Gå til indhold

It-udvalget i Lægeforeningen Hovedstaden

Udvalget støtter Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse i spørgsmål om it-teknologi i sundhedsvæsenet. Udvalget arbejder på at styrke Lægeforeningens rolle i forbindelse med planlægning og implementering af regionale it-projekter på sundhedsområdet, herunder at læger bliver hørt og inddraget i disse processer.

Kommissorium

Mandat og formål

IT – og digitaliseringsudvalget nedsættes af bestyrelsen i Lægeforeningen Hovedstaden og refererer til Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse i spørgsmål om digitalisering, IT og teknologi i sundhedsvæsenet.

Udvalgets formål er at styrke Lægeforeningen Hovedstadens stemme i forbindelse med planlægning og implementering af regionale it-projekter og digitaliseringstiltag på sundhedsområdet herunder særligt, at læger bliver hørt og inddraget i disse processer.

Udvalget følger den teknologiske udvikling på sundhedsområdet og vælger herfra at sætte fokus på specifikke områder indenfor sundheds-IT eller digitalisering i og på tværs af hospitalssektoren, almen praksis og speciallægepraksis, specielt med fokus på anvendelsen af teknologi og digitalisering og dens betydning for patientsikkerheden, sundhedspersonalets arbejdsmiljø og opgaveløsningen i sundhedsvæsenet

Udvalget skal følge arbejdet i Lægeforeningens Udvalg for Digitalisering og It.

Digitaliseringsudvalget kan rådgive bestyrelsen på eget initiativ eller på anmodning fra bestyrelsen.

Sammensætning

IT – og digitaliseringsudvalget består af op til to medlemmer udpeget af YL, op til to medlemmer udpeget af FAS og op til to medlemmer udpeget af PLO samt et medlem fra bestyrelsen. Medlemmerne forpligter sig til at være aktive bindeled mellem egen delforening og udvalget. Derudover kan læger med særlig ekspertise på IT-området tilknyttes IT- og digitaliseringsudvalget.

Såfremt der ikke blandt udvalgets medlemmer, er valgt et medlem fra Bornholms Lægeforening, kan Bornholms Lægeforening udpege en observatør til udvalget. Endvidere kan FADL København udpege en observatør til udvalget.

På udvalgets første møde vælges blandt medlemmerne en formand. Formandsvalget skal godkendes af bestyrelsen. Formanden for udvalget er observatør i Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse og er forpligtet til at sikre, at udvalgets arbejde bliver videreformidlet. Formanden for udvalget er ansvarlig for, at der er sammenhæng mellem bestyrelsens og udvalgets initiativer indenfor IT og digitalisering. 

Bestyrelsen stiller et budget til rådighed for digitaliseringsudvalgets aktiviteter og udvalgets arbejde understøttes af Lægeforeningens regionale sekretariater. Udvalget mødes i udgangspunkt 4 gange årligt. Derudover vil der være ad hoc møder med relevante interessenter. Disse kan varetages af formanden eller af medlemmerne i udvalget.

Udpegning af medlemmer og observatører finder sted om foråret i lige år og gælder for to år ad gangen. Den samlede funktionstid for medlemmer er på seks år.

Godkendt af Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse den 19. januar 2021.