Gå til indhold

Selvbestemmelse i særlige tilfælde: Blodtransfusion, sultestrejke, uafvendeligt døende og livstestamente

Som læge vil du kunne komme ud for særlige situationer, hvor patienter har helt specifikke ønsker til behandlingen, som rejser specielle problemstillinger.

Patienter, der afviser at modtage blodtransfusion

En patient kan afvise at modtage transfusion af blod eller blodprodukter. Patienten kan afvise behandlingen i forbindelse med den aktuelle sygdomssituation og kan ikke afvise transfusion af blod eller blodprodukter på forhånd. I den konkrete situation skal du som læge informere patienten om konsekvenserne af at undlade behandling.

Pårørende til en bevidstløs patient kan ikke på patientens vegne nedlægge forbud mod behandling med blod eller blodprodukter.

Sultestrejkende patienter

Som læge må du ikke afbryde en sultestrejke, der er iværksat af en beslutningskompetent patient, der er informeret om sultestrejkens konsekvenser.

Uafvendeligt døende patienter

En patient er uafvendeligt døende, når døden med stor sandsynlighed forventes at indtræde inden for dage til uger trods anvendelse af de foreliggende behandlingsmuligheder.

A) Habile patienter, der er uafvendeligt døende

En uafvendeligt døende patient, der kan overskue konsekvenserne af sine handlinger, kan afvise iværksættelse af behandling. Tilsvarende kan en uafvendeligt døende patient forlange at få en allerede iværksat behandling afbrudt.

B) Inhabile patienter, der er uafvendeligt døende

Som læge kan du undlade at påbegynde eller fortsætte en livsforlængende behandling, hvis en uafvendeligt døende patient ikke længere er i stand til at udøve sin selvbestemmelsesret.

Selvbestemmelse og livstestamenter

Et livstestamente er en forhåndstilkendegivelse om ønsker til behandling, hvis patienten måtte komme i en tilstand, hvor selvbestemmelsesretten ikke længere kan udøves af vedkommende selv.

Indholdet af et livstestamente

I et livstestamente kan testator tilkendegive følgende:

  • At der ikke ønskes livsforlængende behandling i en situation, hvor testator er uafvendeligt døende. Denne tilkendegivelse er bindende for dig som behandlende læge.
  • At der ikke ønskes livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende har medført så svær invaliditet, at testator varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt. Denne tilkendegivelse er vejledende for dig som behandlende læge.

Lægens pligter i forbindelse med livstestamente

Som læge har du en række pligter, når det drejer sig om livstestamenter. Du skal:

  • Vurdere patientens tilstand og udsigterne til bedring samt mulighederne for behandling.
  • Vurdere, om patienten er uafvendeligt døende.
  • Vurdere, om patienten befinder sig i en tilstand, hvor uhelbredelige og svært invaliderende lidelser har medført, at patienten varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.
  • Kontakte Livstestamenteregisteret på Rigshospitalet.