Gå til indhold

PLO'rientering 15/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Almen praksis får central rolle i vintersæsonens vaccinationer

2. september 2022


Almen praksis får central rolle i vintersæsonens vaccinationer

Som alle medlemmer blev informeret om på mail den 25. august, har PLO og RLTN indgået en national rammeaftale om vaccination i almen praksis mod COVID-19, influenza og pneumokokker (link ikke længere aktivt).

Den nye aftale betyder, at almen praksis kan indgå i den organiserede og gratis vaccinationsindsats mod COVID-19, influenza og pneumokokker til en række målgrupper sammen med regionernes egne vaccinationscentre suppleret med private aktører. Det vil være frivilligt for den enkelte praktiserende læge at tilmelde sig vaccinationsindsatsen.

I alle fem regioner vil PLO’s medlemmer via mail blive orienteret om, hvordan rammeaftalen lokalt bliver tiltrådt, og hvilke praktiske forhold der helt præcist kommer til at gælde. Det generelle billede er, at aftalen med enkelte nuancer vil blive tiltrådt i alle fem regioner, men der er mange detaljer, der skal på plads, og det kommer desværre til at tage nogen tid, før de præcise rammer for vaccinationsindsatsen kan udmeldes.

Det er en god nyhed, at almen praksis kommer til at spille en central rolle på vaccinationsområdet i alle fem regioner, når det gælder det gratis tilbud om vaccination. Jeg er sikker på, at vi i kraft af vores erfaring, faglighed og geografiske spredning kommer til at levere et trygt og nært vaccinationstilbud, som rigtig mange patienter i målgruppen vil gøre brug af.

Med aftalen imødekommes et mangeårigt ønske fra PLO om at komme væk fra det eksisterende system, hvor vi selv skulle indkøbe vacciner til det gratis vaccinationstilbud i et til tider nærmest uregerligt marked og med risiko for enten at bestille for få vacciner eller at ”brænde inde” med overskydende vacciner. I stedet vil en læge, der gerne vil bidrage til vaccination af målgrupperne for det gratis tilbud, få vaccinerne leveret gratis fra regionen via sygehusapotekerne, som vi oplevede det med COVID-19-vaccination tidligere.

Du kan læse mere om de præcise rammer og vilkår i den nationale rammeaftale her.

Vi vil samle information om status på tiltrædelse af den nationale rammeaftale i alle fem regioner, herunder praktiske oplysninger, på denne side, der løbende vil blive opdateret (link ikke længere aktivt).

Nedenfor er desuden en nyhed om nyeste udmelding fra Sundhedsstyrelsen ved det netop afsluttede pressemøde.

Endelig er det værd at nævne, at Sundhedsministeriet er i færd med at afklare mulighed, rammer og vilkår for at tilbyde vaccination mod de tre omfattede sygdomme mod betaling til personer, som ikke er omfattet af det gratis vaccinationstilbud, herunder bl.a. indkøb af vacciner. Dette er vigtigt, da der er klinikker, som også tidligere har bistået patienter med dette.

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand Jørgen Skadborg, jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyeste information om Covid-19-vaccination

PLO har tidligere informeret om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for COVID-19-vaccination i såvel sommeren som efteråret.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan ses her.

I forlængelse heraf kan oplyses følgende:

Vacciner
Der bruges nye variantopdaterede mRNA-vacciner (Pfizer og Moderna), som den 1. september blev godkendt i EMA, og ikke de vacciner, som tidligere er anvendt, herunder i sommerindsatsen. De variantopdaterede mRNA-vacciner vurderes at være bedre dækkende, men med samme bivirkningsprofil som de tidligere vacciner.

Målgrupper
Som tidligere meldt ud af Sundhedsstyrelsen i juni 2022 er der disse målgrupper:

 • Personer på 50 år og derover.
 • Særligt sårbare (under 50 år) – nærmere retningslinjer på vej fra styrelsen, men vil forventeligt ligne målgruppen for gratis influenzavaccination.
 • Gravide.
 • Sundhedspersonale mv., dog kun sundhedspersonale der yder direkte pleje og behandling af patienter, da formålet er at beskytte de særligt sårbare patienter mod smitte og ikke at hindre sundhedspersonen mod smitte eller sygdom.

Tid for vaccination
Perioden fra den 15. september til den 1. oktober 2022 er til beboere på plejecentre m.v. Ved restdoser kan sundhedspersoner på plejecentre mv. vaccineres, men ellers ikke, på grund af vaccineforsyning. Vacciner.dk åbner for tidsbestilling medio september, da de øvrige målgrupper, udover beboere på plejecentre mv., tidligst kan vaccineres fra 1. oktober 2022, jf. nedenfor.

Tidsbestilling for vaccination
Der kan vaccineres i almen praksis, ved andre private aktører samt på regionale vaccinationscentre.

I almen praksis kan målgrupperne for gratis vaccination vaccineres eller ”henvises” til vaccination via oprettelse af forløb i DDV (ligesom i sommerindsatsen).

Ved tidsbestilling på regionale vaccinationscentre benyttes vacciner.dk. Dette kræver indkaldelse (personer på 50 år og derover modtager via E-boks/post), oprettet forløb (særligt sårbare under 50 år og gravide), og tro-og-love-erklæring fra sundhedspersoner. Vacciner.dk åbner først for tidsbestilling medio september, da målgruppen tidligst kan vaccineres fra 1. oktober 2022.

Yderligere information
Følg løbende med på PLO's site om sæsonvaccination 2022/23.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Kighostevaccination til gravide – faglige anbefalinger ændret

Sundhedsstyrelsen har ændret sine retningslinjer vedrørende vaccinationstidspunkt.

PLO og RLTN har indgået aftale om kighostevaccination til gravide. Denne er fornyet flere gange. Den nuværende aftale udløber ved udgangen af 2022.

Sundhedsstyrelsen har, siden PLO og RLTN indgik aftalen, ændret sine retningslinjer i forhold til vaccinationstidspunkt. Således anbefaler styrelsen nu, at den gravide tilbydes én kighostevaccination i forbindelse med 2. (ca. uge 25) eller 3. (ca. uge 32) graviditetsundersøgelse hos praktiserende læge.

PLO og RLTN har derfor aftalt, at ydelse 8803 kan benyttes i forbindelse med såvel 2. som 3. graviditetsundersøgelse. Regionerne er tilsvarende informeret herom.

Se aftalen om kighostevaccination her.
Se styrelsens anbefalinger her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Ny mulighed for at få visse patienttyper vurderet hos praktiserende speciallæge inden for 30 dage

For at understøtte samarbejdet om patienten er der pr. 1. oktober 2022 indført en nyskabelse i de praktiserende speciallægers overenskomst, så almen praksis kan få visse patienttyper vurderet hos en praktiserende speciallæge inden for 30 dage.

Det drejer sig om de patientkategorier, der fremgår af denne liste.

Grunden til, at det kun er patienttyperne på listen, der kan henvises, er dels, at det skal være realistisk, at speciallægen efter kun én enkeltstående konsultation kan give en relevant anbefaling om det videre forløb, dels at der jo kun er et begrænset antal speciallæger og dermed begrænset kapacitet.

Ambitionen er at udvide patientgrupperne, som kan henvises, i takt med, at der forhåbentlig kommer flere praktiserende speciallæger i de kommende år.

Når speciallægen har set patienten til den enkeltstående konsultation, sender han/hun en korrespondancemeddelelse til patientens egen læge med resultatet af den ønskede undersøgelse/vurdering og anbefaling om patientens videre forløb. Formålet er, at egen læge hurtigere kan komme videre med patienten og iværksætte den rette behandling.

Sådan bruges den nye mulighed:

 • Tjek at patienten falder inden for de kategorier, der fremgår af listen.
 • Kryds af i den nye henvisningstype ”Enkeltstående konsultation”.
 • Send henvisningen direkte til den speciallæge, du ønsker patienten henvist, til via henvisningshotellet DNHF.
 • Informér patienten om, at vedkommende ses af speciallægen én gang, og at det er til brug for din afklaring/planlægning af det videre forløb.
 • Speciallægen indkalder patienten, som ses til konsultation inden for 30 dage.
 • Tilbagemeldingen til dig sker via en såkaldt korrespondancemeddelelse i dit Lægepraksis-system.

Der arbejdes på en elektronisk visning af de enkelte specialers patientgrupper, så det bliver lettere at tjekke, om patienten er inden for målgruppen for enkeltstående konsultation. Indtil dette er løst, kan du printe oversigten over patientgrupper her og hænge den på opslagstavlen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Tryghedskassen udfases

DSAM har sammen med DSPaM (Dansk Selskab for Palliativ Medicin) og DMCG-PAL (Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats) anbefalet, at Tryghedskassen udfases. Dette er allerede ved at blive effektueret, og der produceres nu ikke flere kasser, oplyser DSAM.

DSAM skriver på sin hjemmeside, at Tryghedskassen har været medvirkende til et stort løft i den basale palliative indsats i primærsektoren, men at den af forskellige grunde nu har udspillet sin rolle. DSAM understreger, at subkutan behandling fortsat er den rigtige behandling af patienter, som ikke kan tage medicin peroralt på grund af alvorlig sygdom, eller fordi de er i terminal fase.

Læs mere på DSAM's hjemmeside.

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Har du lyst til at være med til at forme fremtiden for de praktiserende læger?
Til november er der valg til PLO's repræsentantskab for perioden 2023-2024, og vi har brug for nye kræfter i PLO´s politiske arbejde. Det, der kræves, er, at du har et engagement i forhold til dine egne og dine kollegers arbejdsvilkår og gerne vil påvirke fremtiden for PLO regionalt og nationalt.

I Hovedstaden skal der vælges 14 repræsentanter til PLO's repræsentantskab og den regionale bestyrelse - PLO-Hovedstaden. Som tillidsvalgt i PLO er du med til at forme de vilkår, vi arbejder under (fx overenskomsten og lokalaftaler), og du er med til at repræsentere almen praksis i samarbejdet med regionen og regionens kommuner.

Et af de helt store temaer i de kommende år bliver at få et godt og konstruktivt samarbejde i de nye sundhedsklynger. PLO-Hovedstaden har to repræsentanter i hver klynge, og her bliver det muligt at komme helt tæt på de beslutninger, der træffes, og sikre den alment praktiserende læges stemme i samarbejdet om de fælles patienter i hospitalernes optageområde.

Som tillidsvalgt skal du deltage i ca. syv årlige regionale bestyrelsesmøder, et årligt internatmøde samt to årlige repræsentantskabsmøder (weekendmøde). Omfanget af andre aktiviteter kan man i stor grad selv påvirke. Honorarer følger reglerne vedtaget i PLO.

Jeg vil opfordre alle, der har lyst, til at stille op til valget!

Jeg hører meget gerne fra dig, hvis du overvejer, om du vil stille op, eller hvis du har spørgsmål til arbejdet, arbejdsindsatsen, honoraret mv. som repræsentant. Du er også meget velkommen til at kontakte et af vores andre bestyrelsesmedlemmer i PLO-Hovedstaden. Du kan finde kontaktinfo her.

Du kan melde dit kandidatur til PLO-Hovedstadens sekretariat senest den 14. november 2022 kl. 12.00 pr. e-mail til plo-h@dadl.dk. Der vil også være mulighed for at lave et kort valgoplæg, hvor du kan fortælle om dig selv.

Der holdes medlemsmøde den 7. november 2022, hvor alle opstillede kandidater får mulighed for at præsentere sig.
Læs mere her.

Mvh
Peder Reistad
Formand for PLO-Hovedstaden

Husk at besvare lægedækningsundersøgelsen for 2023
Lægedækningsundersøgelsen for 2023 er sendt fra Region Hovedstaden til praksis’ e-Boks.

Husk at tale med dine kollegaer i din praksis, før du besvarer undersøgelsen, da svaret om praksis’ åbne- og lukkegrænser er bindende for praksis.

Der skal kun indsendes ét svar pr. praksis.

Er du i tvivl om, hvad ændrede åbne- og lukkegrænser betyder for din praksis, så se denne video fra Region Hovedstaden (link ikke længere aktivt).

Vi opfordrer alle til at svare på undersøgelsen.

Spot på lokalaftale om HbA1c-måling – ydelse 7403
Der er tre vigtige ting at huske ved ydelsen 7403 - HbA1c-måling:

 • Patienten skal være på kronikerydelsen med diagnosen diabetes mellitus.
 • Der skal være seks uger mellem hver måling, og her tæller en Hb1Ac-målinger på hospitalet med.
 • Hb1Ac-målingen kan ikke tages sammen med ydelsen 2101 - blodtagning fra blodkar pr. forsendelse.

Du finder selve lokalaftalen her.

Manglende døgndækning af det psykiatriske akutberedskab
Region Hovedstaden har meddelt, at det psykiatriske akutberedskab ikke bliver døgndækkende fra den 1. september 2022, som ellers annonceret. PLO-Hovedstaden har endnu ikke modtaget en dato for, hvornår ordningen vil være i drift, men regionen arbejder på en løsning.

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Sjælland

Stil op til valget i november - PLO-Sjælland har brug for input fra alle dele af regionen
Arbejdet som praktiserende læge kan være fantastisk, men efter COVID-pandemien er der stadig store udfordringer med lægemangel, udbrændthed og administrativt pseudoarbejde, og det påvirker vores arbejdsglæde, trivsel og kollegialitet.

Jeg har som formand for PLO Sjælland gennem de sidste tre år oplevet, at det fagpolitiske arbejde kan føre til konkrete resultater fx i forhold til lægevagt og COVID-pandemien.

Nu får vi mulighed for i sundhedsklyngerne at arbejde for de praktiserende lægers interesser - og på både den nationale og regionale PLO-dagsorden står behovet for trivsel og et ordentligt lægeliv højt.

PLO-Sjællands bestyrelse har brug for arbejdskraft, så det bliver en overkommelig opgave at varetage kollegernes interesser sideløbende med det travle daglige arbejde i praksis. Og jo flere områder, såvel lægedækningstruede områder som overskudsområder (hvis de findes), der er repræsenteret i bestyrelsen, jo lettere kan vi sætte fokus på konkrete udfordringer.

Jeg håber, at alle kolleger - uanset om du er nynedsat eller erfaren, om du er glødende politisk interesseret eller helt lavpraktisk "det skal bare fungere"- typen - vil overveje, om dette er året, hvor de ser sig i stand til at bidrage til PLO’s arbejde i Region Sjælland.

Der skal vælges seks repræsentanter og seks suppleanter for en 2-årig periode, og alle 12 vil indgå i den arbejdende bestyrelse, så meld dig til at få direkte indflydelse på, hvordan vi bedst arbejder for at sikre de praktiserende læger det bedst mulige arbejdsliv.

Du kan melde dit kandidatur på plo-sjaelland@dadl.dk frem til den 11. november kl. 12.00. Selve valget foregår elektronisk i perioden 28. november til 12. december 2020 kl. 12.00.

Husk, at der er festligt trivselsorienteret medlemsmøde med indlagt valgmøde på Sørup Herregård den 4.november.

Du er meget velkommen til at kontakte formandskabet eller sekretariatet for mere information om arbejdets konkrete indhold og dets tidsmæssige omfang. Du kan også læse mere her.

Mvh
Camilla Høegh-Guldberg
Formand PLO-Sjælland

PLO-Sjælland inviterer til medlemsmøde fredag d. 4. november
Efterårets medlemsmøde afholdes fredag den 4. november på Sørup Herregård. Medlemsmødet vil være en kombination af valgmøde (der er valg til PLO-Sjælland og PLO’s repræsentantskab), gruppedrøftelse og de mere velkendte dagsordenspunkter.

Efter mødet inviterer PLO-Sjælland til middag og efterfølgende kollegial netværksdannelse.

Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig mødet via link i særskilt mail, som er udsendt til din medlemsmail. Vi glæder os til at se dig og et fysisk fremmøde som i de gode gamle dage.

Har du spørgsmål til arrangementet, så skriv til: plo-sjaelland@dadl.dk.

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Syddanmark

”Fra første dag vil du få indflydelse og være med i beslutningerne”
Valg til PLO-Syddanmark og PLO´s repræsentantskab: Der afholdes valg til efteråret, og jeg vil godt allerede nu opfordre jer til at overveje opstilling til dette.

Som repræsentant har du mulighed for direkte indflydelse på udviklingen af sundhedsvæsenet i dit område, da vi bemander de fire sundhedsklynger med PLO-repræsentanter.

Repræsentanterne i PLO-Syddanmark udgør et velfungerende hold, der giver hinanden politisk sparring og løbende drøfter sundhedspolitiske emner. Efter drøftelsen lægges de store linjer i fællesskab.

Fra første dag vil du få indflydelse og være med i beslutningerne.

Yderligere information om valgprocedure, og hvad arbejdet som PLO-repræsentant og medlem af PLO-R indebærer, kan du se her.

Mvh
Birgitte Ries Møller
Formand PLO-Syddanmark

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Midtjylland

”Gør det for din egen skyld, gør det for dine kollegers skyld og gør det for almen praksis’ skyld”
SÅ ER DET NU - Valg til PLO-Midtjylland og PLO’s repræsentantskab. I år er tiden kommet til, at netop DU stiller op til valget i PLO!

PLO har brug for netop DIG og DIN erfaring som praktiserende læge.

Du behøver nemlig ikke at komme med andet - du skal bare af hjertet være praktiserende læge! Er du det, så har du alle de nødvendige kvalifikationer til at kunne bestride et bijob som PLO-medlem i repræsentantskabet for PLO-Midtjylland.

Selv om flere af os stiller op igen og har prøvet dette med fagpolitik i nogen tid, så har vi brug for ny erfaring, nye holdninger og et frisk pust ind i organisationen fra nye kandidater som netop DIG til valget.

Gør det for din egen skyld, gør det for dine kollegers skyld og gør det for almen praksis’ skyld.

Kom med og få indflydelse - vær med til at ændre almen praksis til noget endnu bedre!

Valget afholdes i perioden 28. november - 12. december 2022.

Du kan finde yderligere information om valgprocedure, valgkredse, frist for opstilling mm. HER.

Mvh
Henrik Idriss Kise
Formand, PLO-Midtjylland

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Nordjylland

”Mere end på noget tidspunkt er det vigtigt, at vi får nye medlemmer ind i det politiske arbejde”
Valg til PLO-Nordjylland og PLO´s repræsentantskab – en opfordring fra formand Charlotte Lønskov Jensen.

Kære kollega: Til november er der igen valg til PLO´s repræsentantskab og PLO-R.

Vi skal i det nordjyske igen vælge fire repræsentanter og fire suppleanter, der skal repræsentere de nordjyske praktiserende læger. Både med et aftryk i det lokale sundhedssamarbejde og også nationalt, så vi får eksempelvis nordjyske mærkesager med i den næste overenskomst.

Det er her, du får indflydelse på dit fremtidige arbejdsliv. Her, kursen sættes for fremtidens almen praksis.

Mere end på noget tidspunkt er det vigtigt, at vi får nye medlemmer ind i det politiske arbejde.

Der er overalt stor respekt for vores engagement og arbejde. Der bliver lyttet til vores stemme, og vi bliver taget med på råd.

Med den nye samarbejdsstruktur mellem region, kommuner og PLO får vi nu deltagelse i fire lokalt forankrede organisatoriske klynger. Vi har mulighed for at sætte retning og for at sikre et stærkt aftryk på sundhedspolitikken. Med de rette folk på alle positioner kan vi stå stærkt i det nordjyske.

Jeg ved, at der er mange ildsjæle i det nordjyske, som har stærke holdninger til deres arbejdsliv og deres rolle i det samlede sundhedsvæsen. Det er nu, du skal blive aktiv i det politiske. Vi har brug for nye kræfter og meget gerne yngre kræfter, så vi kan repræsentere alle lægerne i Nordjylland.

Vi mødes en gang hver måned til fællesspisning og møde til kl. 21.30 – vores møder er præget af gode, spændende drøftelser og en uformel stemning. Derudover kan der være forskelligt udvalgsarbejde, typisk et par gange hver måned af 2-3 timers varighed. Jo flere, vi er, jo færre udvalg at deltage i.

Du vil ikke stå alene i dit hverv. Som nyt medlem af PLO-Nordjylland vil du blive godt indført i det politiske arbejde, godt honoreret, og du vil altid kunne trække på bistand fra vores dygtige sekretariat.

Du kan læse mere om valget, finde praktiske oplysninger om opstilling og valgprocedure og finde yderligere informationer om arbejdet som repræsentant og medlem af PLO-R her.

Mvh
Charlotte Lønskov Jensen
Formand, PLO-Nordjylland

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering