Gå til indhold

PLO'rientering 21/2023

Nyhed PLO

Patienterne har brug for lægernes frie ordinationsret, skriver formanden. Læs også om ligsyn og tvangsindlæggelse, systematisk efteruddannelse i 2024, internater om facilitering, Børnelægens Børnetips, ambassadører, der gør PLO's kampagne levende, og om at donere laboratorieudstyr til Tanzania. Endelig er der nyt fra PLO-Hovedstaden.

Nål fra pen der kan indsprøjte insulin
Indhold
  • Nyt fra bestyrelsen: Patienterne har brug for lægernes frie ordinationsret
  • Ligsyn og tvangsindlæggelse kan ikke ske ved brug af video
  • Systematisk Efteruddannelse i 2024
  • Gratis 2-dages facilitatoruddannelse
  • Videoer hjælper ved syge børn
  • Ambassadører gør PLO’s kampagne levende
  • Giv brugt laboratorieudstyr nyt liv i Tanzania
  • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Patienterne har brug for lægernes frie ordinationsret 

Der har i den forgangne uge på ny været fokus på udskrivelsen af Ozempic. Som Jyllands-Posten fortalte i mandags, har alle fem regioner skrevet til praktiserende læger, der angiveligt har et ”afvigende ordinationsmønster”. Mistanken er, at de pågældende læger har udskrevet Ozempic med tilskud, selv om tilskudsklausulen ikke er opfyldt.

Lad mig slå fast: Praktiserende læger skal naturligvis følge gældende retningslinjer. Det har jeg fuld tillid til, at det store flertal gør, men er der et fåtal, der ikke gør det, skal der naturligvis gribes ind.

Regionerne kan selvfølgelig altid gennemføre controlling, så længe det sker på den måde, som vi har aftalt i det paritetiske system. Det gælder i denne såvel som i alle mulige andre sager. Det er jo derfor, at vi har systemet. Men de enkelte praksis skal selvfølgelig have mulighed for at svare på det udsendte brev, og hvis regionen herefter mener, der er noget at komme efter, må den følge op og om nødvendigt indbringe sagen for Samarbejdsudvalget. For princippet om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, må også gælde her. 

Det er dog vigtigt, at diskussionen om Ozempic føres på et retvisende grundlag. Naturligvis kan man ikke udskrives Ozempic med tilskud til ikke-diabetikere. Men det er en misforståelse, at man ikke må udskrive Ozempic, medmindre man har forsøgt behandling med andre antidiabetika. 

Det fremgår klart af Lægemiddelstyrelsens retningslinjer for tilskud, at Ozempic kan ordineres med tilskud til patienter med type 2-diabetes, “for hvem supplerende behandling med andre antidiabetika med generelt tilskud efter lægens samlede vurdering af patienten ikke anses for hensigtsmæssig.” Det kan fx være, hvis patienten ved siden af diabetes lider af nyresygdom, hjertesygdom eller svær overvægt.

Personligt er jeg ved at være træt af den vinkling, historien får i pressen, hvor det handler mere om økonomi end om lægefaglighed. Mange kvalitetsklynger har gennemført diabetes-pakker og med faglig stolthed kunnet konstatere fremgang på en række parametre. Herunder bl.a. øgningen i andelen af diabetespatienter med samtidig hjertesygdom, der får GLP1/SLGT2. Efter en sådan målrettet indsats er det altså lidt fattigt efterfølgende at skulle lytte til kritik, bare fordi behandlingen koster penge.

Jeg har stor forståelse for, at det er et problem for regionerne, at deres økonomi er presset af de stigende medicinudgifter. Men det problem løses ikke ved at hænge praktiserende læger ud for at udskrive et præparat med god effekt, når det er fagligt indiceret. 

Jeg mener heller ikke, det er en god løsning at fjerne det generelle, klausulerede tilskud, sådan som Medicintilskudsnævnet tidligere har anbefalet. Som jeg før har været inde på, vil en sådan ændring være en stor arbejdsmæssig belastning for almen praksis og skabe usikkerhed hos en stor gruppe patienter.
Hvis Medicintilskudsnævnet mener, at færre skal have præparatet, kan det bedst ske ved, at de skærper retningslinjerne for tilskud. Og ikke ved, at almen praksis og patienterne tages som gidsler.

Jørgen Skadborg
Formand for PLO

Ligsyn og tvangsindlæggelse kan ikke ske ved brug af video

Styrelsen for Patientsikkerhed har med baggrund i henvendelser, dels fra regioner, dels PLO, forholdt sig til lægers anvendelse af video i visse situationer.

Styrelsen finder ikke, at video kan anvendes til ligsyn, dvs. til at konstatere døden for indtrådt, og hvor der typisk vil ske udfærdigelse af dødsattestens side 1 (og 2). Dette gælder uanset, at det pr. video eller telefon er besluttet ikke at starte genoplivning eller afslutte genoplivningsforsøg. Ligsyn (og udarbejdelse af dødsattest) kan ikke delegeres til andre sundhedspersoner, da dette er forbeholdt læger. Læger skal derfor altid besigtige døde ved sygebesøg, og udarbejde dødsattest, såfremt der ikke er noget, der taler imod dette (uventet dødsfald, muligt strafbart forhold m.m., jf. sundhedslovens § 179).

Når det gælder tvangsindlæggelse efter psykiatriloven, dvs. indlæggelse på gule eller røde papirer, må en sådan kun gennemføres på grundlag af en lægeerklæring, som hviler på lægens egen undersøgelse foretaget med henblik på indlæggelsen, hvorfor video ikke kan anvendes. Styrelsen angiver dog, at video undtagelsesvist kan benyttes for tvangsindlæggelse under helt særlige omstændigheder, hvor det ikke er muligt for lægen at vurdere patienten ved en fysisk undersøgelse, eller hvis lægen i forvejen har et grundigt og indgående kendskab til patienten og nyligt har foretaget en objektiv vurdering af patienten, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at patientens helbredsforhold har ændret sig siden denne vurdering.

Læs mere om ligsyn her.

Læs om tvangsindlæggelser her.

For yderligere oplysninger:
Styrelsen for Patientsikkerhed
Telefon: 7228 6600, stps@stps.dk

-----

Systematisk Efteruddannelse (SE) i 2024

Har du brugt dine tre systematiske efteruddannelsesdage i år? Ved du, at dagene til systematisk efteruddannelse bliver overført fra et år til det næste, hvis du ikke når at bruge dem? 

Der kan dog maks. overføres tre dage fra et år til det næste, og dermed kan du have op til 6 dage i 2024, som kan give op til 8.800 kr. pr dag (4.500 kr. i efteruddannelseshonorar, 2.800 kr. i kursustilskud og maks. 1.500 kr. i transport). Derudover indsættes årligt 21400 kr. på den selvvalgte konto. 

Du kan se på din efteruddannelseskonto, hvor mange dage du har til gode: https://laeger.dk/foreninger/plo-efteruddannelse/tilskud-fra-fonden/spoergsmaal-svar-faq#hvormangemidlerharjegpminefteruddannelseskonto

Du kan vælge at tage et enkeltstående kursus - se oversigten over alle SE-kurser her - eller du kan tage på SE-Dage. 

PLO-Efteruddannelse udbyder alle de nye temaer på SE-Dage:

Du bestemmer selv, om du vil deltage én eller flere dage på SE-Dage.

PLO-Efteruddannelse er allerede nu ved at planlægge flere SE-Kurser på Lægedage i 2024 og et ekstra udbud vest for Storebælt i december 2024. 
 
For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon: 3544 8416, kurser.plo@dadl.dk

-----

Gratis 2-dages facilitatoruddannelse

PLO-Efteruddannelse udbyder en uddannelse i facilitering på et 2-dages internat. På internatet bliver du klædt på til at facilitere i flere forskellige formater (klyngemøder og gruppemoduler).

Du får også viden og masser af træning i de gruppebaserede tilbud, som PLO-Efteruddannelse har udviklet: SGE-, DGE- og KGE-moduler. Formen og indholdet på internatet er mere dybdegående end på vores 4 timers facilitatorkurser og består af oplæg, diskussioner i grupper og faciliteringsøvelser. 

Flere end 800 praktiserende læger er allerede uddannet i facilitering. Skynd dig at tilmelde dig, så du også bliver i stand til at facilitere gruppemoduler og klyngemøder. 

Tilmeld dig her: 

Vi melder ud om de korte 4-timers facilitatorkurser i 2024 senere.

For yderligere oplysninger:
PLO Efteruddannelse, kursusafdelingen
Telefon: 3544 8416, kurser.plo@dadl.dk

-----

Videoer hjælper ved syge børn

Børnelægens Børnetips er otte korte film til voksne, der fortæller, hvad man skal være opmærksom på, når børn er syge, og hvornår det er vigtigt at søge hjælp.

En undersøgelse fra Region Hovedstaden viser, at filmene gav forældre, der ringede til Akuttelefonen 1813, så god hjælp, at mange derefter ikke behøvede tale med læge eller sygeplejerske. Derfor ses et stort potentiale i at øge kendskabet til filmene, der i dag har omkring 1.000 visninger om dagen.

Her kan hentes materiale om filmene - i form af links samt vejledning i, hvordan man kan lægge dem på sin hjemmeside eller infoskærme på en måde, som sikrer, at de nyeste film vises, hvis de bliver opdaterede: 
plakater, og i form af bordstandere med QR-koder

Filmene findes også på arabisk og engelsk.

For yderligere oplysninger:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

-----

Ambassadører gør PLO’s kampagne levende

I september lancerede PLO sin nye rekrutteringskampagne til almen medicin. Kampagnen er rettet mod medicinstuderende og nyuddannede læger.

Annoncer på Google, Youtube, Facebook og Instagram skaber opmærksomhed om specialet og om videoer, der fortæller om at være uddannelseslæge i almen medicin. Kampagnesitet almenmediciner.dk er fyldt med oplysninger og inspiration. 

Nu er næste tiltag i kampagnen startet: et ”ambassadørkorps” af uddannelseslæger og medicinstuderende med job i almen praksis, der deler indtryk og oplevelser fra deres hverdag på kampagnens profiler på Facebook og Instagram. Hver uge vil en ny ambassadør for kampagnen dele indhold på profilerne.

Klik meget gerne ind og følg, like og del profilerne især med medicinstuderende. Der er mest aktivitet på Instagram, selv om der næsten deles samme indhold på de to profiler:

Almenmediciner.dk på Facebook

Almenmediciner på Instagram 

For yderligere oplysninger:
Kommunikationskonsulent Tanja Skov Carlsen
Telefon: 2575 2199, tsca.plo@dadl.dk

-----

Giv brugt laboratorieudstyr nyt liv i Tanzania

Står du foran udskiftning af laboratorieudstyr, eller har du udstyr, der ikke anvendes længere, så kan det få nyt liv i samarbejde med Studentermedicinsk forening for Infektions- og Tropemedicin (SMIT).

Fra Globuspuljen har SMIT modtaget midler til at indsamle medicinsk udstyr og sende det til deres samarbejdshospitaler i Tanzania: https://globuspuljen.dk/artikler-copy/projektoversigt/ Udstyret må gerne være gammelt, og udstyr med mindre defekt kan også være interessant, da SMIT har et samarbejde med studenterforeningen Engineering World Health DTU, hvis medlemmer kan stå for lettere reparationer og sikre, at udstyret installeres korrekt. Hospitalerne i Tanzania har brug for en bred vifte af udstyr som blodtryksapparater, ultralydsudstyr, laboratorieudstyr etc.

For aftale om forsendelse eller afhentning af udstyr kontakt: Medicinstuderende Freja Leonore Uhd Weldingh: Smithospitaler@gmail.com eller 3176 3746.

For yderligere oplysninger:
Sekretariatschef for PLO-R Jens Hartvig Skov
Telefon 2164 5844, jeh.plo@dadl.dk

-----

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Guide til telefonsvarerbesked i almen praksis 

PLO-Hovedstaden har i samråd med Region Hovedstaden følgende forslag til huskepunkter og formuleringer i en telefonsvarerbesked i almen praksis, så beskeden er dækkende, retvisende og inden for det, der er aftalt i overenskomsten.

Der er tale om forslag til huskepunkter og formuleringer, og der er andre – fuldt ud korrekte – måder at gøre det på. Der kan også være tekniske forhold, der gør, at telefonsvarerbeskeden skal formuleres anderledes end foreslået.

Praksis, som er utilgængelig inden for tidsrummet kl. 8-16
Vær omhyggelige, når I sætter telefonsvarer på: Ring op og kontroller, at det fungerer.
Hav klare aftaler om, hvordan telefonen passes i frokostpausen/kontroller telefonsvarer inden frokost.
Tilbyd køfunktion (IP-telefoni), henvis til Min Læge-app og beskedfunktion på telefonsvarer og/eller i en kø-besked.

Passer man ikke selv sin telefon i dagtiden, skal der henvises til navngiven læge og telefonnummer. Kontroller, at telefonnummeret er korrekt, og at den navngivne læge er indforstået med at være stedfortrædende. 

Hvis I kender fraværsperioden, vil det være bedst at nævne den.

Ved meget lange beskeder kan det være en fordel, hvis der bliver sagt ”Hør beskeden til ende”.

Når telefonsvarer slås til, så ring op og kontroller, at det fungerer.

Praksis henviser til eget akutnummer til brug ved akut sygdom
Vi skal først og fremmest hjælpe vores patienter til at forstå hensigten med, at praksis henviser til et akutnummer, så vi sikrer os, at vi bliver kontaktet med problemstillinger, der ikke kan vente til næstkommende hverdag, også når der er telefonsvarer på.

Der kan henvises til et alternativt telefonnummer/mobilnummer i stedet for klinikkens hovednummer. Eller der kan være en gennemvalgsfunktion, så man kan benytte ”tryk *” eller lignende.

I stedet for at sige ”ved akut sygdom henvises til telefon 1234 5678 eller tryk *”, så sig i stedet: ”Ringer du om et problem, som ikke kan vente til i morgen kl. 8 (eller på mandag), skal du ringe på tlf. 1234 5678 eller trykke *”.

Ved sprogudfordringer
Brug korte, simple informationer, indtalt langsomt, evt. med gentagelser: ”Du har ringet til læge x. Ringer du om et problem, der ikke kan vente til i morgen kl. 8, skal du ringe på tlf. 1234 5678 eller trykke *”. Efterfulgt af information på engelsk: “You have called doctor x. Do you have a problem that can’t wait until tomorrow at 8 a.m., please call No. 1234 5678 or press * (star)”.

Guiden ligger her på PLO-Hovedstadens sider på plo.dk

Bidrag meget gerne med viden om almen praksis’ syn på aftalen om 72 timers behandlingsansvar – frist 8. december

Aftalen om 72 timers udvidet behandlingsansvar, som er blevet implementeret i Region Hovedstaden, er ved at blive evalueret.

I den forbindelse har tilfældigt udvalgte sundhedsprofessionelle fra både hospitaler, kommuner og almen praksis modtaget et kort spørgeskema, som skal give indsigt i de sundhedsprofessionelles perspektiver på aftalen. 
 
Hvis du har fået spørgeskemaet tilsendt via Digital Post, så hjælp meget gerne ved at besvare spørgeskemaet. Det tager ca. 3 minutter. Svarfristen er fredag den 8. december. 
 
På forhånd mange tak!