Gå til indhold

Høring over forslag til lov om ændring af lov om det centrale personregister

Tildeling af nyt personnr. til mindreårige, som oplever at tilhøre det andet køn og ophævelse af reflektionsperiode som betingelse for tildeling af nyt personnr. til voksne, som oplever at tilhøre det andet køn.

Den 23. juni 2022

Positivt at fremme lige muligheder for LGBTI-personer, men behov for præcisering af de sundhedsmæssige konsekvenser af lovforslaget

Lægeforeningen mener grundlæggende, at det er vigtigt at fremme lige muligheder for LGBTI-personer. Lægeforeningen kan derfor bakke op om forslaget om at gøre det muligt for mindreårige som oplever at tilhøre det andet køn at få tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det køn, som de oplever at tilhøre.

Lægeforeningen mener dog, at de sundhedsmæssige konsekvenser af lovforslaget bør beskrives nærmere, ligesom det bør sikres, at de relevante sundhedsmyndigheder vejleder om den praktiske håndtering af de afledte konsekvenser på sundhedsområdet. 

Vigtigt at tilbyde sundhedsfaglig rådgivning

Skifte af juridisk kønsstatus vil for mange mennesker være en stor beslutning, hvor der udover rådgivning om de juridiske konsekvenser af beslutningen, kan være behov for sundhedsfaglig vejledning.

Lægeforeningen skal derfor opfordre til, at der som en del af den obligatoriske juridisk alderssvarende rådgivning, der skal finde sted forud for tildeling af nyt personnummer, også skal indgå vejledning om, at ansøgeren har mulighed for at få sundhedsfaglig støtte og vejledning om kønsidentitet relevante steder i sundhedsvæsenet.

Behov for præcisering af de sundhedsmæssige konsekvenser af lovforslaget

I bemærkningerne til lovforslaget nævnes ikke noget om, hvilke afledte konsekvenser lovforslaget har på sundhedsområdet.

Det er imidlertid Lægeforeningens vurdering, at der netop på sundhedsområdet kan opstå situationer, hvor tildelingen af et nyt personnummer kan få betydning i en sundhedsfaglig kontekst.

I forhold til journaloplysninger og de tilhørende it-systemer, er der flere problemstillinger, som er vigtige at være opmærksom på.

På side 6 i lovforslaget fremgår det, at ”Når der tildeles et nyt personnummer til erstatning for et tidligere tildelt personnummer, vil det oprindelige personnummer blive stående i CPR med en henvisning til det nye nummer.”

Det fremgår dog ikke, hvordan dette forventes håndteret i et journalsystem.

Vil tidligere journaloplysninger på patientens gamle personnummer automatisk videreføres på det nye personnummer, eller vil der være udfordringer med dette i visse systemer? Og hvordan sikres opfølgning på dette, så stigmatisering, reduceret patientsikkerhed og tab af vigtige sundhedsdata m.v. undgås?

Derudover bør man være opmærksom på, at læger i dag sædvanligvis vil orientere sig efter patientens biologiske køn ud fra patientens personnummer og navn.

Som de fleste journalsystemer er indrettet i dag, vil en læge ikke ud fra journalsystemet kunne se, om en patient har et andet biologisk køn, end det som afspejler sig i patientens navn og personnummer. Lægen vil være afhængig af, at patienten eller patientens pårørende selv oplyser dette. En patients biologiske køn har imidlertid stor betydning for, hvilken medicinsk behandling patienten kan tilbydes. Det er derfor afgørende for den enkelte patients sikkerhed, at lægen bliver gjort opmærksom på, hvis en patient har et andet biologisk køn end det, der afspejler sig i patienten navn og personnummer.

Lægeforeningen skal opfordre til, at ovenstående belyses nærmere.

Behandling målrettet et biologisk køn

Lægeforeningen skal desuden opfordre til, at lovforslagets eventuelle konsekvenser for de patienter, der i dag tilbydes behandling specifikt målrettet deres biologiske køn, belyses nærmere.

Hvis en patient i sundhedsvæsenet tilbydes en bestemt sundhedsfaglig undersøgelse, behandling eller vaccination på baggrund af patientens biologiske køn, er det således vigtigt, at en patient, der har fået tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det køn, som patienten oplever at tilhøre, fortsat tilbydes de undersøgelser, behandlinger og vaccinationer, der måtte relevante for patientens biologiske køn.

Et eksempel herpå er den situation, hvor en patient har ændret sit personnummer (og navn), men ikke undergået kønsmodificerende behandling. Her vil en transmand/biologisk kvinde fortsat skulle tilbydes HPV-screening, såfremt patienten fortsat har sine kvindelige kønsorganer. Det skal dog samtidig sikres, såfremt patienten er under en evt. kønsmodificerende behandling, hvor langt patienten er i denne proces, så vedkommende ikke uønsket tilbydes en screening, der ikke længere er relevant.  

Det bør sikres, at relevante systemer kan favne dette.

Lovforslaget må ikke skabe ulighed i sundhed

Ud fra en sundhedsmæssig lighedsbetragtning er det afgørende, at lovforslaget ikke kommer til at stille nogle patienter ringere, såfremt de har fået tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det køn, som de oplever at tilhøre.

Hvis en patient i sundhedsvæsenet tilbydes en bestemt sundhedsfaglig undersøgelse, behandling eller vaccination på baggrund af patientens biologiske køn, er det således vigtigt, at den patient, der har fået tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det køn, som patienten oplever at tilhøre, fortsat tilbydes undersøgelser, behandling og vaccinationer relevante for patientens biologiske køn.

Lægeforeningen skal derfor opfordre til, at det, for så vidt angår tilbud om sundhedsfaglig behandling som er knyttet op på det biologiske køn, sikres, at lovforslaget ikke kommer til at stille patienter ringere, såfremt de har fået tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det køn, som de oplever at tilhøre.

Da nærværende lovforslag primært vedrører mindreårige patienter, er der også af den grund et særligt beskyttelseshensyn.  

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen