Gå til indhold

Lægeforeningens særlige nævn

24. Voldgiftsretten

24.1 Voldgiftsretten afgør bindende alle

  • stridsspørgsmål mellem medlemmerne indbyrdes og mellem et medlem og Lægeforeningen og/eller dennes forhandlingsberettigede forening, såfremt spørgsmålet vedrører kollegiale forhold eller standens interesser, og parterne er enige om at forelægge spørgsmålet for Voldgiftsretten, hvilket anses for at være tilfældet i sager, hvor voldgiftsbehandling er aftalt i købekontrakter og interessentskabskontrakter
  • uenighed om fortolkningen af Lægeforeningens eller de forhandlingsberettigede foreningers vedtægter, kollegiale vedtægter og andre bestemmelser, som parterne er enige om at forelægge Voldgiftsretten
  • stridsspørgsmål mellem Lægeforeningen og en forhandlingsberettiget forening eller mellem disse indbyrdes om stands- og sundhedspolitiske spørgsmål. som parterne er enige om at forelægge Voldgiftsretten
  • eksklusionssager
  • Anke af nægtelse af optagelse af læge som medlem
  • Interne afgørelser, som en forhandlingsberettiget forening beslutter skal træffes af Voldgiftsretten
  • Afgørelser truffet af Lægeetisk Nævn, der indbringes for Voldgiftsretten.

24.2 De nærmere regler for Voldgiftsrettens sammensætning, sagsbehandling og afgørelse samt betaling af sagsomkostninger fastsættes i en af Repræsentantskabet vedtaget forretningsorden for Voldgiftsretten.

24.3 Voldgiftsretten kan idømme en part en bøde op til kr. 50.000 og kan, hvis det skønnes, at ukollegial optræden har påført den anden part tab, tillægge denne erstatning.

25. Eksklusionssager

25.1 Spørgsmål om eksklusion af et medlem indbringes med skriftlig motivering for Voldgiftsretten af bestyrelsen. Denne beskikker et medlem eller en advokat til at fungere som anklager for retten. Når forslag om eksklusion skyldes en forhandlingsberettiget forening, sker beskikkelsen efter forhandling med denne.

25.2 Voldgiftsretten kan ved kendelse om eksklusion bestemme, at eksklusionen gælder for et i kendelsen angivet tidsrum. Er eksklusionen ikke tidsbegrænset, kan retten bestemme, at spørgsmål om genoptagelse først efter et i kendelsen angivet åremål kan indbringes for retten af den ekskluderede.

26. Lægeetisk Nævn

26.1 Lægeetisk Nævn har til opgave at yde rådgivning og vejledning i sager, der drejer sig om handlinger i strid med Lægeforeningens etiske principper. Nævnet skal herudover følge med i samfundsudviklingen og i den offentlige debat og på eget initiativ rejse sager imod medlemmer, år Nævnet finder anledning hertil. Nævnet kan alene udtrykke kritik eller påtale af lægers adfærd, som er i strid med Lægeforeningens etiske principper. Overtrædelser, der findes særligt alvorlige, skal af Nævnet indberettes til bestyrelsen med henblik på dennes stillingtagen til, om Lægeforeningen skal anlægge sag imod vedkommende læge ved Voldgiftsretten  med påstand om bod eller eksklusion. Nævnet kan ikke behandle sager, som Repræsentantskabet har henlagt til afgørelse af særlige organer, fx Bestyrelsen og Voldgiftsretten. Nævnet afgør selv, om det kan behandle en forelagt sag. 

26.2 De nærmere regler for Lægeetisk Nævns sammensætning, sagsbehandling og afgørelse fastsættes i en af Repræsentantskabet vedtaget forretningsorden for Nævnet.