Gå til indhold

Standardvedtægt for Lægeforeningens regionale repræsentationer

Ændret senest på Lægeforeningens repræsentantskabsmøde 13. maj 2023

Vedtægter for Lægeforeningens regionale repræsentationer

1. Formål
1.1 Den regionale repræsentations formål er at varetage Lægeforeningens lokale interesser inden for stands- og sundhedspolitik og betjene de medlemmer af Lægeforeningen, der har deres hovedbeskæftigelse inden for Region X og de pensionister og andre ikke-erhvervsaktive medlemmer, der har bopæl i regionen, eller hvis seneste bopæl i Danmark var beliggende inden for regionen.

2. Den regionale repræsentations opgaver
2.1 Den regionale repræsentation arbejder indenfor rammerne af den politik, der fastlægges af Lægeforeningens repræsentantskab og Lægeforeningens bestyrelse. Den regionale repræsentations opgave er at arbejde for, at de centrale politikker udmøntes i relevant decentral interessevaretagelse. Som led i den decentrale interessevaretagelse varetager den regionale repræsentation Lægeforeningens kontakter over for regionsrådet, kommunerne inden for regionen og til andre relevante lokale offentlige og private institutioner.

2.2 Den regionale repræsentation følger udviklingen inden for sundheds- og socialsektoren med henblik på sundhedsfremme og sygdomsbekæmpelse.

2.3 Den regionale repræsentation træffer aftaler på det regionale niveau med lokale myndigheder, institutioner og virksomheder om spørgsmål, som ikke hører ind under de forhandlingsberettigede foreningers bestemmelser og forhandlingsområder.

2.4 Den regionale repræsentation kan bidrage til at vedligeholde medlemmernes interesse for lægevidenskabelige emner ved at foranstalte efter- og videreuddannelse og ved at støtte lægevidenskabelig forskning.

3. Bestyrelsen
3.1 Den regionale repræsentations faglige og politiske aktiviteter inden for Region X varetages af Bestyrelsen. Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en formand.

3.2 De forhandlingsberettigede foreninger vælger eller udpeger hver 2 medlemmer til bestyrelsen i henhold til deres egne vedtægter. Bestyrelsen vælger en formand af sin midte. Den forhandlingsberettigede forening, der herefter kun er repræsenteret ved 1 ordinært medlem, vælger yderligere 1 ordinært medlem. 

3.3 Vælges en formand ikke efter pkt. 3.2, kan medlemmer med hovedbeskæftigelse i regionen, efter ind-stilling fra deres forhandlingsberettigede forening i regionen, kandidere som regional formand.
Bestyrelsen vælger en formand blandt de indstillede kandidater.

3.4 Er der flere kandidater til formandsposten, efter bestemmelsen i pkt. 3.2 eller pkt. 3.3, vælges formanden af bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed. Er der stemmelighed træffes valget ved lodtrækning.
Bestyrelsen beslutter selv, hvordan afstemningen skal foregå.

3.5 Medmindre andet vedtages af den enkelte forhandlingsberettigede forening, indgår formændene for den forhandlingsberettigede organisations regionale repræsentation i bestyrelsen for Lægeforeningens lokale repræsentation, som den ene repræsentant for den forhandlingsberettigede forening.

3.6 Medlemskab af bestyrelsen er omfattet af Lægeforeningens vedtægter om repræsentation i udvalg mv., pkt. 19 og pkt. 21 om ophør af medlemskab/repræsentation i en valgperiode.

4. Formanden
4.1 Formanden vælges for en 2-årig periode med mulighed for genvalg 3 gange svarende til i alt 8 år. Den samlede funktionstid er begrænset til en samlet periode på maksimalt 8 år inden for enhver sammenhængende periode på 12 år. Valgperioden på 2 år nedsættes til 1 år, hvis den maksimale funktionsperiode på 8 år nås. 

4.2 Formanden for den regionale lægeforening kan ikke samtidigt være regional formand for en af de forhandlingsberettigede foreninger.

4.3. Formandens medlemskab af bestyrelsen er omfattet af Lægeforeningens vedtægter om repræsentation i udvalg mv., pkt. 19 og pkt. 21 om ophør af medlemskab/repræsentation i en valgperiode.

5. Bestyrelsens møder
5.1 Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for sine møder og øvrige virksomhed. Forretningsordenen skal godkendes af Lægeforeningens Bestyrelse.

5.2 Der tilstræbes afholdt møder eller opretholdt anden kontakt med Lægeforeningens centrale niveau.

6. Medlemsmøder
6.1 Bestyrelsen kan afholde fælles medlemsmøder for flere medlemsgrupper eller alle medlemmer af Lægeforeningens regionale repræsentation, når dette findes hensigtsmæssigt.

6.2 Bestyrelsens medlemmer har normalt ret til at deltage i de øvrige medlemsgruppers lokale medlemsmøder uden stemmeret.

7. Udvalg
7.1 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper og træffe beslutning om disses kommissorium og sammensætning.

8. Eksterne udvalg
8.1 Den regionale repræsentations repræsentanter i eksterne udvalg, nedsat af andre, vælges på de for de eksterne udvalg gældende tidspunkter for valg og med de for udvalgene gældende funktionstider. Medlemskab er dog begrænset til en samlet medlemsperiode på maksimalt 8 år inden for enhver sammenhængende periode på 12 år, jf. Lægeforeningens vedtægter om repræsentation i udvalg mv., pkt. 19 og pkt. 21 om ophør af medlemskab/repræsentation i en valgperiode.

9. Den regionale repræsentations drift
9.1 Lægeforeningen stiller sekretariatsbistand, lokaler og service til rådighed for Lægeforeningens regionale repræsentation.

9.2 Herudover stiller Lægeforeningen lokaler, sekretariatsbistand og andre serviceydelser til rådighed for de forhandlingsberettigede foreninger. Nærmere aftale herom indgås og afregnes mellem Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreninger centralt og kan opsiges med 12 måneders varsel.

9.3 Lægeforeningen dækker udgifter til drift af den regionale lægeforening. Udgiften budgetteres og regnskabsføres som en del af Lægeforeningens samlede driftsudgifter.

10. Regnskab og revision
10.1 Den regionale repræsentations udgifter indarbejdes i Lægeforeningens samlede regnskab, som forelægges til endelig godkendelse på Lægeforeningens ordinære læge- og repræsentantskabsmøde.

11. Overgangsbestemmelse
Bestemmelsen om 8 års valgperiode gælder for alle nyvalg af medlemmer efter Lægemødet 2021. For medlemmer, der sidder eller har siddet i det pågældende udvalg, træder 8 års reglen først i kraft efter Lægemødet i 2027, jf. Lægeforeningens vedtægtsbestemmelse herom.