Gå til indhold

Attester til undervisning- og uddannelsesinstitutioner

Dokumentation for sygdom eller funktionsnedsættelse

Skoler og uddannelsesinstitutioner stiller i nogle tilfælde krav om lægelig dokumentation for eleven /den   studerendes sygdom eller funktionsnedsættelse. Det gælder fx ved fritagelse for undervisning pga. sygdom eller en funktionsnedsættelse eller ved manglende deltagelse i eksaminer og prøver.

Der er ikke indgået aftale om en bestemt blanket. Der vil derfor være tale om en friattest, som lægen typisk udfærdiger på sit brevpapir efter en konkret anmodning.

Det er vigtigt, at man alene attesterer forhold, som man faktisk har kendskab til. Det er fx ikke muligt at attestere overstået sygdom, som man ikke har været involveret i eller på anden måde har kendskab til.

Hvis man blot refererer til oplysninger, som den studerende selv har oplyst, vil lægeerklæringen som altovervejende hovedregel blive tilsidesat af uddannelsesinstitutionen. Det samme gælder, hvis lægeerklæringen udstedes, efter at den studerende er blevet rask.

Udleveres til den studerende 

Attesten udleveres til den studerende, som selv bringer den videre til uddannelsesinstitutionen.

Betales af den studerende

Attesten betales af den, der anmoder om den, typisk eleven/den studerende.

Attesten honoreres for den tid, lægen anvender på arbejdet.

Lægeattest til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (SU-Handicaptillæg)

Studerende i videregående uddannelser og erhvervsuddannelser, der på grund af varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde, kan søge om handicaptillæg til den studerendes SU eller slutlån.

Det kan for eksempel være, hvis den studerende har et medfødt handicap, har væsentlige følger efter ulykke eller sygdom, eller hvis den studerende har en psykisk diagnose, herunder en diagnose inden for autismespektret.

Attesten har til formål at beskrive den studerendes sygdom(me), og i hvilket omfang den studerendes funktionsniveau er påvirket. Desuden ønskes det oplyst, hvorvidt der er behov for fortsat behandling eller henvisning til yderligere udredning eller behandling hos specialist.

Udfyldes kun, når det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der har anmodet om det

Attesten udfyldes kun, når det er når det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der har anmodet om den, og styrelsen har redegjort nærmere for sagen og de helbredsmæssige forhold, der ønskes belyst.

Honoraret betales af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Læs mere i Attestnøglen.