Gå til indhold

Dine opgaver som TR for yngre læger ansat i regionen

Som tillidsrepræsentant er du valgt af dine kolleger til at gøre en positiv forskel. Få overblik over dine opgaver som tillidsrepræsentant for yngre læger ansat i regionerne her.

Som tillidsrepræsentant er du bindeled mellem arbejdsgiverne og dine kolleger. Du skal medvirke til at løse konkrete problemer om løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og samarbejde.

Det betyder, at du skal bidrage til, at overenskomsten bliver overholdt samt, at de forskellige problemer og konflikter, der opstår på afdelingen, bliver løst. 

De typiske TR-opgaver kan være:

  • forhandlinger og drøftelser med ledelsen
  • møder med kolleger
  • deltagelse i MED-udvalgsmøder
  • mødeaktiviteter med Yngre Læger centralt og det regionale Yngre Lægeråd

Dine TR-opgaver i regionen:

Det er vigtigt, at du deltager i det lokale arbejde og får indflydelse, fx via MED-udvalget.

MED-samarbejdet er en samarbejdsstruktur mellem ledere og medarbejdere på alle regionernes arbejdspladser. Møderne er planlagt lang tid i forvejen - spørg din leder, hvornår næste MED-udvalgsmøde finder sted. 

Lægegruppen er den største AC-gruppe i regionerne. Det vil derfor være naturligt, at der er en læge, der sidder i det øverste MED-udvalg på medarbejdersiden. Den valgte repræsenterer alle AC’ere i regionen, der ikke er ledere. 

I MED-udvalgene på hospitalerne vil overlægegruppen typisk være repræsenteret på ledelsessiden.

Det er en god idé at indlede et samarbejde mellem Overlægeforeningens tillidsvalgte og Yngre Lægers tillidsvalgte på det øverste MED-niveau. Så er der mulighed for at koordinere indsatsen og få snakket om de ting, der har betydning for hele AC-/lægegruppen.

Hvilke muligheder for indflydelse giver en MED-aftale, og hvem sidder med?

En MED-aftale giver mulighed for at aftale rammerne for medbestemmelse og medindflydelse i regionen og på arbejdspladserne. Udover at beskrive rammer og strukturer omkring MED- og arbejdsmiljøarbejdet, lægger MED-aftalen op til at indtænke både medarbejderinddragelse og arbejdsmiljøfokus som en naturlig del af hverdagen, ligesom den beskriver den konkrete MED-struktur for den pågældende region. 

Med MED-aftalerne bliver det slået fast, at: 

  • alle medarbejdere har ret til medindflydelse
  • tillidsrepræsentanten er den centrale medarbejderrepræsentant
  • samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne bygger på tillidsrepræsentantinstitutionen

Som tillidsrepræsentant kan man således få indflydelse på personalepolitiske og arbejdsmiljømæssige forhold ved at være aktiv i de forskellige MED-udvalg og lokale MED-udvalg (LMU).

I alle regioner er der et MED-hovedudvalg, som også kan hedde Regions MED-udvalg. Det er det øverste MED-udvalg i regionen. Her forhandles og indgås aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne.

Regions MED-udvalget skal modtage information og drøfte alle forhold af generel betydning for regionen. Herudover skal de gensidigt informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som har betydning for hele regionen.

Som udgangspunkt er det tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne, som sidder i MED-udvalgene.

Pr. 1. januar 2020 blev jordemødre, ergo- og fysioterapeuter en del af AC. Yngre Læger har gjort TR'erne opmærksomme på, at de også repræsenterer de nye medlemmer af AC i MED-udvalgene, og at det er vigtigt at få etableret et godt samarbejde omkring MED.

Antallet af de forskellige organisationers pladser forhandles lokalt og er forskelligt fra region til region.

MED-rammeaftale

I kapitel 3 i rammeaftalen om medindflydelse finder du reglerne for TR i regionerne.  

Rammeaftale for medindflydelse og medbestemmelse 2021 (PDF)

Som TR kan du lave vagtopgørelser for at udregne belastning og honorering af vagter for yngre læger på afdelingen.

Der kan være forskellige situationer, hvor det er relevant at lave en vagtopgørelse. Når registreringsperioden er afsluttet, kan man som TR anvende data til at forhandle med ledelsen. 

Læs mere: 

Se vejledning og download skemaer, du som TR kan bruge til at lave en vagtopgørelse

Som TR vil du komme ud for at skulle hjælpe dine kollegaer som bisidder. Det betyder, at du deltager i et møde sammen med en kollega, der er indkaldt til en tjenstlig samtale.

En tjenstlig samtale er, når ledelsen beder en ansat om at komme til møde – som regel fordi, der er problemer af en eller anden art. Det kan handle om fravær, arbejdsmiljø, uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, advarsler, opsigelse mv.

Som bisidder er du ikke part i sagen, men alene rådgiver. Du er ikke garant for, at sagen ”vindes”, men at kollegaen behandles ordentligt, og at reglerne overholdes. Du skal selvfølgelig også støtte din kollega på det menneskelige plan.

Kontakt Yngre Læger, hvis du skal være bisidder.

Som TR skal du indkalde dine kolleger til møder. Du kan tage udgangspunkt i disse skabeloner, som du selv kan tilpasse og udfylde:

Dagsorden til Yngre Lægemøde på afdelingen (WORD)

Dagsorden til Yngre Lægemøde på hospitalet (WORD)

På hvert sygehus er der et Yngre Lægeråd, hvor tillidsrepræsentanter og/eller medlemmer typisk mødes en gang om måneden. 

Som TR eller FTR kan du få hjælp til vedtægter for Yngre Lægerådet på sygehuset og i regionen.

Se skabeloner for standardvedtægter, som du kan tilpasse:

Vedtægter for Yngre Lægerådet på sygehuset (WORD)

Vedtægter for Yngre Lægerådet i regionen (WORD)

Du kan fx præsentere alle de gode medlemstilbud for dine kolleger på et morgenmøde eller lignende. 

Rådgivning

Få råd og hjælp til arbejdslivet og spørg om alt, der vedrører din hverdag på jobbet.  

Kontakt Yngre Lægers rådgivere

Hjælp og rådgivning fra Lægeforeningen

Gratis kurser

Alle kurser udbudt af Yngre Læger er gratis for medlemmer. Vi afholder kurser i hele landet og kan også komme ud på den enkelte arbejdsplads, hvis blot man er min. 10 medlemmer. 

Saml 10 kolleger og bestil gratis kurser

Se alle kurser fra Yngre Læger og Lægeforeningen

Sociale arrangementer 

Få pulsen op med dine kolleger. I kan både finde eksisterende fodbold- og løbehold for yngre læger eller starte jeres eget lokale dream-team. 

Fodbold- og løbehold for yngre læger

Kontante medlemsfordele

Gode rabatter til dig og din familie på alt fra forsikring til oplevelser og delikatesser.

Gode medlemsrabatter