Gå til indhold

Vagtopgørelse og vagtbelastning

Se vejledning og download skemaer, du som TR kan bruge til at lave en vagtopgørelse for at udregne belastning og honorering af vagter for yngre læger.

Der kan være forskellige situationer, hvor det er relevant at lave en vagtopgørelse. Når registreringsperioden er afsluttet, kan man som TR anvende data til at forhandle med ledelsen. 

En vagtopgørelse skal laves i samarbejde med ledelsen

Sørg for at få en dialog med ledelsen, inden I går i gang med en opgørelse. På den måde undgår I, at der efterfølgende bliver uenighed, om opgørelsen er lavet korrekt og kan bruges til det, der er hensigten.

Aftal med ledelsen:

 • hvor lang periode, opgørelsen skal omfatte
 • hvordan telefonopkald skal håndteres
 • hvilket tidsrum vagten dækker
 • hvordan og hvem der skal stå for at beregne belastningen ud fra de udfyldte skemaer
 • om oplysninger om arbejdet i vagten skal medtages – og i givet fald hvilke opgaver. Dette er vigtigt, hvis I vil bruge vagtopgørelsen til at drøfte, hvordan belastningen kan nedbringes.

Hvornår er det relevant at udarbejde en vagtopgørelse?

Når man har vagt uden for tjenestestedet, indgår det effektive arbejde i vagten som en del af arbejdstiden.

Derudover indgår selve rådigheden også med 1/3 time pr. times rådighed - enten som arbejdstid eller som udbetalt løn.

 • Det effektive arbejde opgøres og indregnes som den gennemsnitlige værdi af arbejdet.
 • Værdien af det gennemsnitlige arbejde i vagten aftales mellem ledelsen og fællestillidsrepræsentanten.

I aftalen skal også indgå placeringen af det effektive arbejde, da det har betydning for udbetaling af ulempetillæg. 

Hvis man ikke kan blive enig om en aftale, kan man lave en opgørelse af det effektive arbejde under vagten i en 3 måneders periode.

Opgørelsesperioden kan være september, oktober, november eller månederne januar, februar og marts. Parterne kan også aftale en anden periode. 

Hvis man efter en opgørelse fortsat ikke kan blive enige om den gennemsnitlige belastning, skal arbejdet i den enkelte vagt løbende registreres og indgå i arbejdstiden.

Opgørelse af vagtbelastning i døgnvagt for at se, om den overstiger 13/16 timer

Ifølge overenskomsten må vagten i en døgnvagt ikke være belastet mere end 13 timer/16 timer. 13 timer, hvis der ikke er indgået en aftale om at nedsætte hviletiden fra 11 til 8 timer, 16 timer hvis der er indgået en sådan aftale.

Det gælder både for vagt på tjenestestedet og vagt uden for tjenestestedet. (§ 20 stk. 1 og § 21 stk. 1).

 • Ved vagt på tjenestestedet medregnes alle timer belastede som ubelastede.
 • For vagter uden for tjenestestedet medregnes det effektive arbejde i vagten incl. den forudgående normaltjeneste.
 • Vagtbelastningen opgøres som et gennemsnit over 3 måneder, så den enkelte vagt kan godt være mere belastet end 13/16 timer.

Hvis vagtbelastningen i døgnvagten i gennemsnit overstiger 13/16 timer, må man enten nedsætte belastningen ved at flytte opgaver fra vagten, eller vagten må deles.

Det betyder, at én læge tager første del af vagten (dagvagten), mens en anden læge tager en anden del af vagten (aften-/nattevagten).

Opgørelse af vagtbelastningen i aften-/nattevagter for at se om belastningen overstiger 13 timer og/eller ¾ i tidsrummet 20 – 08. Belastningsgrænsen på ¾ i tidsrummet 20 – 08 betyder, at vagten maksimalt må være belastet i 9 timer i dette tidsrum. – se § 20 stk. 2 B.

 • Vagtbelastningen opgøres som et gennemsnit over 3 måneder, så den enkelte vagt kan godt være belastet mere end 13 timer og mere end 9 timer i tidsrummet 20-08 (svarende til ¾ i tidsrummet 20 – 08).
 • Hvis en af parterne mener, belastningen i vagten overstiger ¾ i tidsrummet 20 – 08, kan der iværksættes en vagtopgørelse, og parterne indleder drøftelser med henblik på at nedbringe belastningen. – se § 22 stk. 5
 • Hvis belastningen ikke kan nedbringes, kan arbejdet tilrettelægges som korte aften-/nattevagter - se § 20 stk. 3.

Opgørelse af vagtbelastningen i korte aften-/ nattevagter

Hvis tjenesten er tilrettelagt som en 2-skiftet døgndækkende vagt, hvor hvert skift har en varighed på op til 13 timer, er der ikke nogen belastningsgrænse.

Sådan laver du en vagtopgørelse

Den enkelte læge udfylder et skema om belastningen i den enkelte vagt. Når alle skemaer er udfyldt og beregnet for lægerne i vagtlaget, kan man beregne den gennemsnitlige belastning og se, om vagten overholder belastningsgrænsen i overenskomsten.

Registrering i 3 måneder

Belastningen opgøres som et gennemsnit for et vagtlag i en 3-måneders periode. Hvis parterne kan blive enige om det, kan man anvende en kortere eller længere registreringsperiode.

Effektivt arbejde

Det effektive arbejde i vagten opgøres fra man bliver tilkaldt, og til arbejdet er afsluttet. Arbejdet opgøres pr. påbegyndt time, hvor yderligere arbejde inden for den samme time ikke medregnes. Hvis man fx arbejder fra kl. 21 til kl. 22.30, så beregnes det som 2 timers effektivt arbejde frem til kl. 23, men hvor yderligere arbejde frem til kl. 23 ikke medregnes.

Telefonopkald

Ved vurderingen af belastningen af telefonopkald tages der udgangspunkt i telefonopkaldenes længde, tidspunkt på døgnet, antal og afledte aktiviteter. Der er hverken tale om en minut-for-minut opgørelse eller en opgørelse pr. påbegyndt time.

Download skemaer

Skemaer til brug for vagtopgørelse

Yngre Læger har udarbejdet skemaer, du kan bruge til at opgøre vagtbelastningen. Tilpas evt. skemaerne til lokale forhold.

Skema 1: Registrering af effektivt arbejde under vagttjeneste
Her registrerer man tidspunktet, man bliver tilkaldt og tidspunktet, hvor arbejdet er afsluttet. I dette skema er der ikke oplysninger om opgaverne i vagten, men det kan man i givet fald selv tilføje.

Skema 1: Registrering af effektivt arbejde under vagttjeneste (PDF)

Skema 2: Registrering af arbejde i vagten
I dette skema opgør man belastningen pr. kvarter ved at sætte kryds, og man oplyser samtidig, hvilke opgaver man laver i vagten. Skemaet kan tilpasses med de opgaver, der er relevante for jer. I den yderste kolonne beregnes belastningen opgjort pr. påbegyndt time.

Skema 2: Registrering af arbejde i vagten (WORD) 

Skema 3: Eksempler på beregninger af belastning 
Her kan du se 4 eksempler på, hvordan forskellige opgørelser af det effektive arbejde i vagten omregnes til belastning i henhold til overenskomstens regler.

Skema 3: Eksempler på beregninger af belastning (PDF)

Skema 4: Lokalaftale vedrørende normperiodens længde og det effektive arbejde under vagten
Dette skema kan bruges til at indgå aftale med ledelsen 

Skema 4: Lokalaftale vedrørende normperiodens længde og det effektive arbejde under vagten (WORD)