle en bestemt vaccinetype. Her kan du tage udgangspunkt i Vidensbank til almen praksis og vaccinatører (OBS: afsnittet i notatet om gravide og ammende er forældet - de anbefales nu vaccination)  

Du kan læse mere om, hvem der kan svare på hvad, i Sundhedsstyrelsens oversigt: COVID-19 vaccination (link ikke længere aktivt).

På PLO's hjemmeside om COVID-19-vaccination finder du yderligere information

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde

PLO afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 17. august i Kolding, hvor et flertal af repræsentantskabet godkendte forhandlingsaftalen om OK22. Der er udarbejdet et kort, bestyrelsesgodkendt referat.

Referatet kan ses her (kræver medlemslogin).

For yderligere information kontakt
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Gør en forskel for dit fag i DSAM

Har du lyst til at gøre en forskel for dit fag, gøre fagligheden endnu mere skarp og arbejde på at sikre optimal kvalitet i almen praksis? Så er arbejdet i DSAM’s repræsentantskab et godt sted at starte, og du kan stille op nu. 

DSAM skal have dit valgoplæg senest den 1/9 kl. 12.00. Via linket her kan du læse mere om valget til DSAM's repræsentantskab (link ikke længere aktivt).

Hvad skal jeg gøre for at modtage en stemmeseddel? 
Da du modtager din stemmeseddel pr. mail, er det vigtigt, at dine kontaktoplysninger i DSAM’s medlemssystem er korrekte. Du kan tjekke og rette dine oplysninger på "Mit medlemskab" senest 1. september. Det er især din e-mailadresse og din medlemstype, du skal være opmærksom på. 

Selve valget foregår elektronisk i perioden 8. september kl. 6.00 til 15. september kl. 12.00. 

For yderligere information kontakt
DSAM 
Tlf. 7070 7431, dsam@dsam.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


KGE - Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse

Et nyudviklet, praksisnært og anderledes kursus for klinikker.
 
PLO-Efteruddannelse tilbyder nu: ’Blødningsforstyrrelser’, ’Komplicerede Urinvejsinfektioner’ og ’Ukomplicerede Urinvejsinfektioner’ som tre forskellige klinikkurser. 

Kurserne tager udgangspunkt i DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse – tidligere PBSGL-moduler), men er tilpasset læring i praksis på tværs af faggrupper og med fokus på organisering af arbejdet, så læringen lettere kan overføres til en klinisk hverdag.  

Som noget nyt foregår en del af kurset før og efter den faglige del. I tiden før og efter skal I selv i klinikken identificere læringspunkter og efterfølgende skal den nye viden omsættes til ændrede handlinger i praksis. 

Fælles for de emner, der foreløbig er udvalgt til klinikkurser, er, at de omhandler områder, hvor flere i klinikken er involveret i opgaveløsningen.

Læs mere om Klinik Gruppebaserede efteruddannelse her

For yderligere information kontakt
Sofie Christensen og Michelle Rommerdahl på 
Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


To nye systematiske emner er klar som SGE-forløb

'Faglig ledelse' og 'Søvnforstyrrelser' er nu klar som SGE -forløb.

Systematisk efteruddannelse som gruppebaseret efteruddannelse er et format for jer, der gerne vil tage den systematiske efteruddannelse lokalt i en gruppe. 

Det kan fx være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe. Gruppen skal bestå af minimum fem personer. Vi anbefaler, at gruppen består af 8-12 personer, da det bidrager til en god gruppedynamik, og det er svært at facilitere en gruppe på mere end 12. 

Gruppen vil få tilsendt materiale, som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne.

Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis. For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have deltaget i et facilitatorkursus. 
’Faglige ledelse’ og ’Søvnforstyrrelser’ består begge af to moduler af tre timers varighed. 

For yderligere information kontakt
Sofie Christensen og Michelle Rommerdahl
Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Invitation til deltagelse i lægedækningsundersøgelsen for 2022
En af de nærmeste dage vil din/jeres praksis modtage en invitation til deltagelse i den årlige lægedækningsundersøgelse i Region Hovedstaden. Invitationen kommer i praksis’ e-Boks. 

I undersøgelsen skal du blandt andet svare på, hvilken åbnegrænse og lukkegrænse praksis ønsker – altså ved hvilke grænser din praksis henholdsvis skal åbnes eller lukkes for tilgang. 

Undersøgelsen er bindende og giver mulighed for at fastsætte et eventuelt højere eller lavere patientantal i din praksis. Samtidig kan det angives, om praksis skal åbnes eller lukkes for tilgang. 

Bemærk, at du kan alene ændre din åbne- og lukkegrænse inden for rammerne af overenskomsten.

Lægedækningsundersøgelsen danner herudover grundlaget for en række væsentlige beslutninger i regionen. Dette er særligt: 

  • Antallet af kapaciteter i almen praksis for det kommende år
  • Geografisk placering af eventuelt nye kapaciteter
  • Om kapaciteter skal omfordeles fra et planlægningsområde/kommune til en anden, hvis en læge lukker uden salg

Din besvarelse har derfor både betydning for din egen praksis og for områdets læger. Er der blandt lægerne i et område ønske om mange ekstra patienter, vurderes behovet for nye kapaciteter som mindre. Ligeledes vil det få indflydelse på, om der skal tildeles en kapacitet i et planlægningsområde/kommune, hvis en læge lukker uden salg. Omvendt vil der kunne udløses nye kapaciteter eller genopslås en kapacitet, når en læge lukker uden salg, hvis læger i et område ønsker færre patienter pr. kapacitet. 

Det er derfor vigtigt, at din praksis svarer så præcist som muligt på undersøgelsen, og at I drøfter undersøgelsen internt, inden I svarer. Der skal kun svares én gang pr. praksis. 

Læs evt. mere om åbnegrænser og lukkegrænser på dette link.

Ny serie: Spot på lokalaftaler i Region Hovedstaden
PLO-Hovedstaden vil i den kommende tid skærpe opmærksomheden om vores lokalaftaler i Region Hovedstaden. Hver måned vil du derfor kunne læse en kort beskrivelse af en lokalaftale under punktet "Spot på" i de regionale nyheder fra PLO-Hovedstaden.

Spot på kommunikation med kommunale akutfunktioner
Kommunikationsydelsen 4469 til kr. 159,50 (pr. 1. april 2021). 

Aftalen (Samarbejdsaftalen om kommunale akutfunktioner) og den deraf følgende honoreringsaftale har til formål at styrke kvalitet og tilgængelighed ved kommunikation mellem de kommunale akutfunktioner og de praktiserende læger i Region Hovedstaden.

Målgruppen for aftalen er gruppe 1-sikrede borgere med bopæl i Region Hovedstaden.

Der gives et særligt honorar for kommunikationen mellem den praktiserende læge og de kommunale akutfunktioner. 

Ydelsen dækker kommunikation på hverdage mellem kl. 8 og 16, og der honoreres med en kommunikationsydelse 4469. Kommunikationen kan være telefonisk eller som en korrespondance. 

Honoreringen forudsætter, at der er tale om en lægefaglig vurdering, delegation, behandling eller opfølgning.

Honoreringen omfatter også den medgåede tid til journalopslag, epikrise læsning, dokumentation, udfærdigelse af skriftlig korrespondance, henvisning samt opslag og tilretning i FMK. 

Honoreringen kan ske flere gange samme dag om samme problemstilling. Det er intentionen, at kommunikationsydelsen afregnes 1-3 gange pr. forløb. Et forløb kan have en varighed fra nogle timer til flere dage.
 
Se samarbejdsaftale, honoreringsaftale og vejledning her.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet