Gå til indhold

Kontingent, stemmeret og eksklusion

Lægeforeningen opkræver kontingent for Lægeforeningen, de forhandlingsberettigede foreninger og for lægekredsforeningerne for Færøerne og Grønland. Kontingentet bliver fastsat på Lægeforeningens årlige ordinære repræsentantskabsmøde.

Kontingentrestance
Hvis kontingent til Lægeforeningen, den forhandlingsberettigede forening eller til lægekredsforeningerne for Færøerne og Grønland ikke er betalt senest to måneder efter det betalingstidspunkt, der er anført i opkrævningen, mister medlemmet sin stemmeret i foreningerne.

Er et medlem i restance, og har medlemmet ikke betalt inden betalingsfristen for 2. rykker, bliver medlemmet udmeldt.

Genindmeldelse kan finde sted efter betaling af restancen.

Medlemskaber er personlige. Dette gælder også i forhold til kapacitetskontingent. Ejeren (ejerne) af det ydernummer, der pålignes kapacitetskontingent er personligt ansvarlig for, at praksis betaler kapacitetskontingent. 

En restance vedrørende kapacitetskontingent betragtes derfor som en restance for ejeren (ejerne) af ydernummeret.

Kontingentnedsættelse
Kontingentet kan først blive sat ned fra det tidspunkt, hvor medlemmet giver Lægeforeningen besked om en ændring, der medfører kontingentnedsættelse. Nedsættelsen gives i hele måneder.
Læs mere om, hvilke ændringer der medfører nedsat kontingent.

Kontingentophør ved udmeldelse
Et medlem kan først melde sig ud med tre måneders varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse kan kun ske via ”Min side” eller ved at give skriftlig besked til Lægeforeningen.

PLO’s sekretariat sikrer, at opkrævning af kapacitetskontingent ophører med de varsler, der gælder for opsigelse af medlemskab, når ophør er meddelt.

Straksudmeldelse ved ansættelse i andet land i Norden
Et medlem, som tager lægelig beskæftigelse i et andet nordisk land, kan straks melde sig ud, hvis:

  • Beskæftigelsen på forhånd kan forudses at blive af mere end seks måneders varighed, eller
  • Hvis medlemmet i seks måneder uafbrudt har været beskæftiget i en lægelig stilling i et andet nordisk land.

Medlemmet skal dog samtidig melde sig ind i arbejdslandets lægeforening.

Kontingentophør har virkning fra næstkommende 1. i måneden.

Medlemmer med hovedbeskæftigelse i udlandet
Medlemmer, der har deres hovedbeskæftigelse i udlandet, kan blive optaget i eller forblive medlemmer i Lægeforeningen uden samtidig medlemskab af og kontingentbetaling til en forhandlingsberettiget forening.

Udlandsbeskæftigede medlemmer, der i henhold til Lægeforeningens vedtægter punkt 3.1. er medlemmer af Lægeforeningen, kan alene opnå eller bevare medlemskab af Yngre Læger, som forhandlingsberettiget forening. Medlemmet skal give Lægeforeningen besked om blive flyttet til gruppen af udlandsbeskæftigede og opnår derefter stemmeret i denne gruppe.

Forpligtelser under konflikt
Intet medlem kan ved at melde sig ud eller træde ud af Lægeforeningen, en forhandlingsberettiget forening og lægekredsforeningerne for Grønland og Færøerne unddrage sig de forpligtelser og/eller udgifter, som er pålagt på grund af konflikt eller konfliktsituation eller pådraget gennem lån eller på anden måde, jf. dog Lægeforeningens vedtægters punkt 9.2.