Gå til indhold

Høring over forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond

Vigtigt at fastholde offentlige forskningsinvesteringer, der er uafhængige af kommercielle interesser

Den 5. januar 2021

Innovationsfonden skal, jf. det fremsendte udkast til lovforslag, fremover have en mere central rolle i at finde løsninger på store samfundsudfordringer via forskning, vidensbaseret innovation og iværksætteri.

Lægeforeningen mener, at det er positivt, hvis regeringen og øvrige partier vil investere mere i forskning og udvikling fremover, for at løse samfundsudfordringer. Men vi vil samtidig påpege, at Innovationsfondens formål om at bidrage til vækst og beskæftigelse i erhvervslivet betyder, at der er samfundsudfordringer, der kan være svære at løse via øgede investeringer i Innovationsfonden.

Nogle samfundsudfordringer på sundhedsområdet kræver ny viden om behandlingsmetoder, diagnostik og forebyggelse til gavn for patienterne, der ikke umiddelbart fører til produktudvikling, iværksætteri og øget salg i private virksomheder. Det er derfor vigtigt, at en opprioritering af offentlige midler til innovationsfonden ikke betyder en nedprioritering af anden offentlig støtte til forskning og udvikling, der kan løse samfundsudfordringer, uafhængigt af kommercielle interesser.

Vigtigt at understøtte den grønne omstilling, men fasthold prioriteringen af sundhedsforskning

Det er positivt, at regeringen fremover vil investere mere i grøn omstilling, bl.a. via en styrket rolle for Innovationsfonden. Herunder er der effekter af klimaforandringer på folkesundheden, der afføder behov for ny viden fra øget forskning.

Men Lægeforeningen vil samtidig påpege, at der er andre samfundsudfordringer på bl.a. sundhedsområdet, der ligeledes bør prioriteres, hvor behovene ikke samtidig er blevet mindre. Tværtimod indebærer bl.a. de kommende års voksede andel af ældre borgere med kroniske lidelser, at vi kun har set starten på de sundhedsudfordringer, der kommer.

Det er positivt, at der ved vedtagelsen af forskningsreserven for 2021 blev afsat midler til at styrke den kliniske forskning. Men ved den grønne øremærkning af forskningsmidler på finansloven og ved en fokusering på at støtte grønne projekter i Innovationsfonden fremadrettet, vil der blive færre midler tilbage til at etablere ny viden, udvikling og dermed omstilling på bl.a. sundhedsområdet. Lægeforeningen vil derfor stærkt opfordre til, at regeringen og øvrige partier samtidig med den grønne omstilling gør mere for at prioritere sundhedsforskning og -udvikling, i et tæt strategisk samarbejde med regionerne.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen