Gå til indhold

Når patienten har brug for tolk – hvad skal du huske?

Patienter, der har boet mere end tre år i Danmark uden at opnå tilstrækkelige danskkundskaber, bliver opkrævet et gebyr ved tolkning. Tolkegebyret gælder både i almen praksis, i speciallægepraksis samt i forbindelse med behandling og indlæggelse på sygehus.

Det er regionen, som opkræver gebyret fra de patienter, der er omfattet. Det gælder både tolkning i forbindelse med behandling på sygehus eller i praksis.

Dit ansvar som læge

Som læge er du ansvarlig for at indhente informeret samtykke fra patienten. Det betyder, at du skal:

  • Vurdere, om tolkebistand er nødvendigt
  • Sikre, at patienten forstår, hvad tolken siger, og at tolken er i stand til at tolke, hvad du siger

Du er ikke juridisk forpligtet til at informere om gebyret
Du er som læge ikke forpligtet til at informere patienterne om reglerne for tolkegebyr, og du skal henvise til regionen, hvis patienten udtrykker utilfredshed i klinikken omkring gebyret.

Spørgsmålet om gebyret er alene et anliggende mellem patienten og regionen. Der står i bekendtgørelsen, at det ikke er en betingelse for behandlingen, at der stilles garanti for betaling af gebyret for tolkebistand.

Du bør heller ikke tage gebyret i betragtning, når du vurderer behovet for tolk eller rekvirerer denne.

Må børn tolke?
Vær opmærksom på, at børn ikke må benyttes som tolk for deres forældre, medmindre det er nødvendigt i forhold til akut og livstruende behandling. Det er dit ansvar som læge at afvise, at børn anvendes som tolk.

Børn over 15 år vil kunne anvendes som tolke, hvis den behandlingsansvarlige læge vurderer, at det er et let og uproblematisk tilfælde.

Hvem kan fritages for tolkegebyret?
Ifølge bekendtgørelsen, som følger lovændringen, undlader regionen at opkræve gebyr i følgende situationer:

  • Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
    Regionsrådet kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring for, at patienten er omfattet af denne undtagelse. Regningen og erklæringen skal sendes til regionen.
  • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
  • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.
  • Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland

Tolkegebyret giver udfordringer i hverdagen
Vi er i Lægeforeningen vidende om, at reglerne om tolkegebyr kan være udfordrende i den kliniske hverdag. En del medlemmer oplever, at det nødvendige tillidsforhold mellem læge og patient bliver brudt, hvis lægen ikke oplyser om gebyrkravet, inden behandlingen sættes i gang, ligesom flere læger har fortalt om patienter, der vender om i døren til konsultationen eller helt udebliver fra behandlingen, når de bliver oplyst om tolkegebyret.

Spørgsmål og rådgivning om tolkebistand
Har du spørgsmål omkring tolkebistand, kan du kontakte:

  • Lægeforeningens juridiske sekretariat på 3544 8107
  • PLO’s sekretariat på 3544 8500