Gå til indhold

Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven (fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop)

Den 18. august 2022

Positivt at borgernes selvbestemmelsesret styrkes

Lægeforeningen ser positivt på lovforslaget om, at borgernes selvbestemmelsesret udvides, således at kravet om en aktuel sygdomssituation eller forhåndsfravalg ved testamente ikke længere er et krav.

Lægeforeningen ser gerne, at borgeren opfordres til at søge en samtale med borgerens egen læge med henblik på overvejelserne omkring fravalget og konsekvenserne heraf.

Det er vigtigt og nødvendigt, at der, for at den udvidede rettighed kan realiseres, udarbejdes et register, som kan sikre at informationen om borgerens fravalg når frem til alle relevante sundhedspersoner uden forsinkelse, hvis borgeren får hjertestop.

Læger og andre sundhedspersoner må ikke kunne komme i klemme
Det er også afgørende for lægers og andre sundhedspersoners sikkerhed, at de ikke kan stilles til ansvar for at have forsøgt genoplivning i situationer, hvor det enten ikke har været muligt at tilgå oplysningen om fravalget, eller hvor den pågældende læge eller sundhedsperson af tekniske eller andre årsager har været hindret adgang til oplysningen.

Det er endelig væsentligt, at borgeren vejledes om risikoen for, at oplysningen ikke når frem til sundhedsperso-nen fx på grund af systemnedbrud, og at borgeren derfor kan risikere at blive forsøgt genoplivet, selvom borge-ren har registreret et ønske om fravalg af genoplivning.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen