Gå til indhold

Vedtægter for Foreningen af Pensionerede Læger

1. Foreningens formål og medlemskreds 

Foreningens formål er at fremme de standsmæssige og lægelige interesser for medlemmerne af foreningen.

Foreningen omfatter pensionerede læger og ikke-erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen.

2. Medlemskab af foreningen

Læger, der pensioneres og ikke-erhvervsaktive læger, der opfylder de fastsatte betingelser for at få status som ikke-erhvervsaktive læger, vil som medlemmer af Lægeforeningen blive henført til Foreningen af Pensionerede Læger snarest mulig efter, at de har orienteret Lægeforeningen om den ændrede status.

Der kræves ikke særskilt kontingent for medlemskabet. Udmeldelse sker i henhold til Lægeforeningens vedtægter.

3. Medlemmernes pligter

Medlemmerne er forpligtet til at overholde de af de forhandlingsberettigede foreningers indgåede aftaler og overenskomster og lovligt trufne beslutninger. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

4. Årsmøde for medlemmer af Foreningen af Pensionerede Læger

Formålet med Årsmødet er, at medlemmer af Foreningen af Pensionerede Læger får mulighed for at øve indflydelse på foreningen. Det sker blandt andet ved, at medlemmerne er orienteret om de forhold, som bestyrelsen arbejder med generelt og i de fem regioner, samt har en mulighed for dialog med bestyrelsen.

4.1 

Der afholdes et årligt Årsmøde samtidig med og på samme sted som Lægeforeningens årlige ordinære Lægemøde. Indkaldelse til Årsmødet skal ske mindst fire uger forinden.
 Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af mødeindkaldelsen.

Dagsorden for Årsmødet indeholder følgende faste punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Drøftelse af forslag fra bestyrelsen 
  4. Orientering om foreningens økonomi
  5. Beretning fra foreningens arbejdsgrupper og udvalg
  6. Drøftelse af indkomne forslag
  7. Eventuelt.

Der indkaldes til Årsmødet samtidig med indkaldelse til Lægeforeningens ordinære Lægemøde, og Årsmødet er samtidig hermed beslutningsdygtigt.

Afstemninger afgøres ved simpel majoritet.
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før Årsmødet.

4.2

Forslag om vedtægtsændringer i Foreningen af Pensionerede Læger drøftes blandt de fremmødte, og bestyrelsen beslutter efterfølgende om vedtægtsændringerne skal forelægges for Lægeforeningens bestyrelse.

Beslutter bestyrelsen at fremme forslag til vedtægtsændringer forelægges forslag(ene) for Lægeforeningens bestyrelse af Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse på det førstkommende bestyrelsesmøde i Lægeforeningen.

Lægeforeningens bestyrelse skal godkende ændringer i vedtægterne, jf. Lægeforeningens vedtægter, pkt. 6.6.

4.3

Beslutter Lægeforeningens bestyrelse, at der skal ske ændringer i Foreningen af Pensionerede Lægers vedtægter, forelægges forslag(ene) til nye vedtægter forinden Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse med henblik på bemærkninger.

5. Ekstraordinært Årsmøde

Ekstraordinært Årsmøde kan sammenkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 100 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelsen sker direkte til medlemmerne med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter det fremsatte ønske.

Dagsorden for ekstraordinært Årsmøde:

  1. Valg af dirigent
  2. Drøftelse af den sag, der førte til indkaldelsen
  3. Eventuelt.

6. Foreningens bestyrelse

6.1

Foreningens bestyrelse består af de til enhver tid valgte repræsentanter for de pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger i Lægeforeningens Repræsentantskab. Repræsentanter og suppleanter for disse vælges af pensionerede og ikke-erhvervsaktive medlemmer inden for hver af landets fem regioner. Valgene afholdes i hver enkelte region for sig efter nærmere regler fastlagt af Lægeforeningens bestyrelse.

Valgperiode og maksimal funktionsperiode følger de til enhver tid gældende regler for repræsentation i udvalg mv. i Lægeforeningens vedtægter og dertil knyttede overgangsbestemmelser. Suppleanters valgperiode tæller ikke med i den maksimale funktionsperiode, hvis suppleanten indtræder i bestyrelsen.

6.2

Bestyrelsen leder foreningens anliggender og varetager dens interesser.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, herunder forretningsudvalg og aktivitetsudvalg. Forretningsudvalget består af formand og næstformand og et bestyrelsesmedlem.

Efter hvert bestyrelsesmøde skrives referat, som sendes til Lægeforeningens bestyrelse.

7. Økonomi og sekretariatsbistand

Der afsættes hvert år et beløb på Lægeforeningens budget til Foreningen af Pensionerede Lægers aktiviteter. Beløbet besluttes af Lægeforeningens Repræsentantskab i forbindelse med den årlige budgetbehandling af Lægeforeningens budget på Lægemødet.

Lægeforeningen stiller sekretærbistand til rådighed for foreningen.

8. Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende Årsmøder, der skal indkaldes med 14 dages varsel og med et mellemrum på 4-6 uger.

Opløsning af foreningen skal vedtages af mindst 100 medlemmer på begge Årsmøder.

9. Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter godkendelse i Lægeforeningens bestyrelse. Vedtægterne blev oprindeligt godkendt af Lægeforeningens bestyrelse den 15. januar 2009 og siden ændret den 11. februar 2010, den 19. maj 2016 og senest den 1. juni 2022.