Gå til indhold

Høring over udkast til vejledning om helbredskrav til kørekort

Den 25. april 2021

Vejledningen er blevet mere overskuelig, men Lægeforeningen mener fortsat, at en obligatorisk helbredsundersøgelse er mere velegnet til at sikre trafiksikkerheden

Det er Lægeforeningens vurdering, at vejledningen er blevet mere overskuelig og tydelig i beskrivelsen af de situationer, hvor det lægefagligt vurderes at udgøre en risiko for trafiksikkerheden, såfremt en patient på grund af sygdom, svækkelse, indtagelse af bevidsthedspåvirkende stoffer eller trafikfarlig medicin kører bil.

Derudover er det godt, at det er blevet præciseret, at det kræver samtykke fra patienten, såfremt der skal opstartes en kørekortsag.

Obligatorisk helbredsundersøgelse er mere velegnet til at sikre trafiksikkerheden

Lægeforeningen mener dog ikke, at det bør være frivilligt, om man vil have kontrolleret sine føreevner, hvis man ønsker at føre bil i en høj alder, eller at det skal afhænge af, om en læge af egen drift tager emnet op med sin patient.

Med ophævelsen af reglerne om gyldighedstid for kørekort til ældre samt afskaffelsen af den obligatorisk helbredsundersøgelse eksisterer der ikke længere et system, som sikrer, at man får kontakt til de ældre bilister, som ikke har den fornødne åndelige og legemlige førlighed, og hvis helbred kan udgøre en fare ved kørsel, f.eks. på grund demens eller dårligt syn.

Dette udgør en stor trafik- og patientsikkerhedsmæssig risiko både i forhold til den enkelte bilist, der potentielt fører køretøj, når vedkommende ikke længere burde, men også i forhold til omgivelserne.

I nogle tilfælde vil ældre patienter ikke selv opdage ændringer i deres helbredstilstand, da ændringerne sker gradvist, og patienterne vil måske ikke selv finde anledning til at henvende sig til deres læge.

Et system, der baserer sig på et øget fokus på lægers forpligtelse til at udstede kørselsforbud som erstatning for en obligatorisk helbredsundersøgelse, er derfor ikke egnet til at sikre trafiksikkerheden, da forudsætningen for, at en læge overhovedet opdager, at der kan være problemer med en patients føreevne, er, at patienten henvender sig til lægen.

Risiko for patientsikkerheden
Lægeforeningen er derudover bekymret for, at det kan have patientsikkerhedsmæssige konsekvenser, når man lader vurderingen af en patients kørehabilitet afhænge af, om en læge under en konsultation bliver opmærksom på forhold af betydning for trafiksikkerheden.

En risiko kan være, at patienter med et behandlingsbehov vil undlade at søge lægehjælp af frygt for, at de derved risikerer at få inddraget eller tidsbegrænset deres kørekort.

Lægeforeningen er desuden bekymret for, at det nuværende system kan føre til en generel svækkelse af tillidsforholdet mellem læge og patient, når det overlades til den enkelte læge løbende at holde øje med patientens kørehabilitet og af egen drift tage initiativ til foranstaltninger, som kan afskære patienten fra at kunne køre bil.

En fast aldersgrænse og en obligatorisk helbredsundersøgelse sikrer, at egnetheden til at føre bil bliver sat på dagsordenen mellem den ældre borger og lægen, og at det sker ved en konsultation, hvor der er afsat tid alene til dét formål, hvor blandt andet patientens syn og kognitive funktioner undersøges. En obligatorisk helbredsundersøgelse må derfor anses for at være et mere velegnet instrument til sikre trafik- og patientsikkerheden.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen