Gå til indhold

Høring over lovforslag om ændring af lov om sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Lægers varetagelse af vaccinationsopgaver – tydelige kriterier for valg af læger efterspørges

Den 31. januar 2022

Det er en lægefaglige opgave at foretage vaccinationer. Læger deltager gerne i den fremadrettede vaccinationsindsats. Det gælder regionalt ansatte læger. Det gælder de alment praktiserende læger og det gælder speciallægepraksis. Ligesom det naturligvis også gælder læger i de private vaccinationscentre.

Som det fremgår af lovforslagets indledende bemærkninger, er den danske vaccinationsindsats mod covid-19 blandt de mest vellykkede i verden. Dette kan bl.a. tilskrives mulighederne for brug af læger fra de forskellige sektorer. Der er eksempelvis ingen tvivl om, at vaccinationsindsatsen i almen praksis markant har styrket udrulningen af tredje vaccinationsstik mod covid-19. Vi ser det også som en absolut fordel, når speciallægepraksis inddrages i offentlige vaccinationsindsatser mod influenza eller pneumokok.

Vi har forståelse for, at de nyerhvervede erfaringer med covid-19 vaccinationerne kan give anledning til at styrke muligheder for at tilrettelægge vaccinationsindsatsen fremadrettet og i denne forbindelse udvide kriterierne for valg af læger til - ud over uddannelse - også at inddrage organisatoriske, sundhedsfaglige og samfundsmæssige hensyn.

Vi skal i denne forbindelse dog efterlyse en nærmere beskrivelse i lovbemærkningerne af, hvad der forstås ved henholdsvis organisatoriske, sundhedsfaglige og samfundsmæssige hensyn, herunder værdi og vægtning af de forskellige hensyn. Beskrivelsen skal fremadrettet kunne sikre mulighederne for en åben og gennemsigtig prioritering i forbindelse med valg af læger til den pågældende opgave.

Vi vil gerne understrege at sundhedsfaglige hensyn og tilgængelighed bør veje tungest i en prioritering og vil anbefale at det tydeligt kommer til at fremgå af lovbemærkningerne.

Drift og forvaltning af visse nationale databaser og registre – Statens Serum Institut skal have ressourcer til at løfte den nye opgave

Vi kan bakke op om, at Statens Serum Institut (SSI) fremadrettet bliver eneste dataansvarlig for Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa). Det forudsætter dog, at adgangen til data fra MiBa ikke forringes og at SSI har en positiv/konstruktiv tilgang til forskere og klinikeres ansøgninger om brug af data. Og det forudsætter at SSI gives de nødvendige ressourcer til at kunne drive databasen på hurtig sikker og smidig vis, herunder effektivt behandle ansøgninger om adgang til databasens indhold.

Ud over opgaverne under den eksisterende pandemisituation må der fremadrettet forventes øget efterspørgsel efter den eksplosivt voksende mængde af data, mikrobiologiske prøver og informationer om borgernes helbred i databasen til kvalitetsudvikling og forskning. Det bør kunne håndteres hurtigt og effektivt og med stor sikkerhed og garanti for borgernes privatliv.

Derfor undrer det, at forslaget vurderes til at være økonomisk neutralt, jf. lovbemærkningernes økonomioversigt.

Vi skal endelig efterlyse en mere præcis angivelse af, hvilke databaser der i øvrigt er omfattet af lovforslaget. Med den nuværende formulering ”visse nationale databaser” står billedet uskarpt ligesom den tilhørende ministerbemyndigelse bliver upræcis.

Lægeforeningen har ikke bemærkninger til lovforslagets øvrige dele.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen