Gå til indhold

PLO'rientering 17/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Rammer for influenzavaccination er stort set på plads

24. september 2021

Nyt fra bestyrelsen: Rammer for influenzavaccination er stort set på plads

Rammerne for denne sæsons influenzavaccination er langt om længe stort set faldet på plads. Vi mangler kun endelig offentliggørelse af bekendtgørelserne. Det er utilfredsstillende, at det har taget så længe. Men det er glædeligt, at der i år er ekstra doser til målgrupperne, og at almen praksis skal stå for at vaccinere de 2-6-årige børn, som i år er en del af målgruppen for tilbuddet om vederlagsfri influenzavaccination.

Statens Serum Institut har nu åbnet for bestilling af den 4-valente højdosis og 4-valente influenzavaccine til risikogrupperne, som det også kendes fra de foregående år. Vaccination vil kunne finde sted hos samme vaccinatører som tidligere år, herunder også hos os i almen praksis.

De ældste patienter og plejehjemsbeboere skal fortsat tilbydes vaccination med højdosis influenzavacciner. I år er der 200.000 vacciner på lager mod 125.000 i målgruppen, så der burde ikke opstå de leveranceproblemer, vi så i fjor.

I kan derfor roligt bestille og forberede vaccinationsindsatsen.

Vaccination af 2-6-årige

Som tidligere nævnt har regeringen besluttet midlertidigt at udvide tilbuddet om gratis influenzavaccination til også at gælde børn i alderen 2-6 år.  

Sundhedsministeriet har besluttet, at vaccination af børn skal ske i almen praksis på samme vilkår som andre børnevaccinationer, og i dag, fredag, er en aftale om rammer og vilkår for dette faldet på plads mellem PLO og RLTN.

Aftalen indebærer, at opgaven med at vaccinere 2-6-årige er placeret i almen praksis, og der er tale om et tillæg til profylakseaftalen. Alle praktiserende læger er derfor forpligtet til at tilbyde vaccination af børnene. 

I gennemsnit er der 88 børn i denne målgruppe pr. kapacitet.

Lovgrundlaget for influenzavaccination offentliggøres i næste uge, hvorefter aftalen mellem PLO og RLTN også formelt kan underskrives og vises på hjemmesiden.

Det er i bestyrelsens øjne meget positivt, at opgaven med at vaccinere de 2-6-årige er blevet placeret i almen praksis. 

Se artikel nedenunder om detaljerne vedrørende vaccination af de 2-6-årige og de øvrige risikogrupper.

Ifølge de seneste oplysninger fra Statens Serum Institut vil vaccinen til børn (nasal influenzavaccine) først leveres i uge 40-42.

For yderligere information kontakt:
Formand Jørgen Skadborg

jsk.plobest@dadl.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Aftale mellem PLO og RLTN om nasal influenzavaccination af børn på 2-6 år

Med henblik på at opnå den størst mulige vaccinationsdækning har PLO og RLTN aftalt, at vaccination af børn på 2-6 år midlertidigt er en del af profylakseaftalen. Det indebærer, at alle almene praksis skal tilbyde influenzavaccination til børnene, og at honoraret herfor er aftalt og på linje med andre vaccinationshonorarer i profylakseaftalen. Det er således højere end det fastsatte honorar for influenzavaccination af øvrige risikogrupper i henhold til bekendtgørelsen.

Influenzavaccination 2021/2022

Aftalen, som træder i kraft den 1. oktober 2021, indebærer:

 • At vaccination mod influenza til børn, der er fyldt 2 år ved vaccinationen, og som ikke er fyldt 7 år på tidspunkt for 1. vaccination honoreres med 47,83 kr. (ydelseskode 8926), hvortil kommer tillæg til vaccinationshonoraret på 99,98 kr. (ydelseskode 8708), når der ikke samtidig er en børneundersøgelse eller konsultation. Der gives i alt to vaccinationer til børn.
 • At vaccination tilbydes til og med 14. januar 2022. Børn, der har påbegyndt vaccinationen inden 15. januar 2021, men som mangler 2. vaccination, eller efter 1. vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres senest 28. februar 2022.
 • At influenzavaccinen rekvireres via SSI, ligesom det gælder for alle øvrige vacciner i børnevaccinationsprogrammet.
 • At almen praksis er forpligtet til at tilbyde vaccinationen. Såfremt en klinik f.eks. pga. sygdom eller ekstraordinær travlhed ikke har mulighed for at indgå i vaccinationsindsatsen, skal klinikken indgå aftale med en kollega om at varetage vaccination af klinikkens børn i målgruppen.

Parterne har lagt vægt på, at vaccinationstilbuddet bliver let tilgængeligt for forældre og børn, og at almen praksis er opsøgende for at sikre en høj vaccinationstilslutning.

PLO opfordrer derfor de praktiserende læger til:

 • At klinikkerne hurtigst muligt sikrer tilstrækkeligt med ledige tider specifikt reserveret til influenzavaccination af børn, herunder ydertidspunkter, tider uden for almindelig dagtid samt tider, der ikke kræver reservation.
 • At det fremgår af hjemmesider og/eller andre af klinikkens platforme, hvordan man får en tid til vaccination.
 • At den enkelte klinik trækker lister over de børn i målgruppen, hvor forældre ikke selv har henvendt sig med henblik på vaccination, og kontakter de pågældende forældre for at minde om tilbuddet. Dvs. at klinikkens personale kan sende en mail/telefonopkald eller en reminder-sms til forældrene. Henvendelse til forældrene honoreres ikke.

Sundhedsstyrelsen går nu i luften med en kampagne for influenzavaccination. I denne forbindelse udsender de primo næste uge information til alle forældre med børn i alderen 2-6 år med opfordring til, at børnene bliver influenzavaccineret. Praksis må derfor forvente, at der kan komme booking-henvendelser i løbet af næste uge.

Aftaleteksten ses her

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Influenzavaccination af risikogrupper i sæson 2021/22

Rammerne for influenzasæson 2021/22 for det gratis tilbud til visse risikogrupper ligner på mange måder forholdene fra sidste år. Der er dog få nye forhold, som det er værd at gøre opmærksom på.

 • At der benyttes to typer influenzavacciner. En 4-valent højdosis og en 4-valent influenzavaccine. Den 4-valente højdosis influenzavaccine er til ældre på 82+-årige (fyldt 82 år inden den 15. januar 2022) og til 65+-årige (fyldt 65 år inden den 15. januar 2022), som bor på plejehjem mv. Alle øvrige risikogrupper tilbydes den 4-valente influenzavaccine. 
 • At influenzavacciner allerede nu kan bestilles og leveres.
 • At influenzavaccination til personer med kronisk sygdom mv., nu omfatter personer med svær overvægt, hvor BMI>35, tidligere var kriteriet BMI>40.
 • At influenzavaccinerne i de første 3 uger af vaccinationsperioden (1.-22. oktober 2021), er forbeholdt vaccination af risikogruppen. Dvs. borgere, som ikke er omfattet af risikogrupperne, ikke bør vaccineres i denne periode. Dette for at sikre tilstrækkelig med vacciner, trods at SSI i år har indkøbt flere.

For en fuld gennemgang af rammerne for influenzavaccination i sæson 2021/22, herunder målgrupper, vaccinationsperiode og honorar/afregning, se her 

Bekendtgørelsen findes her

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Patienter får nu overblik over deres samlede aftaler i sundhedsvæsenet

Almen praksis er med i ny national løsning (aftaleoversigt) med Sundhedsdatastyrelsen, som giver patienter et samlet overblik over deres kontakter med sundhedsvæsenet. Samtidig får sundhedsprofessionelle adgang til oversigten.

Patienterne har siden 2019 kunnet se deres aftaler med klinikken via Min Læge-appen. Med den nye digitale løsning fra PLSP og Sundhedsdatastyrelsen bliver patienternes aftaler i hele sundhedsvæsenet - herunder almen praksis - nu samlet i én aftaleoversigt.

Løsningen sættes i drift mandag den 4. oktober 2021, og aftalerne bliver også tilgængelige tværsektorielt for sundhedsprofessionelle, der har patienten i behandling, og for pårørende med fuldmagt.

”Vi har været gennem en grundig proces for at få bygget den helt rigtige tekniske løsning, der både sikrer, at der er styr på de grundlæggende principper for, hvordan vi giver adgang til patientdata fra vores systemer, og at patienterne selv kan få kontrollen med deres data, ” forklarer formand for PLO’s It- og Dataudvalg Trine Jeppesen.

PLO har sammen med Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen fået bygget en knap i Min Læge-appen, hvor patienterne selv kan styre datadeling af deres bookede aftaler og en log, så de kan følge med i, hvilke sundhedspersoner der tilgår deres aftaleoplysninger.

”Det er et godt første skridt mod at give patienten kontrollen over egne data, og der er ingen tvivl om, at PLO gerne ser denne model udbredt og yderligere udvidet på andre områder, hvor der i dag deles data i sundhedsvæsenet,” siger Trine Jeppesen. 

Rent praktisk får patienterne adgang til den nye aftaleoversigt på sundhed.dk og via Min Læge-appen.

Ønsker almen praksis at se patientens aftaleoversigt, kan man i dag logge ind på sundhedsjournalen på sundhed.dk. På sigt vil det blive muligt at få adgang til aftaleoversigten i eget system, hvis dette ønskes af klinikken.

Almen praksis er sammen med hospitalerne i Region Nordjylland og Region Midtjylland de første til at åbne for deling af patienternes aftaler fra mandag den 4. oktober 2021. FAPS-klinikker forventes at gå på løsningen i januar 2022, og de øvrige regioner og kommuner forventes at koble på løsningen i første halvår af 2022.

Du kan finde en FAQ om aftaleoversigten og løsningen for almen praksis her

For yderligere information kontakt:
Specialkonsulent Nicholas Christoffersen
Tlf. 35448459, 
nch.plo@dadl.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


OK22 træder i kraft den 1. januar 2022

77,2 procent af de afgivne stemmer var for den nye forhandlingsaftale (OK22), som derfor træder i kraft den 1. januar 2022.

Læs mere her

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Honorarerne reguleres med 0,72 pct. pr. 1. oktober

Honorarerne reguleres med 0,72 pct. pr. 1. oktober 2021. Det betyder, at honoraret for en konsultation stiger fra 146,79 kr. til 147,85 kr. Beløbene i honorartabellen gælder frem til 31. marts 2021.

Den nye honorartabel kan findes på PLO’s hjemmeside. Her er det også muligt at hente en elektronisk udgave af ydelsesoversigt uden honorarer, oversigt over de lokale aftaler, der er gældende i den region, praksis hører til, samt en honorartabel med gruppe 2-takster.

Alle oversigter kan findes her

Hvis man ønsker en fysisk udgave af ydelsesoversigten uden honorarer, kan den rekvireres ved at rette henvendelse til os. Det kan ske til PLO’s medlemsservice på plo@dadl.dk.

Denne version af ydelsesoversigten er den samme, som blev sendt ud ved reguleringen pr. 1. april 2021, og de midlertidige COVID-19-ydelser indgår ikke i oversigten.

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, 
plo@dadl.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Prognose for økonomien i almen praksis 2021

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første syv måneder af 2021 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for 2021. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet kommer til at anvende 99,3 % af rammen, svarende til, at ca. 60 mio. kr. ikke vil blive anvendt.

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse. Med deres forståelse af rammens størrelse, vil vi med det nuværende aktivitetsniveau anvende ca. 30 mio. kr. mere end rammen inkl. bagatelgrænsen for overskridelse af rammen i et enkelt år.

Kan et eventuelt merforbrug udover rammen i 2021 tilskrives COVID-19-relateret arbejde, vil der ikke ske tilbagebetaling. PLO og Danske Regioner vil se herpå i fællesskab, hvis det bliver aktuelt.

For yderligere information kontakt:
Konsulent Mads Nørgaard-Madsen
Tlf. 
35448451, mnm.plo@dadl.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Det blå EU-kort som APP kan ikke bruges som dokumentation for ret til behandling

Der er nogle lande, som har eksperimenteret med en EU-sygesikringsapp, men denne er ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ikke officielt anerkendt dokumentation, som kan erstatte det blå EU-sygesikringskort.

Patienten skal fremvise et gyldigt EU-sygesikringskort (eller et midlertidig erstatningsblanket) som bevis for ret til sygesikring. Hvis dette ikke er muligt, skal patienten i første omgang selv lægge ud for behandlingen.

For yderligere information kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8477, 
plo@dadl.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Systemhusets support skal hjælpe klinikken, hvis der opleves problemer med Min Læge-appen

PLO har indgået en supportaftale med alle leverandører af lægepraksissystemer for support af Min Læge-appen. Aftalen betyder, at systemhusets support skal hjælpe klinikken, hvis der opleves problemer med Min Læge-appen.

Supporten kan derfor ikke længere henvise klinikken til sundhed.dk eller PLO for hjælp, men skal håndtere sagen. I de tilfælde, hvor supporten ikke selv kan løse problemet, men har brug for leverandøren af Min Læge-appen, skal supporten selv tage kontakt til leverandøren.

Samtidig har alle systemhuse forpligtet sig til et gennemtjek af integrationerne med Min Læge-appen og håndtering af eventuelle identificerede fejl, da der fortsat er forskel på, hvor godt hvert lægesystem understøtter Min Læge-appen.

For mere viden om Min Læge-appen her

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Nicholas Christoffersen
Tlf. 35448459, 
nch.plo@dadl.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Stigning i klinikkernes PLSP-abonnement pr. 1. oktober

PLO, PLSP og PL-forum indgik i sommeren 2019 en aftale om opkrævning af et PLSP-abonnement for drift af de løsninger, som klinikkerne skulle tage i brug med OK18. Dette omfattede forløbsplaner, PLO-Fri/Ferie og RKKP-indberetninger. 

Prisen pr. lægekapacitet var dengang 715,77 kr. om året for abonnementet, som blev aftalt med PLO, da PLO centralt fra dækker en delmængde af udgifterne til løsninger.

Siden 2019 er der sket meget på PLSP platformen, hvor der er en langt større volumen i anvendelsen af løsningerne, og nye løsninger er kommet til, bl.a. en hjerteforløbsplan, en ny automatisk ydelsesopdatering og screening for COVID-19-testsvar i lægesystemernes indbakker.

Af denne årsag stiger abonnement til 1.020 kr. pr. lægekapacitet pr. år. Justeringen sker pr. 1. oktober 2021 og opkræves via klinikkernes it-abonnement hos systemhuset. 

Sammen med den nye opdatering af abonnementet har PLO også sikret sig, at udbuds-og regionsklinikker, som i dag måtte få gavn af fælles løsninger, hvor PLO enten ejer eller betaler for løsningerne, nu også bliver opkrævet en betaling.

Klinikkerne bliver i dag, af PLO, friholdt for en række udgifter til fælles løsninger som fx  Min Læge-appen og videoløsninger.

Af denne årsag vil der nu blive opkrævet et større PLSP-abonnement til udbuds-og regionsklinikker på 3.310 kr. pr. kapacitet pr. år. Midlerne opkræves af lægepraksissystemerne til PLO.

For mere viden om systemhusene og PLSP, se PLO's hjemmeside

For yderligere information kontakt:
Specialkonsulent Nicholas Christoffersen
Tlf. 35448459, 
nch.plo@dadl.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Kurser for praksispersonale 2022

PLO-Efteruddannelse åbner for tilmelding til næste års praksispersonalekurser tirsdag den 5. oktober kl. 9.00.

Tilmelding foregår via de individuelle kursushjemmesider, som du i løbet af næste uge kan finde som klikbare links i oversigtsfolderen på PLO-E's hjemmeside.

Oversigtsfolderen vil – i løbet af oktober – blive sendt med post til praksis sammen med den nye kursusoversigt for læger.

Få effekt af efteruddannelsen
Vi vil gerne opfordre til, at I sammen i klinikken taler om, hvilke kurser personalet skal tilmeldes ift. de opgaver, de skal varetage i klinikken.

Vi har erfaring for, at det giver et større udbytte og er til gavn for praksis, hvis nye opgaver er aftalt, allerede inden personalet tager på kursus. Vær også opmærksom på, at vi udbyder kurser både for helt nyt personale og for de erfarne.

For yderligere information kontakt
PLO Efteruddannelse
Tlf. 3544 8416, 
kurser.plo@dadl.dk

Se de andre artikler i nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden:

SPOT på lokalaftale: Tværsektoriel lægefaglig kommunikation i patientforløb – ydelsesnummer 4293

Som en del af ”Allonge om forebyggende hjemmebesøg til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser og lægefaglig kommunikation” er der her spot på den del, der angår en tværsektoriel lægefaglig kommunikation i patientforløb, hvor formålet er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Ydelsen (4293) kan benyttes, når den praktiserende læge kommunikerer telefonisk eller elektronisk med andre læger i konkrete komplekse patientforløb i forhold til at fastholde behandlingen af egne patienter i praksis.

Ydelsen har til formål at kunne erstatte henvisning eller indlæggelse af borgeren.

Ydelsen kan anvendes, når den praktiserende læge har behov for i et patientforløb at afklare en behandling eller drøfte en behandlingsplan.

Ydelsen forudsætter en lægefaglig dialog om behandling og fastholdelse af patienten i almen praksis.

Begge læger skal journalisere henvendelsen.

Ydelsen kan anvendes i forbindelse med sygdomme og problemstillinger, der ikke er omfattet af kronikerhonoraret som fx type 2-diabetespatienter og KOL-patienter.

Taksten for ydelsesnummer 4293 ”Tværsektoriel lægefaglig kommunikation” er pr 1. april 2021 kr. 71,72

Her kan du se vejledning om ydelser, målgrupper og honorarer til ”Rammeaftale vedr. honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region Hovedstaden” og allonger til aftalen.

Husk ordinært medlemsmøde i PLO-Hovedstaden den 8. november 2021 kl. 17.00 i Tivoli Congress Center

Du kan allerede nu tilmelde dig mødet, som vil vare fra kl. 17.00-19.30, og som vil være efterfulgt af middag.

Mødet holdes på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København. Der vil også være mulighed for at se en livestreaming af mødet, hvor det ikke vil være muligt at stille spørgsmål.

Find link til tilmelding her. Når du tilmelder dig, får du mulighed for at angive, om du ønsker at deltage i middagen efter mødet (kl. 19.30), og om du ønsker at se livestreaming af mødet.

Frist for ansøgninger til næste møde i Samarbejdsudvalget om almen praksis er den 4. november

Frist for ansøgninger til SU-mødet den 9. december 2021 er den 4. november 2021 (5 uger før mødet). Ansøgninger sendes til csu@regionh.dk

Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet.

Se de andre artikler i nyhedsbrevet