Gå til indhold

LF nyhedsbrev 29. maj 2024

Kære kollega
Fredag og lørdag i den forgangne weekend afholdte vi Lægemøde, hvor Lægeforeningens repræsentantskab var samlet, og hvor vi havde besøg af en række beslutningstagere. Ikke mindst indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde, og formand for Sundhedsstrukturkommissionen, Jesper Fisker.

I skrivende stund venter vi alle fortsat på at se de anbefalinger, kommissionen kommer med. De skulle være lige om hjørnet. Det forlyder på vandrørene fra Christiansborg og omegn, at Sundhedsstrukturkommissionen offentliggør sin rapport midt i juni, hvorefter der selvfølgelig skal være en høring og politisk forhandling. Derfor vil jeg også sige en stor tak til både ministeren og Jesper Fisker for at stille op og komme med deres betragtninger på både problemer og løsninger i sundhedsvæsenet – så langt som de nu kunne gå her forud for offentliggørelsen af kommissionens anbefalinger. Tak naturligvis også til repræsentantskabet, som blandt meget andet debatterede lægers rolle i en ny sundhedsstruktur. 

I mine øjne er der ingen tvivl om, at der politisk bliver varmet op til en omfattende omstilling af sundhedsvæsenet med fokus på at flytte opgaver fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen. For mig er der heller ingen tvivl om, at vi som stand skal sætte et stærkt lægefagligt aftryk på omstillingerne, så det gøres så klogt som muligt. Det vender jeg tilbage til, når anbefalingerne lander

Lægemødet var naturligvis også meget andet end ’struktur’. Jeg bed blandt andet mærke i, at ministeren i sin tale tilkendegav, at selvom hun stod ved ændringerne af Styrelsens for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, som blev vedtaget i 2016, så var pendulet svinget for langt i modsatte retning og med mistillid fra læger og andre sundhedsprofessionelle til følge. Ministeren udtrykte selv behov for at tilliden blev genoprettet og udtrykte forhåbninger til, at det igangværende arbejde, som Lægeforeningen deltager i, kunne være udslagsgivende for en ny retning.

Lørdag formiddag stod i lægeetikkens tegn. Her evaluerede repræsentantskabet Lægeforeningens etiske principper, som på baggrund af de daværende kollegiale og etiske regler blev vedtaget i 2018. Repræsentantskabet fandt principperne dækkende, men pegede også på et behov for en tydeligere kommunikation til medlemmerne om dem, så de er bekendte for alle læger.

Desuden blev vi alle meget klogere på danskernes holdninger til en lang række sundhedspolitiske spørgsmål, da vi gennemgik ”Danskernes Sundhedspolitiske Barometer”. Det er en helt ny undersøgelse, som efter norsk forbillede går meget mere i dybden med befolkningens syn på sundhed, end nogensinde før. Undersøgelsen bliver offentliggjort i den nærmeste fremtid, og jeg er sikker på, at den vil være interessant læsning for alle vi læger, såvel som for politikere, embedsmænd og pressen.

Der bliver nok at tage fat på – også i den kommende tid.

De bedste hilsner

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen

Læs mere om årets Lægemøde her:

Ny struktur i sigte: Nu skal vi i fællesskab tale alle lægers sag

Sophie Løhde til læger: I må fordele jer anderledes

Valg, genvalg og godkendelser

 

Hanne Rolighed Christensen modtager Lægeforeningens Ærespris 2024

Som pioner for rationel brug af lægemidler, fadder til specialet klinisk farmakologi og for sit mod til at prioritere er Hanne Rolighed Christensen årets modtager af Lægeforeningens Ærespris. Men at gå forrest kan have sin pris. Læs hele interviewet med årets prismodtager i Ugeskrift for Læger

 

Ann-Louise Reventlow-Mourier er ny næstformand i Lægeforeningen

Efter Lægemødet konstituerede bestyrelsen sig, og Ann-Louise Reventlow-Mourier er ny næstformand for Lægeforeningen. Ann-Louise er formand for FAPS, har været medlem af Lægeforeningens bestyrelse siden 2020, og afløser Anna Mette Nathan fra PLO som næstformand.

Anna Mette kunne ikke genvælges på grund af reglerne om funktionstid. Hun fik rosende ord med sig fra formand Camilla Rathcke, der takkede hende for en enorm indsats i bestyrelsen og for arbejdet med blandt andet lægers retssikkerhed.

Lægemødet bød på flere nye medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse. Efter nyvalget af Wendy Schou som forperson for Yngre Læger blev Søren Niemi Helsø valgt ind fra Yngre Læger, mens Mireille Lacroix blev det samme fra PLO.

Får du anmeldt økonomisk støtte til konferencer eller debatarrangementer?

Som læge har du pligt til forudgående at ansøge eller anmelde til Lægemiddelstyrelsen, hvis du indgår i et samarbejde med, udfører en opgave for eller ejer aktier i en virksomhed. Det gælder i de fleste tilfælde også, hvis du deltager i konferencer eller debatarrangementer, der er arrangeret eller støttet af en lægemiddel- og medikovirksomhed eller en specialforretning med medicinsk udstyr. 

Hvis du ikke overholder reglerne, kan du få en bøde.

Husk at anmelde eller ansøge, inden du deltager i arrangementet. Se hvordan på styrelsens hjemmeside, hvor du finder en quickguide, som gør det nemt at få overblik over reglerne og få anmeldt eller ansøgt korrekt.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til økonomisk støtte eller tilknytning til industrien, kan du kontakte Lægemiddelstyrelsen på 4488 9595.

 

Stor stigning i anmeldelser om samarbejde med industrien

Lægemiddelstyrelsen har fået ekstraordinært mange henvendelser inden for de seneste par uger. Det sker blandt andet efter, at Danmarks Radio har omtalt tilfælde med manglende anmeldelse af rejser og konferencer betalt af industrien. Og det er godt, at der bliver skabt øget opmærksomhed om behovet for at anmelde samarbejdet:

”Det er meget positivt, at den opmærksomhed, som blandt andet Danmarks Radio har bidraget til at skabe om reglerne, har ført til ekstraordinært mange henvendelser til Lægemiddelstyrelsen fra sundhedspersoner. Det er rigtigt godt, for reglerne skal følges, og udviklingen tyder på, at der er tale om forglemmelser, som sundhedspersoner nu får rettet op på ved kontakt til styrelsen om tilknytning til industrien, siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Læs artiklen på DR’s hjemmeside 


Forældet vejledning om behandling af akutte atypiske brystsmerter er bortfaldet

Når du møder patienter med akutte atypiske brystsmerter, skal du fremover ikke følge den tidligere vejledning fra 2010. Ifølge Sundhedsstyrelsen bortfaldt den 7. maj 2024. Vejledningen var forældet, og der er udarbejdet andre mere relevante behandlingsvejledninger og kliniske vejledninger i henholdsvis kardiologisk og almen medicinsk regi.

Du bør fortsat være særligt opmærksom på atypiske eller ukarakteristiske symptomer
Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at du som læge fortsat skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i dine diagnostiske overvejelser ved behandling af patienter, der frembyder atypiske brystsmerter eller har andre ukarakteristiske symptomer, der kan skyldes iskæmisk hjertesygdom eller AKS.

Du bør udvise særlig opmærksomhed på de patientgrupper, der erfaringsmæssigt udviser vage eller atypiske symptomer, samt de patienter, der har risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdom.

Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg har gennem flere år arbejdet for at få revideret vejledningen om akutte, atypiske brystsmerter, da vejledningen fagligt set ikke var tidssvarende. Gennem et samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin er det lykkes at få myndighederne til at lytte.

Har du spørgsmål til vejledningen, kan du kontakte Sundhedsstyrelsen på 72 22 74 00


Dialogmøde: Hvordan kan man arbejde med prioritering i Region Hovedstadens sundhedsvæsen?

Lægeforeningen Hovedstaden afholdt i starten af maj dialogmøde med fokus på prioritering. Regionsrådet og koncerndirektionen var inviteret til at drøfte, hvordan man som region kan mindske gabet mellem mængden af opgaver og kapaciteten. Kort sagt: hvordan kan man arbejde med prioritering i Region Hovedstadens sundhedsvæsen? 

Dialogmødet blev indledt med oplæg fra Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, om de nationale problemstillinger og anbefalinger fra Sundhedssektorens Prioriteringsråd.

Efterfølgende fortalte cheflægerne Jens Georg Hillingsø og Ulrik Lassen fra Rigshospitalet om deres lokale arbejde med prioritering. På mødet deltog et bredt udsnit af regionsrådspolitikere, herunder blandt andet Lars Gaardhøj (S), og koncerndirektionen var blandt andet repræsenteret ved regionsdirektør Jens Gordon Clausen.

Dialogmødet bød på mange gode og ærlige drøftelser, hvor både politikere, bestyrelsesmedlemmer, oplægsholdere og embedsmænd kom til orde. Det blev blandt andet pointeret, at prioritering ikke skal ses som en spareøvelse – og eventuelle effektiviseringer må ikke partout medføre budgetnedskæringer. Desuden drøftede deltagerne, at:

  • Hvis man vil implementere nye tiltag og løsninger, skal man være sikker på, at man har den nødvendige arbejdskraft til implementering og drift. Belastes den nuværende kapacitet, forringer man de eksisterende tilbud.
  • For at undgå unødvendige kontroller, prøver og behandlinger, er der behov for ledelsesmæssig og politisk opbakning. Ellers vil man blot opleve mere defensiv medicin.
  • Det nære sundhedsvæsen skal tænkes ind i forhold til prioritering og udflytning af opgaver fra hospitaler.
  • Lægerne skal bidrage med faglige prioriteringer, og politikerne skal sikre den brede forventningsafstemning med befolkningen.
  • Uudnyttede data i Sundhedsplatformen og Landspatientregistret skal bruges til at hjælpe med prioritering.
  • Invester i forskningen, så vi ikke er afhængige af private fonde.

Lægeforeningen Hovedstaden planlægger at gentage succesen senere på året med et nyt tema.

Forårsmøde om det gode og betydningsfulde lægeliv i Region Sjælland

Lægeforeningen Sjælland havde inviteret de sjællandske læger til forårsmøde den 21. maj på Ringsted Kongrescenter, hvor emnet var ”Det gode og betydningsfulde lægeliv i Region Sjælland”.

80 medlemmer var mødt op for at høre Cæcilie Trier Sønderskov, der er cheflæge på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Nykøbing Falster, og praktiserende læge i Nysted Anders Beich. De kom med deres bud på, hvordan man kan styrke samarbejdet og medvirke til at forme en sund og bæredygtig arbejdskultur og belyse igangværende initiativer, der støtter lægernes faglige og personlige udvikling i Region Sjælland.

Det er vigtigt at fortælle de gode historier om lægelivet i Region Sjælland, og dem er der ifølge Cæcilie Trier Sønderskov masser af. Blandt andet har Nykøbing Falster Sygehus vundet en arbejdsmiljøpris for bedste psykiske arbejdsmiljø, Psykiatrien i Slagelse tiltrækker de yngre læger, Slagelse Sygehus har som de eneste ansat en uddannelsesansvarlig overlæge og Region Sjælland har en lægeuddannelse i Køge.

I Region Sjælland er der fokus på psykologisk tryghed og et godt arbejdsmiljø, og der er mulighed for at være læge der, hvor de syge mennesker er. 

At være praktiserende læge i udkantsdanmark, er ifølge Anders Beich et klinisk medicinsk slaraffenland, fordi lægemanglen er stor, og det bidrager til den sociale ulighed i sundhed. Han efterlyste politisk opbakning til at prioritere, hvad lægerne skal beskæftige sig med, samt incitamenter, der tilgodeser de områder, hvor der bor flest syge.

 

Overlæge på Holbæk Akutafdeling er modtager af Lægeforeningen Sjællands kollegialitetspris 2024

Prisen går til Anders Vestergaard Krusenstjerna-Hafstrøm, overlæge på Holbæk Akutafdeling, Post Graduate Lektor for akutmedicin og uddannelseskoordinerende overlæge.

Prismodtager Anders Vestergaard Krusenstjerna-Hafstrøm får Lægeforeningen Sjællands Kollegialitetspris 2024 for sin særlige indsats ift. fremme af god lægekultur via initiativer, der bidrager til at øge arbejdsglæden, forbedrer lægers arbejdsmiljø og styrker lægekollegialiteten.

Prisen blev uddelt på Lægeforeningen Sjællands forårsmøde den 21. maj. Læs mere om modtageren af kollegialitetsprisen


Få rabat på pleje og solbeskyttelse til din hud

Som medlem får 30 pct rabat på alle produkter hos goodskin.dk. Mærkerne DermaKnowlogy, Derma, HomeMaid og Hello Skincare tilbyder en lang række hudplejeprodukter både til krop og ansigt. Alle produkter er udviklet i Danmark, er anbefalet af Asthma Allergy Nordic, og de fleste certificeret af AllergyCertified. Find blandt andet Face Sun Cream SPF50 fra DermaKnowlogy og alle de andre solprodukter til en solrig sommer. Læs mere om tilbuddet her

 

Sommersjov i LEGOLAND

Tag på miniferie i verdens sjoveste land – LEGOLAND! Med Lægeforeningen får du 25 pct rabat på overnatning i familieværelse med morgenmad. Der kan vælges imellem Hotel LEGOLAND og LEGOLAND Holiday Village. Læs mere om tilbuddet her