Gå til indhold

Ansvar ved henvisninger og opfølgning på prøvesvar

Du har som læge et ansvar, både når du henviser en patient til videre behandling, og når du står for den behandling, som patienten er henvist til. Ansvaret består i de fleste tilfælde i at sørge for, at der følger relevant information med patienten rundt i sundhedsvæsenet. I forbindelse med parakliniske undersøgelser skal der typisk foreligge instrukser for håndteringen.

Ansvar ved henvisning fra almen praksis til praktiserende speciallæge

Når en praktiserende læge henviser en patient til undersøgelse/behandling hos en praktiserende speciallæge, sker det normalt ved, at patienten selv laver en aftale med speciallægen. I særlige tilfælde indkalder speciallægen patienten.

 

Før behandling/undersøgelse

Den henvisende læges ansvar før behandlingen
Som praktiserende læge har du ansvar for, at patienten er orienteret om, hvilken procedure, der gælder.

Patientens eget ansvar før behandlingen
Patienten har selv ansvar for at kontakte speciallægen. I de særlige tilfælde, hvor patienten ikke har kontaktet en speciallæge inden for en bestemt tidsramme, er det også patienten, der har ansvaret for at kontakte sin praktiserende læge igen. Patienten har desuden selv ansvar for at møde frem hos speciallægen og at overholde anbefalede tidsplaner osv.

 

Efter behandling/undersøgelse

Den behandlende speciallæges ansvar efter behandlingen
Som behandlende speciallæge har du ansvar for at orientere patientens egen læge om resultatet under hensyntagen til de regler, der gælder for samtykke. Er der efter din vurdering som speciallæge behov for supplerende undersøgelse/behandling hos patientens egen læge eller på et hospital, skal det fremgå af din tilbagemelding til patientens egen læge. Du skal som speciallæge også sikre, at patienten bliver informeret om det og opfordre patienten til at kontakte sin egen læge, så behandlingen kan blive sat i værk.

 

Patientens eget ansvar efter behandlingen
Patienten har selv ansvar for at henvende sig til sin egen læge for at få iværksat den behandling, som speciallægen har foreslået.

Få mere information om epikriser

 

Ansvar ved henvisning fra almen praksis/speciallægepraksis til hospital

Når du enten som praktiserende læge eller praktiserende speciallæge henviser en patient til undersøgelse/behandling på et hospital, skal patienten give informeret samtykke til det. Du skal som patientens læge også orientere patienten om, hvordan og hvornår patienten bliver indkaldt.

 

Før behandling/undersøgelse

Hospitalsafdelingens ansvar før behandlingen
Hospitalsafdelingen har ansvaret for at indkalde patienten. Kan afdelingen ikke gennemføre undersøgelsen af patienten, skal afdelingen hurtigst muligt give besked om dette til den læge, der har henvist patienten. Foreslår afdelingen, at patienten skal henvises til behandling et andet sted, men ikke selv viderehenviser patienten, bør afdelingen kontakte den læge, der har henvist patienten, telefonisk eller skriftligt. Det bør ske for at undgå unødig forsinkelse af den videre behandling og for at sikre, at der bliver aftalt, hvem der informerer patienten og laver en ny henvisning.

 

Patientens eget ansvar før behandlingen
Patienten har selv ansvar for at følge op på, om indkaldelsen kommer inden for den oplyste frist. Hvis det ikke sker, er det også patientens ansvar at kontakte den læge, der har lavet henvisningen.

 

Efter behandling/undersøgelse

Hospitalsafdelingens ansvar efter behandlingen
Hospitalsafdelingen har ansvar for at sende en epikrise til patientens egen læge og til praktiserende speciallæge, hvis det er speciallægen, der har henvist patienten. Hvis man i epikrisen foreslår nærmere kontrol, behandling eller udredning af patienten, skal det t fremgå tydeligt af epikrisen, at der er foretaget undersøgelser, som egen læge skal følge op på. Afdelingen kan overlade til egen læge at bestille yderligere undersøgelser. Hospitalsafdelingen har også ansvar for at informere patienten om baggrunden for, at man anbefaler kontrol, behandling eller udredning hos egen læge eller hos praktiserende speciallæge. Afdelingen har også ansvar for at opfordre patienten til at lave en aftale med egen læge om den videre behandling.

Hvis patientens egen læge fremover skal stå for behandling og kontrol, og det er af afgørende betydning for patientens videre behandlingsforløb, at kontrollen følger en tidsplan, bør hospitalsafdelingen kontakte patientens egen læge telefonisk eller skriftligt og sikre sig, at lægen har mulighed for at overtage kontrollen og ikke har fravær for eksempel på grund af ferie.

Patientens eget ansvar efter behandling/undersøgelse
Patienten har selv ansvaret for at lave en aftale med egen læge om den videre behandling.

Få yderligere information om epikriser

 

Ansvar ved henvisning fra almen praksis/speciallægepraksis til parakliniske undersøgelser

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9207 af 31. maj 2011 om udarbejdelse af parakliniske undersøgelser gælder både for alment praktiserende læger og speciallæger, og derfor skal begge sektorer udarbejde instrukser.

I større praksis med flere ansatte skal instrukser være skriftlige.

Ansvar ved henvisning fra hospitalsafdelinger til parakliniske undersøgelser

Hospitalernes afdelinger fastsætter internt instrukser for henvisning til parakliniske undersøgelser. Disse instrukser skal være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af parakliniske undersøgelser (se ovenfor). Når en afdeling udarbejder en instruks, som tildeler en anden afdeling en aktiv rolle, er det vigtigt at fordele og koordinere opgaverne og ansvaret mellem afdelingerne.

Den afdeling, der henviser en patient til en paraklinisk undersøgelse, har ansvaret for, at der foreligger en instruks for opfølgning på prøvesvar.

 

Instrukser på parakliniske afdelinger
Ledelsen på de parakliniske afdelinger har ansvaret for, at der foreligger de nødvendige lokale instrukser på afdelingerne for:

  • Modtagelse af rekvisitioner på parakliniske undersøgelser
  • Udførelsen af undersøgelser
  • Formidling af resultatet.