Gå til indhold

Psykiatriudvalget i Lægeforeningen Hovedstaden

Psykiatriudvalget er et sagkyndigt udvalg til støtte for Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse i dennes arbejde med udmøntningen af Lægeforeningens psykiatripolitik.

Kommissorium

Udvalgets formål

Psykiatriudvalget er et sagkyndigt udvalg til støtte for Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse i dennes arbejde med udmøntningen af Lægeforeningens psykiatripolitik.

Udvalget refererer til Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse.

Udvalget skal, på bestyrelsens opfordring eller af egen drift, tage psykiatripolitiske problemstillinger op og rådgive bestyrelsen herom.

Formålet med udvalget er at styrke Lægeforeningen Hovedstadens rolle i det politiske arbejde med at skabe bedre rammer og betingelser for voksen- og børne- ungdomspsykiatri i Region Hovedstaden.

Udvalgets arbejdsopgaver

Udvalget skal kvalificere og styrke Lægeforeningen Hovedstadens rolle i den psykiatripolitiske debat via følgende:

  • Kvalificere Lægeforeningen Hovedstadens medlemsrettede og politiske aktiviteter
  • Påpege områder, hvor rammerne for psykiatri kan forbedres, herunder behandlingskvalitet, forskning, tværsektorielt samarbejde, rekruttering og fastholdelse mv.
  • Kvalificere bestyrelsen i dens kontakt med relevante lægefaglige aktører på psykiatriområdet, herunder bl.a. formandskabet for Region Hovedstadens Psykiatri-samordningsudvalg samt andre nævn, råd og udvalg og relevante aktører inden for det det psykiatriske område i Region Hovedstaden.
  • Sikre, at Lægeforeningen Hovedstadens arbejde tager afsæt i Lægeforeningens psykiatripolitik

Udvalgets Sammensætning

Psykiatriudvalget består af op til to medlemmer udpeget af Yngre Læger, op til to medlemmer udpeget af Foreningen af Speciallæger og op til to medlemmer udpeget af Praktiserende Lægers Organisation.

FADL København kan udpege en observatør til udvalget. Medlemmerne forpligter sig til at være aktive bindeled mellem egen delforening og udvalget.

Udvalget kan endvidere udpege 3 repræsentanter der besidder særlig indsigt i psykiatrien. Repræsentanterne deltager som personligt udpegede medlemmer af udvalget efter invitation fra Lægeforeningen Hovedstaden.

På udvalgets første møde vælges blandt medlemmerne en formand. Formandsvalget skal godkendes af bestyrelsen. Formanden for udvalget er observatør i Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse og er forpligtet til at sikre, at udvalgets arbejde bliver videreformidlet.

Medlemmer udpeges for en periode indtil slut 2022.  

Ophør af medlemskab i en valgperiode følger de til enhver tid gældende bestemmelser herom i de regionale standardvedtægter.

Udvalgets arbejdsform

Udvalget er nedsat mens regeringens arbejde med 10-årsplanen pågår. Der planlægges med et til to møder i foråret 2022 samt to i efteråret 2022. Derudover kan formanden indkalde til øvrige møder ad hoc efter koordinering med formanden for Lægeforening Hovedstaden.

Formanden fastlægger mødernes dagsorden med evt. forslag fra medlemmerne.

Udvalget understøttes af Lægeforeningen Hovedstadens sekretariat.

Evaluering

Lægeforeningen Hovedstaden vil evaluere udvalget i vinteren 2022 med henblik på evt. korrektioner i udvalgets videre arbejde.