Gå til indhold

PLO'rientering 15/2023

Nyhed PLO

PLO går i luften med ny rekrutteringskampagne, og du kan læse om økonomien i almen praksis 2023, om at almen praksis ingen rolle har i vaccinationssæsonen, om fakturering af digitale attester, at du kan se webinar om Ydelsesoverblik, om e-mailkonsultationer og vedhæftede billeder/filer, om kursus for nye medarbejder, om DSAM's årsmøde og at der er en vejledning om den ældre skrøbelige patient på vej. Endelig er der nyt fra PLO-Hovedstaden.

Ung med langt lyst hår taler med patient i lægeklinik i konsultation
INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: PLO går i luften med ny rekrutteringskampagne
 • Prognose for økonomien i almen praksis 2023
 • Vaccinationssæson 2023/24 – almen praksis har ingen rolle, heller ikke med vurdering/henvisning af kronikere m.v. 
 • Nu bliver det lettere at fakturere de digitale attester
 • Se eller gense webinar om Ydelsesoverblik
 • E-mailkonsultationer og vedhæftede billeder/filer
 • Har du en ny medarbejder, der skal introduceres til almen praksis?
 • MRSA skal fremover anmeldes elektronisk
 • Husk DSAM's årsmøde 2023
 • DSAM udsender vejledning om den ældre skrøbelige patient
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Nyt fra bestyrelsen: PLO går i luften med ny rekrutteringskampagne

I dag lancerer vi i PLO vores nye rekrutteringskampagne, 'Tæt på mennesket,' som er udviklet med det formål at oplyse og vække interesse for almen medicin og fortælle om hverdagen som uddannelseslæge og den spændende mulighed for at blive praktiserende læge.

Folketinget har fastlagt, at vi senest i 2035 skal være 5.000 praktiserende læger – ca. 1.500 flere end i dag. Det er en målsætning, vi i PLO bakker op om, og PLO har længe været engageret i at finde løsninger og tage initiativer for at opfylde målet.

Kampagnen står ikke alene, men understøtter PLO’s andre indsatser, der skal sikre fast læge til alle nu og i fremtiden.

Lad os give jer en kort oversigt over kampagnen:

 • Kampagnen vil strække sig over de næste par år. Det giver os tid til at nå ud til vores målgrupper og gøre en reel forskel.
 • Vores primære målgruppe er medicinstuderende, intro- og KBU-læger, som vi ønsker at inspirere til at vælge almen medicin som deres speciale.
 • Kampagnen er udviklet på grundlag af analyser foretaget blandt medicinstuderende, nyuddannede læger og uddannelseslæger.
 • Kampagnen vil bestå af onlineannoncering, korte videoer med unge læger og SoMe-indsatser på især Facebook og Instagram.
 • Almenmediciner.dk kan medicinstuderende og nye læger finde information om det almenmedicinske speciale, uddannelsesforløb, stillinger og muligheder for sparring. Her er fx information om PLO's kaffemøde-mentorordning, hvor medicinstuderende og uddannelseslæger kan mødes med en praktiserende læge -  en ordning, du i øvrigt meget gerne må melde dig som mentor i. Siden flager også for muligheden for at søge uddannelsesstilling, der hvor lægemanglen er størst i landet.
 • Senere på året oprettes et ambassadørkorps af uddannelseslæger, der deler indhold fra deres hverdag. Vi har ledige pladser i korpset, der honoreres for deres indsats. Kender du en uddannelseslæge eller evt. en medicinstuderende, som vil hjælpe til med at være ambassadør, så skriv meget gerne til plo@dadl.dk - også hvis du har spørgsmål om, hvad det går ud på.

Vi tror på, at denne kampagne kan bidrage til at komme tættere på målet om flere praktiserende læger, og vi håber, at I vil dele kampagnen, hvor I kan.

I det hele taget har vi brug for jeres støtte og engagement undervejs, bl.a. til at opmuntre medicinstuderende og læger til at udforske mulighederne inden for almen medicin. Ingen er lige så gode til at fortælle om de mange kvaliteter ved hverdagen i almen praksis som vi praktiserende læger!

Jørgen Skadborg,
formand for PLO,
jsk.plobest@dadl.dk

Lise Høyer,
medlem af PLO's bestyrelse og Trivselsudvalg
lih.plobest@dadl.dk

Prognose for økonomien i almen praksis 2023

På baggrund af aktiviteten de første syv måneder i almen praksis har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for aktiviteten i hele 2023. Den er steget betydeligt i forhold til sidste år, og fortsætter det nuværende aktivitetsniveau, kan der forventes en rammeoverskridelse på 1,1 %. 

Det skal understreges, at der kun er tale om en prognose, og at det endelige aktivitetsniveau derfor kan blive både højere og lavere end det estimerede. Prognosen vil derfor blive opdateret løbende resten af året, og PLO’s medlemmer vil løbende blive holdt tæt orienteret. 

Ved overskridelser udover 0,6 % af rammen vil der skulle ske en nedjustering i reguleringen af honorarerne det efterfølgende år. 

Rammen kan i helt særlige tilfælde dog udvides efter aftale mellem parterne, hvis der eksempelvis er ekstraordinær sygelighed og større strukturelle ændringer eller ændringer som følge af lovgivning. 

I PLO tager vi sagen meget alvorligt og vil derfor drøfte med Danske Regioner, om vi i tilfælde af en overskridelse skal udvide rammen eller tilpasse aktiviteten i almen praksis.

For yderligere oplysninger: 
Specialkonsulent Mads Nørgaard-Madsen
Telefon: 3544 8451, mnm.plo@dadl.dk

Vaccinationssæson 2023/24 – almen praksis har ingen rolle, heller ikke med vurdering/henvisning af kronikere m.v. 

I PLO’rientering udsendt den 10. august var der en nyhed om, at praktiserende læger i den kommende sæson ikke får nogen rolle i forbindelse med vederlagsfri vaccination af ældre og særlige målgrupper mod influenza og COVID-19.

Dette har foranlediget spørgsmål fra en række medlemmer om, hvorvidt almen praksis skal lave vurdering/henvisning via forløb i DDV af særlige målgrupper med henblik på vaccination ved vaccinationscentre eller andre aktører.

Sundhedsstyrelsen har netop meldt ud, at kronikere m.v. skal udfylde en tro- og loveerklæring i forbindelse med tidsbestilling til vaccination. Det betyder også, at praktiserende læger ikke skal vurdere/henvise kronikere, gravide m.v. til vaccination. Patienter, som kontakter almen praksis i relation til sæsonvaccination, skal henvises til at bestille tid til vaccination på www.vacciner.dk, eller kontakte regionerne på følgende numre:

 1. Region Hovedstaden: Telefon: 38 64 99 00
 2. Region Sjælland: Telefon 70 20 42 33
 3. Region Syddanmark: Telefon 99 44 07 17 (tast 1)
 4. Region Midtjylland: Telefon 70 23 24 15
 5. Region Nordjylland: Telefon 97 64 84 63

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Dorthe Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Nu bliver det lettere at fakturere de digitale attester

Dit lægesystem kan nu hjælpe med korrekt udfyldelse af fakturaer på de digitale attester. Lægesystemet henter automatisk information om modtager af fakturaen og ordrenummer fra den digitale attest, og indsætter dem i fakturaen.

Dette kan kun ske, hvis du fakturerer via dit lægesystem. Hvis du bruger et eksternt system til at udarbejde fakturaer, skal informationerne fortsat indtastes manuelt.

Løsningen fungerer i dag for de digitale forsikringsattester, værgemålsattester, attester vedrørende barselsdagpenge og senest også LÆ-attesterne.

I løbet af september digitaliseres arbejdsskadeattesterne, og brug af den automatiske faktureringsløsning via jeres lægesystem vil her hjælpe jer med at få fakturaen stilet til rette modtager og med de nødvendige informationer, så udbetalingen til jer kan ske hurtigst muligt.

For yderligere oplysninger:
Lægesystemleverandørerne kan hjælpe med vejledning og support ift. automatisk fakturering af attesterne.
MedCom kontaktes, hvis du har spørgsmål til de digitale attester. 
Telefon: 6543 2030, medcom@medcom.dk

Se eller gense webinar om Ydelsesoverblik 

16. august holdt PLO fyraftenswebinar om Ydelsesoverblik – det nye værktøj, der hjælper lægen at skærpe overblikket og populationsomsorgen, og som kan bidrage til klinikkens udvikling i dagligdagen.

Webinaret blev optaget og kan nu ses af medlemmer her på læger.dk (kræver medlemslogin) 

For yderligere oplysninger:
Konsulent Lærke Steenberg Smith
Telefon: 3544 8455, lss.plo@DADL.dk

E-mailkonsultationer og vedhæftede billeder/filer

Flere medlemmer har rettet henvendelse til sekretariatet, da de oplever, at patienter er begyndt at vedhæfte billeder til en e-konsultation. Deres spørgsmål går på, hvordan de skal forholde sig – om de har pligt til at modtage sådanne vedhæftninger.

For en del læger er det ikke nyt at modtage vedhæftninger til en e-konsultation. Et vedhæftet billede kan være en fordel for lægen, andre gange gør det en e-konsultation mere kompleks. På nationalt plan er der ikke indgået aftale om, at lægerne har pligt til at modtage vedhæftninger.

Spørgsmålet har derfor været drøftet i PLO’s Digitaliseringsudvalg. Her er der enighed om, at det skal være en mulighed for klinikken at ændre på den default-indstilling i lægepraksissystemet (LPS), der viser, at klinikken modtager vedhæftninger. I visse LPS findes en knap, som kan aktiveres. I andre LPS er det nødvendigt at kontakte supporten for at få deres hjælp til at slukke.

Om e-konsultation (0105) mellem lægen og patienter/kommunalt plejepersonale gælder, at de ”omfatter enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter om konkrete helbredsmæssige problemstillinger hos en patient, som ikke kræver svar på supplerende spørgsmål fra lægens side.”, jf. § 101, stk.3. Det gælder uanset, om der er vedhæftet billeder eller andre filer eller links, idet det afgørende vil være, om forespørgslen er enkel og konkret og ikke forudsætter supplerende spørgsmål.

Der kan tænkes at være e-konsultationer med vedhæftede billeder eller andre filer, som falder inden for beskrivelsen af ydelse 0105, da billeder m.v. af og til kan medvirke til at gøre forespørgslen enkel og konkret, og dermed erstatte en (længere) beskrivelse. Andre vil som sagt have et omfang, som ligger udover ydelsesbeskrivelsen for 0105, da der ikke kan siges at være tale om en enkel og konkret forespørgsel, som ikke forudsætter supplerende spørgsmål.

Lægen kan i så fald svare patienten, at den sundhedsfaglige problemstilling nødvendiggør en konsultation mellem læge og patient. Det kan være konsultation i klinikken eller i form af videokonsultation, såfremt det konkret er muligt. 

Patienter, som ønsker at bruge e-mailkonsultation og vedhæfter billeder, må forventes i høj grad at være i målgruppen for brug af video, så overvej at tilbyde det.

E-mailkonsultationer med eller uden billeder/filer vil i øvrigt indgå i de kommende overenskomstforhandlinger mellem PLO og RLTN, som indledes 1. april 2024.

Medlemmerne i Region Syddanmark gøres opmærksom på, at der længe har været en lokalaftale om ekstra honorering af e-konsultation med vedhæftede billeder (ydelsesnummer 4437).

For yderligere oplysninger:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Har du en ny medarbejder, der skal introduceres til almen praksis?

De sidste tre år har PLO-Efteruddannelse udbudt kurser for nyansatte i almen praksis, og tilbagemeldingerne fra både klinikker og deltagere er rigtigt gode.

Kurset består af 2 moduler, som hver varer en dag med et stykke tid imellem. På den måde kan deltagerne arbejde med de tilegnede færdigheder og samle spørgsmål til næste modul.

Kurset kommer bredt rundt om alle de problemstillinger, man møder som ny i almen praksis: Fx kerneopgaver, samarbejdspartnere, ansvar og tavshedspligt, visitation, journalskrivning, medicinhåndtering, konsultationsprocessen og samarbejde. 

Det næste kursus er i Aarhus 26. oktober og 23. november, og der er ledige pladser.

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse 
Telefon: 35448416, kurser.plo@dadl.dk 

MRSA skal fremover anmeldes elektronisk

Den 1. september ændrede Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed metoden for indberetning af MRSA-tilfælde.

Den hidtil anvendte papir-blanket er erstattet af et elektronisk skema i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2. Desuden er indført automatisk advisering af læger, der har rekvireret en prøve, der skal medføre anmeldelse, og det elektroniske skema er blevet udstyret med en webservice, der giver lægerne direkte adgang til laboratorie-oplysningerne i selve skemaet.

Skæringsdatoen den 1. september betyder, at prøver taget før denne dato skal anmeldes på papir som hidtil. 

Læs mere om ændringen, som er beskrevet her i EPINYT

For yderligere oplysninger:
Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut 
Telefon: 3268 3764 eller 3268 9217, epiMRSA@ssi.dk 

HUSK DSAM’s årsmøde 2023

DSAM’s årsmøde 2023 nærmer sig, og der er nu mindre end en måned til sidste frist for at tilmelde sig den begivenhedsrige dag. Årsmødet finder sted fredag den 6. oktober på Comwell Kolding.

Foruden et spændende fagligt program spækket med relevante debatter og inspirerende taler vil der være rig mulighed for at få snakket med dine kolleger fra resten af landet over en hyggelig festmiddag.

Årets overordnede tema er diversitet og kontinuitet i almen praksis. Men den klassiske struktur med små klinikker tæt på borgerne udfordres af lægemangel og stråmandsklinikker, hvilket i sidste ende kan gå ud over patientsikkerheden. Kom og giv din mening tilkende.

Herudover er der også mulighed for, at du kan være med til at præge fremtidens organisering af sundhedsområdet. Læge Mogens Vestergaard sidder som ene praktiserende læge med i regeringens Sundhedsstrukturkommission, der arbejder med organiseringen af fremtidens sundhedsvæsen. Han inviterer til samtalesalon under årsmødet, hvor du kan komme med dine ideer og input til fremtidens sundhedsvæsen.

Læs mere om årsmødet og tilmeld dig senest den 19. september

For yderligere oplysninger:
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Telefon: 7070 7431, dsam@dsam.dk

DSAM udsender vejledning om den ældre skrøbelige patient

DSAM udgiver ’Den ældre skrøbelige patient’ i september. Vejledningen er en forkortet og revideret udgave af Den ældre patient fra 2012. Der er fokus på skrøbelighed, som er et begreb, der vinder indpas i mange medicinske specialer.

Alle landets praktiserende læger modtager vejledningen sammen med redskabsarket ’Sundhedstjek til borgere på bosteder’ (som udkom i efteråret 2022) med almindelig post i løbet af uge 37. 

Sidder du i en praksis, hvor I ikke har modtaget vejledningen den 20. september, så skriv til dsam@dsam.dk, og vi sender en ny vejledning af sted.

For yderligere oplysninger:
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Telefon: 7070 7431, dsam@dsam.dk

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Medlemsmøde den 6. november 2023

PLO-Hovedstaden afholder medlemsmøde mandag den 6. november 2023 kl. 17-19.30 på Comwell Hotel Holte. På mødet vil medlemmerne få mulighed for at drøfte PLO’s oplæg til forhandlingerne om Aftale25 med PLO's formand Jørgen Skadborg. 

Der er middag efter mødet, som vi håber, du har lyst til at deltage i. Husk at angive, om du deltager i middagen, samt om du har særlige kosthensyn. 

Du kan allerede nu tilmelde dig her senest 3. november.


Obligatorisk kursus for nynedsatte læger: "Hvordan undgår vi fejl og mangler i vores afregning som nynedsatte"

Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden har besluttet at anvende muligheden for et obligatorisk kursus til de nynedsatte læger. 

Kurset ”Hvordan undgår vi fejl og mangler i vores afregning som nynedsatte” har fokus på, hvordan du håndterer dine returregninger fra regionen, og særligt hvordan de kan undgås fremover og dermed spare klinikken for tidskrævende arbejde i hverdagen.

På kurset vil vi se på de grundlæggende afregningsregler og hjælpe med forståelse for grund-, tillægs- samt profylakseydelser og de kombinationsmuligheder, som er mulige jf. overenskomsten. 
 
Kurset er for nynedsatte læger, der er tiltrådt overenskomsten om almen praksis efter den 1. juli 2021. Én fra praksispersonalet kan deltage sammen med lægen.

Kurset afholdes den 2. oktober kl. 17.00 til 20.15 i Domus Medica.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her